Реалізація функції контролю організаційно-інспекторського відділу МУ. Реферат

Роль організаційно-інспекторського відділу МУ. Організація контролю над виконанням планів. Інспекторські перевірки митних органів. Роль начальника організаційно-інспекторського відділу в реалізації функції контролю

Планові, комплексні й цільові інспекторські перевірки проводяться відповідно до щорічного графіка інспекторських перевірок ДМК України, що готовить і затверджує голова ДМК України.

Щорічний графік комплексних інспекторських перевірок ДМК України формується виходячи з того, що послідовність їхнього проведення повинна забезпечувати перевірку кожного регіонального митного керування й митниці, безпосередньо підлеглої ДМК України, не рідше одного разу в 3 роки, причому протягом року підлягають перевірці не менш чим два регіональних митних керування.

Позапланові комплексні й цільові інспекторські перевірки проводяться в міру необхідності за рішенням голови ДМК України.

Інспекторські перевірки за постановам (вимогам) що наглядають і контролюють органів здійснюються відповідно до порядку, установленому справжньою інструкцією.

Комісія, для проведення інспекторської перевірки митного органа, у тому числі її голова і його заступник призначаються наказом ДМК України із числа найбільш компетентних посадових осіб структурних підрозділів ДМК України й при необхідності інших митних органів.

До участі в роботі Комісії можуть залучатися як фахівців представники установ, підвідомчих ДМК України.

Перевірка відбувається після підготовчого періода, у ході якого учасники перевірки зобов'язані вивчити звітні й статистичні дані, інші наявні матеріали, що характеризують діяльність підмета перевірці митного органа.

Голова Комісії несе повну відповідальність за організацію й проведення перевірки.

     

Головою Комісії для проведення комплексної інспекторської перевірки призначається:

 • заступник голови ДМК України або начальник Головного організаційно-інспекторського керування ДМК України або його перший заступник;
 • начальник відділу інспектування діяльності митних органів;
 • головний інспектор відділу інспектування діяльності митних органів.

Голова Комісії:

 • бере участь у підборі членів Комісії;
 • розробляє план проведення перевірки, що повинен включати її тему, період, що повинна охопити перевірка, перелік митних органів, напрямків діяльності й питань, що підлягають перевірці (план затверджує голова ДМК України;
 • знайомить учасників перевірки із планом перевірки;
 • розподіляє ділянки роботи між членами Комісії, визначаючи їхнього завдання з урахуванням кваліфікації й конкретні завдання;
 • забезпечує наявність у кожного члена Комісії завдання на проведення перевірки;
 • організовує, координує й контролює роботу Комісії;
 • забезпечує в повному обсязі проведення перевірки і її належна якість;
 • організовує при необхідності взаємодія з органами федеральної й місцевої виконавчої влади, правоохоронними й контролюючими органами;
 • інформує керівництво митного органа, що перевіряється, про виявлені недоліки в його діяльності;
 • інформує при необхідності керівництво структурних підрозділів ДМК України про роботу їхніх посадових осіб у складі Комісії;
 • інформує у встановлений термін керівництво ДМК України про результати перевірки й про пропозиції, спрямованих на усунення виявлених недоліків;
 • пред'являє перед початком перевірки керівникові митного органа, що перевіряється, копію наказу про проведення перевірки, знайомить його з основними завданнями перевірки, представляє членів Комісії;
 • визначає необхідність і можливість застосування тих або інших контрольних дій, прийомів і способів одержання інформації, що цікавить, обсягу вибірки даних, що забезпечують її одержання.

Член Комісії зобов'язаний:

 • затвердити в керівника структурного підрозділу ДМК України, посадовою особою якого він є, отримане завдання на проведення перевірки;
 • виконувати доручення й розпорядження голови Комісії, що стосуються проведення перевірки;
 • інформувати голови Комісії про виявлені в ході перевірки недоліках і порушеннях у діяльності митного органа, що перевіряється, з поданням необхідних документів;
 • роз'ясняти вимоги Комісії посадовим особам митного органа, що перевіряється, інформувати їх про виявлені порушення;
 • проводити аналіз наказів, інструкцій, положень, технологічних схем митного оформлення й митного контролю й інших документів, розроблених і затверджених митним органом, а також документів, пред'явлених для митного оформлення й митного контролю, і ухвалених рішень щодо них;
 • виявити причини допущених порушень;
 • забезпечити схоронність документів, що ставляться до перевірки, а також конфіденційність у роботі з ними;
 • брати участь у виробленні пропозицій про усунення недоліків, виявлених у ході проведення інспекторської перевірки;
 • робити структурним підрозділам митного органа, що перевіряється, під час проведення перевірки організаційну й методичну допомогу з питань, що входять у його компетенцію;
 • готовити довідки за результатами перевірки й брати участь у підготовці акту перевірки;
 • перевіряти ступінь усунення недоліків, виявлених у ході проведення попередньої перевірки.

Роль організаційно-інспекторського відділу МУ

ОІВ МУ здійснює діяльність по внутрішньому контролі за ухваленими рішеннями, по організації структур керування в митній системі, організаційно-методичній і координаційній роботі [10,с.380]

Організаційно-інспекторський відділ є структурним підрозділом митного керування. Відділ очолює начальник відділу, що підкоряється безпосередньо начальникові МУ, а з питань організації й методології роботи - начальникові Головного організаційно-інспекторського керування України. У додатку наведена структура МУ, котра відбиває місце ОІВ серед інших структурних підрозділів МУ. Як видно із цієї структури, у силу очевидної важливості ОІВ МУ підкоряється безпосередньо начальникові МУ.

Відділ у своєму складі має:

 • відділення інспектування діяльності митних органів;
 • аналітичне відділення;
 • організаційно-структурне відділення;
 • відділення по роботі з колегіальними органами;
 • секретаря колегії МУ;
 • секретаря консультативної Ради по роботі з учасниками ЗЕД при МУ;
 • секретаря організаційно-структурної комісії МУ.

Робота відділу організується на основі поточного й перспективного планування, сполучення колегіальності під час обговорення питань службової діяльності і єдиноначальності в їхньому рішенні, персональній відповідальності кожного співробітника відділу за стан справ на дорученій ділянці й виконання окремих доручень.

Основні завдання відділу:

 • Організація контролю за реалізацією управлінських рішень.
 • Координація оперативної взаємодії підрозділів МУ й нижчестоящих митних органів.
 • Курированіє діяльності митних органів, безпосередньо підлеглих МУ.
 • Організація й проведення організаційно-структурної роботи у МУ.
 • Забезпечення діяльності консультативної ради по роботі з учасниками ЗЕД при МУ.
 • Організація й розробка у взаємодії зі структурними підрозділами МУ планів роботи МУ і його колегії, оперативних нарад, проведених начальником МУ, а також контроль за їхнім виконанням.
 • Координація й контроль на підставі розпорядницьких документів МУ, резолюцій керівництва МУ роботи з реалізації митної політики України.
 • Узагальнення й аналіз практики реалізації митної політики в підвідомчому регіоні.
 • Підготовка пропозицій про вдосконалювання механізмів реалізації митної політики України
 • Здійснення аналізу складного в Україні в політичній і економічній обстановці й підготовка начальникові МУ пропозицій про усунення причин і умов, що сприяють виникненню погрози економічної безпеки України.
 • Організація контролю за реалізацією й виконанням структурними підрозділами МУ, нижчестоящими митними органами, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Уряду України, нормативних і інших правових актів.

З метою координації дій, спрямованих на успішне рішення завдань, що коштують перед МУ, здійснюється узгодження зусиль відділу, структурних підрозділів МУ й нижчестоящих митних органів по напрямках діяльності, періодам і строкам виконання. Це досягається:

 • спільним плануванням роботи митних органів;
 • конкретизацією й визначенням порядку виконання завдань, поставлених перед митними органами;
 • здійсненням контролю над своєчасним виконанням основних організаційних мір "Програми розвитку митної служби в Україні.
 • здійсненням контролю над виконанням Плану роботи МУ на встановлений період;
 • плануванням інспекторських перевірок діяльності нижчестоящих митних органів, доведенням завдань до посадових осіб, що беруть участь у них, прийняттям особистої участі в інспекторській і іншій перевірках;
 • поданням посадовими особами, що робили інспекторські перевірки, узагальнених результатів інспектування для наступного їхнього аналізу й доповіді начальникові МУ;
 • поданням обґрунтувань виклику посадових осіб митних органів у МУ; організацією обліку відряджень, вивченням їхніх цілей і питань, що підлягають контролю;
 • поданням пропозицій і матеріалів для проведення оперативних нарад, проведених начальником МУ;
 • розробкою й підготовкою планів проведення засідань колегії МУ, питань, що підлягають розгляду, контролем за своєчасним поданням матеріалів відповідальними за підготовку;
 • розробкою комплексу мер по ліквідації причин і умов, що знижують ефективність взаємодії структурних підрозділів МУ, нижчестоящих митних органів в організації контролю над діяльністю митних органів підвідомчого регіону;
 • організацією взаємного інформаційно-аналітичного забезпечення взаємодіючих підрозділів нижчестоящих митних органів;
 • підготовкою пропозицій начальникові МУ з питань кадрової політики [23].

Організація контролю над виконанням планів

Головною метою контролю в митних органах є забезпечення безумовної й своєчасної реалізації запланованих заходів. Установлення планів роботи митних органів, по суті, являє собою реалізацію попереднього контролю.

Даний контроль носить систематичний і характер, що попереджає. Начальники митниць регіону через своїх заступників, а керівники структурних підрозділів МУ особисто організують повну, точну й своєчасну реалізацію планів.

Для цього відповідні керівники визначають виконавців, формулюють їм завдання, установлюють строки виконання; проводять оперативні наради; створюють необхідні умови виконавцям і забезпечують контроль виконання планових заходів; визначають час і порядок інформування про виконання планів. Зазначені керівники повинні організувати й особисто здійснювати регулярний контроль за виконанням планів.

Безпосереднє здійснення загального контролю за виконанням заходів річного плану роботи МУ й щоквартальних планів основних заходів МУ, а також своєчасне внесення відповідним чином оформлених необхідних змін, здійснюється ОІВ МУ.

Головними є наступні цілі перевірки виконання планів:

 • забезпечення виконання завдань і заходів плану за всіма показниками всіма підрозділами митних органів регіону;
 • виявлення невикористаних резервів удосконалювання службової діяльності й організації праці особового складу підрозділів;
 • недопущення диспропорцій у розвитку окремих підрозділів, розміщенню сил і засобів;
 • усунення помилок, допущених при виконанні плану;
 • удосконалювання планування й управлінської діяльності.

Перевірка виконання планів починається з визначення своєчасності й правильності доведення завдань до конкретних виконавців. Від цього, у першу чергу, залежить успіх виконання всіх запланованих заходів.

Виконання плану перевіряється шляхом вивчення звітних матеріалів, а також шляхом безпосереднього ознайомлення з роботою на місцях. Перевірка виконання заходів плану повинна здійснюватися комплексно, тобто по всіх розділах плану митного органа.

При проведенні перевірки необхідно звертати основну увагу на рішення митним органом основних завдань планованого періоду, а також виконання основних функцій, покладених на нього відповідно до призначення. Ще одним важливим напрямком, на яке необхідно звертати увагу, - це вивчення, узагальнення й поширення передового досвіду роботи, наявні досягнення в службовій діяльності митних органів і підрозділів, окремих керівників і співробітників [23].

Інспекторські перевірки митних органів

Інспекторські перевірки підвідомчих митних органів являє собою яскравий приклад поточного контролю в системі митних органів.

Контроль за виконанням планів у митних органах здійснюється шляхом проведення інспекторських перевірок.

У МУ розроблений документ, що визначає методику проведення інспекторських перевірок митниць далекосхідного регіону [24].

Інспекторська перевірка митного органа - це незалежний аналіз його діяльності й результатів роботи спеціально призначеною комісією, що дозволяє визначити відповідність митного органа цілям, завданням і функціям, покладеним на нього діючими положеннями, наказами, нормативними й організаційно-розпорядницькими документами. На рис.3.3 представлена схема проведення інспекторських перевірок.

Рис. 1 - Проведення інспекторських перевірок ОІВ МУ.

Підставою для проведення інспекторської перевірки митного органа є план роботи Українського митного керування, а при проведенні позапланових комплексних або цільових перевірок, проведених комісією МУ - наказ начальника МУ.

Організаційно-інспекторський відділ керування при плануванні проведення інспекторської перевірки підбирає кандидатуру голови комісії й доручає йому підготовку складу комісії, плану її роботи й проекту наказу про проведення інспекторської перевірки. Цим наказом затверджуються кандидатури голови, членів комісії й строки проведення перевірки.

Завдання на перевірку затверджується наказом МУ й доводить до членів комісії й митного органа, що перевіряється.

Завдання на перевірку повинне включати:

 • ціль перевірки;
 • дату й місце проведення перевірки;
 • склад комісії й вказівка функцій її членів;
 • перелік функцій митного органа, видів діяльності й об'єктів, що підлягають перевірці;
 • тривалість перевірки;
 • вимоги конфіденційності;
 • перелік підрозділів, яким повинен бути висланий звіт про перевірку, і даті його підготовки [24].

При розробці завдання на перевірку голова комісії керується Положенням про митний орган, а також положенням про інспекторські перевірки митних органів.

При підготовки наказу про проведення інспекторської перевірки митного органа голова комісії повинен ознайомитися з Положенням про митний орган для того, щоб мати подання про завдання, функції й масштаби діяльності митного органа й оцінити трудомісткість справжньої перевірки.

Кожному члену комісії відповідно до плану перевірки повинні бути виділені конкретні напрямки діяльності митних органів, що підлягають перевірки, визначені строки й форма надання матеріалів.

Перед початком роботи із завдання на перевірку члени комісії перевіряють ступінь усунення недоліків, виявлених у ході попередньої перевірки (якщо вона проводилася).

Збір інформації виробляється шляхом опитування, аналізу документів і спостереження за дотриманням технологій митного оформлення й митного контролю. Відомості, зібрані в результаті опитування, аналізу документів і спостереження за дотриманням технологій митного оформлення й митного контролю.

Всі критичні зауваження, зроблені в ході перевірки, повинні бути підтверджені документами й оформлені в письмовому виді.

Після виконання завдання й плану перевірки комісія повинна розглянути всі свої зауваження з метою визначення, які з них повинні бути представлені як недоліки. Комісія повинна забезпечити ясне й чітке документоване оформлення виявлених недоліків мовою конкретних законодавчих актів, або інших документів, з обліком яких проводилася перевірка.

Результати перевірки повинні бути розглянуті головою комісії разом з керівником митного органа, що перевіряється.

Підлягаючій перевірці напрямки діяльності митних органів оцінюються по сумі деяких критеріїв (здійснення митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, виконання завдань по формуванню дохідної частини федерального бюджету, організація контролю митної вартості товарів і т.д.).

По закінченні перевірки підготовляється звіт. Звіт про перевірку готується комісією під керівництвом її голови, що несе персональну відповідальність за його точність і повноту. Звіт оформляється у вигляді акту. Акт інспекторської перевірки підписується головою й членами комісії й доводить до відомості керівника митного органа, що перевіряється, під розпис. Звіт про перевірку повинен бути датований.

Акт перевірки митного органа повинен містити наступні розділи:

 • ціль перевірки;
 • перелік найважливіших законодавчих, нормативних і організаційно-розпорядницьких документів, з обліком яких проводилася перевірка;
 • порівняльні статистичні дані про результати діяльності митного органа;
 • оцінка позитивного досвіду роботи митного органа з урахуванням вимог нормативної документації;
 • висновок комісії про ефективність функціонування митного органа й ступеня досягнення цілей, для яких він призначений;
 • рекомендації комісії з усунення виявлених недоліків;
 • оцінка діяльності митного органа за результатами перевірки;
 • перелік організацій і підрозділів, яким повинен бути розісланий акт перевірки.

До акту додаються:

 • завдання на перевірку;
 • документи, що підтверджують невідповідність діяльності митного органа існуючим нормативним актам, що підтверджують висновки членів комісії.

Звіт про перевірку голова комісії представляє начальникові митного керування.

Наприкінці перевірки голова комісії проводить підсумкову нараду з керівництвом митного органа.

Основна мета наради - ознайомити керівництво митного органа з недоліками, виявленими в ході перевірки й відбитими в акті.

Голова комісії повинен представити висновки членів комісії щодо ефективності функціонування митного органа, досягнення поставлених перед ним цілей і повноти виконання покладених на нього завдань. Результати інспекторських перевірок використовуються для підвищення ефективності діяльності митних органів.

Роль начальника організаційно-інспекторського відділу в реалізації функції контролю

Начальник ОІВ МУ має широкий спектр посадових обов'язків, перерахованих у його посадовій інструкції. Зупинимося на ті з них, які мають відношення до реалізації функції контролю:

Інспектує митні органи й установ МУ відповідно до плану, затвердженим начальником Керування.

Формує за узгодженням з керівниками підрозділів апарата Керування й митних органів МУ бригади й тимчасові позаштатні групи для проведення планових комплексних і цільових перевірок, а також виконання доручень начальника Керування.

Запитує й вивчає необхідні для виконання завдань, покладених на відділ, матеріали, документи, і відомості від структурних підрозділів Керування, митних органів і установ МУ, а також інших територіальних органів державного керування, підприємств і організацій. Вилучає службові документи, знімає з них копії для прилучення до матеріалів інспекторських перевірок, проведених відділом.

За узгодженням з начальником Керування дає керівництву митних органів і установ МУ рекомендації з питань організації митної справи, усуненню допущених недоліків і порушень, установлювати строки усунення недоліків.

Вносить керівництву Керування пропозиції про призначення, переміщення, заохочення або покаранні керівників митних органів і установ МУ.

Забезпечує контроль за однаковим і точним виконанням законів України, рішень колегій МУ, наказів і вказівок начальника МУ підвідомчими митними органами й установами й інформувати керівництво Керування про результати їхнього виконання.

Забезпечує організацію, координацію діяльності й оперативна взаємодія структурних підрозділів апарата Керування, митних органів і установ МУ.

Здійснює узагальнення, аналіз і контроль виконання критичних зауважень і пропозицій, висловлених у ході проведення підсумкових нарад, засідань колегій МУ, оперативних нарад у начальника Керування.

Організує складання й реалізацію плану проведення комплексних інспекторських перевірок митних органів і установ МУ на встановлений період, проводить аналіз результатів перевірок і визначати заходу щодо усунення недоліків.

Забезпечує організацію проведення цільових (позапланових) інспекторських перевірок за вказівкою начальника Керування, проводить аналіз результатів перевірок і визначає заходу щодо усунення недоліків.

Здійснює контроль за роботою митних брокерів, декларантів, правильністю застосування нормативних документів у частині декларування товарів.

Вносить пропозиції начальникові Керування на підставі результатів інспекторських перевірок про винесення заохочень або стягнень керівному складу митних органів і установ МУ.

Забезпечує організацію контролю за своєчасним виконанням документів відповідно до резолюцій керівництва МУ співробітниками відділу й ін.[22]

Література

 1. Авдонин А. В. Удосконалювання механізму керування митною системою. - М., 1997. - 27 с.;
 2. Армстронг М. Основи менеджменту. Як стати кращим керівником. - Ростову-на^-Дону: Фенікс, 1998. - 512с.;
 3. Барамзин С. В. Розвиток керування митною діяльністю в Україні. - М., 2000. - 51 с.;
 4. Ноумен К. Основи стратегічного менеджменту. - М.: Банки й біржі, 1997. - 175 с.;
 5. Вайл П. Мистецтво менеджменту. - М.: Новини, 1993. - 221 с.;
 6. Виссемо Х. Менеджмент у підрозділах фірми. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 288 с.;
 7. Виханський О.С, Наумів А. И. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процеси. - М.: «Гардарика», 1996. - 416 с.;
 8. Глущенко Е. В. Теорія керування. - М.: Ветсник, 1997. - 336 с.;
 9. Грошв Э. С. Високоефективний менеджмент. - М.: Филин, 1996. - 280 с.;
 10. Єршов А. Д. Основи керування й організації в митній справі. - «Знання», 1999. - 362 с.;
 11. Кабушкин Н. И. Основи менеджменту. - Мінськ: БГЭУ, 1996. - 284 с.;
 12. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. Аналіз, планування, впровадження, контроль. - Пітер, 1999. - 896 с.;
 13. Лозбенко Л.А. Удосконалювання керування митною діяльністю й підвищення її ефективності. - М.: 1996. - 29 с.;
 14. Маслов Е.У Керування персоналом підприємства. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 312 с.;
 15. Менеджмент /під ред. М. М. Максимова. - М.: Банки й біржі, 1998. - 343 с.;
 16. Менеджмент / Ред. З. П. Румянцева. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.;
 17. Основи митної справи/ Під общ. ред. В. Г. Драганова. - М.: Економіка, 1998. - 687 с.;
 18. Сучасне керування: Енциклопедичний довідник. - М.: Издатцентр, 1997. - 584 с.;
 19. Шипунів В.Г., Основи управлінської діяльності. - М.: Вища школа, 1996. - 271 с.;
 20. Хедоурі Ф., Мескон М.Х. Основи менеджменту. - М.: ИНФРА-М, 1992. - 869 с.;
 21. Положення про організаційно-інспекторський відділ від 31.01.2000;
 22. Посадова інструкція начальника організаційно-інспекторського відділу;
 23. Наказ МУ №54 від 7.03.2000 Про планування в митних органах;
 24. Лист МУ від 25.04.97 Методичні вказівки про проведення інспекторських перевірок митних органів.


22.01.2011