Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН № 8 від 12.01.16 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

(Увага! До наказу внесено зміни. Див. наказ МОН № 955 від 10.07.2019)

№ 8 від 12 січня 2016 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2016 р. за № 184/28314

Про затвердження Положення про
індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про загальну середню освіту" та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2002 року № 732 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 січня 2003 року за № 9/7330 (із змінами).

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр       С.М. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.01.2016  № 8

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2016 р. за № 184/28314

ПОЛОЖЕННЯ
про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок зарахування осіб на індивідуальну форму навчання та організації індивідуальної форми навчання для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти стосовно осіб, щодо яких може запроваджуватися індивідуальна форма навчання, а також осіб, щодо яких неможливо забезпечити навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах за груповою формою навчання, а також порядок оплати праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання.

2. У цьому Положенні термін вживається у такому значенні:

"індивідуальна форма навчання" – спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, наперед визначеним розпорядком, забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів та організовується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти».

Інші терміни вживаються у значеннях, що визначені Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту".

3. Індивідуальна форма навчання в системі загальної середньої освіти є однією із форм організації навчально-виховного процесу для забезпечення права осіб на здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах (далі – навчальні заклади).

4. Учні, які здобувають освіту за індивідуальною формою навчання, є учасниками навчально-виховного процесу. Їх права та обов’язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та іншими нормативно-правовими актами у сфері освіти.

5. Підставою для організації індивідуальної форми навчання є:

 • заява одного з батьків або їх законних представників (для повнолітніх – їх особиста заява) про зарахування на індивідуальну форму навчання, зразок якої наведено у додатку 1 до цього Положення;
 • наказ керівника навчального закладу;
 • погодження відповідного органу управління освітою.

6. Індивідуальна форма навчання може запроваджуватися для осіб, які:

 • за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад;
 • проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб);
 • проживають у зоні збройного конфлікту, на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо та надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру (з використанням дистанційної форми навчання) відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";
 • мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;
 • є іноземцями або особами без громадянства (діти-біженці, діти, чиї батьки подали заяви про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового чи тимчасового захисту, діти іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства).

7. Відносини між навчальним закладом і батьками (законними представниками) з усіх питань організації індивідуальної форми навчання регулюються цим Положенням.

ІІ. Порядок зарахування на індивідуальну форму навчання

1. Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання проводиться протягом навчального року.

2. Для зарахування на індивідуальну форму навчання учні подають:

 • заяву одного з батьків (законних представників) або особисту заяву (для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми);
 • документ про наявний рівень освіти (копія свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання);
 • довідку за формою первинної облікової документації № 080-1/о "Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485 (для осіб, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, а також осіб з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та тих, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця);
 • копію відповідного документа, що підтверджує законність перебування в Україні (для іноземців або осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах).

3. Технології дистанційного навчання в індивідуальній формі навчання застосовуються з урахуванням вимог Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235 (зі змінами).

4. Керівники навчальних закладів, де організовується індивідуальна форма навчання, зобов’язані ознайомити учнів, одного з батьків (законних представників) з документами, які визначають перебіг відповідного навчально-виховного процесу.

ІІІ. Організація індивідуальної форми навчання

1. Керівник навчального закладу забезпечує навчання за індивідуальною формою навчання з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку учнів.

2. Робочі навчальні плани для індивідуальної форми навчання складаються на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, та погоджуються відповідним органом управління освітою. Освітній рівень учнів індивідуальної форми навчання має відповідати вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 (із змінами) та Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 (далі – Державні стандарти загальної середньої освіти).

3. Керівником навчального закладу затверджується та погоджується (письмово) з батьками (законними представниками) (з повнолітніми учнями – особисто) розклад навчальних занять учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання у строк не пізніше двох тижнів після подання відповідних документів учнем, батьками (законними представниками).

Для учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я, індивідуальний навчальний план та індивідуальні навчальні програми розробляються педагогічними працівниками за участю одного з батьків (законних представників) відповідно до можливостей дитини і з урахуванням витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (додаток 3 до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07 липня 2004 року № 569/38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за № 931/9530 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 23 червня 2011 року № 623/61), та затверджуються керівником навчального закладу.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета в межах тижневого навантаження.

Навчальні досягнення учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання, оцінюються відповідно до вимог індивідуальних навчальних програм.

4. Індивідуальна форма навчання для учнів, яким необхідно пройти медичне лікування у закладі охорони здоров’я більше одного місяця, організовується при найближчому за розташуванням до місця медичного лікування навчальному закладі, визначеному відповідним органом управління освітою, і починається не раніше 3 днів після того, як хворий влаштувався до закладу охорони здоров'я. За наявності у такому навчальному закладі групи учнів, які проходять медичне лікування, у складі 5 і більше осіб навчання може здійснюватися за груповою формою (за потреби протягом навчального року). Контингент таких учнів ураховується в статистичних звітах тих загальноосвітніх навчальних закладів, де вони навчаються постійно та не відраховуються зі складу учнів навчального закладу, до якого вони зараховані. Результати виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні вказуються у довідці (додаток 2), підписаній керівником навчального закладу, який організовує індивідуальну форму навчання.

5. Виконання індивідуального навчального плану та програм, навчальні досягнення учнів фіксуються в окремих журналах.

6. Після закінчення строку індивідуальної форми навчання учень може продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних підставах.

7. Інструктивно-методичне забезпечення індивідуальної форми навчання здійснює Міністерство освіти і науки України, а контроль за його організацією покладається на відповідні органи управління освітою.

ІV. Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою навчання

1. Оплата праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання, у тому числі з використанням технологій дистанційної форми навчання, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти.

2. Персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють індивідуальну форму навчання, кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання учнів визначається наказом керівника навчального закладу та затверджується відповідним органом управління освітою відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану за умови виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти і становить:

 • 1-4-ті класи – 5 год. на тиждень на кожного учня;
 • 5-9-ті класи – 8 год. на тиждень на кожного учня;
 • 10-11-ті класи – 12 год. на тиждень на кожного учня.

3. Кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 607, визначається наказом керівника навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить:

 • 1-4-ті класи - 10 год. на тиждень на кожного учня;
 • 5-9-ті класи - 14 год. на тиждень на кожного учня;
 • 10-11(12) - ті класи - 16 год. на тиждень на кожного учня.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти       Ю.Г. Кононенко

Освіта.ua
12.01.2016

Популярні новини
Більшість українців повідомили про зниження якості освіти Українці наголошують на зниженні якості освіти або неможливості отримати освітні послуги
Маємо створити умови для вільної роботи вчителів, – міністр МОН за міністра Оксена Лісового акцентуватиме свою увагу на зміні культури у школі
Уряд розпочне тотальну боротьбу з освітньою бюрократією Новий підхід до управління системою освіти стане ключовим вектором роботи уряду
Учителі не підтримують ідею додаткового навчального року Більшість освітян і батьків не схвалюють проведення додаткового навчального року
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Кристина
Здравствуйте! У нашего ребенка инвалидность. Врождённая тугоухость. Из этой проблемы со здоровьем,есть проблемы в общем развитии ребенка,задержка розвития речи ребенка. Ребенок постоянно находится в слуховых аппаратах. Сейчас девочке 7 лет,нужно идти в школу. Скажите пожалуйста,можем ли мы розчитывать на обучение в вашей школе? Так как возможности отдать ее в специализированную школу для таких деток,у нас нет возможности. Заранее спасибо!
Галина
Для Кристина: В якій "вашій"? Ви до кого звертаєтесь? Ви в курсі, що пишете на освітньому порталі під опублікованим наказом? Це все одно, що взяти газету і в статті про вибори питати.
Коментувати
Олег
Лікарями та психологом рекомендовано дитиніначатися за індивідуальною формою. Водночас, батьки наполягають на навчання безпосередньо в школі з усіма учнями. Чи має право керівництво школи відмовити батькам? Якщо "так", то на які керівні та нормативно-правові акти можна посилатися?
Оксана
Доброго дня. Вкажіть, будь ласка тривалість уроку при індивідуальному навчанні. У дитини ДЦП.
Людмила
Моя дитина через хворобу( травмування) пропустила більше 2 місяців занять у школі.чи можливо організувати індивідуальне навчання для моєї дитини
олександра
дитина-iнвалiд,яка навчаеться на iдивiдуальнiй формi навчання,чи повинна вона здавати зно?
rinna64
Для олександра: НАКАЗ МОН від 07.12.2018 №1369 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ IV. Звільнення від атестації в закладі освіти 3. Від проходження атестації за заявою батьків ... звільняються особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку, а саме глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, із порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, порушеннями інтелектуального розвитку, розладами спектру аутизму 9. Здобувачам освіти, звільненим від атестації відповідно до пунктів 2 - 6 цього розділу, у відповідному документі про освіту робиться запис "звільнений(а)".
Коментувати
Ірина
Доброго вечора. Будь ласка, чи виставляються оцінки учнів індивід. форми навчання у звичайний класний журнал
Олександр
Доброго вечора.Скажіть, будь ласка, чи зараховуються учні на індивідуальній формі навчання (за станом здоровя) до загальної кількості учнів у класі?
Оксана
Скажіть, будь ласка, оплата вчителю , який навчає дітей на індивідуальній формі, як призначається, особливо під час канікул?
Ольга
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, індивідуальна форма навчання передбачає тільки навчання за місцем проживання чи можливо учня можуть водити до школи батьки після основних уроків вчителя? Як бути з святами і загальношкільними заходами, в яких дитина з індивідуальною формою навчання теж хоче приймати участь. U
Тетяна
Добрий день! Скажіть, будь ласка, якщо вчитель був на лікарняному як проводиться заміна чи відпрацювання уроків.
анндей
добрий Вечір, чи отримує класний керівник зарплату повну чи 0.5 якщо в класі 11 учнів а 1 на індивідуальному навчанні?
Олександр
Для анндей:добрий вечір у мене теж така ситуація 13 учнів з них 2 на індивідуальному навчані отримую 50% від класного керівництва а журнали веду я
Коментувати
Оксана
Добрий день, як можна вчителю офіційно відмовитись від індивідуального навчання дитини, яка переходить на таку форму навчання? Які закони захищають вчителя,який не має спец. освіти для роботи з такою дитиною інвалідом? Дякую
Елена
Для Оксана: Не писать заявления. Это чисто юридически. А усно директору или родителям можно так и сказать, что я ответственный человек и не могу взяться за то, в чём я не компетентна. Можно пошутить и пригласить их прийти к себе окна поменять или сделать вашей кошке операцию
Коментувати
Людмила
Дитина 8 років навчалась у гімназії, в 9 класі за станом здоров’я змушена перейти на домашнем навчання, але дирекція школи заявила, що домашнє навчання проводиться в школах за місцем проживання. Рівень школи за місцем проживання слабкіший, ніж у гімназії. Невже прийдеться змінити гімназію на школу та ще у 9 класі? Може є якийсь вихід?
Оксана
Я працюю в загальноосвітній школі. Кожного року на індивідуальне навчання подаються документи 10-15 осіб і години роботи з ними починаються додавати до педнавантаження, створюючи 7 і 8 уроки. Чи можна відмовитись від таких довантажень і чи можливо проводити індивідуальне навчання лише в дистанційній формі?
Наталія сергіївна
де можна дізнатись про точну кількість контрольних робіт по кожному предмету в індивідуальній формі навчання?
Елена
Для Наталія сергіївна: В соответствии с программой рекомендованной ПМПК. Если программа инвариативных предметов (математика, литература..) массовая (загальноосвітняя), а не вспомогательная, то в соответствии с "Додатоком до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437"
Коментувати
Lesja Trach
Добрий вечір у нас така ситуація: зараз у 5 класі залишилося 3 дітей(2 перевели в ін.школи), дирекція просить заяви на індивідуальне навчання, однак обіцяють навчальний процес як і раніше, розмов з батьками не було про саму суть такої форми навчання, як правильно вчинити в такому разі? Дякую
Антоніна
Для Lesja Trach: Нам також обіцяють, але я не знаю, чи так триватиме довго. В цьому новому положенні майже нічого не змінилося. Додали один абзац. Але і в попередньому не було сказано про групову форму навчання. Проте раніше це дозволялося, а зараз мало не кримінальна справа.
Коментувати
наташа
Родіон, доброго вечора. Дякую за відгук. Заважає моїх 4 дітей вчити разом даний наказ (№8 від 12 січня 2016 р.) Місцевий відділ освіти керуючись цим положенням вимагає від нас індивідуальну форму навчання. В мене і доня вчиться таким способом. В мене серце крається від такої несправедливості. Від дитини забрали не лише можливість якісно отримувати освіту, а й спілкування з однолітками.
Руслан
Для наташа: Доброго вечора Наташа. Чи не знаєте Ви, випадково, де можна знайти рекомендації стосовно того щоб діти навчались разом
Коментувати
Вчитель
У нас 1 учень 10 класу з інвалідністю.Чи можна із 16 годин на тиждень брати 4 години математики, 2 години української і 2 історії і т. д, тобто предмети лише ті, які потрібні на ЗНО. Чи це обовязково мають бути всі предмети інваріантної складової? Хто з такими проблемами мав справу відгукніться. Дякую.
наташа
скажіть, будь ласка, чому не можна обєднати учнів у групу (в малокомплектній школі 2 - 4 діток), що навчаються за однотипною програмою? я не можу зрозуміти чим індивідуальне навчання краще за групове. і чому на думку , незнаю кого, групове навчання не може забезпечити 100% навчальний процес? Минулого року так працювали, все було добре. на цей рік катастрофа.
Родион
Для наташа: Не розумію в чому проблема. Якщо в Вас 4 діток, то тарифікують 5*4=20годин. Що заважає навчати дітей всіх разом?
сільська жителька
Заважає всіх дітей вчити разом дивне Положення, придумане особою , яка взагалі не уявляє , як працюють у малокомплектній сільській школі. Все це робиться , на мою думку, для того, щоб повністю зруйнувати освіту на селі. Діти повинні мати рівний доступ до якісної освіти , а в нас хочуть за 5 годин, виділених на дитину, зробити з неї вундеркінда. Тільки ж ніякої мотивації до навчання у таких дітей не буде. Ось вам і дешева робоча сила у майбутньому.
Валентина
Необхідно прийняти рішення місцевого органу самоврядування про групове навчання і в констатуючій частині пояснити необхідність групового навчання та можливість отримувати якісну та повну освіту щодо виконання програмовогу матеріалу і навчайте діточок!!!
Коментувати
наташа
у мене в класі 4 діток, гарна школа, гарні умови в класі. Чому вони мають вчитися індивідуально, коли можна вчитися у групі? ходити до школи, як усі нормальні діти. чому з них роблять ненормальних? навчаючись разом вони краще будуть засвоювати навчальний матеріал, формувати суспільну думку, та врешті решт жити в соціумі, а не відокремлено від дітей.
Руслан
Для наташа: Така сама ситуація.
Коментувати