Відпустки: що потрібно знати педагогічним працівникам

Щороку педагоги зіштовхуються з проблемами та порушенням прав щодо відпусток

Відпустки: що потрібно знати педагогічним працівникам

Кожен працівник, який перебуває у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, має право на оплачувану відпустку, яку може використати на власний розсуд – для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів тощо. Служба освітнього омбудсмена підготувала юридичне роз’яснення щодо відпусток працівників закладів освіти.

Право на відпустки гарантовано статтею 45 Конституції України (ст. 45) та регламентується Кодексом законів про працю України, Законом України «Про відпустки» та іншими нормативними документами. Відпустки педагогічним працівникам регламентуються також Постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 р. № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам».

Проте щороку з початком літа педагогічні працівники зіштовхуються з проблемами і порушенням прав та загалом мають багато запитань щодо відпусток. Багато звернень з цього питання надходить і до освітнього омбудсмена. Зокрема, усіх педагогічних працівників одного закладу освіти примушують йти у відпустку в один день, не враховуючи інтереси працівників, адже так зручно оформляти документи.

Крім того, педагогів часто примушують вказувати у заявах на відпустку те, що вони будуть виїздити за кордон і ознайомлені з нормативними документами щодо встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів. Існує також багато запитань щодо відпусток учителів-пенсіонерів, які працюють за строковими трудовими договорами.

Також педагогічні працівники звертаються зі скаргами до освітнього омбудсмена, щоб відстояти своє право на щорічну основну відпустку повної тривалості, що настає після закінчення шести місяців безперервної роботи у закладі освіти, яка повинна надаватися у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

До вашої уваги юридичне роз’яснення щодо відпусток працівників закладів освіти.

Види відпусток

Закон України «Про відпустки» встановлює види відпусток:

 • щорічна основна відпустка – надається за відпрацьований робочий рік, який відраховується з дня укладення трудового договору, не менш як 24 календарних дні;
 • додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
 • додаткова відпустка за особливий характер праці;
 • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
 • додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;
 • творча відпустка;
 • відпустка для підготовки та участі в змаганнях;
 • соціальні відпустки:
 • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства;
 • відпустки без збереження заробітної плати.

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть встановлюватись інші види відпусток.

Тривалість відпустки

Тривалість відпустки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників регулюється відповідною постановою Кабінету Міністрів №346 від 14. 04. 1997 року.

Наведемо тривалість основної щорічної відпустки працівників закладів та установ освіти, які описані у додатку вищезазначеної постанови:

 • Заклади загальної середньої освіти:

56 днів відпустки мають директор, заступники директора, завідувач філією, заступник завідувача філією, учителі (усіх спеціальностей), асистент вчителя, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка та ін.

 • Заклади дошкільної освіти:

56 днів відпустки мають вихователь та асистент вихователя, логопед.

42 дні відпустки мають директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог та ін.

 • Заклади позашкільної освіти:

42 дні відпустки мають директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, завідувач відділу, методист, керівник гуртка (студії, секції), педагог-організатор та ін.

Тривалість відпусток непедагогічних працівників регулюється Законом України «Про відпустки» та іншими підзаконними актами.

Тривалість завжди розраховується у календарних днях, незалежно від режимів та графіків роботи на підприємстві (стаття 5 Закону України «Про відпустки»).

Святкові та неробочі дні не враховують під час розрахунку тривалості відпусток, тобто, якщо на період, на який надається відпустка, припадають святкові та неробочі дні, її тривалість збільшується на кількість таких днів.

Водночас вихідні дні (субота, неділя) до тривалості щорічних відпусток включаються як звичайні календарні дні. Тому на кількість вихідних днів, які припадають на період відпустки, відпустка не продовжується.

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, керівники закладів освіти мають право на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи, що настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі. У перший та наступні роки відпустка надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу (стаття 10 Закону України «Про відпустки».

Якщо під час відпустки працівник оформив листок непрацездатності, то ці дні, а також відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, до щорічних відпусток не включаються (стаття 78 Кодексу законів про працю України).

Щорічний графік надання відпустки та заява про відпустку

У кожному закладі освіти має складатися графік надання відпусток, при його складанні враховуються інтереси закладу, особисті інтереси працівників та можливості їхнього відпочинку. З графіком ознайомлюються усі працівники.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником (стаття 79 Кодексу законів про працю України).

Законодавством не визначено формат графіка надання відпусток, тому кожен заклад освіти може розробити власну довільну форму. Вимоги встановлювати дату початку та завершення відпустки у графіку немає, але ці дати мають погодити між собою працівник та керівник закладу.

Також законодавство не вимагає, коли саме має складатися графік відпусток у поточному році. Зазвичай його складають на початку календарного року.

Керівникам закладів освіти щорічна основна відпустка надається за погодженням з відповідним органом управління освітою (пункт 3 Постанови Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 р. № 346).

Існує два варіанти надання відпусток згідно з графіком. Перший – у графіку відпусток вказується дата початку та дата завершення відпустки. У цьому разі заява про відпустку не пишеться, але роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. Порушення строку такого повідомлення надає можливість працівникові вимагати перенесення щорічної відпустки на інший період.

Інший варіант – у графіку вказується місяць(і), у якому працівник планує взяти відпустку, а напередодні відпустки, бажано за два тижні, працівник має подати таку заяву із вказанням дати початку та завершення. Проте роботодавець може погодитися із зазначеними датами, або не погодитися через певні обставини та інтереси закладу освіти і запропонувати інший період для відпустки.

Якщо працівник бажає піти у відпустку в інший період, ніж передбачено графіком, він має обов’язково подати заяву на відпустку.

Незаконною є вимога вказувати у заяві про відпустку те, що працівник буде виїздити за кордон під час відпустки, а також що він ознайомлений із нормативними документами щодо встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів тощо.

Перенесення та продовження відпустки

Відпустка може бути перенесена на інший період, ініціатором перенесення може бути як працівник, так і керівник закладу освіти (стаття 11 Закону України «Про відпустки»).

На вимогу працівника:

 • якщо працівник за два тижні до встановленого графіком строку не отримав письмового повідомлення про відпустку;
 • працівникові не були виплачені відпускні за три дні до початку відпустки.

За ініціативи власника: якщо надання щорічної відпустки працівникові в раніше обумовлений період може несприятливо відобразитися на нормальному ході роботи закладу освіти і за умови, що частину відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде надано у поточному робочому році. Таке перенесення можливе лише з письмової згоди працівника.

Окрім того, відпустку має бути перенесено або продовжено у таких випадках:

 • настання у період відпустки тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку (за наявності листка непрацездатності);
 • настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • збіг щорічної відпустки із відпусткою у зв’язку з навчанням тощо;
 • виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати.

Невикористана частина щорічної відпустки може надаватися після закінчення дії причин, які її перервали.

Якщо працівник бажає не продовжити свою відпустку, а перенести невикористану частину щорічної відпустки на інший період, він має звернутися до керівника із заявою, у якій вказати нові дати відпустки або просто перенести її на інший період за згодою між працівником і керівником (стаття 11 Закону України «Про відпустки»). Цю невикористану частину відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Категорії осіб, яким надаються відпустки у зручний для них час

Заклад освіти і працівники при складанні графіку відпусток мають враховувати як інтереси закладу, так і особисті інтереси, шукати компроміс для того, щоб була забезпечена діяльність закладу. Але є категорії осіб, яким власник зобов’язаний надати відпустку в будь-який зручний для них час. До них належать (стаття 10 Закону України «Про відпустки»):

1) особи віком до 18 років;

2) люди з інвалідністю;

3) жінки перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;

4) жінки, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

5) одинокі матері (батьки), які виховують дитину без батька (матері);

6) опікуни, піклувальники або інші самотні особи, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

7) дружина (чоловік) військовослужбовця;

8) ветерани праці та особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

9) ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту»;

10) батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

11) працівники, віднесені до 1 та 2 категорії потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС;

12) інші категорії працівників, передбачені законодавством.

Ще раз нагадуємо, що керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, а також спеціалістам закладів освіти щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Поділ відпустки на частини

На прохання працівника щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-якої тривалості, але основна безперервна її частина має становити не менше 14 календарних днів. Черговість частин не має значення, тобто працівник за бажанням та погодженням з роботодавцем може взяти частину відпустки меншої тривалості, ніж 14 днів, а потім через деякий час взяти відпустку від 14 днів, і навпаки. Кількість розділених частин відпустки законодавством не обмежується.

Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, у період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, – в інший канікулярний період (пункт 4 Постанови Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 р. № 346).

Оплата відпусток, зміни у нарахуванні та допомога на оздоровлення

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку (стаття 21 Закону України «Про відпустки»).

Розрахунок оплати за відпустки здійснюється шляхом обчислення середнього заробітку за даний навчальний рік, включаючи доплати та надбавки, оплату за години, що виконані понад встановлене річне навантаження, а також допомога з тимчасової непрацездатності (пункт 86 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

Але у грудні 2020 року відбулися зміни в порядку розрахунку середньої зарплати, і коригування виплат у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів у розрахунковому періоді відповідно до актів законодавства скасовано. Якщо таке коригування закладено у колективних договорах, то його мають здійснювати і надалі, а якщо ні, — то зменшиться сума відпускних, якщо у розрахунковому періоді було підвищення посадового окладу.

Виплата допомоги на оздоровлення педагогічним та науково-педагогічним працівникам проводиться в повному обсязі, тобто в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) (стаття 57 Закону України «Про освіту»). Заяву на отримання допомоги на оздоровлення писати не обов’язково.

Виплата допомоги на оздоровлення, якщо педагог має неповне навантаження, повноцінно законодавством не визначено, хоча у частині третій статті 56 Кодексу законів про працю України робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Грошова компенсація за невикористану відпустку

Існує заборона заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, які зазначаються у статті 24 Закону України «Про відпустки»).

За бажанням працівника частину щорічної відпустки можна замінити грошовою компенсацією, але тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток у поточному році не повинна бути меншою за 24 календарних дні. Для цього працівник має подати відповідну заяву керівнику.

Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки також виплачується працівнику в разі звільнення. Якщо працівник закладу освіти пропрацював у закладі не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за невикористані дні щорічних відпусток з розрахунку повної їхньої тривалості.

Відпустки без збереження заробітної плати

З початком пандемії різко збільшилася кількість скарг від працівників щодо примусу до відпустки без збереження заробітної плати. Тому хочу підкреслити, що ця відпустка надається лише за ініціативою працівника на підставі особистої заяви, керівник закладу не має права примушувати до такої відпустки.

Така відпустка може тривати не більше 15 календарних днів на рік.

Перелік осіб, яким за їхнім бажанням відпустка без збереження заробітної плати надається в обов’язковому порядку, наведена у статті 25 розділу VI Закону України «Про відпустки».

Відпустки при звільненні працівника із закінченням строку трудового договору

Багато звернень надходить до освітнього омбудсмена від педагогічних працівників, які працюють за строковим договором, щодо відпусток та отримання оздоровчих виплат. У пункті 3 Закону України «Про відпустки» чітко зазначено, що у разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

За матеріалами Служби освітнього омбудсмена.

Освіта.ua
14.06.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Наталя
Добрий день. Я працюю завідувачем шкільної бібліотеки та вчителем за сумісництвом. Маю пед. навантаження 9 годин. Чи маю я право на виплату відпускних у повному обсязі як учитель? Бо мені кажуть, що не маю, і кидають якісь крихти, я навіть не розумію, що це. Дякую.
Руслана Гладишкевич
Добрий день. Я працюю вчителем, вдова померлого ветерана війни. Маю посвідчення члена сім’ї загиблого. Чи відношуся я до категорії осіб, яким надаються відпустки у зручний для них час?
Ірина
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если работаешь 3 мес. Можно взять отпуск воспитателю или нет? Пол года будет 25 сентября
Галина
Відпустка бібліотекаря ЗНЗ 24+7= 31день. А бібліотекар прийнятий на роботу до 1996 року 28+7=35. Чи є обмеження 31 день?
Людмила
Вчитель, мама випускника, виховую дитину сама. Чи маю право на додаткову відпустку (зі збереженням заробітної плати чи без) для вступу дитини до ВИШу, якщо у Колективному договорі не йдеться про такий вид відпустки?
Економіст
Для Людмила: до 10 днів на рік зі збереженням заробітної плати до 18 років. Кол.договір вторинне, він не може суперечити чинному законодавству, а в законодавстві це передбачено
Коментувати
Маряна
Доброго дня. Я на протязі трьох років не використовувала соціальну відпустку, як мама яка має трьох дітей до 15 років.Чи маю я право на грошову компенсацію за невикористані дні. Дякую.
Економіст
Для Маряна: ні. За соціальну відпустку не надають компенсацію. Вона надається не для Вас, а для вирішення потреб дітей. Ви можете її брати (якщо вам ні з ким їх залишити на канікулах, необхідно вирішувати проблеми зі здоров’ям, які не відносяться до лікарняних, їздите з ними на якісь конкурси чи змагання тощо) або не брати, але точно не накопичувати заради коштів.
Коментувати
Ірина
Доброго дня,а як бути з помічниками- вихователів,чому нам не платять оздоровчі.Ми теж допомагаємо їх виховувати, тому що вихователька сама з ними не може справитися,і десь щось ми щось повинні.Чому нам не виплачують оздоровчих ? Ми що не люди ,чи ми нічого не робимо,діти самі все роблять.
Економіст
Для Ірина: це Ви питайте у власного керівництва. Право на оздоровчі мають навіть прибиральниці. Можливо в бюджеті закладу просто немаж на це коштів
Коментувати
Светлана
Яка тривалість відпустки наукових працівників у закладах вищої освіти? Чи залежить тривалість відпустки від наявності наукового ступеня. Дякую!
989
Для Светлана: гадаю науковий працівник має вміти користуватись нормативними документами. Якось же Ви отримали звання (якщо звісно не захищались там же же Ківа)
Коментувати
Наталія
Доброго дня. Хочу запитати чи маю я право на повну відпустку, якщо вийшла на роботу після декретної відпустки 2.11.20р.і пропрацювала 7,5 місяців до надання мені літньої відпустки, яку надали не в повному обсязі. Завчасно дякую.
Економіст
Для Наталія: Ви ж з відпустки вийшли, а не прийняті на роботу, тому звісно маєте право
Коментувати
любомир
Доброго дня! У мене є не частково використані відпустки впродовж 6 років. Чи можу я взяти за них компенсацію. 24 дні з кожної я використав. Дякую.
Галина
Для любомир: мабуть "частково НЕ ВИКОРИСТАНІ". Можете, за умови, що в закладу для цього є кошти. Якщо коштів немає, то ніхто Вам цю компенсацію не виплатить (лише при звільненні)
Коментувати
Наталiя
Чи маю я право на отримання 10пенсій,виходжу на пенсію за віком і маю 42р загального та 32,6рпедагогічного стажу,але за виданою довідкою -18днів,що брались за власний рахунок та період по догляду за дитиною(1992-1994р.)
Сергій
Для Наталiя: Якщо жінка-вчитель має 30 років педагогічного стажу і не оформлювала до настання 60 років (до виходу на пенсію за віком) ніяких видів пенсій, то вона має повне право на 10 пенсій при виплаті першої пенсії за віком. Період по догляду за дитиною входить до педагогічного стажу.
Коментувати
Сергій
Якщо з директором пенсійного віку був заключний контракт на 1 рік, на днях пройшли конкурси на посаду директора, і цей директор прийняв участь у конкурсі, переміг. З ним заключається контракт на 6 років. У нього невикористана відпустка. Чи можливо дану відпустку перенести на дію нового контракту? Чи потрібно виплатити компенсацію і дана особа в зв’язку з новим контрактом не має права на відпустку цього літа?
Вікторія
Доброго дня! Яка тривалість відпустки керівника гуртку в дошкільному закладі? Чим керуватися при наданні?
Наталія
Працюю вчителем у приватній неліцензованій школі. Директорка відмовила у відпустці в повному обсязі, мотивуючи тим, що це її школа і вона сама встановлює тривалість відпустки. Чи не порушує вона чинне законодавство?
Інна
Методист ДПТНЗ, який має педнавантаження 300 год на рік. Яка повинна бути тривалість його відпустки?
Віктор
Дружина вчитель,вийшла з декрету, має невикористану відпустку у відпуск відправляють ,але без виплати оздоровчих.
Ірина
Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. ст.10 Закону України "Про відпустки"
Людмила
Працюю спеціалістом відділу освіти і маю навантаження 6 годин в закладі освіти. Педагогічна робота виконується в основний робочий час, але поза місцем основної роботи, тобто є роботою, що не вважається сумісництвом, її обсяг не може перевищувати 240 годин на рік. Чи виплачується в такому разі компенсація за відпустку в кінці навчального року?
Людмила
Працюю у санаторній школі медсестрою. При подачі заяви на відпустку попередили, що оздоровчих не буде -немає коштів, хоча заяву на виплату прийняли. Куди звертатись і що робити, щоб кошти виплатили?
Анна
Доброго дня, підскажіть, будь ласка! Я працювала у школі з 01.09.2020 по 31.05.2021 за контрактом, відмовилася його продовжувати. Мені виплатив заклад компенсацію за 42 дні невикористаної відпустки, але ознайомившись з Постановою про відпустки до 56 днів я дізналася, що мені повинні виплатити компенсацію за 50 днів. Бухгалтер закладу відмовляється від доплати, мотивуючи це тим, що вперше чує про те, що рахується 5.6 коефіцієнт за пропрацьований місяц, директор посилає постійно до бухгалтерії з цим питанням. Хто з нас правий і куди звертатися у такому випадку.
Галина
Для Анна: Ви праві. в постанові дійсно так вказано. Але бухгалтер має нараховувати відпускні відповідно до наказу, тому питання до кадрів, або того, хто у вас готує накази. Він має не "чути". а читати документи. А бухгалтер виплачувати згідно наказу, а якщо не згідний, то підтверджувати нормативними актами
Анна
Для Галина : дякую!
Коментувати