4.05.2008 Урок-ділова гра та її аналіз
Урок-ділова гра - це імітаційна модель навчальної діяльності учнів, що відтворюється в умовах, максимально наближених до дійсності. Мета ділової гри - поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності
4.05.2008 Урок-консультація та її аналіз
Урок-консультація - це специфічна форма організації навчально-виховного процесу, яка проводиться перед контрольно-заліковими уроками
2.05.2008 Урок-залік і його аналіз
Залік - це форма перевірки досягнень учнів з вивченої теми чи розділу курсу навчального предмета. Його метою є оцінка навчальних досягнень, систематизація, узагальнення та поглиблення знань, усунення прогалин у знаннях учнів
1.05.2008 Семінарське заняття та його аналіз
Семінарське заняття є формою організації навчання, що дозволяє ефективно формувати вміння учнів самостійно працювати. Семінарські заняття здебільшого проводяться у старших класах
30.04.2008 Урок-конференція та її аналіз
Конференція, як форма організації навчально-виховного процесу, передбачає присутність в одній аудиторії учнів, які об'єднані однією метою - вирішення певної теоретичної чи практичної проблеми
29.04.2008 Урок-диспут і його аналіз
Слово «диспут» латинського походження, що означає «міркую», «суперечу». Диспут - одна із форм урочної роботи з учнями, яка допомагає розвивати їх самостійність, логічне мислення, соціальну та моральну зрілість; формувати погляди та переконання особистості
23.04.2008 Факультативне заняття на його аналіз
Факультативні заняття у школі проводяться з метою поглиблення знань учнів з окремих курсів, розділів чи тем навчального предмета з урахуванням інтересів і бажань учнів
15.04.2008 Проектуємо комп'ютерний урок
Які основні дидактичні частини комп'ютерного уроку?
12.04.2008 Компаративістика на уроках зарубіжної літератури
І зарубіжна література, і рідна - це ланки одного і того ж процесу - естетичного виховання. Сьогодні викладання зарубіжної літератури неможливе без порівняльного літературознавства (компаративістики), коли відшукуються зв'язки між різними літературними явищами
11.04.2008 Навчальна екскурсія та її аналіз
Навчальна екскурсія - це форма організації навчально-виховної роботи, яка дозволяє організувати спостереження та вивчення різних явищ, предметів, процесів у природних умовах, музеях, на виставках тощо
9.04.2008 Мовленнєва робота на уроках
Одним із головних завдань сучасної школи України є виховання творчої особистості, бо вона значно краще й легше пристосовується до побутових, соціальних і виробничих умов, ефективніше їх використовує та змінює відповідно до власних уподобань, переконань тощо
8.04.2008 Практичне заняття та його аналіз
Практичне заняття ставить за мету на основі засвоєних системних знань включати учнів у різні види самостійної діяльності - практичної, інтелектуальної, предметної
7.04.2008 Сучасні освітні технології
Проблеми освітніх технологій, величезний досвід педагогічних інновацій, авторських шкіл і вчителів-новаторів постійно вимагають узагальнення та систематизації
5.04.2008 Використовуємо мультимедійні навчальні курси
Інформаційні технології - вимога сьогодення, що дозволяє створити суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко ввірвались до всіх сфер нашого життя, стали такою ж реальністю, як телефонний зв'язок чи подорожування літаком. Вони спрощують спілкування та співробітництво
5.04.2008 Учнівські проекти
Проект - це послідовний і самодостатній набір заходів, розроблений для досягнення поставлених результатів у межах визначених часових рамок. Зміни, які відбудуться внаслідок реалізації проекту, повинні визнаватись позитивними й бажаними в суспільстві
5.04.2008 Річний план роботи школи
План роботи школи на рік - один з основних нормативних документів (нарівні зі статутом школи)
5.04.2008 Психологічні ігри на уроках правознавства
Уміння співробітничати - одна з найбільш необхідних умов для організації та проведення будь-якого уроку. Розвинути це вміння допоможуть деякі психологічні ігри, розроблені досвідченими психологами
5.04.2008 Розробка індивідуального навчального плану
Індивідуальний навчальний план (ІНП) є одним із найважливіших інструментів у роботі, що містить детальну інформацію про дитину та послуги, які вона має отримувати. Він визначає необхідні адаптації/модифікації та слугує підґрунтям для подальшого планування навчальних занять
5.04.2008 Медіаосвіта школярів: цикл завдань
Австралійські медіапедагоги Б. Мак-Махон і Р. Куін пропонують модель медіаосвіти
25.03.2008 Упровадження компетентнісного підходу
Проблематика компетентнісно орієнтованої освіти є в наш час дуже актуальною; її розробляють відомі міжнародні організації, зокрема ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент стандартів