Організація домашніх завдань

Головні ознаки системи початкового навчання - відносна самостійність, цілеспрямованість, взаємозв'язки між класами та предметами, урочною та позаурочною роботою, попередньою та наступною ланками освіти, керованість і стабільність

Принцип систематичності навчання виявляється багатогранно, оскільки в навчальному процесі взаємодіють системи різної структури. Однією зі структурних підсистем процесу навчання є домашня робота учнів, яка теж має будуватися системно та цілеспрямовано. Для сучасного початкового навчання проблема організації домашньої роботи учнів на засадах принципу систематичності є надзвичайно актуальною. Значна частина вчителів початкових класів зазнають великих труднощів системно й послідовно реалізувати багатоаспектні функції домашньої роботи.

Перш за все - це чітке уявлення педагогів про різнопланові функції домашньої роботи учнів:

 • поглиблення засвоєного й закріплення знань, умінь і навичок;
 • набуття учнями досвіду володіння загальними навчальними компетентностями (уміння спланувати всю роботу, розподілити її в часі, уміння працювати з підручником, уміння контролювати себе в ході та в кінці виконання роботи тощо);
 • формування вмінь самостійно діяти в навчально-пізнавальній роботі;
 • виховання морально-вольових якостей школярів (працелюбності, відповідальності тощо);
 • сприяння творчому ставленню до навчання, підтриманню стійкого інтересу до самостійної роботи;
 • формування рефлексивних умінь - здійснювати самоконтроль, самооцінку, ставити завдання для самовдосконалення тощо.

У процесі визначення завдань для домашньої роботи з математики вчитель має передбачати особливості змісту курсу математики. Математика в початкових класах - це інтегрований курс, в якому окремо й у тісному взаємозв'язку відображені різні математичні поняття. Отже, у системі домашніх завдань мають бути відображені всі змістові лінії програми, визначені Державним стандартом початкової загальної освіти, зокрема:

 • властивості та відношення предметів. Лічба;
 • числа й дії над ними;
 • числові та буквені вирази;
 • рівняння та нерівності;
 • геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла;
 • вимірювання геометричних величин та обчислення їх значень;
 • величини й одиниці вимірювання величин.

Процесуальний компонент навчальної діяльності учнів спрямовується на формування в учнів різноманітних способів навчальної діяльності. Система домашніх завдань має передбачати засвоєння цих способів, а для цього вчитель має орієнтуватись на алгоритми, правила виконання навчальних завдань тощо. Наприклад, нагадаємо алгоритм міркування учнів під час розв'язування задачі:

 • Прочитай і вивчи зміст задачі.
 • Подумай, про що запитується в задачі.
 • Подумай, що треба знати, щоб відповісти на запитання задачі.
 • Склади план розв'язування задачі.
 • Розв'яжи задачу.
 • Перевір розв'язання задачі.

У системі самостійного розв'язування задач удома мають бути передбачені інструкції, які б відображали окремі складові алгоритму. Наприклад, таке домашнє завдання: «Подай задачу у вигляді малюнку». Таке завдання спрямоване на формування вміння вивчати задачу, уявляти її життєву ситуацію. Або така інструкція: «Склади аналогічну задачу з іншими числами та розв'яжи її». Таке завдання передбачає навчання учнів перевіряти усвідомленість дій, розуміти узагальненість задач як відображення дійсності.

Крім предметних способів виконання завдань учні мають оволодіти навчально-пізнавальними вміннями, які за висловом О. Савченко є «азбукою мислення».

Систематичними мають бути домашні завдання типу: «Порівняй...», «Сформулюй запитання...», «Запиши висновок за допомогою букв». Лише за умов послідовності та цілеспрямованості в доборі завдань, спрямованих на формування загально-пізнавальних умінь, можна досягти реалізації однієї з найважливіших функцій домашньої роботи - навчити дітей вчитися.

Домашня робота - це самостійна робота учня. У самостійній роботі учень має навчитись виконувати всі операції, які він спочатку виконував під керівництвом учителя, а тепер має повторити їх стосовно себе (ставити мету, планувати, контролювати, оцінювати). Отже, самостійна робота учнів - багатогранна педагогічна категорія, яка підлягає відповідній класифікації. Назвемо основні підходи до класифікації самостійної роботи учнів, які одночасно мають стосуватись і домашніх робіт.

1. У залежності від тієї педагогічної мети, яка переслідується при проведенні самостійних робіт, вони можуть бути розділені на дві основні групи: роботи навчальні й перевірочні роботи.

Навчальні роботи поділяються на:

 • роботи, пов'язані з підготовкою дітей до сприйняття нового навчального матеріалу;
 • роботи, пов'язані з отриманням нових знань;
 • роботи, спрямовані на розширення й поглиблення набутих знань;
 • роботи тренувального характеру, метою яких є закріплення набутих раніше знань, умінь і навичок.

Перевірочні роботи поділяються на:

Перевірочні домашні роботи можуть бути такого змісту: «Перевір себе!», «Вибери та розв'яжи такі приклади, в обчисленні яких ти допускав найбільше помилок» і т. п.

2. Самостійні роботи можуть поділятись на види й у залежності від характеру тієї діяльності, якої вони вимагають від учнів:

 • ґрунтуються на наслідуванні, на відтворюванні учнями дій учителя та його міркування;
 • ті, що вимагають від дітей самостійного застосування знань, умінь і навичок, отриманих раніше під керівництвом учителя в умовах, аналогічних тим, у яких вони формувались;
 • ті ж, але в умовах, що більшою чи меншою мірою відрізняються від тих, які мали місце при формуванні знань, умінь і навичок, які використовуються дітьми під час виконання завдання;
 • так звані творчі роботи, що вимагають від учнів прояву самостійності у ставленні запитання й пошуку шляху його вирішення, самостійного проведення необхідних спостережень, самостійного отримання висновку, самостійного відбору матеріалу, необхідного для складання задачі.

3. Самостійні роботи можуть поділятись у залежності від того навчального матеріалу, за яким вони проводяться. Стосовно навчання математики в початкових класах за цією ознакою розрізняються: роботи, спрямовані на формування основних математичних понять, роботи, пов'язані з навчанням розв'язування математичних задач, математичних прикладів, практичні роботи (вимірювального характеру та ін.).

4. Самостійні роботи можуть розрізнятися за тією формою, в якій вони організовуються. Можна виділити самостійні роботи загальнокласні (коли весь клас буде виконувати одне й те ж завдання), групові (коли окремі групи учнів будуть виконувати окремі завдання), індивідуальні (у тому випадку, коли кожний учень отримує індивідуальне завдання від учителя).

5. У методиці широке розповсюдження отримав також поділ роботи учнів за завданням учителя на самостійну та напівсамостійну. При цьому під напівсамостійною розуміється звичайно така робота, частина якої проводиться при безпосередній участі дорослих, наприклад: «Разом з батьками виміряй довжину кімнати й обчисли її площу».

Розглядуваний нами поділ самостійних робіт на окремі види має досить відносний характер. Мова тут може йти не про розмежування різних видів самостійних робіт за вибраною ознакою, як це прийнято в будь-якій науковій класифікації, а лише про виділення найбільш суттєвих, з точки зору виділеної ознаки, особливостей роботи в кожному конкретному випадку її використання на практиці. Не зважаючи на деяку умовність, наведений поділ самостійних робіт на види все ж має те практичне значення, що допомагає уточнити мету й місце кожної такої роботи у процесі навчання, намітити методичні прийоми, що їм відповідають.

Організовуючи домашню роботу на засадах систематичності, педагог має планувати та впроваджувати всі вище зазначені види самостійної роботи учнів у навчальний процес, ураховуючи конкретні умови даного класу.

Особливо актуальною проблемою в системі організації домашньої роботи учнів є індивідуалізація та диференціація домашніх завдань. Принцип систематичності під час організації диференційованого підходу до домашніх робіт має реалізуватись на всебічному уявленні педагогів про способи диференціювання домашніх робіт.

За формою: вільний вибір домашнього завдання; індивідуальні завдання; фронтальні завдання, групові.

За тривалістю: короткочасні, довгочасні, періодичне звільнення від домашніх завдань.

За змістом: за рівнем самостійності учнів (репродуктивні та творчі), за рівнем труднощів (збільшення чи зменшення обсягу, ускладнення або спрощення способів діяльності).

За джерелами: підручник, дидактичний матеріал, довідникова література, життєвий досвід.

У процесі індивідуалізації та диференціації домашніх завдань учитель має враховувати різний рівень самостійності молодших школярів:

 • 1-й рівень - відтворення способів діяльності;
 • 2-й рівень - застосування того самого способу діяльності «за зразком»;
 • 3-й рівень - виконання вправ із застосуванням того самого способу, але в нових умовах, які вимагають хоч би незначного самосійного пошуку;
 • 4-й рівень - створення пошукових ситуацій, коли школяр шукає способи діяльності, визначає завдання, які необхідно розв'язати.

Однією з важливих функцій домашньої роботи учнів є сприяння формуванню в учнів умінь самоконтролю й самооцінки, а також для здійснення контрольно-оцінної діяльності вчителя. Ланцюжком, який пов'язує класну й домашню роботу учнів, є перевірка виконання домашніх завдань на уроці. Перевірка виконання домашніх завдань є не лише контролюючою, а й навчаючою.

Спостерігаючи за виконанням учнями домашніх завдань і перевіряючи результат цього виконання, можна отримати картину успіхів учнів. Із цією метою вчитель застосовує різні види перевірки на уроці математики, наприклад:

 • перевірка і пояснення складних випадків обчислення;
 • перевірка з видозміною прикладу;
 • перевірка в поєднанні з усним рахунком;
 • перевірка поєднується із закріпленням та узагальненням теорії матеріалу і т. п.

Як бачимо, учитель не лише контролює правильність й усвідомленість самостійної праці, а й одночасно закріплює, поглиблює або узагальнює знання та вміння учнів.

З метою формування самоконтролю під час виконання домашніх завдань учитель може використовувати різні пам'ятки, довідники з описом прийомів самоперевірки.

У межах даної статті ми не можемо викласти багатоаспектні проблеми організації домашньої роботи учнів. Узагальнюючи вище зазначені нами питання домашньої роботи, ми намагались назвати шлях оптимізації домашньої навчальної роботи учнів на засадах систематичності. На цьому шляху актуальними є такі проблеми, які вчитель має цілеспрямовано вирішувати:

 • комплексне планування цілей (навчальних, виховних, розвивальних);
 • індивідуалізація та диференціація домашньої роботи;
 • навчання школярів способам навчальної діяльності, зокрема формування в учнів умінь учитися;
 • вибір оптимальних методів і прийомів організації домашньої роботи - визначення змісту домашніх завдань, методика задавання та перевірка домашніх завдань;
 • виховання у школярів пізнавальної потреби, формування мотивів самостійної домашньої роботи.

Школа повинна не тільки озброїти учнів знаннями, уміннями й навичками, а й навчити самостійно здобувати ці знання, творчо застосовувати їх на практиці. Досягти цього допомагає реалізація всіх принципів навчання і, зокрема, принципу систематичності навчання, бо, як відомо, успіх будь-якої діяльності зумовлюється її цілеспрямованістю, упорядкованістю, послідовністю.

Автор: О. Баула

Освіта.ua
22.01.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
karina-shpak2002
маса автомобілів Таврія, Волга і Нива разом 4120кг. Яка маса кожної машини окремо, якщо маса Таврії і Волги2020 кг, а маса Волги і Ниви 3460кг?