Законодавство України про освіту в контексті євроінтеграції

Європейська та євроатлантична інтеграція для України - це усвідомлена модель суспільного розвитку, вибір способу життя людини, шлях до розширення кола її можливостей

Освітньо-педагогічні зміни в Україні відбуваються в контексті загальноцивілізаційних трансформацій, зумовлених упровадженням нових освітніх технологій, що грунтуються на використанні сучасної комп'ютерної техніки та вимагають застосування нових форм, методів і засобів навчання на всіх рівнях освіти.

Рекомендаційний бібліографічний список літератури на виконання Державних програм Інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Важливим кроком у процесі євроінтеграції є вступ України до Болонської співдружності, що відбувся 19 травня 2005 року на Бергенському саміті міністрів освіти 45-ти європейських країн у Норвегії. Болонський процес для України - це засіб інтеграції та демократизації освіти, який чітко визначає орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи та світу.

На сьогодні першочерговим завданням української освіти є якнайшвидша адаптація до єдиних європейських освітянських критеріїв і стандартів. Україна вже досягла високого рівня в реалізації двох стратегічних завдань - розширення доступу до отримання вищої освіти та досягнення рівня, відповідного світовим стандартам, що сприяє повнішому задоволенню освітніх потреб громадян.

Багатоступенева система вищої освіти України, запроваджена законами України та відповідними нормативними документами Кабінету Міністрів і Міністерства освіти і науки України, загалом відповідає моделі, запропонованій країнами-учасницями Болонського процесу.

Освітні трансформації, що впроваджуються в Україні, - це не лише система використання кредитів, і не тільки модулі, рівні, експерименти, рейтинги тощо, а передусім нова філософія освітньої діяльності, нові принципи організації навчального процесу, нові технології опанування знань. Обрані шляхи модернізації освіти України співзвучні загальноєвропейським та євроатлантичним підходам.

Рекомендаційний список літератури, підготовлений співробітниками ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, ознайомить науковців, педагогів, аспірантів, пошукувачів, методистів, учителів, студентів і учнівську молодь із законодавчою базою української освіти основних етапів входження України в Болонську співдружність і євроатлантичну інтеграцію та подальшої адаптації до єдиних європейських стандартів.

1. Болонський процес: Нормативно-правові документи / Укладачі: З. І. Тимошенко, І. Г. Оніщенко, А. М. Грехов, Ю. І. Палеха. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004. - 102 с.

2. Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку: Рішення колегії М-ва освіти і науки України від 24.04.05 № 3/2-4 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2005. - № 13/14. - С. 3

3. Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття». - К.: Райдуга, 1994. 62 с.

4. Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Каб. Міністрів України від 25.08.04 № 1095 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2004. - № 19/20. - C. 31

5. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства ЄС: Затв. Законом України від 18 берез. 2004 р. № 1629-IV // Голос України. - 2004. - 4 черв. (№ 101). - С. 24-25

6. Загальноєвропейський простір вищої освіти - досягнення цілей: Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти (м. Берген, Норвегія, 19-20 травня 2005 р.) // Вища школа. - 2005. - № 4. - С. 20-25.

7. Закон України «Про освіту»: З внес. змінами і допов. від 23 берез. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. - № 21. - Cт. 84.

8. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. - К., 2002. - 24 с.

9. Підвищення ефективності вищої освіти - визначальний чинник зростання соціально-економічного потенціалу держави: Рішення колегії М-ва освіти і науки України від 23.02.06 № 2/1-4 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2006. - № 10/11/12. - С. 3.

10. Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в європейське співтовариство: Рішення колегії М-ва освіти і науки України від 27.02.04 № 3/1-4 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2004. - № 7.- С. 3.

11. Про вдосконалення системи акредитації як механізму забезпечення якості освіти на рівні вимог міжнародної освітньої спільноти: Рішення колегії М-ва освіти і науки України від 02.06.05 № 5/3-6 // Інфор. зб. М-ва освіти і науки України. - 2005. - № 21. - С. 27.

12. Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 № 2984-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2002. - № 20. - Ст. 134.

13. Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки: Постанова Каб. Міністрів України від 07.12.05 № 1153 // Директор шк. (ШС). - 2006. - Лют. (№ 6). - С. 23-27.

14. Про затвердження заходів з реалізації Національної доктрини розвитку освіти на 2002-2004 роки: Постанова Каб. Міністрів України від 19.08.02 № 1223 // Освіта України. - 2002. - 3 верес. (№ 70/71). - C. 4.

15. Про затвердження зразка документа Міністерства освіти і науки України - сертифіката про результати зовнішнього сертифікаційного тестування: Наказ М-ва освіти і науки України від 11.05.05 № 284 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2005. - № 16/17. - С. 27.

16. Про затвердження Порядку проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції: Наказ М-ва освіти і науки України від 2.09.05 № 506 // Офіц. вісн. України. - 2005. - 7 жовт. (№ 38). - Cт. 2409.

17. Про затвердження Програми дій щодо реалізації Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки: Наказ М-ва освіти і науки України від 23.01.04 № 49 // Освіта. - 2004. - 11-18 лют. (№ 8). - C. 6-7.

18. Про затвердження Умов прийому до вищих закладів України: Наказ М-ва освіти і науки України від 01.02.06 № 71 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2006. - № 8/9. - C. 3.

19. Про заходи Міністерства освіти і науки України по реалізації Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»: Наказ М-ва освіти і науки України від 29.07.05 № 454 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2005. - № 28/29. - С. 3.

20. Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України: Указ Президента України від 17.02.04 № 199 // Освіта України. - 2004. - Лют. (№ 14). - С. 1-2.

21. Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ Президента України від 04.07.05 № 1013/2005 // Вища шк. - 2005. - № 4. - С. 84.

22. Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Каб. Міністрів України від 31 груд. 2005 р. № 1312 // Уряд. кур'єр. - 2006. - 29 берез. (№ 59). - Орієнтир. - № 8. - С. 7-8.

23. Про організаційні заходи щодо запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ М-ва освіти і науки України від 21.09.04 № 745 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2004. - № 19/20. - C. 31.

24. Про основні завдання вищим навчальним закладам на 2005-2006 навчальний рік: Лист М-ва освіти і науки України від 04.07.05 № 4.1-20/2366 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2005. - № 25/26/27. - C. 89.

25. Про проведення експерименту щодо впровадження професійно-орієнтованих програм вищої освіти: Наказ М-ва освіти і науки України від 06.03.06 № 152 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2006. - № 13/14. - С. 3-5.

26. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ М-ва освіти і науки України від 23.01.04 № 48 // Освіта. - 2004. - 11-18 лют. (№ 8). - С. 4.

27. Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні: Закон України від 03.12.99 № 1273-ХІV // Відом. Верх. Ради. - 1999. - № 51. - С. 459.

28. Про Рекомендації парламентських слухань «Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні»: Постанова Верховної Ради України від 4 черв. 2004 року № 1755-IV // Освіта України. - 2004. - 22 черв. (№ 48/49). - С. 4.

29. Про утворення Міжвідомчої комісії з підтримки Болонського процесу в Україні: Постанова Каб. Міністрів України від 01.02.06 № 82 // Офіц. вісн. України, 2006. - 15 лют. (№ 5). - С. 224.

30. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України: Наказ М-ва освіти і науки України від 23.01.04 № 49 // Освіта. - 2004. - 11-18 лют. (№ 8). - С. 8.

Автор: Т. Лога

Освіта.ua
24.01.2006

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів