Модель випускника навчально-виховного комплексу

У Маріупольському НВК за десять років роботи колективом підготовлено чимало переможців і призерів олімпіад та турнірів. Випускники навчаються у престижних вишах. Це стало можливим завдяки створенню багаторівневої системи навчання й виховання, що спирається на нашу модель випускника та сучасні технології навчання

Утім існуюча модель випускника не відповідає сучасним вимогам:

 • з'явилась нова парадигма навчання й виховання;
 • змінився характер взаємин між учителями й учнями, виникла суб'єкт-суб'єктна взаємодія.

Учень, як особистість, формується в соціальній конструкції учень - група - навчальний заклад - місто - регіон - країна, виконуючи різні соціальні ролі.

Навчання в НВК стає інтерактивним, розкриває внутрішні особливості учнів, що формує компетентну особистість учня в різних сферах діяльності.

Компетентний підхід у навчанні й вихованні переборює розрив між навчанням і життям.

Освіта та виховання в НВК виступають як інструмент самовдосконалення особистості та допомагає сформувати особистість, компетентну в різних сферах діяльності. Тому виникла необхідність розробити нову концепцію моделі випускника на інших принципах.

Центром моделі є «Я» випускника. «Я» випускника розглядається як суб'єктивна система уявлень і понять про себе, свою зовнішність, здібності, можливості, риси характеру, про фізичний розвиток здоров'я; уявлення про своє місце в колективі, характер взаємин з іншими людьми в межах соціальної конструкції.

«Я»-образ складається з трьох частин:

 • «Я» біологічне: знання про свій організм, своє тіло, процеси самозбереження й самодопомоги.
 • «Я» психічне - це знайомство зі своїм внутрішнім світом, розуміння своїх почуттів, бажань, думок.
 • «Я» соціальне - усвідомлення себе як члена суспільства, частки зовнішнього середовища, уміння контролювати свою поведінку, здатність суб'єктивно ставитись до зовнішнього середовища, виконуючи різні соціальні ролі.

Таким чином, «Я»-образ = «Я» біологічне + «Я» психологічне + «Я» соціальне.

На підставі такого розуміння «Я»-образу ми пропонуємо логіко-змістовні моделі. У структурі моделі випускника п'ять логіко-змістовних моделей:

 • «Я» біологічне.
 • Психологічні особливості особистості випускника.
 • Мотиваційна структура.
 • Соціально-психологічні особливості.
 • Соціалізація особистості.

Логіко-змістовні моделі складають основи моделі випускника й дозволяють простежити траєкторію розвитку особистості. Зміст і спрямованість логіко-змістовних моделей різні.

Конструювання логіко-змістовної моделі починається є визначення критеріїв і показників. Критерії дозволяють визначити загальні якості особистості, а конкретні показники характеризують особистість конкретного випускника.

Далі будується система координат, центром якої є «Я»-образ. Кількість координат для даного «Я» визначається кількістю критеріїв. На кожну координату наносяться показники. З'єднавши показники різних координат, можна побудувати циклічну діаграму розвитку особистості.

Розглянемо зміст логіко-змістовних моделей:

„Я" біологічне містить у собі такі критерії та показники

Знання про організм:

 • анатомічні відомості;
 • розуміння фізіологічних процесів;
 • дотримання правил гігієни.

Розвиток холістичних уявлень про себе, про світ:

 • людина є біолого-соціальною системою;
 • місце людини в біосфері;
 • розуміння закономірностей холістичного розвитку.

Відповідальність за своє життя та здоров'я:

 • усвідомлення небезпеки;
 • уміння контролювати свою поведінку у випадку небезпеки;
 • отримання навичок само- та взаємодопомоги.

Психологічні особливості особистості

Психодинамічні властивості особистості:

 • екстраверсія;
 • ригідність;
 • емоційна збудливість;
 • активність;
 • щирість.

Емоційний інтелект:

 • емоційна поінформованість;
 • емпатія;
 • управління своїми емоціями;
 • самомотивація;
 • розпізнання емоцій інших людей.

Особистісна креативність:

 • допитливість;
 • уява;
 • складність;
 • схильність до ризику.

Риси характеру:

 • тактовність;
 • принциповість;
 • чуйність;
 • працьовитість;
 • самокритичність;
 • помірність у потребах;
 • акуратність.

Мотиваційна структура

Мотивація випускника:

 • життєзабезпечення;
 • комфорт;
 • спілкування.

Характерні риси випускника:

 • спрямованість особистості;
 • інтелектуальні риси характеру;
 • ставлення до людей;
 • ставлення до себе.

Емоційна спрямованість:

 • альтруїстична;
 • комунікативна;
 • самостверджувальна;
 • на вибір професії;
 • естетична.

Здатність до самоуправління:

 • здатність до рефлексії;
 • здатність до самоаналізу;
 • здатність до самоорганізації;
 • здатність до самоуправління;
 • здатність до самоконтролю.

Особиста самореалізація:

 • наявність потреби в самореалізації;
 • готовність до самореалізації;
 • реалізація життєвих цілей.

Рефлексії та саморозвиток:

 • можливість професійної самореалізації;
 • самооцінка своїх якостей;
 • прагнення до саморозвитку.

Мотивація успіху:

 • активність у діяльності;
 • подолання перешкод;
 • наполегливість у досягненні мети;
 • планування на перспективу.

Комунікативна компетентність:

 • відкритість, товариськість;
 • логічне мислення;
 • кмітливість;
 • емоційна стійкість;
 • життєрадісність;
 • художнє мислення;
 • незалежність;
 • самоконтроль.

Самоактуалізація особистості:

 • орієнтація в часі;
 • цінності;
 • потреба в пізнанні;
 • креативність;
 • саморозуміння;
 • контактність.

Самоствердження особистості:

 • відсутність пригніченості;
 • розвиток конструктивних стратегій;
 • схильність до домінування.

Мотиваційна компетентність:

 • неперервна освіта;
 • усвідомлення, допитливість;
 • потреба в самопізнанні;
 • упевненість у своїх силах.

Гностичний компонент:

 • гнучкість мислення;
 • здатність до синтезу, узагальнення;
 • креативність;
 • пам'ять, її оперативність;
 • уміння систематизувати, класифікувати, узагальнювати.

Когнітивний компонент:

 • знання;
 • уміння;
 • навички.

Морально-вольовий компонент:

 • позитивне ставлення до навчання;
 • працездатність;
 • воля;
 • цілеспрямованість.

Організаційний компонент:

 • уміння планувати час, роботу;
 • уміння працювати в бібліотеці;
 • уміння користатись оргтехнікою;
 • уміння орієнтуватись у класифікації джерел.

Соціально-психологічні особливості

Локус контролю:

 • почуття відповідальності;
 • готовність до активності;
 • високий рівень суб'єктивного контролю емоцій;
 • власна відповідальність за події;
 • здатність переслідувати свої цілі в сьогоденні й майбутньому;
 • відповідальність за своє здоров'я;
 • здатність контролювати свою поведінку.

Ціннісні орієнтації:

 • відпочинок;
 • праця;
 • допомога людям;
 • знання про світ, природу людини;
 • соціальний статус;
 • соціальна активність;
 • спілкування;
 • здоров'я.

Соціальні та життєві цінності:

 • інтелектуальний розвиток;
 • перегляд освітніх програм;
 • самовдосконалення;
 • залучення до життя НВК;
 • вивчення предметів із задоволенням;
 • читання літератури;
 • близькі друзі;
 • вибір демократії та свободи;
 • служіння людям;
 • духовне вдосконалювання;
 • особистісне зростання.

Емоційна чуйність (емпатія):

 • сприйняття проблем друзів, групи, міста, регіону;
 • співчуття;
 • чуйність;
 • здатність до переживання;
 • відчуття радості, щастя від мистецтва.

Соціалізація особистості

Фактори соціалізації:

 • учень;
 • група;
 • НВК;
 • місто;
 • регіон;
 • Україна.

Форми стосунків:

 • знайомство;
 • приятелювання;
 • товаришування;
 • дружба;
 • взаємодопомога.

Принципи стосунків:

 • толерантність;
 • поступливість;
 • повага;
 • довіра;
 • урахування інтересів інших;
 • культура мови;
 • комунікабельність.

Цілі й задачі розвитку:

 • виховання громадянина;
 • індивідуалізація;
 • ідентифікація;
 • актуалізація;
 • формування соціоціннісних відносин;
 • здатність до саморегуляції;
 • усебічний розвиток особистості;
 • формування уявлень про життя.

Технологія роботи з моделлю випускника

Випускники, їхні батьки, класні керівники відзначають наявність чи відсутність показника особистості випускника за допомогою балів у анкетах опитування. Показники анкет і логіко-змістовні моделі збігаються. Критерій особистості в балах виводиться згідно з означеними показниками: дуже високий - 4 бали, високий - 3 бали, достатній - 2 бали, середній - 1 бал.

Отримані показники в анкетах наносяться на логічно-змістовні моделі в модель випускника. З'єднавши показники моделі випускника, одержуємо циклічну діаграму розвитку особистості.

Модель дозволяє передбачити розвиток особистості в межах логіко-змістовних моделей. Побудована циклічна діаграма розвитку націлює випускника:

 • на успіх;
 • приймати рішення й нести за них відповідальність;
 • свідомо вибирати професію;
 • використовувати знання як інструмент рішення життєвих проблем.

Випускник здатний до саморозвитку та самореалізації.

Автор: Л. Ілініч

Освіта.ua
19.04.2006

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
grishchenkotanyaan777@gmail.com
Доброго дня! Чи можна купити анкетування до данного дослідження? мій телефон 0966561565