Виховний потенціал інституцій системи неперервної освіти

Діяльність різноманітних, багатопрофільних позашкільних навчальних закладів переконує: для дітей є необхідний вибір і умови для їхньої творчої самореалізації, професійного самовизначення

Пріоритети

Згідно з положеннями Закону України "Про позашкільну освіту", позашкільні заклади спрямовують свою діяльність на розвиток кожної особистості засобами позитивної мотивації, збудження й задоволення інтересів, потреб дітей.

Потенціал позашкільного навчального закладу досить широкий:

 • у соціальному вимірі - це посилення стартових можливостей учнів на ринку праці та професійна освіта, сприяння їхньому життєвому самовизначенню;
 • у культурному вимірі - це змога розширити сферу спілкування особистості із цінностями, що вже створені людством;
 • у педагогічному вимірі - це виконання двох провідних функцій:
 • створення широкого загальнокультурного, емоційно значущого для дитини фону засвоєння загальної освіти
 • предметна орієнтація учня в системі різноманітних видів діяльності з урахуванням його здібностей та інтересів, тобто забезпечення реальної можливості для індивідуального розвитку.

Досвід. Майстри позашкільної освіти

З метою підтримки педагогів, що творчо працюють у позашкільній освіті, популяризації їхніх педагогічних здобутків у області започатковано обласний конкурс педагогів позашкільних закладів «Серце віддаю дітям».

На конкурс надійшли матеріали з досвіду 63 працівників позашкільної освіти. Цікаві педагогічні здобутки, що вирізняються самобутністю, нестандартністю, представили керівники творчих об'єднань, гуртків і студій.

Сподіваємося, що конкурс «Серце віддаю дітям» буде й надалі сприяти підвищенню престижу праці педагогів позашкільної освіти, збереженню унікальної системи позашкільних навчальних закладів.

Оновлюємо методичний арсенал позашкілля

В області проведено конкурс навчальних програм, навчально-методичних посібників з позашкільної освіти.

На конкурс було представлено 44 авторські програми, 5 навчально-методичних посібників, що вже апробовані в позашкільних навчальних закладах і мають практичну спрямованість.

Якісними, змістовними, націленими на розвиток творчої особистості, на професійну орієнтацію учнів відзначаються програми й посібники педагогів позашкільних закладів АНД, Самарського району м. Дніпропетровська, Кривого Рога, Нікополя, Новомосковська, Орджонікідзе, Петропавлівського району.

Перспективи

В умовах переходу на профільне навчання перспективним для позашкільної освіти області є організація полісистемної моделі позашкільного закладу, в якому освітнім пріоритетом є початкова професійна підготовка, отримання учнями професій, потрібних на ринку праці, створення системи профорієнтації учнів.

Модель Центру планування кар'єри

Розглянемо науково-методичні підходи щодо профорієнтаційної роботи в позашкільних навчальних закладах області.

Традиційні засоби профорієнтаційної роботи, що використовувалися в стабільному суспільстві, не є ефективними в умовах економічної та соціальної нестабільності, складного процесу становлення ринкових відносин у сфері праці та освіти.

Сучасні дослідження показують, що результатом професійної орієнтації є не лише вибір освітнього закладу, а певний план кар'єри, в рамках якого будуть визначатися кроки професійного становлення та самореалізації особистості.

Актуальним є створення в кожному позашкільному навчальному закладі області Центру планування кар'єри.

Стратегічною метою діяльності Центру є створення відкритого інформаційного, освітнього, професійно-комунікативного простору, що буде стимулювати в старшокласників потребу й здатність до самостійного вибору, а також формувати особисті та професійні якості, необхідні для самореалізації в подальшому житті.

Центр планування кар'єри може мати таку структуру

I рівень. Аналіз побажань, інтересів, індивідуальних особливостей учнів.

В освітню програму цього рівня поряд із курсом психології «Разом до успіху» мають увійти предмети, що сприяють формуванню загальної культури: користувачі комп'ютера, комунікативна та ділова англійська мова, основи права, діловий етикет.

II рівень орієнтований на розв'язання проблем самостійного вибору освітнього профілю на основі професійних уподобань.

Для цього в позашкільному закладі можуть створюватись об'єднання академічних і прикладних профілів: медико-біологічний, гуманітарно-економічний, інженерно-технічний, «Основи програмування», еколого-хімічний, менеджер, фітодизайнер, дизайн одягу, автосправа, перукар-стиліст тощо.

Основу освітнього процесу Центру планування кар'єри складає система професійної діяльності психологів і педагогів, що спрямована на створення умов для успішного особистісного і професійного визначення.

Робота в програмі психолого-педагогічного супроводу передбачає:

 • Слідування за природним розвитком дитини на певному віковому й соціокультурному етапі онтогенезу. Це визначає важливий аксіологічний принцип особистісного і професійного розвитку - безумовну цінність внутрішнього світу кожного школяра, пріоритетність потреб, цінностей його розвитку.
 • В процесі супроводу дорослий створює ситуацію вибору (інтелектуального, етичного, естетичного, професійного), це спонукає учня до прийняття самостійних рішень, допомагає йому взяти на себе відповідальність за свою власну долю.
 • Другорядність форм і змісту визначається відношенням до соціального й навчально-виховного середовища життєдіяльності дитини. Головне - створити їй сприятливі умови для максимального особистісного розвитку й навчання.

Реалізація вищеназваних психолого-педагогічних підходів потребує особливої організації навчального процесу позашкільного заходу

 • Створення комплексу навчальних програм, які забезпечують багатопрофільний і адаптивний характер позашкільної допрофесійної освіти з урахуванням потреб учнів, запитів батьків, виробничої, соціально-економічної ситуації в районі.
 • В позашкільному закладі має працювати психолог.
 • Основними формами спілкування з учнем є дискусії, практичні заняття, ділові та організаційно-діяльнісні ігри, проектна та дослідницька діяльність. До речі, активне залучення учнів до дослідницької та проектної діяльності є особливою прикметою навчально-виховного процесу Центру.

Проектна діяльність організовується на такому етапі навчально-виховного процесу, коли учні вже можуть демонструвати достатній рівень навичок самостійної дослідницької роботи. Проектна діяльність дає змогу скорегувати професійні плани і особисту позицію, піднести активність, самостійність, сформувати навички колективної взаємодії, закріпити індивідуальний стиль діяльності.

Ефективними в позашкільному закладі є проекти: «Дитяче ательє», «Театр моди», «Казка прикладної творчості», «Телеательє» тощо.

Для створення в старшокласників найповніших уявлень про сутність майбутньої професії, формування й розвитку професійних якостей і навичок, для підтвердження правильності вибору професії та уточнення індивідуальної траєкторії розвитку необхідно організовувати стажування та практичні заняття.

Безперечно, що особливості освітньої діяльності Центру визначають його сутність, зокрема:

 • Центр довузівської підготовки, в якому із старшокласником працюють викладачі вищої школи.
 • Центр реалізації особистих і професійних потреб за різноманітними напрямами діяльності: еколого-біологічний, соціально-педагогічний, культурологічний, художньо-естетичний, туристично-краєзнавчий тощо.
 • Лабораторія планування кар'єри - колектив педагогів-психологів, які розробляють підходи і методи психолого-педагогічного супроводу процесів особистісного і професійного самовизначення старшокласників.

Сподіваємося, що запропонована модель, методичні рекомендації щодо профорієнтації учнів у закладах позашкільної освіти знайдуть багато послідовників і з успіхом будуть запроваджуватися в практику.

Роль шкільної бібліотеки у вихованні учнів

Перебудова діяльності шкільної бібліотеки... Примха чи нагальна потреба?

Якою має бути сучасна шкільна бібліотека?!

Чи зберігати їй традиційні книгозбірні функції, а може, реформуватися в інформаційно-методичний центр, який стане серцем школи, місцем, де народжуються ідеї, реалізуються проекти?

У сьогоденні, на жаль, усвідомлення необхідності змін властиве передовсім лише самим бібліотекарям. Адже сучасна шкільна бібліотека є важливою, невід'ємною ланкою навчально-виховного процесу, а робота бібліотекаря стає дедалі складнішою, і, водночас, - більш творчою.

Обласний огляд шкільних бібліотек переконує: більшість бібліотек творчо й ініціативно працюють у структурі освітнього процесу і мають чудові перспективи бути справжніми центрами інформації, освіти і культури.

Що необхідно для успішної перебудови діяльності шкільної бібліотеки?

 • Прогресивно налаштований керівник школи, який має широкий світогляд і визнає центральну роль шкільної бібліотеки як інформаційного (а можливо, й дослідницького) центру.
 • Активний, наполегливий бібліотекар, який оперативно реагує на будь-які позитивні зміни.
 • Готові до співпраці вчителі, які відгукуються на нові ідеї, пропозиції.
 • Інформаційні ресурси як основа для створення бібліотечного центру.

Для реалізації творчого потенціалу, оновлення діяльності шкільної бібліотеки відпрацьовуємо такі проблеми:

 • Шкільна бібліотека й гуманізація шкільної освіти.
 • Інформаційно-бібліотечна підтримка навчально-виховного процесу.
 • Впровадження нових інформаційних технологій у практику роботи сучасної шкільної бібліотеки.
 • Шкільний бібліотекар - організатор дитячого читання. Традиції та новації.
 • Літературно-творчі об'єднання у шкільній бібліотеці.
 • Культура читання, бібліотечно-біографічні знання школярів: досвід, пошуки перспективи.
 • Кращий бібліотечний досвід, його поширення - важлива умова проведення регіональних конкурсів "Шкільний бібліотекар року".

Автори: О. Хомич, Т. Рига

Освіта.ua
10.05.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів