Вивчаємо данську мову

Зростання потреби у спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з різними мовами та культурними традиціями, нові економічні та політичні реалії, зміни в освітній системі України вимагають суттєвих змін у ставленні до володіння іноземною мовою

На початку XXI століття іноземна мова стала важливим засобом міжнародного спілкування як в усній, так і в письмовій формі. Настав час, коли українське суспільство відчуває гостру потребу у фахівцях різних галузей, які б активно володіли іноземною мовою, ефективно користувалися нею для обміну інформацією, установлення професійних контактів, досягнення порозуміння в діалозі культур.

Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання - сприяти в оволодінні учнями навчальними компетенціями спілкування в усній і писемній формі відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки в життєвих сферах і ситуаціях. Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі в майбутньому зможуть розвиватись і вдосконалюватись випускниками відповідно до власних потреб.

Нині, зважаючи на міжнародні зв'язки нашої держави, інтернаціоналізацію всіх аспектів суспільного життя, знання іноземних мов є реально необхідним у різних сферах діяльності людини. Знання мов - важлива умова формування особистих, культурних, професійних та економічних контактів.

Однією зі скандинавських мов, що вивчається у Скандинавській гімназії, є данська мова. Оскільки цілі діяльності Скандинавської гімназії передбачають інтеграцію учнів гімназії в європейську спільноту шляхом підтримки та посилення товариських відносин як з англомовними, так і зі скандинавськомовними країнами, 9 грудня 2005 року була підписана угода про співпрацю між Скандинавською гімназією (м. Київ, Україна) та Седдінг Ефтерсколе (м. Ск'єрн, Данія). Дана угода спрямована на підтримку та розвиток дружніх стосунків між представниками молодого покоління цих двох країн. З метою обміну досвідом, комунікаційної практики за останні два роки відбулась низка візитів представників Скандинавської гімназії в Данію, а також численні візити представників Седдінг Ефтерсколе в Київ.

Навчання данської мови передбачає практичне набуття учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в таких видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях.

Авторська програма з данської мови складена для Скандинавської гімназії з українською мовою навчання, в якій данська мова вивчається як скандинавська. Програма не обмежує самостійної й творчої ініціативи вчителя, передбачаючи гнучкість у виборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та у виборі засобів навчання (навчально-методичні комплекти, підручники, посібники, аудіо-, відеоматеріали тощо).

Концепція вивчення данської мови передбачає три етапи:

  • перший (початковий) - 5-6-й кл.;
  • другий (середній) - 7-9-й кл.;
  • третій (завершальний) - 10-12-й кл.

На першому етапі великого значення набуває проблема формування в учнів мотивації оволодіння данською мовою, що потребує створення психологічних і дидактичних умов для розвитку комунікативної мети, на другому - більше уваги приділяється послідовному й системному розвитку в учнів тримовної мовленнєвої, соціокультурної та мовної компетенції.

Третій етап систематизує набуті мовні й соціокультурні знання. Також розвиваються вміння відповідно до потреб і ситуацій використовувати данську мову як інструмент міжкультурного спілкування.

Зміст навчання забезпечує досягнення головної мети - навчити учнів спілкуватись данською мовою в типових ситуаціях повсякденного життя в межах засвоєного програмового матеріалу. Здатність учнів спілкуватись данською мовою забезпечується формуванням у них іншомовної комунікативної компетенції. Ось чому зміст навчання данської мови охоплює такі компоненти:

  • мовний матеріал (фонетика, орфографія, лексика, граматика);
  • мовленнєвий матеріал (тексти, діалоги, зразки спілкування);
  • сфери, теми, ситуації спілкування;
  • країнознавчу інформацію.

Основними принципами навчання данської мови є:

1. Комунікативне спрямування навчання - основа процесу навчання данської мови, тому вирішальне місце відводиться використанню комунікативномовленнєвих вправ.

2. Ситуативна та тематична організація навчального матеріалу - передбачає співвідношення мовленнєвих одиниць із системою стосунків співрозмовників, наявність мовленнєвої задачі у висловлюваннях, створення мовленнєвої діяльності.

3. Диференціація навчання - має враховувати психологічні, лінгвістичні та методичні особливості кожного виду мовленнєвої діяльності й у зв'язку з цим знаходити відображення у правильному виборі прийомів і форм роботи, вікові особливості учнів стосовно їхньої специфіки засвоєння матеріалу (розуміння, запам'ятовування, уваги), індивідуальні та групові особливості учнів, які вимагають використання різних за ступенем складності завдань для досягнення однакових кінцевих цілей навчання.

4. Соціокультурне спрямування навчального матеріалу - вимагає спеціальних навчальних текстів певного спрямування.

5. Домінуюча роль вправ і завдань - реалізує діяльнісний підхід організації навчання учнів.

6. Урахування особливостей рідної та першої іноземної мови - у відповідності та взаємозбагаченні.

7. Свідоме навчання самих учнів - виховує відповідальне ставлення учнів до процесу та результатів навчальної діяльності.

8. Взаємозалежність і взаємообумовленість видів мовленнєвої діяльності, тобто читання, говоріння, аудіювання мають складати системність і комплексність у організації педагогічного процесу.

9. Інтеграція, що передбачає опору на функцію, а не на форму під час засвоєння мовного та мовленнєвого матеріалу. У зв'язку з цим урок має мовленнєву спрямованість як за задумом, так і за організацією виконання. Для цього вчитель моделює реальний цілісний контекст спілкування через поєднання мовленнєвої та немовленнєвої дії, вербального та невербального спілкування, візуальної та звукової репрезентації змісту й форми. Така побудова уроку забезпечує оволодіння видами мовленнєвої діяльності в їх реальній послідовності та взаємозв'язку.

10. Мовленнєво-мисленнєва активність - орієнтує вчителя на моделювання на уроці пізнавально-когнітивних процесів (пошуку та відбору інформації, її критичного аналізу, опису, порівняння, співставлення, протиставлення, узагальнення, інтерпретації, висловлення особистого ставлення, пояснення, обґрунтування тощо).

Програма вивчення данської мови має три основні розділи:

  • Вироблення навичок мовленнєвої діяльності.
  • Розвиток навичок використання мовних засобів.
  • Вимоги до результатів навчання, як критеріальну базу.

Як критеріальну базу до рівня засвоєння важливих видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма.

Це посилює практичний напрям навчання, забезпечує більш успішне вироблення у школярів уміння користуватися данською мовою.

Програма вивчення данської мови є хорошим стимулом для подальшого розвитку викладання іноземної мови не лише у Скандинавській гімназії м. Києва, а й в інших навчальних закладах України.

Автор: А. Ворон

Освіта.ua
14.05.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів