Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекціїфізичного та (або) розумового розвитку

Наказ МОН № 134 від 12.02.15 року

Втратив чинність (підстава)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 134 від 12 лютого 2015 року

Про затвердження Типових навчальних планів
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів
ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку

З метою приведення у відповідність до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942, Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (додатки 1-8).

2. Ввести Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в дію у 2015/2016 навчальному році.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України від 02.11.2004 № 842 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступені) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік" та від 22.08.2005 № 489 "Про внесення змін до наказів МОН від 03.11.2004 р. № 849 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)", від 02.11.2004 року № 842 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступенів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік".

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю. А.) зробити відмітку у справах архіву.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра       П. Полянський

Затверджено
наказом Міністерства освіти і науки України
від 12.02.2015 № 134

Типові навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІІ ступінь)  для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Пояснювальна записка

Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розроблені  з метою приведення наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2004 р. № 842 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступені) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік" у відповідність до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню" та Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942.

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, ІІІ ступеня складені відповідно до академічного рівня змісту освіти. Цей варіант навчальних планів є універсальним: навчальний час рівномірно розподілений між навчальними предметами.

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мов навчання передбачено окремі види Типових навчальних планів для дітей сліпих та зі зниженим зором (додатки 1, 2), для глухих дітей (додатки 3, 4), для дітей зі зниженим слухом (додатки 5, 6), для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату (7, 8).

Типові навчальні плани старшої школи передбачають реалізацію  освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, незалежно від їх підпорядкування, видів і форм власності, та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Диференціація навчання може здійснюватися шляхом за рахунок розширення вивчення окремих предметів; доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами; запровадження індивідуальної форми навчання, за рахунок варіативної складової.

Типові навчальні плани для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів обов’язково включають години  корекційно-розвиткових занять, зміст яких спрямований на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів. Вибір курсів з корекційно-розвиткової роботи у старшій школі визначається навчальним закладом  відповідно до контингенту в межах передбачених годин ("Соціально-побутове орієнтування", "Орієнтування в просторі", "Українська жестова мова", "Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови", "Розвиток слуху та формування вимови", "Лікувальна фізкультура", "Ритміка", "Корекція розвитку"). Корекційно-розвиткові заняття проводять спеціалісти навчального закладу: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізкультури (інструктор з фізкультури), вчитель ритміки.

У старшій школі для дітей сліпих, із зниженим зором, глухих, із зниженим слухом, із порушеннями опорно-рухового апарату уведено курс «Захист Вітчизни», основна мета якого підготовка молоді до забезпечення власної безпеки у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

У спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах години з фізичної культури враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів").

Спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на основі Типових навчальних планів складають щорічні робочі навчальні плани, конкретизуючи варіативну складову з урахуванням особливостей розвитку та індивідуальних освітніх потреб учнів. Під час складання робочих навчальних планів для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється перерозподіляти до 15 відсотків навчального часу, визначеного інваріантною  частиною Типового навчального плану. Робочі навчальні плани затверджуються відповідним органом управління освітою.

Предмети та курси за вибором визначаються спеціальним загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Повноцінність повної загальної середньої освіти дітей з особливими освітніми потребами забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов’язково фінансуються з відповідного бюджету.

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2001 р. № 128. За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, менший від нормативної, за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти       Ю. Г. Кононенко

Додаток 1 до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 12.02.2015 №134

Типовий навчальний план
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та дітей із зниженим зором з навчанням українською мовою (ІІІ ступінь)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова

3

3

Світова література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка

 

1

 

-

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2,5

2,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

30

31

*Корекційно-розвиткові заняття

2

2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

 

2

 

1

 

Гранично допустиме навантаження на учня (без корекційно- розвиткових занять)

32

 

32

 


*Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично-допустимого навантаження учнів

Директор департаменту       Ю. Г. Кононенко

Додаток 2 до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 12.02.2015 № 134

Типовий навчальний план
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та дітей зі зниженим зором з навчанням російською мовою (ІІІ ступінь)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Російська мова

1

1

Іноземна мова

2,5

2,5

Інтегрований курс «Література» (російська та світова)

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка

 

1

 

-

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2,5

2,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

30,5

31,5

*Корекційно-розвиткові заняття

2

2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

1,5

0,5

Гранично допустиме навантаження на учня

32

32


*Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично-допустимого навантаження учнів

Директор департаменту       Ю. Г. Кононенко

Додаток 3 до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 12.02.2015 № 134

Типовий навчальний план
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей з навчанням українською мовою (ІІІ ступінь)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

3

3

Українська література

2

2

Світова література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка

 

1

 

-

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2,5

2,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

28

29

*Корекційно-розвиткові заняття

2

2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

 

4

 

3

 

Гранично допустиме навантаження на учня (без корекційно- розвиткових занять)

32

 

32

 


*Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично-допустимого навантаження учнів

Директор департаменту       Ю. Г. Кононенко

Додаток 4 до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 12. 02. 2015 №134

Типовий навчальний план спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей з навчанням російською мовою (ІІІ ступінь)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

3

3

Українська література

2

2

Російська мова

2

2

Інтегрований курс «Література» (російська та світова)

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка

 

1

 

-

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2,5

2,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

29

30

*Корекційно-розвиткові заняття

2

2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

2

1

Гранично допустиме навантаження на учня

32

32


*Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично-допустимого  навантаження учнів

Директор департаменту       Ю. Г. Кононенко

Додаток 5 до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 12.02.2015 № 134

Типовий навчальний план спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із зниженим слухом з навчанням українською мовою (ІІІ ступінь)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

3

3

Українська література

2

2

Іноземна мова

2

2

Світова література

1

1

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка

 

1

 

-

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2,5

2,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

29

30

*Корекційно-розвиткові заняття

4

4

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

 

3

 

2

Гранично допустиме навантаження на учня

32

32


*Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично-допустимого навантаження учнів

Директор департаменту       Ю. Г. Кононенко

Додаток 6 до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 12.02.2015 № 134

Типовий навчальний план спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із зниженим слухом з навчанням російською мовою (ІІІ ступінь)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

3

3

Українська література

2

2

Російська мова

1

1

Іноземна мова

2

2

Інтегрований курс «Література» (російська та світова)

1

1

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка

 

1

 

-

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2,5

2,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

30

31

*Корекційно-розвиткові заняття

4

4

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

2

1

Гранично допустиме навантаження на учня

32

32


*Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично-допустимого навантаження учнів

Директор департаменту       Ю. Г. Кононенко

Додаток 7 до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 12.02.2015 № 134

Типовий навчальний план спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату з навчанням українською мовою (ІІІ ступінь)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова

3

3

Світова література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка

 

1

 

-

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

1,5

1,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

29

30

*Корекційно-розвивиткові заняття

4

4

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

3

2

 

Гранично допустиме навантаження на учня

32

 

32

 


*Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично-допустимого навантаження учнів

Директор департаменту       Ю. Г. Кононенко

Додаток 8 до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 12.02.2015 № 134

Типовий навчальний план спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату з навчанням російською мовою (ІІІ ступінь)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

12

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Російська мова

1

1

Іноземна мова

3

3

Інтегрований курс «Література» (російська та світова)

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка

 

1

 

-

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

1,5

1,5

Захист Вітчизни

0,5

0,5

Разом

30

31

*Корекційно-розвиткові заняття

4

4

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

3

1

 

Гранично допустиме навантаження на учня

32

 

32


*Корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів

Директор департаменту       Ю. Г. Кононенко

Освіта.ua
12.02.2015

Популярні новини
США допоможуть виплатити зарплати українським освітянам До держбюджету України надійшли грантові кошти від США в розмірі 1,25 млрд доларів
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Школи включать до системи охорони поліції Кабінет Міністрів планує включити школи всіх форм власності до системи охорони поліції
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Петро
МОН України у своєму амплуа! Фантастична неграмотність! Невже так важко прочитати скопійований матеріал? Знову надано друге життя табачниковому «ІІІ ступеНЮ». Але це ще не все. Виявляється, шановний Ю.Г. Кононенко вже запровадив 12-річне навчання для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку… Для своїх?