Проблема наступності у вихованні

Державна політика стосовно неперервності освіти вимагає всебічного дослідження аспектів її реалізації, а саме шляхів забезпечення наступності змісту навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти, що функціонують як продовження попередніх і передбачають підготовку для можливого переходу на наступні ступені

Отже, на сучасному етапі розбудови національної системи освіти, в основу якої закладено гуманістичний підхід до організації педагогічного процесу, однією з актуальних є проблема забезпечення наступності в навчально-виховному процесі.

Проблема наступності у вихованні особистості набуває сьогодні стратегічного, соціально-педагогічного значення, аксіологічного змісту. Варіативність і різноманітність виховання систем (за характером процесу та організацією виховання) і закладів; технологій, що враховують специфіку певного виховного закладу, його традиції, тенденції та перспективи розвитку, зумовлюють необхідність теоретичного обґрунтування та практичної реалізації принципу наступності у вихованні.

Термін «наступність» у літературі розглядають як закон, закономірність, принцип, умову, вимогу, фактор, спосіб, правило, засіб. Наступність - багатоаспектне педагогічне явище. Оскільки наступність у навчально-виховному процесі має комплексний, міждисциплінарний характер, її вивченням займаються педагоги, психологи, філософи, соціологи, фізіологи. Наступність трактується як зв'язок між різними етапами або ступенями розвитку, сутність якого полягає у збереженні тих чи інших елементів цілого чи окремих сторін його організації при переході від одного етапу до іншого; як зв'язок між явищами у процесі розвитку у природі, суспільстві та пізнанні, коли нове, змінюючи старе, зберігає в собі деякі його елементи. Стосовно суспільства наступність розглядають як передачу соціальних і культурних цінностей від покоління до покоління, від формації до формації та засвоєння цих цінностей новими поколіннями, новими соціальними системами. У педагогічній літературі наступність тлумачать як один із принципів освіти, «який передбачає зв'язок та узгодженість у цілях, змісті, організаційно-методичному забезпеченні етапів освіти, які межують один з одним». У багатьох дослідженнях наступність розглядається як важлива умова підвищення ефективності виховної роботи (О. Ароніна, Р. Афанасьєва, С. Колесников, А. Машовець, В. Сенько, В. Сластьонін, В. Сухомлинський). Зокрема В. Сенько обґрунтовував сутність поняття «наступність» у виховному процесі. На думку дослідника, наступність у вихованні полягає в тому, що на кожному етапі розвитку закріплюються й розширюються позитивні якості особистості, виховані на попередньому етапі. Одночасно забезпечується виконання виховних завдань нового етапу та готується база для наступного. Учені зазначають, що виховання необхідно розглядати не тільки з точки зору педагогічних впливів, а й з позицій вихованців, з точки зору їхніх запитів, прагнень, домагань (Л. Божович, Ш. Ганелін, С. Рубінштейн). Сутність наступності у вихованні полягає в тому, щоби «примусити» конструктивно працювати минуле, теперішнє й майбутнє.

Аналіз педагогічної літератури, узагальнення досліджень з проблеми наступності дають підстави визначити її важливість у виховному процесі. Принцип наступності у вихованні є необхідною умовою, яка забезпечує неперервність, узгодженість, плановість, поступальний розвиток та інтегративність виховання на всіх етапах навчально-виховного процесу. Відсутність наступності у вихованні особистості призводить до зниження ефективності виховного процесу.

Педагогічну сутність наступності вчені розглядають у двох напрямах: змістовому й організованому. Чітке визначення змісту виховної роботи із забезпеченням наступних зв'язків має велике теоретичне та практичне значення. Саме змістовий компонент обумовлює вибір засобів, методів і прийомів виховання; орієнтує на створення певних педагогічних умов; забезпечує зв'язок у цілях, змісті, засобах, методах і прийомах, формах виховання; виключає випадковість і стихійність виховного процесу. Організаційний компонент забезпечує певні педагогічні умови виховання на всіх етапах навчально-виховного процесу; визначає послідовність етапів процесу виховання; дозволяє забезпечити співпрацю вчителів, вихователів, соціального середовища, їх співробітництво з батьками у виховній роботі.

Принцип наступності та послідовності у вихованні полягає в тому, що для формування освіченої, творчої, фізично й морально здорової, національно свідомої, відданої своїй Батьківщині особистості потрібна система певних послідовних виховних заходів. Адже всебічно й гармонійно розвинену особистість не можна сформувати, якщо виховний процес має спонтанний, епізодичний, випадковий характер.

Ураховуючи сказане вище, реалізація принципу наступності у вихованні особистості передбачає застосування різноманітних методів та їх варіативність залежно від вікових та індивідуальних особливостей школярів; урахування рівня розвитку дитячого колективу; єдність мети та завдань, змісту виховання; взаємозв'язок форм, методів і прийомів виховання; співпрацю школи, сім'ї, громадськості, засобів масової інформації, вулиці в забезпеченні ефективності та неперервності виховного процесу; взаємозв'язок виховання й самовиховання; оптимізацію навчально-виховного процесу, упровадження ефективних педагогічних технологій; постійне вивчення вчителями рівня вихованості учнів з метою коригування та вдосконалення виховної роботи; прогнозування можливих результатів виховання; визначення шляхів удосконалення професійної підготовки вихователів і вчителів для забезпечення наступності у виховній роботі. Ефективність наступності у вихованні досягається шляхом комплексного підходу до забезпечення зазначених умов, що передбачає розробку наскрізної програми, організаційно-методичну роботу з педагогами та батьками, сукупність методичного забезпечення процесу виховання особистості.

Отже, наступність є закономірною умовою цілісності та ефективності виховного процесу, фактором, який визначає логіку та послідовність виховання особистості на всіх вікових етапах.

Автор: О. Вашуленко

Освіта.ua
20.09.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів