Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступені) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік

Наказ МОН № 842 від 02.11.04 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
(Увага! Наказ визнаний таким, що втратив чинність згідно наказу МОН № 134 від 12.02.2015)

(до наказу затверджені зміни згідно з наказом МОН №489 від 22.08.2005)

№ 842 від 02 листопада 2004 року

Про затвердження Типових
навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів (
II і III ступені)
для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку,
на 2005/2006 навчальний рік

На виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання" № 1717 від 16.11.2000 р. та "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" № 848 від 05.07.2004 р., НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступені) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік (додатки 1-23).

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський П.Б.), Інституту навчальної літератури (Харламова Т.Б.) та Науково-методичному центру загальної середньої освіти (Завалевський Ю.І.) спільно з підрозділами Академії педагогічних наук України забезпечити своєчасну підготовку та видання комплектів навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

3. Типові навчальні плани опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газетах "Освіта України", "Освіта", розмістити на сайті міністерства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О.

Міністр               В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 02.11.2004 № 842

Типові навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ і ІІІ ступені)
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, на 2005/2006 навчальний рік

Пояснювальна записка

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ і ІІІ ступені) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розроблені на виконання Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України "Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" від 23.04.2003 р. № 585, "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" від 05.07.2004 р. № 848, наказів Міністерства освіти і науки України "Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002 - 2004/2005 навчальні роки" від 25.04.2001 р. № 34, "Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" від 20.05.2003 р. №306.

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мов навчання передбачено окремі види Типових навчальних планів основної і старшої школи для дітей сліпих та зі зниженим зором (додатки 1, 2, 14, 15), для дітей глухих та зі зниженим слухом (додатки 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19), для розумово відсталих дітей (додатки 7, 8), для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (додатки 9, 10), для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (додатки 11, 20), для дітей із затримкою психічного розвитку (додатки 12, 13).

Для дітей зі складними вадами розвитку (сліпі та зі зниженим зором з розумовою відсталістю, глухі та зі зниженим слухом з розумовою відсталістю, діти з порушеннями опорно-рухового апарату та з розумовою відсталістю) передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів (додатки 21, 22, 23).

Типові навчальні плани містять інваріантну складову (у тому числі й корекційно-розвиткові заняття), сформовану на державному рівні, обов'язкову для усіх загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на основі Типових навчальних планів складають щорічні робочі навчальні плани, конкретизуючи варіативну складову із урахуванням особливостей розвитку та індивідуальних освітніх потреб учнів. Робочі навчальні плани затверджуються відповідним органом управління освітою.

Години з фізичної культури та корекційно-розвиткових занять не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу за п'ятиденним навчальним тижнем.

Повноцінність базової і повної загальної середньої освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану.

У загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з навчанням мовами національних меншин дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що встановлені "Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу" (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Навчальний рік щорічно розпочинається 1 вересня і закінчується проведенням навчальних екскурсій і навчальної практики та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчальні екскурсії та навчальна практика організовуються відповідно до інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України від 07.03.2001 р. № 1/9-97; від 24.04.2001 р. № 1/9-166; від 23.05 2001р. № 1/9-200.

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до строків проведення навчальних екскурсій і навчальної практики з урахуванням місцевих умов, особливостей навчального процесу, обсягів надолуження виконання навчальних програм у зв'язку з вимушеним призупиненням навчальних занять. При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року - в основній і старшій школі - 175 робочих днів (з урахуванням навчальної практики, державної підсумкової атестації та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів).

Структуру навчального року, графік шкільних канікул визначає загальноосвітній навчальний заклад за погодженням з місцевими органами управління освітою відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, і реалізується у школах ІІ і ІІІ ступенів через навчальні предмети та курси:

- для сліпих дітей та зі зниженим зором:

„Соціально-побутове орієнтування", „Розвиток мовлення", „Корекція вад розвитку", „Орієнтування в просторі", „Ритміка", „Лікувальна фізкультура";

- для глухих дітей:

"Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови", "Ритміка", „Соціально-побутове орієнтування";

- для дітей зі зниженим слухом: „Розвиток слуху та формування вимови";

- для розумово відсталих дітей:

„Розвиток мовлення", „Соціально-побутове орієнтування";

- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення:

„Розвиток мовлення", „Розвиток зв'язного мовлення", „Лікувальна фізкультура";

- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату:

„Корекція вад розвитку", "Лікувальна фізкультура", „Соціально-побутове орієнтування";

- для дітей із затримкою психічного розвитку:

„Корекція розвитку", „Розвиток мовлення".

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128. Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Інші питання організації навчального процесу загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відображені в Пояснювальній записці до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 25.04.2001 р. № 342).

Завантажити: MON_842.doc (794.00 Кб.)


02.11.2004

Популярні новини
Мінімальний поріг НМТ нижчий за поріг вгадування, – міністр Поріг тестових балів за виконання блоків мультитесту, є нижчим за поріг вгадування
Шкільні знання з історії перевіряють на ДПА, – голова комітету ВР Засвоєння випускниками шкіл знань перевіряється під час ДПА, а не вступних іспитів
Суспільний діалог щодо моделі НМТ завершений, – міністр Парламент найближчим часом має затвердити презентовану МОН модель вступу до вишів
Школярі мають дуже серйозні освітні втрати, – омбудсмен Наразі в Україні відсутні процедури дослідження рівня освітніх втрат та їх компенсації
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів