Інноваційна діяльність у початковій школі

У 2000 році наказом Міністерства освіти і науки № 522 було затверджено Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Це положення розроблено відповідно до законів України, з метою впровадження інноваційної освітньої діяльності в систему освіти

Зараз кожна школа має своє обличчя, яке визначається особливостями працюючих у ній людей та внутрішнім середовищем, в якому функціонує школа. Тому, ураховуючи вищесказане, у НВК була створена «Творча лабораторія» школи І ступеня (управлінський аспект).

Тема проекту: збільшити ефективність управлінської діяльності через упровадження нових педагогічних технологій.

Мета проекту: подолати розрив між теорією та практикою; упровадити в навчальний процес нові підходи та елементи технологій з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою підвищення якості освіти.

Завдання проекту:

  • Дотримуватись вимог Державного стандарту освіти.
  • Розробити оригінальну структуру навчально-виховного процесу у школі І ступеня.
  • Залучити учнів у нові види діяльності через упровадження досвіду роботи з розвитку критичного мислення, адаптованої системи роботи з розвитку критичного мислення, адаптованої системи навчання, теорії розв'язання винахідливих задач, інтерактивних методів навчання, програми «Крок за кроком» та комплексної програми розвитку дитини «Росток».
  • Організувати постійну творчу взаємодію педагогів та учнів.
  • Постійно здійснювати аналіз педагогічної діяльності й надавати оперативну допомогу педагогічним працівникам.

Прогноз: варіативність змісту, засобів і форм організації НВП; інтегрований підхід до викладання навчальних дисциплін; підвищення рівня якості навчання; сформованість життєвих компетентностей.

Ідея спрямованості: творчий розвиток гармонійної особистості.

Система управління в початковій школі є гнучкою відповідно до ситуації, інтересів дітей та їхніх батьків, орієнтованою на досягнення мети.

У новому тисячолітті українське суспільство постало перед вибором: якою бути людині у ХХІ ст., з якими ціннісними орієнтаціями, соціально-психологічними установками. Ось тут основний тягар випадає на освіту.

Відомо, що перехід від старого до нового дуже тяжкий. Він може тягнутись десятиліттями. Розвиток школи не може йти інакше, ніж через оволодіння новим, через інноваційний процес. Саме це вимагає кардинальних змін у визначенні філософії освіти, нового змісту, педагогічних технологій тощо. Об'єктом майже кожного інноваційного процесу стають діти.

У школі ведеться робота в напрямку впровадження нового режиму навчально-виховної роботи в умовах модульно-розвивальної системи навчання. Це система інтегрує в собі все те прогресивне, що накопичено в педагогічній теорії та практиці: побудова сторінок міні-підручників, які містять найважливіші опорні теоретичні положення, інструкції-рекомендації з вивчення теми, запитання, вправи тощо; створення програм самореалізації особистості та корекційних програм із тем. Усе це дає змогу інтенсифікувати уроки, найефективніше використовувати кожну хвилинку уроку, працювати з учнями індивідуально.

Школа І ступеня постійно перебуває в пошуку нових технологій. З 2004/05 навчального року школа залучена до обласного експериментального майданчика «Організаційно-технологічні основи психолого-педагогічного моніторингу процесу формування ключових компетентностей молодших школярів», де пріоритетним напрямом діяльності буде створення школи життєвої компетентності. Крокуючи даним шляхом, у цьому навчальному році провели міні-педраду з теми «Компетентнісно орієнтований урок - шлях до набуття школярами життєвих компетентностей, формування в них творчої особистості» і, як наслідок, - створено пам'ятки для вчителя «Компетентнісно орієнтований підхід до навчання молодших школярів».

З 2004 року в початковій школі застосований один з елементів програми гуманістичного підходу до освіти дітей «Крок за кроком», а саме: ранкові зустрічі як форма спілкування з учнями. Головна особливість цього нововведення - орієнтація на розвиток і саморозвиток кожної особистості шкільного колективу, сприяння розвитку навичок самоосвітніх компетентностей.

Із приводу самоосвітньої діяльності учнів на уроках і вдома була розроблена збірка «Учись працювати організовано» (пам'ятка для учнів початкових класів), де зібрані вказівки щодо опрацювання помилок і написання текстів різних типів, дано практичні рекомендації з вивчення віршів, скоромовок тощо. Усе це сприяє полегшенню праці вчителів з питання організації самоосвітньої діяльності учнів.

Крім цього, учителі та батьки оцінили по заслугам такі інноваційні технології, як методична система «ЧПКР» (читання та письмо для розвитку критичного мислення), головна мета якого - забезпечення вміння формувати й адекватно відстоювати власну думку. Це система, яка спрямована на формування у школярів аналітичного мислення. Основний напрям комплексної програми розвитку дитини «Росток» - інтеграція знань про світ у процесі діяльнісного навчання. Програма з курсу «РТУ» (ТРВЗ - педагогіка) успішно пройшла апробацію та впроваджена майже в усіх класах початкової школи (автор - Т. Мешанова). Даний курс є пропедевтичним і створює основу для глибшого та свідомішого вивчення психології людини, самопізнання й саморозвитку учнів уже в середній школі.

Крім названих у початковій школі застосовуються інші елементи освітніх технологій та методик: прийоми коментування, прийоми рефлексивної діяльності, проблемне навчання, пошукові методи, диференційоване різнорівневе навчання, інтерактивні методи навчання.

Різноманітні методики та технології дають учням варіанти діяльності, де формуються вміння та навички самовдосконалення.

Для сприяння формуванню мотиву навчання та активізації пізнавальної діяльності у 2004/05 навчальному році проведена ділова гра для вчителів «Активізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів», де були розглянуті й потім упроваджені у практику деякі прийоми формування пізнавальної мотивації навчання - задоволення пізнавальних потреб на емоційному рівні через дидактичні ігри. Завдяки цій роботі була складена методична пам'ятка для вчителів початкових класів «Активізація навчально-пізнавальної діяльності», яка мала за мету не стільки глибоко розкрити сутність процесу активізації в навчальному процесі, скільки нагадати та ознайомити, зацікавити та заохотити активних, творчо працюючих учителів до власних творчих пошуків.

З минулого року в комплексі діє міні-проект «Читання - найкраще навчання», який має за мету оптимальну організацію діяльності суб'єктів педпроцесу із забезпечення розвитку навичок і вмінь читацької діяльності. Спираючись на завдання цього міні-проекту, у початковій школі розроблений та впроваджений в кожний клас «Тренінг із швидкочитання», куди увійшли вправи зі збільшення швидкості читання й розвитку навичок свідомості та розуміння прочитаного.

Отже, головним методом для вчителів початкової школи нашого НВК є організація процесу навчання так, щоб учнів постійно супроводжувала «ситуація успіху» при вивченні будь-якого навчального матеріалу.

Дитинство - це період розвитку, формування та становлення особистості. Дуже важливо в цей час створити умови доброзичливості, зацікавленості, ввести дитину у світ ігрових і реальних ситуацій, які б допомогли пізнати довкілля, орієнтуватись у стосунках з людьми, бути активними учасниками суспільних відносин. У виховну роботу включені всі класи початкової школи. Уся виховна робота має за мету забезпечити гармонійний розвиток дитини, створити умови для особистісного зростання, його самостійності та вміння позитивно й гуманно вирішувати конфліктні ситуації; уміння поважати позицію іншого, співпрацювати в колективі; поважати культуру та традиції родини. Учителі віддають перевагу створенню авторських виховних проектів, які організовують за методикою колективних творчих справ професора І. Іванова (проекти поновлюють кожного року). Усі виховні проекти являють собою практичну частину комплексно-цільової програми з виховання «Казки далекі та близькі», яка затверджена у вересні 2004 року. Також усі класні колективи початкової школи залучені до гри «Надежда, мы тебя прославим своими добрыми делами!». Гра допомагає молодшим школярам пізнати, освоїти світ, який постійно відкривається перед ними, сприяє розширенню діапазону дитячих захоплень і є одним з універсальних засобів для розкриття й самореалізації особистості кожної дитини.

Серед основних цілей сучасної освіти в Україні головною є необхідність вироблення оновленого погляду на виховання здорової особистості. Одним із завдань функціонування системи освіти є формування культури здоров'я учасників НВП, що знаходить свій вияв у завданнях формування, збереження, зміцнення, реабілітації та передачі здоров'я. Саме тому з 2002 року в початковій школі й упроваджена технологія збереження та зміцнення здоров'я «Дороговказ у здорове та щасливе дитинство», в основу якої покладено педагогічний підхід до спрямування НВП на формування позитивного ставлення до здоров'я людини, що є результатом самопізнання, самореалізації, дотримання здорового способу життя.

Управління школою І ступеня є складовою частиною управління всього навчально-виховного комплексу та являє собою науково обґрунтовану діяльність, цілеспрямований вплив на діяльність шкільного колективу та навчально-виховний процес із метою забезпечення максимального результату в навчанні та вихованні учнів.

Автор: С. Данильченко

Освіта.ua
04.10.2005

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів