Шкільна методична комісія - осередок зростання педагогів

Об'єктом експериментального дослідження є соціально-психологічний розвиток учнів і педагогів у навчально-виховному процесі школи

Шкільна методична комісія - осередок зростання педагогів

У 2006 році Комунальний заклад "Луганська спеціалізована школа I-III ступенів № 5" став лауреатом Всеукраїнського конкурсу "100 кращих шкіл України" у номінації "Школа педагогічного пошуку". Учителями природничих дисциплін школи були представлені досить цікаві та ґрунтовні матеріали.

Згідно з наказом управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації Комунальному закладу "Луганська спеціалізована школа I-III ступенів №5" надано статус навчального закладу регіонального рівня, який веде експериментальну діяльність на тему "Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учня загальноосвітнього навчального закладу".

Об'єктом експериментального дослідження є соціально-психологічний розвиток учнів і педагогів у навчально-виховному процесі школи. Згідно з програмою експериментальної діяльності була проведена перша діагностика та зроблений комплексний аналіз психолого-соціального розвитку особистості учнів школи та педагогічного колективу. За результатами діагностики й аналізу були поставлені основні завдання та визначені проблеми школи, над якими працює педагогічний колектив школи, а саме:

Формування ціннісних орієнтацій навчально-пізнавальної діяльності учнів. Завдання: підвищити життєву активність особистості учня методом переконання у важливості знань у житті.

Формування логічного, образного та творчого мислення учнів і педагогів. Завдання: розвивати логічне, образне та творче мислення через створення сприятливих соціально-психологічних умов для учасників навчально-виховного процесу методом створення спеціальних навчально-виховних ситуацій у класних колективах.

Розвиток соціально-комунікативного розвитку учнів. Завдання: підвищити рівень згуртованості й інтеграції класних колективів через формування в учнів соціально-комунікативних умінь і навичок методом організації та проведення соціально-комунікативних занять і тренінгів.

Подолання відсутності впевненості в собі, позитивного егоїзму. Завдання: розвиток упевненості в собі, позитивного егоїзму методом упровадження психологічно-педагогічного проектування через застосування інноваційних технологій у навчально-виховний процес школи.

Слід зазначити, що перші три проблеми стосуються учнівського колективу школи, а остання - педагогічного колективу. У поточному навчальному році був проведений семінар-презентація "Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів" (діагностично-проектувальні комп'ютерні комплекси "Універсал" і "Персонал") для заступників директорів і практичних психологів навчально-виховних закладів міста й області, на якому були підбиті підсумки роботи школи за останній етап експериментально-дослідної роботи.

Експериментальна-дослідницька діяльність школи складалася з чотирьох етапів: І етап - діагностично-аналітичний; II етап - ко рекційно-конструюючий; III етап - програмно-моделюючий; IV етап - розвивально-формуючий.

Згідно з програмою експерименту зараз школа знаходиться на V етапі - реалізаційно-регулюючому. Цей етап складається з:

 • науково-практичної акредитації створеної виховної системи на основі психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості;
 • статистично-кількісного описового аналізу результатів експерименту, порівняння характеристики традиційної системи виховної роботи з інноваційною;
 • проведення комплексного моніторингу психолого-соціального розвитку особистості учнів і педагогів;
 • підбиття підсумків експериментально-дослідної діяльності.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України нашій школі у 2007 р. надано статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня. На базі школи створено інформаційно ресурсний центр із питань координації та надання методичної допомоги загально-освітнім навчальним закладам, які працюють за виховною системою "Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів".

За результатами тестування учасників навчально-виховного процесу закладу в цілому та безпосередньо вчителями методичної комісії (МК) природничого циклу на засіданні науково-методичного колегіуму школи було визначено проблему, за якою організується діяльність, - "Формування ціннісних орієнтацій навчально-пізнавальної діяльності при вивченні предметів природничого циклу; створення умов для розвитку логічного, образного та творчого мислення учнів і педагогів в умовах інтеграції природничих дисциплін", над якою і працює методична комісія.

До складу МК природничого циклу школи входять дев'ять учителів. Із них кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та педагогічне звання «старший учитель» мають три вчителі, кваліфікаційну категорію "спеціаліст І категорії" - чотири, кваліфікаційну категорію "спеціаліст ІІ категорії" та "спеціаліст" - по одному. Слід зазначити, що робота вчителів відзначена державними нагородами: знаком "Відмінник освіти України", Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Важливою передумовою результативної роботи МК є детальне складання плану роботи. Він спрямований на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів закладу, вивищення їх професійної майстерності. До речі, план роботи школи складається з певних проектів. Одним із них є проект "Методичні комісії", до складу якого входить модуль "Методична комісія природничих дисциплін". Цей проект тісно пов'язаний з іншими проектами річного плану, а саме з проектом "Педагогічні кадри". Прикладом слугують модуль "Педагогічна майстерність", міні-модуль "Круглий стіл" на тему "Роль шкільної методичної комісії у творчому зростанні вчителів", у підготовці та проведенні якого активну участь брали вчителі МК природничих дисциплін.

Із метою підвищення професійного рівня педагогів, на основі психологізації та соціалізації наукових знань і вдосконалення методичної роботи школи створено творчі групи, які працюють над проблемою школи, і вчителі МК природничого циклу входять до складу всіх цих тимчасових творчих груп. Однією з форм діяльності творчих груп є семінари-практикуми та педагогічні ради, які реалізують інформаційне забезпечення педагогічних працівників із питань педагогіки та психології, сприяють підвищенню рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, а також розглядаються питання моніторингу комплексної психолого-педагогічної діагностики, статистично-кількісного та якісно-описового аналізу, прогнозування та врахування потенційних можливостей розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, батьків) і планується робота навчального закладу на найближчий час.

Творчою групою вчителів, які працюють над проблемою «Ціннісні орієнтації навчально-пізнавальної діяльності», завданням якої є підвищення життєвої активності особистості методом переконання учнів у важливості знань у житті, був проведений ряд заходів, серед яких проблемні семінари, а також педагогічна рада на тему "Розвиток інтелектуальної складової особистості учня".

Завданням творчої групи "Соціально-комунікативний розвиток учнів" є підвищення рівня згуртованості та комунікативності класних колективів через формування в учнів соціально-комунікативних умінь і навичок методом організації та проведення відповідних занять, тренінгів тощо. У поточному навчальному році членами творчої групи був проведений семінар на тему "Як обернути конфлікт на користь дитині".

Працюючи над проблемою "Логічне, образне та творче мислення учнів і педагогів", завданням якого є розвивати логічне, образне та творче мислення через створення сприятливих соціально-психологічних умов для учасників навчально-виховного процесу методом створення спеціальних навчально-виховних ситуацій у класних колективах, учителі провели ґрунтовну роботу, результати якої були представлені на засіданні педагогічної ради "Інноваційний підхід до процесу становлення особистості учня та вчителя засобами технологій, спрямованих на розвиток логічного, творчого й образного мислення".

Засідання МК відбуваються п'ять-шість разів упродовж навчального року у два етапи - теоретичний, де обговорюються питання організації та здійснення контрольних зрізів навчальних досягнень учнів, результати роботи за темою експерименту, за проблемою школи та МК й поточні питання, що виникають на різних етапах діяльності МК, а також практичний етап (це можуть бути "круглий стіл", ділові ігри, науково-практичні семінари, практикуми, творчі звіти) - використання інноваційних технологій, упровадження новітніх методик у навчальний процес. Засідання МК проходять спільно з моніторинговим центром, іншими шкільними методичними комісіями.

Зокрема, на засіданнях методичної комісії в поточному навчальному році були розглянуті питання:

 • формування образного мислення учнів у процесі вивчення природничих дисциплін; пізнавальна самостійність школярів в умовах проблемного вивчення географії;
 • розробка та застосування системи завдань із розвитку логічного, образного та творчого мислення на уроках природничого циклу;
 • нові технології й активні методи навчання у викладанні дисциплін природничого циклу;
 • володіння педтехнологіями та методиками викладання предмета як показник майстерності вчителя природничого циклу;
 • розвиток практично-дослідного компонента змісту шкільної природничої освіти (з досвіду роботи вчителів МК природничого циклу);
 • екологізація навчання - пошуки, рішення, проблеми;
 • педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі;
 • пропедевтика профільного навчання хімії;
 • контрольно-оцінювальна діяльність, її особливості;
 • особливості навчання та виховання обдарованої дитини в сучасному навчальному закладі.

Працюючи над проблемою школи, яка стосується всього педагогічного колективу, засідання МК проводяться спільно з працівниками інформаційно-ресурсного центру. Окрім традиційних форм методичної роботи з педагогами проводять тренінги психологи центру, на яких учителі вчаться спілкуватись, розігрують різноманітні ситуації, опрацьовують окремі питання в дискусійних групах, беруть участь у ділових іграх. Це сприяє активізації особистісного потенціалу вчителів, створює умови для пошукової, дослідницької діяльності.

Одним із напрямів роботи МК є проведення предметних декад, алгоритм яких розроблений учителями школи та затверджений на засіданні НМК. Предметна декада включає відкриті уроки як досвідчених, так і молодих учителів школи, індивідуальні та групові конкурси дитячої творчості, уроки з використанням комп'ютерних технологій навчання, "Дидактичний театр", уроки, які висвітлюють історію школи, "Вернісаж інтерактивних технологій", позакласні заходи, виставку творчих робіт учнів і вчителів.

Особливу увагу вчителі МК приділяють роботі з обдарованими дітьми. Так, уже традиційними стали регіональні конкурси юних хіміків, присвячені нашим видатним землякам-хімікам. Ініціатором проведення цих конкурсів виступив колектив нашої школи.

Основними завданнями учнівського конкурсу є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;
 • виявлення та розвиток обдарованих учнів і надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в системі підготовки вищих навчальних закладів;
 • формування творчого покоління молодих науковців і практиків;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних дисциплін, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;
 • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, магістрів, студентів вищих закладів освіти до допомоги навчально-виховним закладам у справі покращення стану викладання дисциплін із підвищення навчальних компетентностей учнівської молоді.

Традиційним є конкурс із прикладної хімії, де визначені такі номінації:

 • науково-дослідницька ("Хімія та література", захист творчих робіт під девізом "Хімія - ти прекрасна!";
 • художньо-образна ("Хімія та косметика", конкурс домашніх рецептів і засобів із догляду за волоссям "Продовжіть молодість вашого волосся" з докладним описом активних компонентів);
 • предметно-перетворююча ("Хімія та здоров'я", конкурс кулінарних рецептів з наступною дегустацією - "Салат здоров'я", "Торт здоров'я").

Своїми надбаннями у сфері педагогіки, передовим досвідом і творчими напрацюваннями члени МК вчителів природничого циклу систематично діляться з читачами фахових друкованих видань. Плідно співпрацюємо з редакціями журналів кількох регіональних і всеукраїнських видань.

Робота школи в цілому та МК вчителів природничого циклу на тему експерименту та над загальношкільною проблемою набуває позитивного значення:

 • реальна гуманізація навчально-виховного процесу;
 • стійкий ріст показників соціальної активності учнів у різних видах діяльності;
 • формування конструктивних ціннісних орієнтацій у розвитку переважної більшості учнів тощо.

Автори: Н. Кудря, О. Криворотова

Стаття журналу "Відкритий урок: розробки, технології, досвід"

Освіта.ua
11.02.2010

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
igorv
Невдало сформульована тема: "Формування ціннісних орієнтацій навчально-пізнавальної діяльності учнів", а завдання: підвищити життєву активність особистості учня методом переконання у важливості знань у житті, їй не відповідає