Підвищення кваліфікації. Нові можливості для вчителів

Зміни в Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації. Нові можливості для вчителів

Роз’яснення Міністерства освіти і науки щодо змін у Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Принципи

 • «Гроші ходять за вчителем»;
 • учитель сам вирішує, де і як підвищувати кваліфікацію.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Де вчителі можуть підвищувати кваліфікацію?

 • в Україні;
 • за кордоном, крім держави, що визнана державою-агресором чи державою-окупантом.

Форми, за якими можна підвищувати кваліфікацію:

 • інституційна (як очна – денна та вечірня, так і заочна);
 • дистанційна;
 • мережева;
 • дуальна;
 • на робочому місці;
 • на виробництві;
 • інші форми, які обере педагог.

Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Види підвищення кваліфікації

1. Навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

2. Стажування.

Можуть бути визнані як підвищення кваліфікації участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, здобуття вищої освіти. Такі види мають особливості, прописані у п. 26-30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Вчитель самостійно обирає форми, види, напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації.

ОРГАНІЗАЦІЯ

У приватних і корпоративних закладах освіти особливості організації визначають засновники або уповноважені органи.

У закладах спеціалізованої освіти / зі специфічними умовами навчання /вищої освіти зі специфічними умовами навчання особливості організації визначають державні органи, до сфери управління яких належать такі заклади.

Хто може підвищувати кваліфікацію педагога?

Суб’єкти підвищення кваліфікації:

 • заклад освіти або його структурний підрозділ;
 • наукова установа;
 • юридична особа;
 • фізична особа, в тому числі – фізична особа-підприємець.

Всі суб’єкти повинні провадити освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.

Де може проходити підвищення кваліфікації?

За місцем:

 • власної освітньої діяльності суб’єкта;
 • роботи педагога;
 • за іншим місцем/місцями;
 • дистанційно, якщо це передбачено договором/програмою.

Педагоги можуть підвищувати кваліфікацію в різних суб’єктів.

Тривалість підвищення кваліфікації

 • Для педагога загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти – не менше 150 год./5 років.
 • Для педагога дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти – встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше 120 год./5 років.
 • Для педагога вищої і післядипломної освіти – не менше 6 кредитів ЄКТС протягом 5 років.

Обсяг встановлюється в годинах та/або кредитах ЄКТС за накопичувальною системою. Один кредит ЄКТС – 30 годин.

Обсяг програми визначається відповідно до її фактичної тривалості в годинах без урахування самостійної (позааудиторної) роботи або в кредитах ЄКТС з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи.

Документ про підвищення кваліфікації

Видається вчителю за результатами підвищення кваліфікації.

Технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку визначає суб’єкт.

Документі має містити:

 • повне найменування суб’єкта (для юридичних осіб) або ПІБ фізичної особи (для фізичних осіб і ФОП), яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації;
 • тему (напрям, найменування), обсяг (тривалість) у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дату видачі та обліковий запис документа;
 • найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта, її підпис.

Якщо документ виданий суб’єктами-нерезидентами України, він може містити іншу інформацію і потребує визнання педагогічною (вченою) радою закладу освіти.

Оприлюднення

Протягом 15 календарних днів після видачі документів про підвищення кваліфікації суб’єкт оприлюднює їх перелік на своєму веб-сайті.

Перелік має містити таку інформацію:

 • прізвище та ініціали вчителя, який пройшов підвищення кваліфікації;
 • форму, вид, тему (напрям, найменування) та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС;
 • дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.

Визнання результатів

Якщо суб’єкт має ліцензію на підвищення кваліфікації або навчає за акредитованою освітньою програмою – результати не потребують окремого визнання чи підтвердження. Результатом підвищення кваліфікації може бути присвоєння повних або часткових професійних/ освітніх кваліфікацій.

Результати навчання у інших суб’єктів мають бути визнані рішенням педагогічної (вченої) ради закладу освіти вчителя, який підвищував кваліфікацію. Порядок визнання результатів встановлює сама педагогічна (вчена) рада.

Фінансування

Джерела фінансування підвищення кваліфікації педагогів:

 • кошти державного, місцевих бюджетів;
 • кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 • інші власні надходження закладу освіти та/або його засновника;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

Обов’язково:

 • укласти договір із зазначенням джерела фінансування, якщо підвищення кваліфікації–за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, інших коштів, затверджених у кошторисі закладу;
 • факт підтвердити актом про надання послуги з підвищення кваліфікації; акт є підставою для оплати послуг суб’єкта згідно з укладеною угодою щодо підвищення кваліфікації.

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Принципи

 • свобода і відповідальність суб’єкта (розробляє і затверджує програму суб’єкт підвищення кваліфікації. Її може бути розроблено на основі типових програм, що затверджуються МОН);
 • відкритість (суб’єкт забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну власну програму, оприлюднюючи її на своєму веб-сайті).

Інформація

Програма повинна містити інформацію про:

 • її розробника/розробників;
 • найменування;
 • мету;
 • напрям;
 • зміст;
 • обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС;
 • форму/форми підвищення кваліфікації;
 • перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо).

Також програма може містити інформацію про:

 • розподіл годин за видами діяльності: консультація; аудиторна, практична, самостійна і контрольна робота тощо;
 • особу/осіб, які виконують програму: освіта, категорія, науковий ступінь, педагогічне/вчене звання, досвід роботи тощо;
 • строки виконання програми;
 • місце виконання програми;
 • очікувані результати навчання;
 • вартість або про безоплатний характер;
 • графік освітнього процесу;
 • мінімальну та максимальну кількість осіб в групі;
 • академічні, професійні можливості за результатами опанування програми;
 • можливість надання подальшої підтримки чи супроводу;
 • додаткові послуги: трансфер, проживання і харчування, послуг для осіб з інвалідністю тощо;
 • документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації тощо.

Стажування

Здійснюється за індивідуальною програмою, яка розробляється і затверджується суб’єктом.

Індивідуальна програма стажування повинна містити інформацію про обсяг, очікувані результати навчання. Може містити іншу інформацію, що стосується проходження стажування вчителем.

Для проходження стажування суб’єкт підвищення кваліфікації та заклад освіти, працівник якого має пройти стажування, укладають договір.

Індивідуальна програма – невід’ємний додаток до договору.

Стажування може здійснюватися в:

 • y закладах освіти;
 • установах;
 • організаціях;
 • на підприємствах.

Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти, крім закладів вищої і післядипломної освіти:

 • в закладі освіти за місцем роботи працівника;
 • в іншому закладі освіти.

Керівником такого стажування має бути педагогічний або науково-педагогічний працівник, який працює у суб’єкта підвищення кваліфікації за основним місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання, крім звання «старший вчитель», та/або успішно пройшов сертифікацію в установленому законодавством порядку.

Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти:

 •  y закладі освіти за місцем роботи працівника;
 • y іншому закладі освіти;
 • y науковій установі.

Керівником такого стажування призначається науково-педагогічний чи науковий працівник, який працює у суб’єкта за основним місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене звання і не менше 10 років досвіду роботи на посадах науково-педагогічних чи наукових працівників.

Стажування у інших суб’єктів має відбуватись під керівництвом працівника, який має відповідний досвід роботи та кваліфікацію (далі – керівник стажування).

Оплата праці керівника стажування у інших суб’єктів визначається суб’єктами самостійно або на підставі укладених договорів про стажування педагогів.

Один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,2 кредиту ЄКТС.

ОСОБЛИВОСТІ ДЛЯ РІЗНИХ ПЕДАГОГІВ

Педагоги загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти

 • Педагоги закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) проходять підвищення кваліфікації не рідше 1 разу на 5 років.
 • Педагоги закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти проходять підвищення кваліфікації щороку

Основні напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей: знання навчального предмета, фахових методик, технологій;
 • формування у здобувачів освіти спільних вмінь для ключових компетентностей а саме читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми;
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти, основи андрагогіки;
 • створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;
 • мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність;
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно- технічної) освіти);
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників).

Педагоги вищої та післядипломної освіти

 • Підвищують кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років.
 • Можуть підвищувати кваліфікацію в закладі освіти, в якому вони працюють.

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ

Освіта.ua
23.01.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
татьяна
Де я зможу пройти 30 годин з російської мови? І це, я розумію, потрібно робити кожного року? А ще я викладаю зарубіжну літературу і англійську. З англійською все набагато простіше, є досить ресурсів, що дають сертифікат. А що робити з російською?
Olga
Для татьяна: Вам досить пройти перепідготовку 30 годин з будь-якого напряму, який вважаєте за потрібне. Навіть не повязаного з предметом викладання.
Коментувати
anton2000
Интересно, а с какого года будут выделять из бюджета деньги на курсы? Тоже с 2023?
Ірина
Виникає питання: а до якої категорії відносять методистів міських (районних) методичних центрів (кабінетів), які не мають годин у школі? Бо є велика різниця, один раз на 5 років підвищити кваліфікацію чи щороку"набирати" по 30 годин ?
педагог
МОНУ треба змінити положення про атестацію. Категорія має поширюватися на всі предмети який викладає учитель, без проходження по них курсів. 150 з одного предмету і ще 300 - двох інших. А коли дітей вчити. Така практика вже була до 2010 року, поки діяло старе положення. Ніхто не жалівся. Проходження курсів це велика голочка, яку чомусь називають неперервною освітою. Хоч практичної користі від того мало.
М
Підвищити кваліфікацію,заочно.Що то за навчання,тих пару днів ще й заочно.Якщо в університеті(інституті)- не навчився-то й не поможе,тим більше-заочно. На робочому місці-то взагалі заплатить гроші і папір є,результат той ,що і був. За кордон,для підвищення кваліфікації(вивчення вимови)-послати вчителів іноземних мов(напевно більшість),але не на пару днів,може після того діти будуть знати вимову. Ті курси ,те,що вчителі бігають під час навчального року ,зробити літом,в червні,ходять до школи пити каву і взнати останні новини,то робочий день-вчителів,може в інших школах по іншому ,не буду казати.Вчителі в школі мають вчити,а не бігати.
K
Для того хто не згідний: -1; 100%-вчитель,відноситься до тих вчителів,який відказує на свою малу зарплату і при тому нічого не хоче робити і ,щоб від нього нічого не вимагали,відбути день-зранку до обіду,в зимі-віддихати,влітку-два місяці.Має бути,так як Ви хочете,А відповідальності ні за що - не несете(за що?за те,що учень-не знає?не знає,то його проблеми,буде йому потрібно-нехай наймає репетитора).Що влітку,не можете пройти підвищення кваліфікації,ніхто так не скаржиться на малу зарплату,як вчителі.Чому ви відказуєте на лікарів,що беруть вз’ятки,в них немає такої зарплати як у вас,на всіх можна відказувати,що не так роблять(в магазині,базарі-обважують,ніхто нічого не робить,нічого не ремонтують,ніхто відповідальності - не несе і т.д.),одну вашу професію(вчитель) не можна рухати(такі ,що не згідні-1),Ви в школі,на уроках повністю себе викладаєте як вчитель,не робите різниці між дітьми,так чесно по совісті,бо читаючи коментарі,так про вас вчителів важко сказати. Може вже час почати з себе,перш ніж вимагати від когось.
ВЧИТЕЛЬ
для К, а ти прийди до школи та відпрацюй тиждень, а потім будеш критикувати, а здається, що ти й пів дня не витримаєш коза...
К
Для Вчитель,а ти працюй і будь справжнім вчителем-козел
Коментувати
В. В.
Про які нові можливості ви пишете? На останніх триденних курсах вчителів математики у нашій області було як багато вчителів, які вже не вперше підвищували свою кваліфікацію, так і декілька новачків. Але за ці три дні ми не почули жодного слова про математику, зате на нас дали можливість повправлятися гуманітаріям, бо їм, бачте, потрібні години. То це ви називаєте новими можливостями?
педагог
Що тут писати? Що змінять ці курси? А для чого взагалі курсів? Якщо ВНЗ нічого не навчив, фількіна грамота ваші курси. Треба все міністерство відправити проходити кожного року курси, а після того послухати, як вони будуть хвалити ЄКТС. Переливання з пустого в порожнє, це і варті ваші курси. Чому не прийняли закон, що кожному учителю 5 днів на рік видається безкоштовна путівка до санаторію? Бо плєвать вам на учителів. Ситий голодного ніколи не зрозуміє. Вам головне робити вигляд, ніби йде реформа. Але чогось її ніхто не може зрозуміти. Не можна вигадати те, що вже існує. Підіть у ЄС, США, навіть Індію. Ніде такого бардаку не має. Учитель просто вчить, а держава докладає всіх зусиль щоб цей процес відбувався на самому вищому рівні. Хто у нас вчитель? Жебрак! Давате міністерко поміняємось місцями! Подивимося як заговорите про реформи, коли на руки отримайте 5000 гривень. Учителям треба єдиної реформи - це нормальні умови праці і повагу до себе.
Анна
Чому ніде конкретно не вказано, що керівники, педагоги-організатори, практичний психолог, бібліотекарі, котрі викладають навчальні предмети, повинні накопичувати не 150, а 300 годин в кредитах ЄКТС?
Олена
Наскільки раніше було простіше, а зараз вивозь гроші щороку,пані міністеркі на зарплату , а ці гроші можна було б віддати дітям на прожиття
Людмила
Для Олена: Вчитель перестає бути вчителем, коли припиняє своє навчання. А вчитися вам потрібно. Давальний відмінок іменників повторіть. Правильно міністерці, а не так, як ви записали.
А
Чому педагог-організатор повинен підвищувати свою кваліфікацію?
Коментувати