Через теорію до практики

Сучасна система освіти в Україні спрямовує свої зусилля на те, щоб кожний учень мав найсприятливіші умови для свого розвитку й саморозвитку. Особливою ознакою сьогодення є зростання ролі молоді в суспільних перетвореннях

В умовах становлення сучасної школи шлях до демократичної, цивілізованої держави обумовлений не стільки економічними та політичними пріоритетами, скільки загальним рівнем розвитку кожної особистості, її свідомості й самосвідомості, реалізацією творчого потенціалу.

Головний закон усіх змін у житті - творчість. Здорове суспільство складається з неповторних творчих особистостей. Інакше це було б відхилення від сутності матері-природи, - таку думку висловлює методист РМК м. Донецька, слухачка Школи молодого методиста.

З точки зору гуманістичної психології, кожна людина - унікальна, неповторна особистість, здатна до самоактуалізації, до розвитку власних творчих здібностей. Мова йде про максимально розвинену особистість, яка має свій сенс життя, цілі та цінності, неповторний склад розуму, яка змогла б максимально реалізувати себе у своїй життєдіяльності. Україна буде цивілізованою європейською державою, але за однієї умови: якщо з'являться нові «архітектори» суспільства, нова еліта - не виконавці, а активні дійові особистості, які збагатились культурними надбаннями людства, мають високий інтелект і щире почуття соціальної відповідальності.

Школа - виховний заклад, що сприяє розвитку особистості учня. Наше завдання підготувати їх. Нам треба вірити в те, що ми робимо добру справу, результат якої в майбутньому змінить наше життя на краще.

Перед сучасною педагогічною наукою та школою гостро стоїть питання про необхідність докорінних реформ у сфері освіти, які спрямовані на всебічну підготовку підростаючого покоління, вивчення інтересів і можливостей дитини, її цілісний і гармонійний розвиток та особистісне зростання.

Важлива роль у вирішенні цієї проблеми належить організації навчання та виховання у школі, які покликані забезпечити розвиток кожного учня.

Якщо ви плануєте на один рік - вирощуйте рис,
Якщо ви плануєте на двадцять років - вирощуйте сад,
Якщо ви плануєте на століття - вирощуйте людей.
Китайська мудрість

Педагог не повинен забувати про індивідуальний підхід до дитини як частки свого народу. Педагог, який творчо працює, створює свою педагогічну систему, яка за конкретних умов є способом отримання найкращого результату. Тільки творчий педагог може розвивати творчі здібності учнів.

Школа третього тисячоліття - це школа з творчо обдарованими педагогами, які виховують творчо розвинених учнів. Давайте поміркуємо над такими поняттями.

Що таке творчість?

Творчість - це діяльність, яка породжує щось нове, раніше не відоме, на основі осмислення вже накопиченого досвіду та формування нових комбінацій знань, умінь, продуктів.

Творчість має різні рівні. Для одного рівня творчості характерне використання вже відомих знань і розширення меж їх використання, на іншому рівні створюється зовсім новий підхід, який змінює звичний погляд на об'єкт чи галузь знань.

Пропоную вам ознайомитися з типологією творчої особистості.

Теоретик-логік - це тип творчої особистості, для якої характерна здатність до широких логічних узагальнень, класифікація та систематизація інформації. Люди такого типу чітко планують свою творчу роботу, широко використовують уже відомі методи наукових досліджень. Їм притаманні велика обізнаність і ерудиція. Спираючись на вже відомі теоретичні концепції, вони розвивають їх далі. Усе, що вони розпочинають, доводять до логічного кінця, підтверджуючи свої аргументи посиланнями на численні першоджерела.

Теоретик-інтуїтивіст - характеризується високо розвиненою здатністю до генерування нових, оригінальних ідей. Люди з такими творчими здібностями - великі винахідники, творці нових наукових концепцій, шкіл і напрямів. Вони не бояться протиставити свої ідеї загальноприйнятим, наділені виключною фантазією й уявою.

Практик-експериментатор - завжди намагається свої нові оригінальні гіпотези перевірити експериментально. Люди такого типу вміють і люблять працювати з технікою, у них завжди великий інтерес і здібності до практичних справ.

Організатор - наділений високим рівнем розвитку відповідних здібностей. Такі люди вирізняються високою енергією, комунікабельністю, здатністю підпорядковувати своїй волі інших і націлювати їх на вирішення великих творчих завдань. Під керівництвом таких людей створюються оригінальні наукові школи та творчі колективи.

Ініціатор - характеризується ініціативністю, енергійністю, особливо на ранніх стадіях вирішення творчих завдань. Але зазвичай такі люди швидко заспокоюються або переключаються на вирішення інших творчих завдань.

Що таке педагогічна творчість?

Педагогічна творчість - це завжди пошук і знаходження нового, виявлення варіативних нестандартних способів вирішення педагогічних завдань, створення нових оптимальних підходів, окремих прийомів, що переростають у педагогічний досвід.

Творчість і діяльність педагога характеризуються різними рівнями (за В. Кан-Каліком, М. Никандровим):

 • рівень елементарної взаємодії з класом - учитель використовує зворотний зв'язок, коригує свій вплив за його результатами, він не діє за досвідом інших учителів;
 • рівень оптимізації діяльності на уроці, починаючи з його планування - коли творчість проявляється в удалому виборі й доречному компонуванні вже відомого вчителю змісту, методів і форм навчання;
 • евристичний - коли вчитель використовує творчі можливості безпосереднього спілкування з учнями;
 • вищий рівень творчості вчителя - характеризується його певною самостійністю, використанням готових прийомів, але в які вкладається особистісне начало, тому вони відповідають його творчій індивідуальності, особливостям вихованця, конкретному рівню розвитку класу.

Прояв педагогічної творчості визначається структурою педагогічної діяльності, охоплює всі її сторони:

 • конструктивну;
 • організаційну;
 • комунікативну;
 • гностичну.

Що таке педагогічна діяльність?

Педагогічна діяльність, як і будь-яка інша, має кількісну міру та якісні характеристики. Зміст і організацію педагогічної праці можна правильно оцінити, лише визначивши рівень творчого ставлення педагога до своєї діяльності, який відображає ступінь реалізації ним своїх можливостей під час досягнення поставленої мети. Творчий характер педагогічної діяльності тому й є її найважливішою об'єктивною характеристикою.

Що таке педагогічна майстерність?

Педагогічна майстерність - це діяльність учителя на рівні відомих зразків і еталонів, викладених у методичних розробках і рекомендаціях, прямо не пов'язана зі стажем роботи. Про творчу природу праці кажуть, що вона переважно розумова, а значить, творча. Але розумову працю не можна ототожнювати з творчою.

Учені вважають творчою особистість, у якої важливою характеристикою є креативність як здатність перетворювати діяльність у творчий процес.

Є. Громов та В. Моляка називають сім ознак креативності: оригінальність, евристичність, фантазія, активність, сконцентрованість, чіткість, чутливість.

У своїй роботі дотримуюсь правила: нездатних до творчості немає - є люди, які не прагнуть до неї. А відмова від творчості рівнозначна відмові від власної індивідуальності, від своєї думки, власних рішень.

Перед собою ставлю завдання: пізнавши природні якості учня, розвивати їх, цілеспрямовано діяти в напрямкі високої мети - виховання щасливої, вільної та творчої особистості. Працюючи над проблемою «Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів», здійснюю компетентнісно-орієнтований підхід у навчанні та вихованні учнів з урахуванням диференціації матеріалу. Удало поєднуючи різноманітні форми та засоби навчання з роботою у групах, парах, активізую на уроках розумову діяльність учнів, учу їх працювати зі словниками, енциклопедіями, додатковою літературою, робити спостереження, висновки, прищеплюю дітям навички самоосвітньої діяльності. Розвиваючи творчі здібності учнів, на своїх уроках створюю позитивне психологічне тло, яке забезпечує учням вільне висловлювання думок, створює атмосферу взаємної довіри, поваги. Учителю необхідно захоплюватись кожною ідеєю дитини так само, як захоплюються батьки її першими кроками.

Досвід переконує, що творчість приходить лише тоді й тільки до тих, для кого характерне ціннісне ставлення до праці, хто прагне підвищення професійної кваліфікації, поповнення знань і вивчення досвіду як окремих педагогів, так і їх колективів.

Реалізуючи гуманну природу своєї професії, учитель як вихователь, організатор навчального процесу не обмежується оцінкою навченості учнів, а стимулює їхні особисті досягнення.

Гуманна педагогіка - основа моїх співвідносин з учнями. Приділяючи велику увагу гармонійному розвитку кожної дитини, працюю над вихованням їх активної життєвої позиції, культури взаємовідносин, почуттям відповідальності за доручену справу.

У своїй роботі завжди прислухаюсь до думок видатних людей, вислови яких мені дуже імпонують:

«Моє заповітне бажання - передати тобі ту життєву мудрість, яку називають умінням жити» (В. Сухомлинський).

«Дитина - не порожня посудина, яку потрібно заповнити фактами та цифрами, вона не комп'ютер з визначеною програмою, а маленька людина, котра хоче мислити. Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він досконалий учитель» (Л. Толстой).

Масштабні завдання реформування освіти обумовлюють потребу в учителях нової генерації, які володіють творчим мисленням, інноваційною культурою, здатні генерувати нові ідеї. Педагогічна креативність є системоутворюючим фактором професійної компетентності вчителя. Творчість не просто вдосконалює педагогічну діяльність, а виступає її сутнісною ознакою. Творчість передбачає наявність в особистості педагога здібностей, мотивів, знань, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю. Зрештою, кожний учитель прагне досягти вершин у процесі освоєння психології творчого самовиховання, педагогічної майстерності.

Специфіка сучасного етапу розвитку школи зумовлена новими завданнями, які стоять перед загальноосвітніми закладами, а саме:

 • гуманізація та гуманітаризація освітнього процесу;
 • створення умов для вільного розвитку особистості;
 • висування на перший план загальнолюдських цінностей і в першу чергу особистості дитини як вищої, унікальної людської цінності.

Стратегію сучасної педагогічної освіти в Україні визначають розвиток і саморозвиток особистості вчителя, здатного не тільки обслуговувати наявні педагогічні та соціальні технології, а й виходити за межі нормативної діяльності, здійснювати інноваційні процеси, процеси творчості в широкому розумінні.

У вересні 2007 року стала учасником нового проекту Відкритого університету інноваційної педагогіки Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти - «Школа молодого творчого методиста». Вдячна організаторам проекту за надану можливість бути його учасником. Це для мене ще один крок у підвищенні своєї професійної майстерності.

Закінчити свої роздуми хочу заповідями творчої особистості, бо творчість - невід'ємна риса педагогічної діяльності.

Заповіді творчої особистості

 • Будь хазяїном своєї долі.
 • Досягни успіху в тому, що ти любиш.
 • Зроби свій внесок у спільну справу.
 • Будуй відносини з людьми на довірі.
 • Розвивай творчі здібності.
 • Культивуй у собі сміливість.
 • Піклуйся про своє здоров'я.
 • Намагайся мислити позитивно.
 • Поєднуй матеріальне благополуччя з духовним задоволенням.

За П. Вайнцвойнг

Автор: В. Шалаєва

Освіта.ua
20.09.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів