Математика: критерії оцінювання. 6–11 класи

Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень з математики учнів 6–11 класів 

Математика: критерії оцінювання. 6–11 класи

Орієнтовні вимоги оцінювання визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів з математики та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень з математики.

При оцінюванні  навчальних досягнень учнів враховуються:

  • характеристики відповіді учня: правильність, повнота, логічність, обґрунтованість, цілісність;
  • якість знань: осмисленість, глибина, узагальненість, системність, гнучкість, дієвість, міцність;
  • ступінь сформованості загальнонавчальних і предметних умінь і навичок;
  • рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
  • досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези);
  • самостійність оцінних суджень.

Також слід враховувати, що оцінювання якості математичної підготовки учнів здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити в процесі усного опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час розв’язування задач і вправ.

Вимоги навчальних досягнень учнів з математики

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень:

• розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших;

• читає і записує числа, переписує даний математичний вираз, формулу;

• зображає найпростіші геометричні фігури (малює ескіз)

2

Учень:

• виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами;

• впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір;

3

Учень:

• співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями;

• за допомогою вчителя розв’язує елементарні вправи

Середній

4

Учень:

• відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень;

• називає елементи математичних об’єктів;

• формулює деякі властивості математичних об’єктів;

• виконує за зразком завдання обов'язкового рівня

5

Учень:

• ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій прикладами із пояснень вчителя або підручника;

• розв’язує завдання обов'язкового рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням

6

Учень:

• ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами;

• самостійно розв’язує  завдання обов'язкового рівня з достатнім поясненням;

• записує математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки

Достатній

7

Учень:

• застосовує означення математичних понять та їх властивостей для розв’язання завдань у знайомих ситуаціях;

• знає залежності між елементами математичних об’єктів;

• самостійно виправляє вказані йому помилки;

• розв’язує завдання, передбачені програмою, без  достатніх пояснень

8

Учень:

• володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;

• розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим поясненням;

• частково аргументує математичні міркування й розв’язування завдань

9

Учень:

• вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;

• самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях з достатнім поясненням;

• виправляє допущені помилки;

• повністю аргументує обгрунтування математичних тверджень;

• розв’язує завдання з достатнім поясненням;

Високий

10

Знання, вміння й навички учня повністю відповідають вимогам програми, зокрема учень:

• усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім обґрунтуванням;

• під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх;

• розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням

11

Учень:

• вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх;

• самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними;

• використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього  ситуаціях;

• знає, передбачені програмою, основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням

12

Учень:

• виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми;

• вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання;

• здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ


Складено на підставі наказу МОН №1222 від 21.08.2013 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання  навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Освіта.ua
19.08.2016

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Роман
В Україні математики давно вже не існує. Є щось, слабо подібне до математики, яке нічого спільного не має з математикою. Тому і КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ такі самі як і математика в Україні, на жаль. Дуже сумно і безнадійно!
KaZka
Для Роман: Це багато про що каже, коли навіть "хорошисти" старшокласники не завжди можуть записату словесну задачу через рівняння чи швидко порахувати по аналогії, коли у тій самій задачі треба знайти щось інше. Добре якщо трохи смазливе, щоб хоч на їжу заробити.
Коментувати
Наталя
З цих крітеріїв нічого не зрозуміло. Скільки балів знімається з завданнь на швідкість, якщо не встиг учень, скільки за виправлення та помарки? Головне розуміти предмет чи гарно запис вести?
Тамара
Для мене недостатньо інформації - краще би критерії було розписано відносно зроблених помилок письмових робіт. Подібне теоретичне обґрунтування дає масу варіантів не об’єктивних оцінок при виконанні письмових робіт на друкованих основах, наприклад. Де дитина знаходиться в рамках формату посібника.
Орися
Подобається. Добре знати вчасно всі документи, нові розпорядження. Важливі і думки фахівців з проведення освітнього процесу.