Сфери відповідальності класного керівника

Низький статус виховної роботи в масовій школі сприяв падінню ефективності діяльності класних керівників. Фактично складалася ситуація, коли обмеженість можливостей стимулювання роботи класних керівників сформувала в адміністрації мінімальні вимоги, насамперед рішення формальних задач

У липні 2006-го було створено тимчасовий науково-дослідний колектив у такому складі: викладачі держуніверситету, методисти інституту підвищення кваліфікації, заступники директорів із виховної роботи шкіл міста, фахівці управління освіти та науки Костромської області. Скептики пророкували, що артіль «Даремна праця» не зможе вирішити задачу, котра по плечу академічному НДІ. Здається, що учасники творчої групи, коли погоджувались, не дуже розуміли масштаби проекту. Як дебютна ідея була прийнята схема діяльності педагога в дитячому центрі, так званий «Пиріжок вожатого». Після розробки програми моніторингу плану класного керівника виникло питання про те, як здійснювати запуск, були гарячі голови, які запропонували негайно запустити програму в усіх школах області. Але стриманість узяла гору: для іспитів було вибрано п'ять шкіл-пілотних майданчиків. У ході роботи виявилось, що в цілому ідеї про зміст діяльності та відповідальності класного керівника не суперечать тим практикам, які склались у школах.

Новий рік почався з проведення семінару «Організація моніторингу діяльності класного керівника». Захід дав старт пробному проведенню моніторингу (вивчення планів роботи класного керівника) у школах. Уся затіяна робота показала необхідність акуратності при проведенні. Справа в тому, що велика кількість класних керівників не була заздалегідь ознайомлена з вимогами моніторингу, тому склали плани, як зазвичай, орієнтуючись на практику, що складалась роками. Головне, що вдалось тоді, - сформувати досвід заступників директорів шкіл з виховної роботи з проведення основних процедур моніторингу, закласти у школах регіону схему нормативних уявлень про сфери відповідальності класного керівника. Ось деякі роздуми про названий документ.

Осмислення матеріалів, представлених до аналізу планів виховної роботи класних керівників дає право стверджувати, що якість планування у виховній роботі класних керівників у регіоні може бути визнана задовільною, заступники директорів шкіл із виховної роботи здійснюють повсякденний контроль на доброму рівні. Узагальнення показало істотні розходження у стані справ у муніципальній освіті, як в окремих напрямах виховної роботи, так і у плані організаційно-методичного забезпечення виховання у школі.

Реалізація програми моніторингу не дозволила одержати вичерпну інформацію про діяльність класних керівників у регіоні, а лише позначила тенденції, дозволила сформулювати актуальні питання. Судячи з аналізу отриманих матеріалів, найбільшу увагу класні керівники приділяють забезпеченню реалізації освітніх програм, а також традиційним напрямам виховання: вихованню патріотичних почуттів, формуванню досвіду громадянської поведінки, розвитку соціальної та правової компетентності. Найбільш загальними проблемними зонами у плануванні роботи класного керівника бачиться цілепокладання, розуміння авторського компонента (авторської програми) виховної роботи з класом, планування профілактичної роботи. У планах класних керівників слабко проглядається комплекс класних годин, заходів, спрямованих на стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Загальним недоліком отриманої тоді інформації була слабкість якісної характеристики результатів моніторингу, акцент при оцінюванні було зроблено не на проблемах роботи, а на якості роботи кожного класного керівника (ці дані важливі для школи, але не дозволяють одержати статичні дані по регіону). Як показує осмислення результатів роботи, програма моніторингу діяльності класного керівника - це: засіб удосконалення виховної роботи у школі, інструмент вивчення діяльності класних керівників, інноваційний проект для тих освітніх установ, які погодились далі брати участь у цьому. Як недоліки можна було зафіксувати:

  • проведений моніторинг стосувався тільки планування роботи, а ще має бути вивчений підсумковий звіт;
  • у самій програмі моніторингу існують змістовні недоліки;
  • не зафіксовано офіційного статусу загальноосвітніх установ, що включились у реалізацію програми моніторингу.

Творчий тимчасовий колектив розробив чергову версію методичних матеріалів, що були покликані сприяти підвищенню ефективності роботи класних керівників у регіоні, шляхом нормування діяльності та формування суспільно-державного механізму оцінювання. Ось основні положення регіональної концепції відповідальності класного керівника.

Відповідальність класного керівника

Діяльність класного керівника являє собою управління ресурсами загальноосвітньої установи та навколишнього середовища для реалізації задач виховання учнів довіреного йому класу. Класний керівник не може переважно відповідати за результати виховання учнів довіреного класу, тому не несе одноосібно всю повноту відповідальності за процес соціалізації, виховання школярів. Інакше кажучи, як успіхи у вихованні учнів, так і серйозні недогляди лише почасти обумовлені діяльністю чи бездіяльністю класного керівника. Відповідальність класного керівника школи охоплює різні сторони життєдіяльності вихованців і може бути виражена в інваріантному й варіативному компонентах.

Інваріантний компонент діяльності класного керівника включає чотири сфери відповідальності.

Перша сфера відповідальності припускає забезпечення життя та здоров'я учнів. Для цього класний керівник здійснює контроль відвідуваності школи учнями класу, контроль причин пропусків, інформованості про стан здоров'я учнів класу, ведення документації про захворюваність учнів, роботи з листком здоров'я у класному журналі, разом із лікарем і батьками розробляє та реалізується комплекс заходів для охорони та зміцнення здоров'я, залучення учнів у заняття фізкультурною та спортивною діяльністю, організує охоплення учнів гарячим харчуванням, проведення інструктажів і ведення документації з техніки безпеки.

Друга сфера відповідальності - забезпечення позитивних міжособистісних стосунків між учнями та між учнями й учителями включає інформованість про міжособистісні стосунки у класі, про характер взаємин учнів класу та вчителів, проведення діагностики міжособистісних стосунків, оперативне регулювання протиріч, що іноді виникають, визначення задач оптимізації психологічної атмосфери у класі, виявлення проблем, які учні мають у сфері міжособистісних стосунків, залучення до цієї роботи психолого-педагогічної служби.

Третя сфера відповідальності класного керівника - сприяння освоєнню школярами освітніх програм і передбачення інформованості про особливості змісту освіти, передбаченого навчальним планом, про проблеми та перспективи реалізації освітньої програми в учнівському класі, координація діяльності вчителівпредметників і батьків, прогнозування й моніторинг успішності, сприяння в розробці та реалізації індивідуальних траєкторій освіти, планування й реалізація роботи з обдарованими, з невстигаючими учнями.

Четверта сфера відповідальності - виховання патріотичних почуттів, формування досвіду громадянсько-правової поведінки, розвиток соціальної компетентності учнів. Нормативною підставою може служити таке: «Найважливіші задачі виховання - формування у школярів громадянської відповідальності та правової самосвідомості, духовності та культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві й активної адаптації на ринку праці. Реалізація класним керівником даного напряму припускає розробку річного циклу заходів, що сприяють вихованню патріотизму та громадянськості, розширюють правову й соціальну компетенцію учнів, сприяння формуванню досвіду громадянської поведінки у процесі учнівського самоврядування, підтримка в учнівському самоврядуванні високих еталонів, здійснення планомірного розвитку учнівського самоврядування на основі вихідного стану справ у класному колективі, здійснення договірних начал у взаємодії класного керівника й учнів.

Варіативний компонент діяльності класного керівника скромніший - дві сфери.

П'ята сфера відповідальності - програмування виховної роботи з класом на рівні авторської програми виховання. Тут передбачається, що класний керівник буде здійснювати комплексне вивчення стану, проблем і визначення перспектив у вихованні, навчанні й розвитку учнів класу, якісне й обґрунтоване цілепокладання, програмування та планування роботи з класом, ведення звітної документації, моніторингу ефективності власної діяльності, організацію участі учнів у конкурсах і змаганнях різних рівнів відповідно до профільної системоутворюючої діяльністю класу. Профільна системоутворююча діяльність і є ключовою відмінністю авторської програми - це може бути захоплення учнів і педагога театром, газетою, походами, екскурсіями, краєзнавством. Намагаючись не брати участь у суперечках про виховну систему класу, було б точніше, здається, говорити про авторську програму.

Шоста сфера відповідальності - профілактична робота (визначення учнів, які викликають найбільші побоювання як потенційні порушники дисципліни, розроблений, погоджений із соціальним педагогом, психологом, адміністрацією школи, батьківським комітетом і реалізується комплекс профілактичних заходів, до профілактичних заходів притягується широке коло учасників, використовуються можливості різних організацій). Хотілося б уточнити, що фронтальні бесіди, включення учнів у колективну діяльність можуть мати побічний профілактичний ефект, але власне профілактика передбачає виявлення «зон ризику» й адресну роботу зі зниження ризиків різного неблагополуччя.

Як ресурси, що забезпечують виховання учнів, можуть розглядатись:

  • діяльність педагогів, педагогічних колективів, виховних організацій;
  • програми виховання, виховні технології, методичне забезпечення виховної діяльності;
  • співробітництво з батьками учнів, родинами школярів;
  • ЗМІ, діяльність соціальних організацій, установ культури;
  • соціально значуща діяльність самих вихованців, їхня суспільна самоорганізація.

Автор: Б. Куприянов

Освіта.ua
25.12.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів