10.10.2008 Технологии жизнетворчества на уроках биологии
Наиболее важным в современном образовании является создание условий для развития компетентностной личности школьника, способного ориентироваться в человеческом обществе
29.09.2008 Технології дистанційного навчання
Серед сучасних педагогічних технологій найбільший інтерес для навчання у школі представляють ті технології, що орієнтовані на групову роботу учнів, навчання у співробітництві, активний пізнавальний процес, роботу з різними джерелами інформації
10.09.2008 Архітектоніка особистісно зорієнтованого уроку
Урок був і залишається домінуючою формою навчального процесу, але в системі особистісно зорієнтованого навчання значно змінюються його функція, форма та мета
10.09.2008 Система особистісно зорієнтованого навчання
Особистісно зорієнтована технологія - це освітня технологія, головною метою якої є взаємний і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні й партнерстві у спільній діяльності
20.08.2008 Інтерактивні технології в особистісно зорієнтованій освіті
У Державному стандарті початкової загальної освіти зазначено, що поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатнього особистого досвіду культури спілкування та співпраці в різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань
14.08.2008 Гра в рейтинг або як перетворити навчання на азартну справу
Будь-яка людина постійно оцінює навколишній світ і все, що в ньому відбувається. Вона немов приладжує цей світ до свого погляду, дивиться на нього крізь призму добре - погано, подобається - не подобається і, відштовхуючись від суми своїх оцінок, вибудовує лінію поведінки й життя
14.08.2008 Критичне мислення - основа дебатних технологій навчання
Від українських педагогів часто можна почути закиди про "американськість" новітніх технологій навчання. Бутімто, це не наше, нащо прищеплювати на українському ґрунті "чужинське" інтерактивне навчання, дебати, критичне мислення, критичне читання...
13.08.2008 Рольова гра як форма інноваційних технологій
Для учнів технікуму формами отримання знань є лекції, семінари, практичні заняття й лабораторні роботи
5.08.2008 Метод работы с детьми над задачами
Детей надо научить задачу понимать, составлять и решать. Как же подойти к этому вопросу, с чего начать обучение, откуда брать материал - вот вопросы, которые нам надо разрешить
28.07.2008 Виховання толерантності
Жодне суспільство не є й не може бути однорідним, тому що кожне суспільство складається з людей, різних не тільки з погляду їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних поглядів, але і з погляду віку, статі, інтересів, виховання, матеріального становища тощо
23.07.2008 Від творчого учителя до творчого учня
Сучасний підхід до стратегії розвитку загальноосвітніх систем полягає в розумінні того, що якість освіти є найефективнішим засобом задоволення освітніх потреб суспільства, сім'ї, дитини, людини. Вона виступає моральною та ринковою категоріями
23.07.2008 Стили педагогического общения
Под педагогическим общением обычно понимают профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его в процессе обучения и воспитания, направленное на создание благоприятного психологического климата, а также на психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений
22.07.2008 Родина та її роль у вихованні толерантності
У нашому суспільстві існує багато родин, виховний стиль яких не відповідає принципам толерантності, що породжує розвиток у дітей почуття тривоги, страху, агресивності, песимізму і непевності в завтрашньому дні
15.07.2008 Сучасні вимоги до уроку
Урок - це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними тимчасовими рамками етап навчально-виховного або, як зараз кажуть, педагогічного процесу
15.07.2008 На якого вчителя іноземної мови чекає сучасна школа?
Мета даної статті - допомогти тим, хто сьогодні є учасником реформи системи освіти України взагалі та реформи в системі викладання іноземної мови в середніх навчальних закладах зокрема зорієнтуватись у цих сучасних вимогах, визначити своє місце та зрозуміти свою роль у цьому процесі
15.07.2008 Дидактичні стратегії критичного читання
Прагнучи до виховання активного члена демократичного суспільства, прищеплення рішучості та сміливості у висловлюваннях, готовності аргументувати позицію в життєвих ситуаціях, максимальної толерантності у висловлюваннях і поведінці, ми мусимо обов'язково використовувати активні діалогічні технології навчання
10.07.2008 Индивидуализация и дифференциация процесса обучения младших школьников
Как нет на дереве двух одинаковых листьев, так нет двух школьников, обладающих одинаковым набором способностей, умений, поведенческих реакций и т. д. В начальной школе, а особенно в первом классе, индивидуальные различия особенно заметны
8.07.2008 Модель учителя-новатора
Одне з найголовніших завдань освіти - зробити людину творчою особистістю. Пріоритет особистості має стати основою філософії та ідеологією навчання, виховання, центральною ціннісною орієнтацією як учителя, так і обдарованого учня. То хто ж він, успішний учитель?
5.07.2008 Планування уроку з урахуванням типів інтелекту та способів навчання
Учителі на професійному рівні продовжують навчатись упродовж усього життя. Найчастіше навчання відбувається на практиці, що допомагає їм більше дізнатись як про себе, так і про своїх учнів. Але чим більше пізнається, тим більше виникає запитань...
3.07.2008 Аналіз дидактичного аспекту уроку
Дидактичний аспект уроку включає такі основні компоненти: зміст освіти та навчання, закономірності та принципи навчання, методи та засоби навчання, форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів