Прогресивні педагогічні технології та інші освітні моделі

Комп'ютерний варіант дистанційної лекції

Цілі:

 • уточнити поняття: «педагогічна технологія», «освітня модель»;
 • проаналізувати технологічний підхід до побудови навчання, з'ясувати його реальні можливості та сферу адекватного застосування;
 • сприяти формуванню у слухачів умінь діагностичного цілеутворення.

Основні питання змісту

Еволюція поняття «педагогічна технологія».

Програмоване навчання та ідея повного управління навчальним процесом.

Технологія постановки діагностичних цілей навчання. Таксономії навчальних цілей.

Структура відтвореного навчального циклу.

Ознаки педагогічної технології; її реальні можливості та сфера адекватного застосування.

Прогресивні педагогічні технології та інші освітні моделі.

Слово «технологія» прийшло в педагогіку із промислового виробництва, де воно означало процес виготовлення продукції найбільш ефективним та економічним способом («технологія виготовлення втулки», «технологія плавки чавуну» тощо).

Поняття «педагогічна технологія» у свою чергу пройшло певну еволюцію.

Перший період (40-50 роки) - термін «технологія в освіті» означав застосування аудіовізуальних засобів у навчальному процесі.

Другий період (50-60 роки) - під «технологією освіти» стали мати на увазі програмоване навчання.

Третій період (70-і роки) - з'явився термін «педагогічна технологія», що став означати заздалегідь спроектований навчальний процес, який гарантує досягнення чітко поставлених цілей.

Четвертий період (з початку 80-х років) - створення комп'ютерних та інформаційних технологій навчання.

Якщо ще раз звернутися до еволюції поняття «педагогічна технологія», можна виділити два плини в педагогіці: 1) одне - орієнтується на всі можливості технічних засобів у навчальному процесі, що розширюються (його можна назвати «технологія в освіті» або «технологія в навчанні»); 2) а інше - означає технологію побудови самого навчального процесу і має назву «технологія навчання» або «педагогічна технологія».

Про цей другий напрям і піде мова. В основі цього напряму лежить ідея про те, що існують загальні закономірності процесу навчання, за допомогою яких можна побудувати єдину ефективну систему навчання, що забезпечує функції школи щодо всіх або переважної більшості учнів.

Першою спробою створити такий технологічний процес навчання з гарантованими результатами було програмоване навчання, що виникло в 60-х роках у зв'язку із проникненням ідей кібернетики в педагогіку.

Метою програмованого навчання була оптимізація управління процесом навчання.

Програмоване навчання припускає таку організацію процесу навчання, за якої учень за допомогою особливим чином підготовлених дидактичних засобів (програми) може самостійно здобувати нові знання й уміння.

Необхідними складовими програмованого навчання є наявність:

 • керованого об'єкта (учня);
 • послідовної, імпровізованої програми;
 • систематичного зворотного зв'язку;
 • управління.

Ціль управління складається у зміні наявного стану керованого об'єкта, у доведенні його до заздалегідь наміченого рівня. Для цього розробляється програма, що забезпечує послідовне проходження кожним учнем усіх етапів засвоєння. Без цього вчитель не може гарантувати засвоєння учнем знань і вмінь тієї якості, яка передбачена цілями навчання.

Ефективність управління процесом засвоєння забезпечується наявністю зворотного зв'язку. Інформація про хід процесу засвоєння надходить не тільки до вчителя, а й до учня. Така інформація отримується на основі зворотного зв'язку, переробляється, на її основі виробляється коригувальний вплив.

Американський педагог У. Шрамм називає програмоване навчання «автоматичним репетитором», «який веде учня шляхом коротких логічно зв'язаних кроків, так що він майже не робить помилок і дає правильні відповіді, які негайно підкріплюються шляхом повідомлення результату, у результаті чого учень рухається послідовними наближеннями до відповіді, що є метою навчання». Ось цю ідею повного управління навчальним процесом педагогічна технологія й успадкувала від програмованого навчання.

Суть педагогічної технології полягає в тому, щоби, спираючись на постійний зворотний зв'язок, гарантувати досягнення чітко поставлених цілей. Тому технологія постановки цілей стає найважливішою вихідною умовою педагогічної технології.

У практиці нашої школи цілі формулюються надмірно узагальнено й недостатньо інструментально. Таку точку зору, зокрема, висловлює академік РАН І. Лернер. На його думку, навчання ефективне тільки в тому випадку, якщо в учителя є надійний спосіб досягнення цілей, а він вимагає їхньої чіткості, можливості зіставити досягнуте з бажаним.

Цілі можуть бути виражені через:

 • навчальний зміст (наприклад, «вивчити народний рух у Росії XVII століття», «вивчити правопис особистих закінчень дієслова», «познайомитися із країною, мова якої вивчається», «вивчити основні положення молекулярно-кінетичної теорії» тощо);
 • діяльність учителя (наприклад, «розповісти учням про життя і творчість І. Тургенєва», «розповісти про еволюцію органічного світу», «розповісти про розвиток галузей господарства Центрального економічного району», «розповісти про промислове виробництво сірчаної кислоти» і т. д.);
 • внутрішні процеси та зрушення в розвитку учнів («проаналізувати причини революції 1905-1907 рр.», «навчити критично мислити при читанні», «навчити учнів аналізувати текст, відбирати головні ідеї тексту», «проаналізувати будову кровоносної системи», «навчити учнів аналізувати зміст розрахункових завдань із хімії» і т. ін.);
 • зовнішньо виражену навчальну діяльність («нанести на контурну карту границі держав і колоній», «відпрацювати навички правопису ненаголошених голосних у корені слова», «скласти план переказу тексту», «досліджувати клітинну структуру рослин», «визначити силу електроліту та реакцію гідролізу солей», «виміряти силу струму за допомогою амперметра» і т. д.).

Завдання читачам. Наведіть приклади формулювання цілей навчання з використанням чотирьох вищевказаних способів з урахуванням специфіки предмета, який ви викладаєте.

На думку прихильників технологічного підходу до організації навчального процесу, три перших способи формулювання цілей навчання не надають цілям визначеності, яку можна перевірити.

Так, якщо цілі формулюються через навчальний зміст, це тільки вказує на галузь знань, про яку буде йти мова на уроці, і не дає жодних конструктивних засад для побудови навчального процесу. Якщо цілі формулюються через діяльність учителя, це зосереджує його на власній діяльності, а не на реальних результатах навчання. Якщо ж цілі формулюються через внутрішні процеси в розвитку учнів (процеси мислення, розуміння, сприйняття, аналізу, синтезу тощо), то як можна зробити висновок про досягнення цих цілей, адже всередину психічних процесів проникнути неможливо? Оскільки всередину психічних процесів проникнути неможливо, міркують прихильники цього підходу, то психічний (у тому числі розумовий) розвиток особистості можна ототожнити тільки з реальними діями, які учень може продемонструвати. Отже, цілі навчання повинні формулюватися таким чином, щоби з них однозначно виявлялося, якими вміннями та навичками повинен володіти учень; які вміння, навички та пізнавальні досягнення він може реально продемонструвати.

Так, наприклад, ціль «навчити аналізувати зміст розрахункових завдань із хімії» може бути конкретизована через такі реальні дії учня: «здійснює короткий запис умови (за допомогою математичних, хімічних і фізичних символів», «виділяє, що», «знаходить необхідні додаткові дані», «знаходить формулу рішення», «визначає, чи вирішується завдання за формулою або із застосуванням хімічного рівняння», «пропонує раціональний спосіб рішення». Ціль «вивчити використання символічних позначень на карті погоди» може бути конкретизована через наступні реальні пізнавальні дії учня: «відтворює по пам'яті символи, уживані на карті погоди», «упізнає символи на карті», «читає карту, використовуючи символи», «складає карту, користуючись символами», «за заданою картою, користуючись символами, дає прогноз погоди» і т. д.

Таким чином, педагогічна технологія припускає формулювання цілей через результати навчання, виражені в таких діях учнів, які можна реально зафіксувати. Такі цілі мають назву діагностичних або операціональних.

Для того щоб надати допомогу вчителеві у формулюванні діагностичних цілей навчання (і в остаточному підсумку - полегшити планування навчального процесу та вироблення процедур оцінки), американські вчені під керівництвом Б. Блума розробили таксономії навчальних цілей у пізнавальній, емоційній та психомоторній сферах діяльності учнів (таксономія цілей навчання - систематизація цілей навчання, в основі якої лежить послідовність рівнів засвоєння навчального матеріалу).

Завдання читачам. Спираючись на таксономію педагогічних цілей у пізнавальній сфері, конкретизуйте ту чи іншу мету навчання через конкретні пізнавальні дії учнів (тобто сформулюйте поставлені діагностичні цілі) з урахуванням специфіки предмета, який ви викладаєте.

Уточнимо ще раз: чому в педагогічній технології так багато уваги приділяється чіткому опису цілей навчання?

Відповідь на це питання звучить так: якщо ціль сформульована діагностично (тобто її досягнення можна надійно зафіксувати), то весь хід навчання може орієнтуватися на її ознаки, як на еталон. При цьому результат, досягнутий учнями на кожному етапі навчання, порівнюється з еталонними ознаками поставленої мети. Тобто весь час здійснюється безперервний контроль ступеня просування учнів до намічених цілей, що супроводжується відповідною корекцією ходу навчання.

Відповідно до цього хід технологічно організованого навчального процесу можна представити таким чином:

 • загальні цілі та зміст навчання;
 • діагностично поставлені цілі навчання, виражені через реальні дії учнів;
 • процес навчання;
 • діагностика;
 • у випадку розбіжності результатів і діагностично сформульованих цілей упроваджується корекція процедур навчання;
 • повторна діагностика.

Орієнтація на мету, діагностична перевірка поточних результатів, розбивка навчання на окремі навчальні епізоди - створює повний навчальний цикл, що складається з таких моментів:

 • планування навчання на основі точного визначення його бажаного еталона у вигляді набору дій учнів, що відслідковуються;
 • попередня оцінка навченості учнів;
 • навчальна фаза - сукупність навчальних процедур, що супроводжується корекцією на основі оперативного зворотного зв'язку;
 • оцінка результатів.

Описана послідовність етапів (фаз) фактично являє собою циклічний алгоритм діяльності вчителя, повторення якого (з відповідними варіаціями цілей, конкретних процедур навчання та способів контролю) вичерпує весь навчальний процес.

Логіка навчального циклу припускає переважно репродуктивне навчання: представлення учням зразків дій із навчальним матеріалом та організація відпрацьовування його учнями.

Однак, як відомо, результат навчання не вичерпується сукупністю репродуктивно засвоєних знань, умінь і навичок, а вимагає формування досвіду пошукової (творчої) діяльності.

Репродуктивну спрямованість відтвореного навчального циклу розкриває схема англійського дидакта А. Ромишовскі:

1) повідомлення нових знань;

2) формування вмінь на репродуктивному рівні: а) демонстрація діяльності в цілому та за елементами, б) відпрацьовування вміння в стандартних умовах (за операціями); в) організація самостійної практики з неодмінним зворотним зв'язком і позитивним емоційним підкріпленням;

3) перехід до пошукової творчої діяльності: а) організація проблемних ситуацій, рішення нестандартних завдань, імітаційне моделювання реальності; б) аналіз учнями своєї діяльності та обговорення її процесу й результату.

Педагогіка дає деякі відповіді на невирішені в рамках технологічного підходу питання. Так, творча діяльність учнів може стати предметом ефективного управління (див. теорію проблемного навчання). У технологічно ж організованому навчальному процесі акцент робиться на відтворених діях навчання.

Ознаками технологічно організованого навчального процесу можуть бути:

1. Постановка діагностичних цілей.

2. Планування навчання на основі точного визначення бажаного еталона у вигляді дій учнів, що відслідковуються.

3. Попереднє тестування учнів і конкретизація навчальних цілей з урахуванням реальних можливостей школярів.

4. Послідовна орієнтація всього ходу навчання на меті, що забезпечується наявністю оперативного зворотного зв'язку та супроводжується відповідною корекцією ходу навчання.

5. Розбивка навчання на окремі елементарні навчальні цілі.

6. Повна керованість процесом навчання.

7. Гарантованість кінцевого результату.

Завдання читачам. Спираючись на вищевказані ознаки, виділите достоїнства й недоліки технологічного підходу до процесу навчання.

В останні десятиліття точиться постійна полеміка прихильників технологічного підходу з їхніми принциповими супротивниками - прихильниками гуманістичної педагогіки.

Прихильники гуманістичного виховання вважають, що технологічна побудова навчального процесу занадто віддалено нагадує насичене людськими переживаннями життя, що проходить у стінах класу. Вони сумніваються в можливості детального прогнозування результатів розвитку та їхньої точної реалізації. Вони закликають педагогів піти від твердого проектування освітніх ситуацій до варіативної спонтанної діяльності для того, щоб забезпечити кожній дитині можливість розвитку відповідно до її потреб та інтересів.

У свою чергу, прихильники технологічного підходу вважають, що класичною помилкою гуманістів є припущення, що учні почнуть чи не автоматично засвоювати корисні речі, як тільки відчують себе вільними від педагогічних вимог.

На наш погляд, сьогодні варто перейти від пошуків негативного в різних підходах до пошуку того, наскільки прийнятний та можливий у практичному плані кожний теоретичний напрям: які його можливості; де вони, ці можливості, закінчуються; які умови їхнього ефективного застосування у практиці навчання та виховання. Щоб відповісти на ці питання, необхідно добре орієнтуватися в сучасних освітніх моделях (освітня модель - теоретична конструкція, що втілює розуміння її автором феномена освіти, а також практичне втілення цієї моделі на практиці).

Завдання читачам. Познайомтеся зі зразковим переліком освітніх моделей, однак пам'ятайте, що він не вичерпує все розмаїття моделей освіти.

Освітні моделі (системи, теорії, концепції, технології)

1. Система розвивального навчання Л. Занкова.

2. Система розвивального навчання Д. Ельконіна-В. Давидова.

3. Теорія проблемного навчання (А. Матюшкін, І. Лернер, М. Махмутов).

4. Теорія змістовної освіти (В. Давидов).

5. Програмоване навчання (Н. Тализіна, Т. Ільїна та ін.).

6. Концепція поетапного формування розумових дій (П. Гальперін).

7. Теорія розвитку пізнавального інтересу (Г. Щукіна).

8. Теорія оптимізації навчання (Ю. Бабанський, М. Поташник).

9. Теорія активізації навчальної діяльності (А. Маркова, Т. Шамова, І. Харламова та ін.).

10. Адаптивна система навчання (А. Границька).

11. Система Л. Тарасова «Екологія та діалектика».

12. Теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ).

13. Система, заснована на гуманно-особистісному підході (Ш. Амонашвілі).

14. Методична система інтенсивного навчання (В. Шаталов).

15. Технологія «занурення» (М. Щетінін).

16. Методичні системи педагогів-новаторів: С. Лисенкової, Н. Гузика, Е. Ільїна, І. Волкова та ін.

17. Нові інформаційні технології.

18. Предметно-класно-визначена система навчання.

19. Колективний спосіб навчання (В. Дьяченко).

20. Методика колективної творчої діяльності (І. Іванов).

21. Модель початкової освіти «Розвиваюче середовище» (І. Ільясов).

22. Система, створена на діяльнісно-комунікативній основі (Л. Кліманова).

23. Технологія виховання (Н. Щуркова).

24. Диференційоване навчання.

25. Бригадно-лабораторне навчання.

26. Організаційно-діяльнісна гра.

27. Теорія укрупнених дидактичних одиниць (П. Ерднієв).

28. Система С. Френе.

29. Система М. Монтессорі.

30. «Вальдорфська педагогіка» (Р. Штайнер).

31. Система Л. Рона Хаббарда.

32. Гуманістична педагогіка (К. Роджерс).

33. Технологія повного засвоєння (Б. Блум, Дж. Керролл).

34. Модель «Структура інтелекту» (Дж. Гілфорд).

35. Когнітивно-афективна модель (Ф. Уільямс).

36. Модель «Три види збагачення навчальної програми» (Дж. Рензуллі).

37. Система С. Пейперта «Використання комп'ютерів у навчальному процесі».

38. Сучасні технології освіти: «Система навчальної інформації», «Система творчих завдань», «Моделювання», «Навчальне дослідження», «Наукове дослідження», «Проектування середовища», «Конструювання» (В. Бухвалов).

Завдання читачам. Розширте запропонований вам перелік освітніх моделей за рахунок упровадження в нього методичних систем викладання вашого навчального предмета.

Наведений перелік освітніх моделей включає різні освітні моделі: технології, методики, методичні системи. До нього також включені педагогічні теорії та концепції, що знайшли застосування в практичній педагогічній діяльності.

Існує думка про те, що технології носять більше універсальний характер. Методика ж - більш індивідуалізована сукупність прийомів і способів навчання. Вона залежить від особистості вчителя, його темпераменту й уміння. Порівняйте, наприклад, технологію програмованого навчання та методику інтенсивного навчання В. Шаталова.

Відповідно до цього підходу вчені виділяють певні критерії технологічності освітньої моделі.

Критерії технологічності навчального процесу:

1. Концептуальність (опора на певну наукову концепцію).

2. Системність (логіка процесу, взаємозв'язок усіх його частин).

3. Керованість (діагностичне цілепокладання, проектування процесу навчання, поетапна діагностика, корекція навчального процесу).

4. Ефективність (за результатами; оптимальність за витратами; гарантованість досягнення певного стандарту або еталону навчання).

5. Відтворюваність (можливість застосування іншими).

Завдання читачам. Виберіть будь-яку освітню модель та оцініть її за обліком запропонованих вам критеріїв.

Завдання читачам. Познайомтеся з понятійним словником з проблеми та приступайте до виконання контрольних завдань.

ПОНЯТІЙНИЙ СЛОВНИК

Алгоритм - точний припис, що розуміється однозначно, про виконання в зазначеній послідовності операцій (дій), які приводять до рішення кожного із завдань і належать до деякого класу (Російська педагогічна енциклопедія, 1993). Алгоритм строго визначений і не припускає ніякої суб'єктивної інтерпретації, але це не означає, що він забезпечує оптимальне рішення, тому іноді більш економічним є застосування ненадійних евристичних правил, ніж стабільних правил алгоритмів (Оконь В., 1990).

Діагностична постановка цілей навчання та виховання - така постановка, що припускає об'єктивний та однозначний контроль ступеня досягнення мети. Ціль у педагогічній системі повинна бути поставлена діагностично, тобто настільки точно та виразно, щоб можна було однозначно зробити висновок про ступінь її реалізації та побудувати цілісний певний дидактичний процес, який гарантує її досягнення в заданий термін (Беспалько В., 1989).Педагогічна технологія характеризується принципом діагностичної доцільності.

Знання - результат процесу навчання. Результати засвоєння описуються на різних рівнях якості знань: 1) предметно-змістовному, 2) змістовно-діяльнісному, 3) змістовно-особистісному. Кожна група якостей у певній мірі характеризує: навченість (I рівень), розвиненість (II рівень), вихованість (III рівень) (Менчинська Н., 1973; Коган Т., 1987).

Інформаційна технологія - технологія обробки, передачі, поширення та перетворення інформації. Один із компонентів інформаційної технології - комп'ютер, тому терміни «інформаційна технологія» та «комп'ютерна технологія» часто використовуються як синоніми.

Концепція - системний опис певного предмета або явища, що сприяє його розумінню, трактуванню, виявленню провідних ідей його побудови або функціонування (Беспалько В., 1989).

Методика - спосіб досягнення певної мети, сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності.

Модель освіти - теоретична конструкція, що втілює розуміння її автором феномена освіти.

Навичка - автоматизоване вміння виконувати інтелектуальні або практичні дії (Беспалько В., 1989).

Освітня модель - це варіант практичної діяльності в освіті, практичне втілення якої-небудь моделі освіти.

Зворотний зв'язок - інформація від учня до вчителя про результати виконання основних операцій й якості засвоєння навчального матеріалу.

Орієнтовна основа діяльності (дії) - термін, уведений П. Гальперіним, - система уявлень людини про мету, план і засоби здійснення майбутньої або виконуваної діяльності (Короткий психологічний словник, 1985).

Педагогічна технологія - систематичне та послідовне втілення на практиці заздалегідь спроектованого навчально-виховного процесу (Беспалько В., 1989). Це - системний метод створення, застосування та визначення всього процесу викладання і засвоєння знань із обліком технічних і людських ресурсів, їхньої взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (визначення ЮНЕСКО).

Програмоване навчання - така організація процесу навчання, при якій учні за допомогою особливим чином підготовлених дидактичних засобів (програми) можуть самостійно здобувати нові знання й уміння.

Продуктивна діяльність - діяльність, у процесі якої учень завжди створює нову орієнтовну основу діяльності порівняно із засвоєною раніше в навчальному процесі (Беспалько В., 1989).

Прямий зв'язок - повідомлення інформації від учителя до учня, за допомогою якої передаються інструкції про необхідні навчальні дії.

Репродуктивна діяльність - діяльність, при якій засвоєна орієнтовна основа діяльності, її алгоритм і правила тільки відтворюються в різних сполученнях - від буквальної копії та переказу до деякого вільного відтворення та застосування в типових ситуаціях, однозначно заданих навчанням, причому до вихідних відомостей, засвоєних з навчального предмета, учень у ході діяльності не додає ніякої нової інформації (Беспалько В., 1989).

Таксономія цілей навчання - систематизація цілей навчання; визначення цілей навчання через послідовність рівнів засвоєння навчального матеріалу. Найважливіші характеристики таксономій цілей навчання: 1) багатобічний підхід до процесу навчання; 2) облік якісної модифікації досягнень учнів (обсягу знань, процесів мислення й поведінки); 3) вимір досягнень учнів (час рішення завдань, обсяг досягнень і помилок, що допускаються, відповідність прийнятим зразкам і відходження від них); 4) формування оперативних цілей, які стосуються самого процесу навчання, а не тільки його кінцевого продукту (Оконь В., 1990).

Типове завдання - завдання, яке можна вирішити шляхом буквального, неперетвореного використання засвоєних алгоритмів діяльності (Беспалько В., 1989).

Уміння - успішне виконання дії або діяльності з вибором і застосуванням правильних прийомів роботи та з урахуванням певних умов (Лесітов Н., 1963).

Цілі навчання - задані й описані наперед умови та способи діяльності в майбутньому; здатності людини до можливих видів діяльності, що надає навчання в результаті (Безпалько В., 1970).

Цілі навчання виступають у двох функціях: 1) загального орієнтування навчально-виховного процесу та 2) критерії його результативності. Це означає, що цілі навчання: 1) повинні бути описані в якостях формування особистості, яка навчається, у характеристиках змісту навчання, які повинні стати надбанням особистості; 2) повинні відображати плановані результати навчання в системі якісних і кількісних характеристик навченості школярів (Красновський Е., 1987).

Контрольні завдання для читачів

1. Виконайте кожне із запропонованих завдань:

1.1. Використовуючи інформацію про таксономії цілей навчання, отриману після читання нашої публікації, і, керуючись зазначеною літературою (63, с. 83-91; 8, с. 29-85; 20; 45, с. 254-255), розробіть таксономію навчальних цілей за П. Гальперіним.

1.2. Розробіть таксономію цілей навчання вашого навчального предмета.

2. Виберіть одну з нетрадиційних освітніх моделей та порівняйте її із предметно-класно-визначеною системою за певними ознаками.

2.1. Яка специфіка (розходження в освітніх результатах), що знаходиться в даній освітній моделі?

2.2. На якій підставі та якими засобами відслідкувати в результатах навчання внесок даної освітньої моделі?

Автор: Є. Саітбаєва

Освіта.ua
06.03.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів