Професійне становлення у практиці управління

Для системи освіти особливого значення набуває проблема професійного становлення менеджерів навчальних закладів. Нові запити, вимагають наукового аналізу особистісних і професійних якостей керівника навчального закладу, мотивів управлінської діяльності тощо

Професійне становлення у практиці управління

Варто зазначити, що рівень професійної компетентності керівника освітнього закладу значною мірою впливає на підвищення конкурентоспроможності та привабливості освітніх послуг. У зв'язку з цим пріоритетними завданнями перед сферою освіти (як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти, державній Концепції професійної освіти, законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про професійно-технічну освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та ін.) є розвиток людського потенціалу, забезпечення нового рівня якості підготовки спеціалістів, формування високоосвіченої особистості. Специфіка управління школою, на відміну від інших підприємств і установ, зумовлює пріоритетне завдання формування особистісних і професійних якостей менеджерів навчального закладу, розширення можливостей цього процесу за рахунок підсилення його цілісності, педагогічного аналізу функцій та особливостей їхнього професійного становлення.

Зростанню рівня професійної компетентності менеджерів усіх ланок і підвищенню управлінської культури присвячено багато досліджень (як вітчизняних вчених А. Алексюка, І. Беха, В. Галузинського, В. Демчука, М. Євтуха, Н. Ничкало, І. Зязюна та ін., так і зарубіжних Г. Емерсона, А. Файоля, Ф. Герцберга, А. Маслоу, Д. Мак-Грегора, Ф. Тейлора та ін.). Аналіз досліджень, присвячених проблемам професійної підготовки менеджерів і практика управління навчальними закладами вказує на недостатню розробленість проблеми взаємозв'язку професійного становлення керівника навчального закладу освіти та підвищення рівня його морально-етичної культури. Дотепер актуальною є цитата: «...Школи ... тільки відображають у собі, як у дзеркалі, риси народного характеру». З огляду на це нами здійснений аналіз досліджуваної проблеми з позицій педагогічної теорії та практики управління навчальним закладом.

Практична діяльність і огляд наукової літератури дозволив виділити сучасні вимоги до керівника навчального закладу, його професійних знань і вмінь, позитивного досвіду педагогічної діяльності, його професійних і особистісних якостей (організованість, комунікативна обізнаність, переконливість, наполегливість, відповідальність, впевненість у власних діях, винахідливість, висока моральність, толерантність, чуйність, гуманність, доброта, справедливість, відповідальність, комунікабельність, оптимізм, прагнення до самовдосконалення тощо), виокремити функції професійної діяльності.

У запропонованій схемі виділяємо наступні необхідні професійні знання щодо сучасних теорій та моделей освітнього менеджменту, інноваційних технологій, стилів управління, методів підвищення ефективності керівництва та якості освітніх послуг, основних принципів менеджменту в освітніх організаціях тощо. Професійними уміннями, у даному випадку, виступають: встановлення ділових контактів, організація та планування діяльності навчального закладу, управління конфліктами, делегування повноважень, створення спеціальних умов для повноцінного розвитку педагогічного персоналу й учнівського колективу, прийняття управлінських рішень тощо. Важливим є взаємозв'язок професійних і особистісних якостей керівника навчального закладу. Підтвердження цього знаходимо у журналі Міністерства народної просвіти: «Школа - тот же муравейник. Там все несется, идет, движется. Каждого муравья нельзя же пересмотреть, каждого воспитанника не возможно же определить. Естественно, что учителя - суть первые помощники директора в деле воспитания. Следовательно, чем чаще они, а главное, чем прямее и откровеннее меняются мыслями, тем лучше для гимназии. Глазами учителей и их разнообразными взглядами директор может превосходно определить степень развития каждого питомца, ход образования в школе и процесс воспитания. Но, такие отношения т. е. свободные, откровенные и не разлучные с ними хорошие последствия мыслимы только тогда, когда директор снискал себе уважение, как к человеку. Гуманизм - главное везде, а в начальнике - главное из главных. Магнитом бы назвали мы эту божественную черту в душе человека». Цікавим є той факт, що й зарубіжний дослідник В. Торнболл, розглядаючи професійні й особистісні якості керівника, виокремлював особовий магнетизм як особливу якість, завдяки якої появляється довіра та дружба оточуючих.

Таким чином, ключовими у запропонованій схемі є професійні й особистісні якості керівника, які визначають його здатність оптимально використовувати свої знання та вміння, що реалізуються у функціях професійної діяльності. Зазначимо, що під функціями професійної діяльності керівника освітнього закладу ми розуміємо відокремлені напрями керівництва, які повинні забезпечити управлінські дії. Основними функціями вважаємо: організацію, планування, координацію, прогнозування, прийняття та виконання управлінських рішень, регулювання та коригування роботи закладу, активізацію та мотивацію педагогічної діяльності, контроль і корекцію навчально-виховного процесу. Реалізація функціональних обов'язків менеджера освітнього закладу передбачає застосування спеціальних прийомів та способів керівництва, які у процесі здійснення професійної діяльності стають неповторним та індивідуальним стилем кожного керівника. У свою чергу, саме стиль керівництва, дії керівника, його культура спілкування визначають ефективність професійної діяльності менеджера, та, як наслідок - якість освітніх послуг.

Таким чином, через розвиток особистісних і професійних якостей, через набуття професійних знань і вмінь, придбання позитивного педагогічного досвіду, виконання спеціальних функцій, формування індивідуального стилю керівництва, розвиток морально-етичної культури відбувається процес професійного становлення менеджера освітнього закладу.

Автори: Л. Москальова, Ю. Шевченко

Освіта.ua
01.08.2012

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів