Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації

Наказ МОНМС, НАПН №623/61 від 23.06.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

№623/61 від 23 червня 2011 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06.12.2011 за № 1407/20145

Про внесення змін до Положення про центральну
та республіканську
(Автономна Республіка Крим),
обласні,
Київську та Севастопольську міські,
районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації

Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", статей 18 і 29 Закону України "Про загальну середню освіту", статті 33 Закону України "Про дошкільну освіту", пункту 3 Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №1482-р, з метою надання органам управління освітою, охорони здоров’я, соціальної політики кваліфікованої допомоги щодо забезпечення конституційних прав дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі дітей-інвалідів, визначення для них адекватних форм психолого-педагогічної, соціально-медичної допомоги, наказуємо:

1. Унести зміни до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07.07.2004 №569/38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 за №931/9530, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій створити умови для функціонування діючих, удосконалення мережі районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій та забезпечити керівництво їх діяльністю.

4. Центральній психолого-медико-педагогічній консультації здійснювати науково-методичне забезпечення діяльності республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій, координувати їх роботу, забезпечувати дотримання державних вимог до змісту їх діяльності, форм і методів роботи консультантів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б.М. Жебровського та віце-президента Національної академії педагогічних наук України  В.І. Лугового.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України       Д.В. Табачник

Президент Національної академії
педагогічних наук України       В.Г. Кремень

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України       С.О. Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України,
Академії педагогічних наук України
07.07.2004 №569/38
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України,
Національної академії педагогічних наук України
від 23.06.2011 № 623/61)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06.12.2011 за № 1407/20145

ПОЛОЖЕННЯ
про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації

І. Загальні положення

1.1. Психолого-медико-педагогічні консультації є методичними установами системи освіти і науки України, що здійснюють консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність.

1.2. Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій спрямована на:

 • виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей  розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки;
 • підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;
 • консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних  працівників, з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в регіоні з метою надання пропозицій органам управління освітою щодо створення належних умов та  вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;
 • участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційними  комісіями закладів охорони здоров’я);
 • організацію індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, насамперед зі складними та тяжкими вадами;
 • співпрацю з шкільними психолого-медико-педагогічними комісіями спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів);
 • надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;
 • системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах;
 • психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю;
 • залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі  в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей;
 • просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості.

1.3. Консультування та психолого-педагогічне вивчення дітей в центральній, республіканській (Автономна Республіка Крим), обласних, Київській та Севастопольській міських, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультаціях здійснюються за зверненням батьків (осіб, які їх замінюють) та з обов’язковою їх присутністю.

Показаннями для здійснення такого консультування можуть бути порушення формування у дитини пізнавальної діяльності згідно з віковими нормами, труднощі засвоєння нею знань, умінь, навичок, суспільного досвіду.

1.4. У своїй діяльності психолого-медико-педагогічні консультації керуються Конвенцією про права інвалідів (2006 року), Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про захист персональних даних", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.5. Психолого-медико-педагогічні консультації діють в Автономній Республіці Крим (далі – республіканська консультація), у кожній області України (далі – обласні  консультації), у містах Києві та Севастополі (далі – міські консультації), у районах (містах) (далі – районні (міські) консультації) на постійно діючій основі, підпорядковуються засновнику з усіх питань діяльності.

1.6. Засновниками республіканської, обласних, міських та районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій є відповідні органи управління освітою місцевих органів виконавчої влади.

1.7. Головною науково-методичною установою у структурі психолого-медико-педагогічних консультацій  є центральна  психолого-медико-педагогічна консультація (далі – центральна консультація), яка входить до складу Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України.

1.8. Центральна консультація підзвітна Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, підпорядкована Національній академії педагогічних наук України, що є її засновником.

1.9. Центральна консультація здійснює науково-методичні, організаційні та аналітичні функції в діяльності регіональних консультацій.

1.10. Республіканська консультація (Автономна Республіка Крим) підпорядкована і підзвітна Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, науково-методично - центральній консультації.

1.11. Республіканська консультація (Автономна Республіка Крим) має усі повноваження обласної консультації, здійснює науково-методичні, організаційні, координаційні функції в діяльності районних (міських) консультацій на території Автономної Республіки Крим.

1.12. Обласні консультації підпорядковані і підзвітні управлінню освіти і науки обласних державних адміністрацій, науково-методично – центральній консультації; здійснюють науково-методичні, організаційні, координаційні функції в діяльності районних (міських) консультацій на території відповідних областей.

1.13. Міські консультації у містах Києві та Севастополі підпорядковані й підзвітні управлінням освіти і науки Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, науково-методично – центральній консультації; мають повноваження обласної консультації, здійснюють науково-методичні, організаційні, координаційні функції в діяльності районних  консультацій на території міст Києва та Севастополя.

1.14. Республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські консультації є державними методичними установами системи освіти, можуть функціонувати як юридичні особи, що мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, печатку з власним найменуванням, ідентифікаційний код юридичної особи тощо.

1.15. Районні (міські) консультації є державними методичними установами, що працюють на постійно діючій основі, утворюються відділами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, підпорядковуються їм з усіх питань діяльності; можуть функціонувати при районних методичних кабінетах, районних центрах практичної психології і соціальної роботи. Районна (міська) консультація науково-методично підзвітна консультації з повноваженнями обласної та центральній консультації.

1.16. Психолого-медико-педагогічні консультації співпрацюють з органами управління освітою, охорони здоров’я, органами соціального захисту населення, службами у справах дітей, іншими державними і недержавними організаціями, у тому числі громадськими, що опікуються питаннями дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

ІІ. Основні завдання і функції психолого-медико-педагогічних консультацій

2.1. Центральна консультація здійснює:

2.1.1. Науково-методичне забезпечення роботи психолого-медико-педагогічних консультацій, координацію за діяльністю республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних (міських) консультацій.

2.1.2. Розгляд конфліктних та найбільш складних для діагностики випадків з метою поглибленого психолого-педагогічного вивчення дитини для уточнення особливостей навчально-пізнавальної діяльності, підтвердження, уточнення або зміни психолого-педагогічних рекомендацій, наданих республіканською, обласними, Київською та Севастопольською міськими консультаціями, щодо задоволення освітніх потреб дитини відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

2.1.3. Аналіз даних про кількість дітей з вадами розвитку за видами порушень, у тому числі з інвалідністю, їх домінування в окремому регіоні та в Україні в цілому, про доступ до здобуття освіти і форми задоволення освітніх потреб на основі звітності республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських психолого-медико-педагогічних консультацій.

2.1.4. Надання обґрунтованих пропозицій відповідним органам виконавчої влади щодо вирішення типових проблем у доступі та забезпеченні права на освіту дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку, у тому числі з інвалідністю, шляхів їх вирішення як на рівні регіону, так і на державному рівні; оптимізації, удосконалення мережі дошкільних, спеціальних загальноосвітніх

навчальних закладів, підвищення ефективності логопедичної роботи, запровадження у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного (інтегрованого) навчання в комплексі з реабілітаційною роботою.

2.1.5. Унесення пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів, що забезпечують і регулюють діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій.

2.1.6. Контроль за дотриманням психолого-медико-педагогічними консультаціями вимог цього Положення, професійної етики щодо організації та здійснення консультативно-методичної, корекційно-розвиткової роботи, психолого-педагогічного вивчення особливостей психофізичного розвитку дітей.

2.1.7. Моніторинг, експертизу діагностичного інструментарію, наочно-методичних матеріалів, що використовуються в їхній діяльності, інновацій у галузі психолого-педагогічної діагностики та корекції труднощів психофізичного розвитку дітей.

2.1.8. Використання досягнень психодіагностики та новітніх корекційно-розвиткових програм у роботі психолого-медико-педагогічних консультацій з метою розроблення адекватних і ефективних психолого-педагогічних рекомендацій, зокрема для дітей раннього віку.

2.1.9. Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи психолого-медико-педагогічних консультацій.

2.1.10. Сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій шляхом проведення курсів підвищення кваліфікації на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів тощо.

2.1.11. Надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним, соціальним працівникам, громадськості з питань виховання, навчання та соціально-трудової реабілітації (підготовки) дітей з вадами психофізичного розвитку, у тому числі раннього віку, розладами поведінки тощо, запровадження інклюзивного, інтегрованого навчання дітей дошкільного та шкільного віку.

2.1.12. Співпрацю з Інститутом психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, службами у справах дітей, відповідними центральними органами виконавчої влади, дошкільними, загальноосвітніми, вищими навчальними закладами, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями.

2.2. Республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські консультації здійснюють:

2.2.1. Науково-методичні, організаційні функції та контроль за діяльністю районних (міських) консультацій, шкільних психолого-медико-педагогічних комісій спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів).

2.2.2. Проведення протягом року систематичних засідань з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

2.2.3. Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей, які не відвідують навчальних закладів, результати якого фіксуються у відповідних розділах "Картки стану здоров’я і розвитку дитини" (додаток 1).

2.2.4. Облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей в регіоні, які потребують корекції  фізичного та (або) розумового розвитку, починаючи з раннього віку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень з метою створення належних умов  для  доступу та здобуття ними  якісної освіти.

2.2.5. Унесення пропозицій у відповідні органи управління освітою щодо системної фахової допомоги дітям раннього віку, розвитку і вдосконалення мережі навчальних закладів для забезпечення гнучкості та різноманітності освіти для задоволення особливих освітніх потреб дітей дошкільного і шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку у місцях проживання.

2.2.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах.

2.2.7. Надання індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, особливо з тяжкими та складними вадами, із залученням батьків (осіб, які їх замінюють).

2.2.8. Соціально-педагогічний супровід сімей, які виховують удома дітей зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю.

2.2.9. Надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним, соціальним працівникам, громадськості з питань виховання та соціально-трудової реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку, у тому числі раннього віку, розладами поведінки тощо, запровадження інклюзивного, інтегрованого навчання дітей дошкільного та шкільного віку.

2.2.10. Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи районних (міських) консультацій та шкільних психолого-медико-педагогічних комісій.

2.2.11. Сприяння фаховому, творчому зростанню консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій шляхом їх періодичної атестації у встановленому порядку, направлення на курси підвищення кваліфікації, участі у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах тощо.

2.2.12. Співпрацю з закладами охорони здоров'я з метою раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

2.2.13. Взаємодію з органами праці та соціального захисту населення з метою моніторингу психічного розвитку дітей, які виховуються в дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту, та своєчасного забезпечення їх належною психолого-педагогічною підтримкою.

2.2.14. Співробітництво з вищими навчальними закладами, зокрема інститутами післядипломної педагогічної освіти, відповідними управліннями (відділами) освіти, психолого-медико-педагогічною службою системи освіти, у взаємодії з дошкільними, загальноосвітніми навчальними закладами, громадськими та іншими організаціями.

2.2.15. Підготовку аналітичної звітності центральній консультації.

2.3. Районна (міська) консультація здійснює:

2.3.1. У взаємодії з районними дитячими поліклініками, районними (міськими) лікарсько-консультаційними комісіями, районними (міськими) службами соціального захисту своєчасне виявлення дітей з вадами розвитку, починаючи від народження, облік їх кількості за освітніми потребами з урахуванням видів порушень, консультування батьків щодо вторинних ускладнень психічного розвитку дитини з певним видом порушень.

2.3.2. Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей з вадами розвитку, які не відвідують навчальних закладів, результати якого фіксуються у відповідних розділах "Картки стану здоров’я і розвитку дитини" (додаток 1).

2.3.3. Психолого-педагогічне вивчення дітей в районній (міській) консультації, що відбувається за умови наявності у її складі необхідних фахівців та документально підтверджених медичних даних (діагнозу) дитини і стосується дітей з сенсорними, фізичними, мовленнєвими порушеннями.

Діти, які мають складну ваду або порушення інтелектуального розвитку, проходять обстеження консультації з повноваженнями обласної або в районній (міській) консультації за умови присутності на засіданні представника обласної консультації.

2.3.4. Направлення дітей із складними вадами розвитку (після попереднього консультування та оформлення необхідних документів) на психолого-педагогічне вивчення в консультацію з повноваженнями обласної для визначення особливих освітніх потреб і надання рекомендацій щодо змісту, методів та форми їх навчання, комплексної реабілітації.

2.3.5. Надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, із залученням батьків  або осіб, які їх замінюють (індивідуальні та групові заняття).

2.3.6. Консультативно-методичну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним працівникам та працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання, необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку та девіантною поведінкою.

2.3.7. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ та закладів соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

2.3.8. Організацію, координацію діяльності шкільних психолого-медико-педагогічних комісій, консультативно-методичну допомогу у здійсненні індивідуального супроводу навчання і виховання дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку в тих навчальних закладах, де вони є учнями (вихованцями).

2.3.9. Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, які можуть надавати освітні послуги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, створення в них умов для  інклюзивного (інтегрованого) навчання.

2.3.10. Співпрацю з інститутами післядипломної педагогічної освіти, відповідними управліннями (відділами) освіти, психологічною службою системи освіти, взаємодію з дошкільними, загальноосвітніми навчальними закладами, службами у справах дітей, громадськими та іншими організаціями.

2.3.11. Підготовку аналітичної звітності для психолого-медико-педагогічної консультації, якій районна (міська) консультація підпорядкована: республіканської (Автономна Республіка Крим), обласної, міської (Київської, Севастопольської).

ІІІ. Склад центральної, республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних (міських) консультацій

3.1. Керівниками психолого-медико-педагогічних консультацій є завідувачі з повною вищою педагогічною освітою за спеціальностями "Дефектологія", "Корекційна освіта (за нозологіями)", які мають стаж педагогічної діяльності за фахом не менше трьох років.

3.2. Відповідно до основних завдань і функцій психолого-медико-педагогічні консультації, які надають послуги дітям з різними видами порушень психофізичного розвитку, комплектуються консультантами, які є фахівцями з корекційної педагогіки (за нозологіями), практичними психологами, лікарями з досвідом роботи за фахом (додаток 2).

3.3. Визначений фаховий склад консультантів за спеціальностями має забезпечувати повноцінне функціонування психолого-медико-педагогічних консультацій усіх рівнів.

3.4. Відсутні у складі консультації фахівці названих спеціальностей можуть залучатися до роботи в ній на умовах погодинної оплати праці або за сумісництвом. Допустимим є залучення лікарів споріднених спеціальностей  для заміни посад фахівців (тифлопедагог – офтальмолог, сурдопедагог – сурдолог тощо).

3.5. Кількісний склад консультантів обласної та районної психолого-медико-педагогічних консультацій визначається потребами регіону, його територіальними особливостями та загальною кількістю дітей в ньому.

ІV. Організація роботи психолого-медико-педагогічних консультацій

4.1. Первинне консультування батьків (осіб, які їх замінюють) щодо особливостей розвитку їхніх дітей відбувається з їх власної ініціативи і здійснюється консультантом відповідної фахової спеціалізації. У разі необхідності поглибленого психолого-педагогічного вивчення дитини на засіданні психолого-медико-педагогічної консультації їм надається "Картка стану здоров’я і розвитку дитини" (додаток 1).

4.2. Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічних консультаціях здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів:

 • паспортів батьків;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • "Картки стану здоров’я і розвитку дитини" (додаток 1);
 • "Історії розвитку дитини" (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)");
 • "Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда", затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина інвалід;
 • зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;
 • висновків шкільної психолого-медико-педагогічної комісії про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);
 • документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);
 • витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (для проходження вивчення в центральній консультації);
 • письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення, відповідно до цілей цього Положення.

4.3. На підставі результатів власного психолого-педагогічного вивчення дитини фахівцями психолого-медико-педагогічної консультації формулюється висновок про особливості її розвитку та приймається колегіальне рішення про надання батькам (особам, які їх замінюють) рекомендацій щодо програми, форм і методів навчання та здійснення корекційно-розвиткової роботи, соціально-трудової реабілітації.

4.4. Батькам або особам, які їх замінюють, надається витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації з відповідним висновком та рекомендаціями (додаток 3).

4.5. У випадках, коли висновок може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, психолого-медико-педагогічні консультації рекомендують навчання з випробувальним терміном на один навчальний рік у відповідному навчальному закладі, а за потреби - поглиблене медичне вивчення дитини.

4.6. У разі коли висновок психолого-медико-педагогічної консультації про стан дитини, причини її пізнавальних труднощів та рекомендації щодо потенційних можливостей  психічного розвитку не збігаються з медичним діагнозом, органами управління освітою така дитина направляється на навчання з урахуванням рекомендацій цієї консультації у відповідний навчальний заклад з   випробувальним терміном на один рік та динамічним спостереженням фахівців відповідного навчального закладу.

Після закінчення випробувального терміну навчання психолого-медико-педагогічна консультація здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її навчання та корекційно-розвиткової роботи.

4.7. Висновок центральної, республіканської, обласних, районних (міських) консультацій має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою до загальноосвітніх навчальних закладів, класів (груп) з інклюзивним (інтегрованим) навчанням, спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють) та організації належної корекційно-розвиткової роботи.

4.8. Психолого-педагогічне вивчення дитини в центральній консультації  здійснюється за зверненням батьків (осіб, які їх замінюють) та у випадках незгоди  з висновками та рекомендаціями щодо потенційних можливостей психічного розвитку дитини, наданих обласною консультацією.

4.9. Висновок центральної консультації є підставою для надання рекомендованих дитині освітніх послуг відповідними органами управління освітою.

4.10. Висновок центральної консультації скріплюється печаткою її засновника.

4.11. Висновок, виданий республіканською, обласною консультацією, скріплюється печаткою власної установи.

4.12. Висновок, виданий районною (міською) консультацією, скріплюються печаткою консультації з повноваженнями обласної.

4.13. В психолого-медико-педагогічних консультаціях ведеться документація, визначена центральною консультацією.

4.14. Психолого-медико-педагогічні консультації можуть проводити виїзні засідання в загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладах за погодженням з відповідним органом управління освіти, вдома за запитом і заявою батьків, які дозволяється проводити у скороченому складі, але не менше трьох фахівців: учителя-дефектолога відповідної спеціалізації, практичного психолога, лікаря-психіатра.

V. Управління психолого-медико-педагогічними консультаціями

5.1. Завідувач центральної, республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних (міських) консультацій:

 • у межах своєї компетенції взаємодіє з вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, органами управління освітою, охорони здоров’я, соціального захисту населення, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями тощо;
 • планує й організовує роботу консультації, здійснює добір кадрів;
 • видає розпорядження, які є обов'язковими для працівників консультації;
 • створює належні умови для продуктивної праці працівникам консультації;
 • затверджує штатний розпис, статті витрат та асигнувань на утримання консультації тощо.

5.2. Призначення на посаду та звільнення з посади завідувача центральної  консультації здійснюються засновником.

5.3. Призначення на посаду та звільнення з посади завідувачів республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських консультацій здійснюються засновником за погодженням з центральною консультацією.

5.4. Призначення на посаду і звільнення з посади завідувача районної (міської) консультації здійснюються засновником за погодженням з консультацією, яка має повноваження обласної.

VІ. Матеріально-технічне забезпечення

6.1. Для повноцінного здійснення професійної діяльності засновник забезпечує психолого-медико-педагогічні консультації приміщенням відповідно до санітарних норм, доступним для дітей з інвалідністю різних категорій.

6.2. Вимоги до приміщень психолого-медико-педагогічних консультацій та їх облаштування:

розташованість у зручному для відвідувачів місці, на першому поверсі, недалеко від санітарного блоку, обладнаного відповідно до потреб дітей з інвалідністю;

наявність щонайменше трьох кімнат, пристосованих для здійснення прийому батьків, оформлення документації, проведення індивідуальних консультацій, засідань, групових та індивідуальних корекційно-розвиткових занять, обладнаних відповідно до специфіки діяльності та функціонального призначення, зокрема:

 • приймальна кімната повинна мати обладнання: стільці, килим для організації ігрової діяльності дітей, іграшки, місце, облаштоване для інформування та обліку відвідувачів, збору документації;
 • кімната для проведення психолого-педагогічного вивчення дітей має бути загальною площею 18-20 кв. м; обладнана стільцями, столами (звичайними і дитячими), шафами, стелажами для зберігання документації, особових справ дітей, етажерками для дидактичних матеріалів, діагностичного інструментарію та іграшок; килимом, вікном одностороннього бачення (дзеркало Гезелла) чи спеціальною відеосистемою (автономний відеореєстратор, відеокамера, вінчестер, мікрофон), комп’ютерною та оргтехнікою;
 • кімната для проведення корекційно-розвиткових занять (індивідуальних та групових) загальною площею не менше 10 кв. м, облаштована столами і стільцями (звичайними і дитячими), шафами і стелажами для наочно-методичних матеріалів, іграшками, килимом, кушеткою, пеленальним столом;
 • робочі місця консультантів мають бути облаштовані персональним столом, стільцем, канцелярським приладдям.

6.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази консультацій фінансуються за рахунок коштів засновників та інших джерел, передбачених чинним законодавством.

VІІ. Припинення діяльності центральної, республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських,  районних (міських) консультацій

7.1. Припинення діяльності центральної консультації здійснюється за поданням Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України на підставі рішення Президії НАПН за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

7.2. Припинення діяльності республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських консультацій здійснюється у формі їх реорганізації або  ліквідації згідно з чинним законодавством за рішенням засновника.

7.3. При реорганізації центральної та республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних (міських) консультацій їх права та обов'язки переходять до правонаступника.

7.4. Психолого-медико-педагогічна консультація, яка є юридичною особою, вважається ліквідованою (реорганізованою) з дня внесення до Єдиного  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Освіта.ua
23.06.2011

Популярні новини
ДПА в 9 і 11 класах в 2024 році проводитись не буде Випускники 9 і 11 класу в наступному році не складатимуть державну підсумкову атестацію
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів