Модульність і рейтингово-кредитна система

Не дивлячись на різноманітні шляхи сучасної системи освіти, суспільство має надію на створення нової ефективної моделі. Про довіру освітянам свідчить той факт, що спеціальна комісія ЮНЕСКО оголосила ХХI століття століттям освіти. Великі надії покладає на освіту й українське суспільство. Утворення держави-нації на рівні вимог сучасного часу потребує розвитку інтелектуальної, духовної та фізичної сфери кожної молодої людини, її творчого потенціалу.

Модульність і рейтингово-кредитна система

Економістами підраховано, що кожна вкладена в розвиток техніки грошова одиниця дає прибуток у 3-4 одиниці, а вкладена в освіту та науку - 8-10 одиниць. З історії відомо, що не одна держава світу не змогла би побудувати ефективну й економічну систему господарювання без достатніх і постійних асигнувань на освіту та науку. Заможні країни стали такими тільки тому, що своєчасно зробили потужні інвестиції в освіту.

Вийти з цього кризового стану можна тільки через зміну стереотипу мислення людей. Будь-яке навчання за своєю суттю є створенням умов для розвитку особистості, тому воно має бути особистісно зорієнтованим. Проблема в іншому - як зрозуміти особистість, де шукати джерело її розвитку.

Вирішити цю проблему може, з моєї точки зору, модульно-рейтингове навчання, яке було вперше впроваджене в 60-роки ХХ століття. В Україні ця технологія позитивно використовується в багатьох ВНЗ. В останні роки в Україні функціонує як альтернативний класно-урочній системі науковий проект реалізації принципу модульності в навчально-виховному процесі.

Для знищення недоліків сучасної школи в українському варіанті модульної системи навчання передбачена реалізація провідних принципів модульності.

Крім того, учитель, який працює за традиційною системою, не зможе забезпечити глибокі знання в більшості учнів, дати їм відповідний розвиток. На власному досвіді переконалась, що більшості учнів необхідні час і відповідна напружена робота для засвоєння нового матеріалу. І ось уже 10 років практикую модульне навчання та рейтингово-кредитну систему оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому весь навчальний матеріал семестру (навчального року) розбивається на модулі у відповідності з темами, які вивчаються.

Модульне викладання фізики передбачає різні типи уроків, їх комбінування, у ході яких учень заглиблюється у вивчення даної теми, усвідомлено засвоює матеріал, формує практичні навички через творчу самостійну діяльність.

Для організації роботи на уроках, здійснення диференційованого навчання підготувала власні навчальні посібники. Усе це дає можливість найраціональніше використовувати час уроку, здійснювати розвиток учнів відповідно до їх індивідуальних здібностей. Уроки проходять вільно, без напруги, в учнів зникає страх перед загрозою отримання поганого бала. Йде навчання, поглиблення за всіма аспектами навчальної теми. На уроці панує атмосфера доброзичливості та співпраці, учні працюють усвідомлено й сумлінно, знаючи, що їх знання будуть перевірені й оцінені у процесі залікової роботи.

Добре навчити предмету можна лише тоді, коли у школярів буде пробуждено інтерес до науки, інтерес до процесу пізнання, коли навчання відбуватиметься не з примусу, а його стимулом стане захопленість.

Одним з елементів вирішення проблеми підвищення ефективності вивчення фізики у школі є пошук нових форм оцінювання навчальних досягнень. Форми оцінювання, що існують в Україні, ураховують досягнення учнів, а не ступінь їх невдач. Це добре спрацьовує, коли ввести у практичну діяльність учителів рейтингово-кредитну систему оцінювання. Рейтингово-кредитна система оцінювання має менше недоліків і задовольняє ряд таких вимог:

  1. Систематичне та всеосяжне оцінювання навчальної компетентності учнів.
  2. Системність накопичення знань учнів.
  3. Охоплює всі найважливіші навчальні дії кожного учня.
  4. Забезпечує гласність результатів.
  5. Не вигідно давати списувати сусідові, оскільки чим краще буде його результат, тим нижче твій рейтинг.
  6. Стимулює самоосвіту учнів і вчителя.
  7. Дозволяє використовувати багаторівневу систему оцінювання.
  8. Створює умови для забезпечення самоконтролю, самокорекції, усвідомленої саморегуляції особистісної діяльності, самооцінювання учнів.

Робота за такою рейтинговою системою оцінювання була введена ще в 1997/98 навчальному році. Першим етапом роботи системи є складання календарного планування з урахуванням набору необхідної кількості балів, які розбиваються за окремими модулями.

Наприклад, учням 10-го класу (гуманітарний профіль) необхідно протягом 2007/08 навчального року набрати 836 балів (1-й семестр - 294 бали, 2-й семестр - 542 бали), які розбиті за модулями таким чином, у балах.

Усі завдання включають: тематичне оцінювання - 12 балів; контрольну роботу - 12 балів; залік - 12 балів; творчу роботу - 12 балів; лабораторну роботу - 10 балів; практичну роботу - 10 балів; колоквіум - 12 балів; різнорівневу самостійну роботу - 12 балів, експрес-контроль - 12 балів і так далі, які визначають сумарний бал (рейтинг), діляться на окремі частини, за кожну з яких виставляється окремий бал.

Перед початком уроку учням повідомляється максимальна кількість балів, яку вони можуть набрати протягом уроку, а також рівнева розшифровка передбачуваної кількості балів (у випадку, якщо заплановано понад 12 балів, що буває вкрай рідко). Крім того, повідомляється вид контролю на даному уроці, а також метод перевірки.

Підсумковий рейтинг за модуль, семестр і рік виводиться підрахунком загальної кількості балів із подальшим переведенням у рівень компетентності, що відповідає вибраній схемі з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України (наказ № 344 від 31.10.1996 г.) за системою оцінювання для іспиту з математики на атестат про середню освіту, у %.

1, 2, 3 - 10-29;

4, 5, 6 - 30-59;

7, 8, 9 - 60-89;

10, 11, 12 - 90-100.

Дехто вважає, що якщо в рейтингу беруть участь усі отримані бали, може виникнути абсурдна ситуація, коли виставлені 10-12 балів за підсумкову роботу або тематичне оцінювання будуть прирівняні до 10-12 балів за завдання самостійної роботи, тестові завдання, завдання фізичного диктанту й так далі. Інакше кажучи, рейтинг не відображатиме дійсний рівень навчальних досягнень учнів. Проте, для того щоб у рейтинг-контролі могли брати участь усі зароблені бали на рівних рівнях, необхідно, щоб увесь навчальний матеріал для рейтинг-контролю був підібраний диференційовано з урахуванням ідей концепції рівневої диференціації.

Наприклад, самостійні роботи, зроблені в шести варіантах, складаються із 3-5-ти завдань, що відрізняються за рівнем їхньої складності. Перший рівень відповідає обов'язковим програмним вимогам, другий рівень - середньому рівню складності. Третій рівень орієнтований на учнів, які бажають мати високий рівень компетентності з фізики. За тим же принципом складені завдання для фізичних диктантів, тестів, контрольних робіт, тематичного оцінювання тощо.

Стенди з результатами рейтинг-контролю постійно знаходяться в кабінеті, своєчасно заповнюються, й учень завжди може бачити свій рейтинг і порівняти його з результатами товаришів, а також зі своїм еталонним рейтингом (для цієї мети використовується колірна гамма, яка відображає відсоткове зростання або зниження рівня навчальних досягнень учнів), що дозволяє підсилити елемент змагання, присутній у даній системі. Крім того, для учнів указано аналіз помилок і недоліків, які призвели до зниження якості з даної теми.

Аналізуючи динаміку порівняльної успішності досліджуваних груп, які вчаться з 1997 по 2007 роки, можна зробити висновок про ефективність даного методу оцінювання. Експеримент з використання рейтингової системи, що проводиться протягом десятьох років, показав ефективність даного методу оцінювання та виявив її незаперечні переваги.

Позитивним є той факт, що школярів особливо привертає елемент змагання, присутній у цій системі. Навіть ті учні, які протягом року посідали останні місця, прагнуть поліпшити свої показники. Підвищилась навчальна дисципліна, знизилась кількість пропусків, оскільки якщо учень, навіть із поважної причини, пропустив певний етап, його необхідно відпрацювати в позаурочний час. Але головна перевага рейтингової системи в тому, що навчальні досягнення учнів оцінюються об'єктивніше, бо всі зароблені бали враховуються та мають рівні права. Це дозволяє вчителю ефективно контролювати навчальний процес і повніше реалізувати можливості диференційованого навчання, а учні, у свою чергу, відчувають велику відповідальність за результати свого навчання, що має велике виховне значення для підготовки випускників до нових реалій життя нашого суспільства.

До недоліків відноситься зростання навантаження на вчителя при доборі завдань рейтинг-контролю, його тиражуванні, перевірці робіт, оформленні стенда результатів. Але саме рейтингова система дає можливість ефективно вирішувати проблему різнорівневого оцінювання навчальних досягнень учнів із фізики, що призводить до зростання якості освіти.

Упевнена, що ефективність застосування того чи іншого елемента вирішення проблеми підвищення ефективності вивчення фізики залежить від індивідуальних якостей учителя, його вміння за допомогою різних прийомів включати творчих, здібних школярів у активну пізнавальну діяльність, спрямовуючи їх зусилля на поглиблене оволодіння предметом.

Кожний учитель є неповторною індивідуальністю. Творчість не можна тиражувати з матриці, беручи кого-небудь за еталон, але є щось спільне в учительській праці: невгамовність, своє бачення речей, своя зацікавленість. Школа ж - єдиний педагогічний полігон, де народжуються та плекаються ідеї, де починає пульсувати творча думка.

Автор: О. Шепель

Освіта.ua
07.01.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів