8.01.2008 Застосування інтерактивних технологій - один із напрямків удосконалення навчального процесу на уроках математики
В даній роботі подано теоретичний матеріал інтерактивних технологій, як один із напрямків удосконалення навчального процесу на уроках математики
7.01.2008 Проектна технологія та метод тренінгу
Пошук нових оптимальних форм побудови педагогічного процесу, спричинений стрімким розвитком сучасної освіти, сприяв появі цікавих, у більшості нетрадиційних, методів роботи на уроці
7.01.2008 Модульність і рейтингово-кредитна система
Не дивлячись на різноманітні шляхи сучасної системи освіти, суспільство має надію на створення нової ефективної моделі. Про довіру освітянам свідчить той факт, що спеціальна комісія ЮНЕСКО оголосила ХХI століття століттям освіти. Великі надії покладає на освіту й українське суспільство. Утворення держави-нації на рівні вимог сучасного часу потребує розвитку інтелектуальної, духовної та фізичної сфери кожної молодої людини, її творчого потенціалу.
7.01.2008 Медіаосвіта: творчі завдання для школярів
Методика медіаосвіти шкільної аудиторії, як правило, базується на реалізації різноманітних творчих завдань. Теоретичний аналіз їх елементів, розробка й застосування їх у практиці навчання дозволяють виділити такі основні функції: навчальні, адаптаційні, розвивальні та керуючі.
3.01.2008 Як використовувати електронні технології
Останнім часом здійснюються активні пошуки нових педагогічних технологій підготовки майбутнього спеціаліста, що зорієнтовані на формування особистості, розвиток її творчості й самостійності
18.12.2007 Теоретико-методологічне обґрунтування педагогічної творчості
Творчість окремої людини розглядається дослідниками у двох аспектах: як сукупність якостей особистості, в яких проявляється відношення суб'єкта до світу і до самого себе, його спосіб самоствердження; і як діяльність певного характеру, яка відбиває вищу ступінь активності
14.11.2007 Педагогическая технология и педагогическое мастерство
Изменения, происходящие как в общественной жизни, так и в сознании, способствуют появлению в сфере образования идей и концепций, в которых отражается понимание радикального характера происходящих перемен: кризис образования, смена образовательной парадигмы, новые образовательные ценности и т. п.
18.10.2007 Подготовка и проведение открытого урока
Открытый урок представляет собой одну из давно применяющихся форм проведения методической работы. Многие годы она являлась эффективной, но с годами превратилась в некое ритуальное действо
17.10.2007 Порівняння, що завжди не на твою користь..., чим небезпечний рейтинг у школі
Недавно проводилася дискусія про зміст освіти на уроках фізичної культури, про способи оцінювання дітей. Один з учасників розповідав про методи, які використовує для того, щоб його учні мали можливість на кожному занятті аналізувати свої досягнення, свої перемоги і невдачі
10.09.2007 Культура слова в початковій школі
Курс української мови - важлива складова загального змісту початкової школи, оскільки він виступає основним засобом опанування усіх шкільних дисциплін. Основна його мета - забезпечити розвиток навичок мовлення, навчити дітей читати і писати, сформувати певне коло знань про мову і мовні уміння, забезпечити мотивацію навчання рідної мови
20.06.2007 Особистісна орієнтація у змісті освіти
Сьогодні доводиться констатувати, що взаємозв'язок між дошкільною та шкільною ланками освіти залишається декларативним, хоча, на думку вчених і практиків, саме цей віковий період, найважливіший для загального розвитку, формування особистісних якостей, необхідних протягом усього життя
12.06.2007 Портфоліо у школі
Учителі і учні Лозівської міської гімназії в минулому навчальному році працювали над упровадженням нової системи оцінювання індивідуальних досягнень учнів - портфоліо. Протягом навчального року створено портфоліо всіх класів, до складу якого входить портфоліо кожного учня
7.06.2007 Ігрова педагогіка. Технологічний аспект
Серед безлічі різного типу педагогік, що працюють зараз у школі, класно-урочна система за Коменським, проектна за Дьюї, вальдорфська за Штайнером, розвивальна за Ельконіним-Давидовим, виділяють ще й ігрову педагогіку...
15.05.2007 До питання про роботу з учнем. З досвіду Київської середньої школи №109
1937/38 навчальний рік, який приніс нашій школі значні і незаперечні досягнення в здійсненні основного завдання - піднесення успішності учнів, був роком особливо напруженої роботи, особливо енергійних заходів реалізації постанов партії та уряду про школу
7.02.2007 Типологія освітніх технологій
У теорії та практиці роботи шкіл існує багато варіантів навчально-виховного процесу. Кожен автор вносить в освітній процес щось своє, індивідуальне, тому серед технологій виділяють авторські. Проте багато технологій за своєю метою, змістом, методами та засобами мають достатньо схожих рис і тому можуть бути об'єднані в кілька узагальнених груп
24.01.2007 Допрофільна підготовка учнів
Інтерактивні форми навчання корисні не лише для учнів, а й як для вчителів, так і для шкільної адміністрації. Саме ця ідея була покладена в основу семінару заступників директорів з навчально-виховної роботи, організованого Торезьким відділом освіти, міським методичним центром
15.01.2007 Методичні рекомендації з проведення конференцій для батьків учнів 1-х класів
Збори батьків - одна з форм зв'язку школи з батьками та пропаганди серед них педагогічних знань. На них батьків знайомлять із планами навчально-виховної роботи, класних керівників; батьки одержують інформацію про стан успішності дітей, обговорюють організаційні питання, тощо
10.01.2007 Преемственность в работе детского сада и школы
Преемственность в работе школы и дошкольного учреждения, предусматривает использование всех форм преемственности: изучение программ, сложных звеньев, взаимный обмен опытом, дальнейший поиск оптимальных путей усовершенствования педагогической работы, формирования у детей интереса к занятиям, учебной деятельности
10.01.2007 Робота школи та дитячого садка
Реформаційні процеси, що відбуваються у вітчизняному освітянському просторі, зумовлюють наявність розв'язання комплексних соціально-педагогічних завдань, одним з яких є перехід до систематичного навчання дітей із шести років
14.12.2006 Игровые формы учебной деятельности
Игра - это форма учебного занятия, которая дает уникальную возможность ученику испытать себя и свои способы работы, максимально включиться в тему урока и определить к ней свое отношение