Відповідальність батьків та учнів за здобуття освіти

Роз’яснення освітнього омбудсмена щодо відповідальності батьків за здобуття їхніми дітьми шкільної освіти

Відповідальність батьків та учнів за здобуття освіти

Кожна людина має права та обов’язки, і при реалізації своїх прав кожен зазнає обмежень з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших. Про це зазначається у статті 29 Загальної декларації прав людини та у статтях 21, 23 Конституції України.

Між інтересами (правами) дитини повинна існувати справедлива рівновага, і, дотримуючись такої рівноваги, особлива увага має бути до найважливіших інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків (цитати з рішень Європейського суду з прав людини в рішенні у справі від 07.12.2006 та рішенні від 27.02.1992).

Служба освітнього омбудсмена періодично отримує скарги від педагогів щодо невиконання батьками своїх обов’язків щодо здобуття їхніми дітьми освіти. Особливо проблемним є виконання батьками своїх обов’язків під час дистанційного навчання їхніх дітей. Хоча в кожному окремому випадку є свої причини, чому дитина не здобуває освіту або має суттєві перерви у навчанні. Тому Служба освітнього омбудсмена підготувала роз’яснення щодо відповідальності батьків за здобуття їхніми дітьми шкільної освіти.

Обов’язки батьків щодо здобуття дітьми освіти

Основними документами, які регулюють права та обов’язки батьків є Сімейний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про повну загальну середню освіту».

Основні обов’язки батьків щодо здобуття дітьми освіти:

 • забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя (стаття 150 Сімейного кодексу України);
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання (стаття 55 Закону України «Про освіту»);
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності) (стаття 55 Закону України «Про освіту»).

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей … (стаття 12 Закону України «Про охорону дитинства»).

На батьків учнів, а також керівників закладів освіти, які виконують обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти (Стаття 25 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Усі обов’язки батьків щодо виховання та навчання викладено у наступних нормативних документах:

1. Стаття 150 Сімейного кодексу України

Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

2. Стаття 155 Сімейного кодексу України

Здійснення батьками своїх прав та виконання обов’язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.

Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

3. Стаття 55 Закону України «Про освіту»

У статті «Права та обов’язки батьків здобувачів освіти» зазначено що, виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти та розвитку дитини.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності дотримуватись Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
 • сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування).

4.Стаття 12 Закону України «Про охорону дитинства»

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.

5. Стаття 25 Закон України «Про повну загальну середню освіту». Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів:

Батьки учнів мають права та обов’язки у сфері загальної середньої освіти, передбачені цим Законом, Законом України «Про освіту» та іншими законами України.

Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти.

На батьків учнів, а також керівників закладів освіти, які виконують обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.

Обов’язки дітей щодо здобуття освіти

Стаття 53 Закону України «Про освіту»

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Українським законодавством не визначена відповідальність дитини за невиконання обов’язків щодо здобуття освіти, на відміну від досвіду країн ЄС та Великобританії. В Україні таку відповідальність несуть лише батьки. Докладно про неї – нижче у тексті.

Відповідальність батьків за невиконання обов’язків щодо здобуття освіти їхніми дітьми в Україні

Штрафні санкції. Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Це від 850 грн до 1700 грн.

Якщо ті самі дії вчиняються повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – накладається штраф від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це від 1700 грн до 5100 грн.

Позбавлення батьківських прав. Також батьків можуть позбавити батьківських прав, якщо вони ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти (стаття 164 Сімейного кодексу України).

Верховний Суд України видав постанову від 30.03.2007 № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав», у якій надав іншим судам роз’яснення щодо ухилення батьків від виконання своїх обов’язків.

Позбавити прав можуть, коли батьки не піклуються про:

 • фізичний і духовний розвиток дитини;
 • навчання;
 • підготовку до самостійного життя;
 • не забезпечують необхідного харчування;
 • не забезпечують медичний догляд, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання;
 • не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення;
 • не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей;
 • не сприяють засвоєнню дитиною загальновизнаних норм моралі;
 • не виявляють інтересу до внутрішнього світу дитини;
 • не створюють умов для отримання дитиною освіти.

Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.

Дії закладу освіти у разі невідвідування дітьми закладу середньої освіти

Згідно зі статтею 53 Конституції України, повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Відповідно до пункту 13 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, якщо учень, який не досяг повноліття, відсутній на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин, заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та Службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

За пропуск учнем заняття без поважної причини батьки можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності, що передбачає штраф. Про розмір штрафу дивіться у попередньому розділі.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

Тобто якщо дитина хворіла і не відвідувала школу, до закладу освіти потрібно надати медичну довідку. Якщо учень перебував вдома під наглядом батьків, підтвердженням стане заява від батька або матері.

Проблемне здобуття освіти дітьми, які перебувають за кордоном, оскільки у більшості країн обов’язкове навчання у школі країни перебування, й учні не мають змоги приєднуватися до онлайн уроків. І тут траплялися різні ситуації: про відсутність на уроках дітей, які навчаються за кордоном, школа повідомляла у відповідні органи та вимагала повернутися в Україну, або на постійну відсутність дітей та невиконання ними завдань школа та педагоги «закривають очі». Частину дітей, щоб не мати проблем, їхні батьки перевели навчатися на сімейну форму здобуття освіти або екстернат.

На думку освітнього омбудсмена, має бути певне рішення щодо доступу до української освіти дітей, які навчаються за кордоном, щоб учні зберігали зв’язок із Батьківщиною, навчання має відбуватися в асинхронному режимі. Водночас необхідний механізм для з’ясування того, чи здобуває дитина освіту – в українському закладі освіти чи закордонному.

За матеріалами Служби освітнього омбудсмена.

Освіта.ua
13.04.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Оля
Цитати з конституції то все добре і зрозуміло. Але я повністю не згодна з фразами деяких "скинули на садок, потім на школу". Шановні, то ваша професія, яку ви самі обрали, то ваша робота, яку ви самі обрали. Ніхто вас не просить робити це безкоштовно, вам гроші за це платять. Звісно батьки мають робити зі свого боку все що можуть, але ж зараз при дистанційному навчанні по нормам не можна вести урок більше 20 хвилин, так я розумію, що це не забаганка вчителів, це норми. Але батьки вже мають чверть ставки отримувати за те, що багато хто вже два роки вчить дітей після роботи до глибокої ночі. Але більшість батьків мають іншу освіту, вони не вчились на це, вони не вміють вчити, іноді дуже важко достукатись до дитини і пояснити, бо більшість просто не розуміють як робити це правильно. Тож для мене фраза "скинули на школу" це теж саме, що всім містянам сказати "облінились, скинули на торгові мережі всю необхідність продуктами вас забезпечувати, ні щоб хазяйство і городи тримати"
іпукп
Для Оля: я обрала роботу, за яку мені гарантували зарплату. Що скажете ви, якщо відпрацюєте чесно місяць, а вам заплатять за 3 тижні. Ти ж вчитель, працюй за ідею? Пробачте, не той час.
Оля
Ну це ж відповідно проблема не батьків і дітей, не вони в цьому винні. Звертатись і звинувачувати в такому випадку треба компетентні органи. Змініть роботу тоді, якщо ви думаєте що в інших місцях такої проблеми ніколи не буває, але вчителю кидатись фразами "сплавили на школу" зовсім не педагогічно, не дай Боже такого вчителя. Просто керуючись вашою логікою нам в країні треба розвивати культ домашнього навчання, бо якщо батьки дитину в школу віддали, то значить "сплавили", "кинули", і т.д. стаття наголошує, що батьки мусять надавати все для можливості вчитись, а вчитель каже віддали в школу - сплавили
Коментувати
Для миколи
Для миколи Так, вчитеоі мають передбачати тривоги, писати- друкувати підручники, все мають робити, а що мають робити батьки? Зробити дитину, скинути її на садочок, потім на школу, а далі що? Відповідь очевидна: сидіти на сайтах і писати хтозна- що. На жаль, микол багато...
Микола
А де відповідальність вчителів за надання освіти .матеріл подають в неповному обсязі,це буває повязано з тривогою. Але знання від дітей вимагають. Дистанційне навчання це окрема тема інтернету немає то в дітей,то у вчителів. Матеріальна база слабка , особливо з інформатики, робототехніки,інших точних наук
Для Микола:
Це якраз добре, що вимагають знання. Біда у тому, що всякі миколи та яжематі цього не розуміють.
Руслан
Це точно.а також біда в тому, що всілякі миколи по пьяні поналіплюють дітей і не несуть ніякої відповідальності....а цю статтю обов’язково потрібно вивчати серед здобувачів освіти, щоб вони хоч в підростковому віці не ліпили дітей. В мене приклад з пту, коли в групі з 17 чоловік троє вже народили або вагітні і це ще не повнолітні і місті мільйоннику, а зо говорити про їхніх батьків?
Для Микола:
Слабка матеріальна база? А хто розікрав її - вчителі потягли додому компи з інтерактивними дошками? А відповідальність є, не кожній педраді, ось тільки ти цього не знаєш, бо там не буваєш, зайнятий створенням нового невігласа. Ти б так відповідав, як вимагаєш від інших!
Коментувати
Григорій
ДЯКУЮ ! ! ! ХОЧ РАЗ ПОПАЛАСЯ НОРМАЛЬНА , АКТУАЛЬНА , ВАРТІСНА , ЦІННА , РОЗУМНА СТАТТЯ ! ! !