Скандинавська гімназія: перші кроки становлення та погляд у майбутнє

Динамізм, зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидкий розвиток науково-технічного прогресу та прогресивних технологій - усе це потребує створення такого загальноосвітнього навчального закладу, який би відповідав умовам сучасного життя

У чому полягають сутність і зміст діяльності сучасного навчального закладу? На нашу думку, це заклад:

 • в якому реалізуються ідеї проективної особистісно зорієнтованої педагогіки;
 • в якому забезпечується єдність інтелектуального, фізичного, духовного та морального розвитку особистості;
 • який виконує соціальне, спроектоване на особистість замовлення: бути конкурентоздатною в суспільстві з ринковою економікою, уміти планувати стратегію власного життя, орієнтуватись у системі найрізноманітніших цінностей, самовдосконалювати та самореалізувати свої здібності, задатки;
 • культури життєвого самовизначення, життєтворчості;
 • психолого-педагогічної підтримки й захисту кожної дитини;
 • педагогічної гармонії, співпраці, взаєморозуміння.

Минуло два роки з відкриття нового не тільки для м. Києва, а й для всієї країни навчального закладу - Скандинавської гімназії. Якщо згадати всі події, що відбулися в нашій країні за цей час, то можна сказати, що народження Скандинавської гімназії припало на надзвичайно динамічний, цікавий і відповідальний час. Сьогодні держава потребує учнів-випускників іншої генерації, готових до особистісного зростання та творчої діяльності. І тому ми відчуваємо велику гордість і відповідальність за те, що всім нам випало будувати нову, по-справжньому демократичну Україну.

Сьогодні у Скандинавській гімназії відбувається період становлення, де провідним завданням усього педагогічного колективу разом з учнями та їх батьками є проектування нового освітнього середовища, яке зможе враховувати можливості для освіти у великому місті та систему взаємозв'язків навчального закладу з оточуючим соціумом.

До нашого закладу прийшли педагоги та учні з різних шкіл м. Києва, кожен зі своїм досвідом, світосприйняттям, поглядами. На нашу думку, це було та є певною перевагою перед іншими колективам шкіл, бо ми маємо можливість урахувати досвід і напрацювання колег-освітян. Тому перед учителями гімназії постало питання про створення такої моделі освітнього процесу, яка могла б максимально врахувати умови навчально-виховного закладу, де здійснюється його реалізація, а саме специфіку в залежності від статусу та рівня освіти, яку одержує випускник, від контингенту учнів, їх ціннісних орієнтацій, педагогічного та адміністративного складу, інших ресурсів, необхідних для здійснення освітньої діяльності.

Визначивши головні пріоритети в розвитку гімназії, педагогічний колектив ставить і розв'язує такі завдання:

 • досягти розвитку гімназії з урахуванням збереження новостворених традицій та унікальності гімназії як освітнього закладу інноваційного типу;
 • виявити схему оптимального використання сукупності внутрішніх ресурсів гімназії та залучення зовнішніх (кадрових, інформаційних, матеріально-технічних, організаційних, інтелектуальних тощо) для підготовки конкурентоспроможної особистості учнів;
 • розробити механізми психолого-педагогічної підтримки, просування успішних гімназистів у відкритому соціально-освітньому співтоваристві;
 • створити єдиний інформаційно-освітній простір гімназії на основі локально-інформаційної мережі.

Ми вважаємо, що педагогічний колектив знаходиться в пошуку розв'язання актуальних завдань удосконалення сучасної гімназійної освіти, які мають у наш час велику практичну та теоретичну цінність.

Що відрізняє нашу гімназію від інших, що є сутністю її діяльності та розвитку? По-перше, гімназія може і повинна стати тим закладом, де почесно й престижно працювати, де кожний учитель може зробити успішну професійну кар'єру та підвищити педагогічну майстерність. По-друге, гімназія може і повинна стати тим закладом, де готують конкурентоспроможного випускника, здатного зробити в майбутньому яскраву професійну кар'єру. Наш заклад має великий потенціал для реалізації та проектування професійної кар'єри вчителя та випускника школи, однак для цього в гімназії має бути створена система соціальних, педагогічних, психологічних, організаційних, економічних та інших умов, що сприяють цьому. Бо педагогічний колектив розуміє, що саме створення таких умов може відрізняти нашу гімназію від інших навчальних закладів. До таких умов ми віднесли:

 • розробку системи психолого-педагогічної підтримки найбільш успішних проектів учнів і вчителів гімназії у відкритому соціально-освітньому просторі;
 • створення тимчасових творчих спільних об'єднань учителів, батьків, випускників та учнів гімназії для вивчення науково-практичних проблем;
 • створення та розвиток сприятливого освітнього середовища гімназії, заснованого на соціальному партнерстві для розв'язання завдань підготовки конкурентоспроможної особистості учнів;
 • включення неперервної економічної освіти в систему гімназійної.

На яку перспективу працює гімназія? Як ми бачимо модель випускника завтрашнього дня нашої школи? Гімназія покликана якомога якісніше підготувати учнів до одержання вищої гуманітарної (із пріоритетом скандинавських мов) освіти, до творчої праці в різноманітних галузях майбутньої практичної діяльності. Заклад має сприяти збереженню та відродженню інтелектуального потенціалу країни.

У відповідності з вищезазначеними цілями та принципами гімназійної освіти в нашому розумінні вважаємо правильними підходи, за яких гімназійна освіта має:

 • якісно забезпечувати в повному обсязі державний стандарт освіти;
 • створити належне освітнє середовище для рівного доступу всіх учнів до якісної освіти;
 • бути цілісною, системною та комплексною в усіх векторах педагогічного виміру - психолого-педагогічному, науково-методичному, організаційно-управлінському тощо;
 • гармонійно поєднувати гуманітарну та технологічну основу, що формується з молодшого віку;
 • своїм змістом і методами забезпечувати максимальний розвиток інтелекту кожної дитини, створити передумови для викреслення кожним учнем індивідуальної освітньої траєкторії;
 • сприяти розвитку духовної сфери особистості учня, поваги до національних і загальнолюдських духовно-моральних цінностей;
 • прищеплювати основи психологічної культури, позитивного ставлення до життя;
 • формувати та розширювати потреби учнів у освіті, самоосвіті, саморозвитку та самовираженні особистості кожного учня;
 • надати широкий профорієнтаційний спектр навчальних дисциплін задля підготовки учнів до вільного й усвідомленого вибору майбутньої професійної діяльності.

Але найголовніше, вона має бути безпечною для всіх учасників освітнього процесу, будуватись на здоров'язберігаючих освітніх технологіях.

Провідна мета освітньої діяльності нашої гімназії, без сумніву, має відрізнятись від цілей, що ставить загальноосвітня школа. У кожної гімназії повинна бути своєрідна «родзинка», що пронизує всі галузі освітнього процесу та працює на досягнення конкретної мети, але мети усвідомленої, що прийнята абсолютно всіма членами колективу гімназії - учнями, учителями, батьками - як своєрідним колективом однодумців, які свідомо ставлять, розуміють і приймають індивідуальну місію такого закладу.

Скандинавська гімназія визначила своєю метою творчу адаптацію особистісно зорієнтованої освіти до умов пізнавальних та інтелектуальних інтересів підлітків, створення ринку нових освітніх технологій, виховання творчої особистості всіх без винятку учнів. Така чітко окреслена місія нашої гімназії ніколи не зможе реалізуватися без педагогів, які мають широкий позитивний світогляд і високу психолого-педагогічну культуру. Діяльнісна складова створеного ними освітнього процесу, його гуманітаризація, демократичні засади, що передбачають вільний, а головне творчий вибір засобів, форм і методів, взаємозв'язок пізнавальних, емоційно-оцінних і власне виконавських компонентів, особистісної суті та соціальної значущості діяльності є необхідною умовою реалізації окреслених нами підходів. Для цього адміністрацією закладу використовуються найрізноманітніші форми співробітництва: психологічні тренінги, педагогічні майстерні, практикуми з формування комунікативної культури педагогів. Та хіба можна перерахувати всі заходи, що сплановані та реалізуються для досягнення провідної мети та системи конкретних завдань!

Підвищення загальнокультурного, науково-теоретичного, методичного, технологічного рівнів учителів у гімназії здійснюється головним чином через систему лекційних занять із найактуальніших проблем теорії та практики педагогіки, семінарів, практикумів, для проведення яких запрошуються наукові співробітники ВНЗ, наукових лабораторій Києва та інших міст України. Як приклад на базі гімназії проведено науково-практичний семінар Шалви Амонашвілі. Педагогічний колектив гімназії вважає за необхідне брати участь не тільки в усіх заздалегідь запланованих методичних формах роботи в гімназії чи районі, а й відвідувати індивідуально або колективно найбільш знакові та визнані всеукраїнські педагогічні зібрання: конференції, майстер-класи відомих освітян України тощо. Як наслідок, Скандинавська гімназія стала експериментальним майданчиком для впровадження гуманно-особистісної педагогіки Шалви Амонашвілі.

Відомо, що гармонія та позитивна динаміка освітнього процесу, його внутрішній рух залежать від характеру стосунків між педагогом та учнями. У процесі взаємодії виникають різноманітні зв'язки між повноправними та рівноцінними об'єктами освітнього процесу. За таких умов особливої актуальності набуває гуманізація навчально-виховного процесу, яка передбачає повагу до особистості будь-якого учня, нескінченну та безумовну довіру до нього, розуміння запитів, потреб та інтересів, урахування його соціальних, вікових і психологічних особливостей.

Так, у Скандинавській гімназії учні можуть поглиблено вивчати декілька мов, окрім скандинавських (данську, норвезьку, фінську, шведську): англійську, німецьку мови. Гімназисти мають можливості відвідувати спецкурс «Історія і культура скандинавських країн». У закладі діє мережа додаткових освітніх послуг, де учні вивчають предмети та курси, що не входять до обов'язкової навчальної програми. У другій половині дня вихованці мають факультативні заняття, предметні індивідуальні та групові консультації, гуртки за інтересами та спортивні секції.

Педагогічне співробітництво батьків і вчителів в умовах сучасної школи стає необхідною та природною умова їх взаємодії. Деякі досягнення на цьому шляху вже є. Серед них - залучення батьків до громадського управління закладом, участь у роботі ради гімназії, піклувальної ради, створення благодійної організації. Сьогодні нашими респондентами та соціальними замовниками в основному є батьки, які закінчили звичайну радянську школу, але ситуація докорінно зміниться через рік-другий. До школи прийде покоління дітей, батьки яких встигли відчути зміни, що відбувались у школі на початку 90-х. Залучаючи їх до активної участі в управлінні, уже сьогодні можна створити систему державно-суспільного управління, яка, на нашу думку, ідеально підходить для управління освітнім процесом гімназії.

Таким чином, вищенаведені ідеї та підходи дозволили визначити й успішно реалізовувати провідну місію гімназії - створення оптимальних умов для рівного доступу до якісної освіти, розвиток особистості кожного учня в залежності від його освітніх потреб та можливостей, його успішної соціалізації.

Автор: Т. Пушкарьова

Освіта.ua
18.10.2006

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів