Добирання матеріалу у сценарії уроку

Однією з найважливіших задач учителя є розробка сценарію навчального процесу - уроку

Обмірковування уроку - специфічний акт прийняття рішення з конструювання загальної миследіяльнісної моделі взаємодії в ході уроку.

Продумування змісту навчального матеріалу майбутнього уроку допомагає вчителю проектувати його вивчення таким чином, щоб охопити всі сторони навчально-виховного процесу. При цьому зміст навчального матеріалу поділяється вчителем на дві частини: необхідний матеріал, безпосередньо пов'язаний з темою уроку, і матеріал другорядний, котрий вводиться у сценарій уроку з метою посилення розумової активності учнів, виховного впливу на них.

Творчий миследіяльнісний етап потребує від учителя творчого та професійного підходу до добирання навчального матеріалу. Для складання будь-якого сценарію вчителю необхідно відібрати з навчального матеріалу такий, за допомогою якого можна успішно формувати в учнів світогляд, інтерес, творчу активність і пізнавальну самостійність.

Організація самого уроку потребує від учителя ретельного й цілеспрямованого добирання інформації, тому що від якості пред'явленого навчального матеріалу залежать результати засвоєння та навченості учнів.

Усе це розуміння дає дидактична організація сценарію майбутнього уроку.

Чітко розмежуємо проблему на дві взаємозалежні частини:

  • обмірковування уроку, кожного його кроку;
  • запис у спеціальному зошиті в тій чи іншій формі сценарію уроку.

Чим вище буде відповідність між триєдиною метою уроку - змістом навчального матеріалу, методами навчання, формами організації пізнавальної діяльності учнів, - тим ефективніше буде кінцевий результат уроку.

Педагогічна техніка включає дві групи вмінь - уміння організаційні й уміння дидактичні. Опитування вчителів показують, що перші роки молодий учитель думає головним чином про те, що і як говорити на уроці. Він докладно знайомиться зі змістом навчального предмета. І лише після ряду серйозних невдач молодий учитель усвідомлює, наскільки істотне в підготовці виразне розуміння суті та призначення кожного елемента уроку, його форми та місця, способу й реалізації та взаємодії з іншими елементами уроку.

Першим є, таким чином, підготовчий етап (або етап здійснення прогностичної діяльності).

Цей етап виконується, як показує анкетування педагогів, усіма, хоча багато хто при самоаналізі своєї діяльності не відзначають, «опускають» його, допускаючи, як таке, що розуміється саме собою, те, що відбувається. З тематичного планування вчитель визначає тему, тип майбутнього уроку, ставить загальну мету навчання. Після даної попередньої підготовки вчитель безпосередньо переходить до конструктивної діяльності - миследіяльнісного етапу підготовки уроку.

Наступний - другий - етап має особливу значимість для написання сценарію уроку, моделювання конкретного навчального матеріалу і відповідного проектування його вивчення. Перший крок для вчителя - добирання навчального матеріалу. Структура навчального матеріалу включає конкретний навчальний матеріал (основний та додатковий) і навчальний матеріал домашнього завдання. Сутність досліджуваного матеріалу пізнається шляхом здійснення зв'язку його з відомими, уже вивченими у процесі інтеграції знаннями.

У якості вихідних даних при добиранні раніше пройденого для опори служить зміст досліджуваного на уроці навчального матеріалу. З елементів змісту навчального матеріалу формуються погляди учнів на навколишню дійсність, діалектико-матеріалістичне розуміння ними світу.

В основу добирання змісту навчання покладений принцип системності. Основні вимоги до добирання навчального матеріалу, використовувані нами в дійсній роботі, - науковість, наступність, доступність, цінність, цікавість.

Відбираючи навчальний матеріал, учитель звертається до методичних посібників, підручників, джерел, дидактичного апарату, ЗМІ, суміжних підручників, довідників, енциклопедій. Він ретельно продумує, яке обладнання необхідне на уроці і як воно буде використане, які засоби наочного ілюстрування змісту варто використовувати. Таким чином, формується основний навчальний матеріал і підбирається додатковий етап моделювання конкретного змісту матеріалу уроку - це дії вчителя з побудови алгоритму пред'явлення відібраного навчального матеріалу у сценарії кожного уроку.

Добирання навчального матеріалу (у нашій моделі) підкоряється такій логіці: якщо метою навчання є засвоєння понять, законів науки, основ теорії, наукове пояснення фактів, то урок допускає пояснення нового для учнів навчального матеріалу та відповідного добирання й компонування НЗ з опорного, фактичного та навчального пояснювального матеріалу.

Якщо ставиться мета - засвоєння навичок і способів діяльності, то вчитель готує урок повторення та закріплення, відбираючи фактичний та додатковий навчальний матеріал, орієнтуючись головним чином на навчальний матеріал домашнього завдання й опорний навчальний матеріал попередніх уроків.

Якщо основна мета навчання - контроль вивченого й засвоєного, то вчитель готує урок опитування та компонує навчальний матеріал для оцінки знань, умінь і навичок, використовуючи вивчений учнями фактичний навчальний матеріал, підбирає відповідний пояснювальний та доповнюючий матеріал.

Дана модель діяльності на етапі добирання навчального матеріалу дозволяє вчителю скомпонувати навчальні завдання з навчального матеріалу (НЗ у РОЗУМ) і вийти на моделювання конкретного змісту у сценарії уроку. У ході подальшої підготовки до уроку на цьому етапі вчитель конкретизує мету майбутнього уроку, визначає навчальні завдання основного навчального матеріалу, допускаючи як результат навчання з боку учнів засвоєння даного знання.

Однак зміст освіти включає багато компонентів, кількість яких при деталізації можна збільшувати (розширення), а при згортанні - скорочувати (звуження).

Тому вчитель при підготовці до уроку прогнозує реалізацію поставленої мети, вирішує, чи потрібні навчальні завдання додаткового навчального матеріалу (розширення) чи навчальних завдань з основного навчального матеріалу вийшло багато, і їх необхідно згорнути, скоротити; продумує, який навчальний матеріал необхідно вивчити під керівництвом учителя, який - самостійно, який буде використаний для домашнього завдання.

Моделювання навчального матеріалу у сценарії уроку закінчено, учитель у результаті виходить на визначену схему представлення навчального матеріалу в конкретному уроці.

На третьому етапі організація вчителем навчального матеріалу виходить на наступний рівень підготовки уроку - розробки й оформлення сценарію уроку.

Учитель визначає форми подачі навчального матеріалу (лекція, бесіда, гра, практична робота тощо), способи вивчення (діалог, занурення міркування, експеримент тощо), цікаві засоби навчання. Повною мірою тут виявляються вміння вчителя конструювати діяльність учнів з вивчення навчального матеріалу. навчальні завдання в навчальному процесі потребують від учня відповісти на запитання, вирішити, опрацювати біля дошки та в зошиті, з підручником і дидактичним навчальним матеріалом у групі й самому.

Дана організаційна діяльність допускає вміння вчителя враховувати здібності та мотивацію навчання кожного учня, уміти здійснювати підбір навчальних завдань, необхідних для навчання способам виконання навчальних завдань.

Четвертий етап. Закінчивши попередню розробку уроку, учитель приступає до оформлення, безпосереднього написання сценарію уроку.

У ході письмового етапу роботи над сценарієм учитель визначає хід, структуру уроку. У залежності від схеми, отриманої при моделюванні навчальних завдань з конкретного навчального матеріалу, учитель використовує той чи інший варіант підструктури уроку (порядок взаємозв'язку та послідовності опитування, пояснення, вправ, рішення задач, демонстрації досвіду, фільму, завдання на побудову тощо).

У ході написання сценарію уроку вчитель може робити додаткове добирання навчального матеріалу, коректування діяльності (на необхідність такого кроку вказує недостатність або надлишок часу).

На п'ятому етапі реалізується вміння вибрати методичну підструктуру уроку, найбільш відповідну темі уроку й обраних методів, прямо пов'язаних із «перевтіленням» змісту освіти, тобто з його переходом з одних форм в інші (із програм, підручника та інших навчальних матеріалів у форму навчальних завдань). Аналізуючи написаний сценарій уроку, думкою «програючи» його, учитель рефлексує, виходить на нову модель наступного уроку. Цей етап характеризує методичну майстерність, професійну компетентність учителя. До цього вміння повинен прагнути кожен педагог.

Автор: Г. Котькова

Освіта.ua
12.03.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів