Аналіз фінансової звітності: види та методики. Реферат

Структурний (вертикальний) аналіз показників фінансової звітності. Горизонтальний аналіз показників фінансової звітності. Методика аналізу платоспроможності (ліквідності) підприємства на основі фінансової звітності. Методика аналізу заборгованості (структури капіталу) підприємства на основі фінансової звітності. Методика аналізу оборотності засобів на основі фінансової звітності

Структурний (вертикальний) аналіз показників фінансової звітності

Вертикальний аналіз - структурний аналіз балансу та звіту про прибутки, він дає змогу вивчити структуру активів підприємства, тобто частину оборотних коштів, основних засобів, нематеріальних активів в загальній сумі активів балансу.

Метою цього аналізу є вивчення структури та динаміки ресурсів підприємства та джерел їх формування для ознайомлення з загальною картиною фінансового стану.

Структурний аналіз несе орієнтовний характер, оскільки в результаті його проведення ще не має можливості дати кінцеву оцінку якості фінансового стану, для отримання якого є необхідним розрахунок спеціальних коефіцієнтів.

Структурному аналізу передує загальна оцінка динаміки активів організації, що отримується шляхом співставлення темпів приросту активів з темпами приросту фінансових результатів.

Якщо темпи приросту виручки або прибутку більші ніж темпи приросту активів, то в звітному році використання активів організації було більш ефективним, ніж у попередньому періоді.

Горизонтальний аналіз показників фінансової звітності

Оцінка фінансової діяльності компаній здійснюється на основі аналізу їхніх фінансових звітів. За допомогою такого аналізу інвестори, кредитори, менеджери та інші зацікавлені особи оцінюють минулий, поточний та очікуваний фінансовий стан фірми.

     

Взагалі розрізняють 3 види аналізу показників фінансової звітності:

 • Структурний.
 • Горизонтальний.
 • Аналіз фінансового стану на базі відносних показників.

Горизонтальний аналіз полягає в порівнянні окремих показників (статей) балансу підприємства і звіту про прибутки за 2-а суміжні періоди, а також за кілька років.

Аналіз також включає розрахунок відхилень від базового або попереднього періоду, встановлення причин цих відхилень.

Врешті-решт він дає змогу виявити тенденції розвитку підприємства та можливі результати фінансової діяльності.

Методика аналізу платоспроможності (ліквідності) підприємства на основі фінансової звітності

Платоспроможність підприємства виступає в якості зовнішнього прояву фінансової стійкості, сутністю якої є забезпеченість оборотних активів довгостроковими джерелами формування.

Більша або менша поточна платоспроможність (або неплатоспроможність) обумовлена у більшій чи меншій мірі забезпеченістю (або незабезпеченістю) оборотних активів довгостроковими джерелами. Для оцінки платоспроможності підприємства використовується система показників:

 • Показник поточної заборгованості = поточні активи / поточні пасиви, якщо показник > 1 – то фірма працює нормально.
 • Показник швидкої платоспроможності = швидкореалізуємі активи (поточні активи – виробничі запаси) / поточні пасиви. Бажано, щоб цей коефіцієнт був >1.
 • Показник абсолютної платоспроможності = (грошові кошти / поточні пасиви) *100%.
 • Чистий робочий капітал = поточні активи – поточні пасиви.

Методика аналізу заборгованості (структури капіталу) підприємства на основі фінансової звітності

Виділяють такі показники заборгованості (структури капіталу) на основі фінансової звітності:

 • Показник загальної заборгованості = (сума заборгованості (короткострокова заборгованість + довгострокова заборгованість) / суму всіх активів) *100%. Цей коефіцієнт відображає долю залучених коштів у формуванні усієї суми активів підприємства. Нормою для цього показника є рівень 25 – 30%, бажано, щоб цей показник не перевищував рівня 50%.
 • Відношення довгострокової заборгованості до власного капіталу = (довгострокова заборгованість / акціонерний капітал) * 100%. Цей показник є оціночним при вирішенні питань про одержання довгострокових кредитів, не повинний перевищувати рівня 50%.

Методика аналізу рент-ті підприємства на основі фінансової звітності

Показники рентабельності характеризують фінансові результати та ефективність діяльності підприємства. Вони вимірюють дохідність підприємства з різноманітних позицій і групуються у відповідності з інтересами учасників економічного процесу, ринкового обміну.

Існують такі показники рентабельності:

 • Рентабельність по маржинальному (валовому) доходу = (валовий дохід / обсяг продажу) *100%. Чим цей показник вище, тим краще для підприємства в цілому.
 • Рентабельність по операційному прибутку = (операційний прибуток /обсяг продажу) *100%.
 • Рентабельність по чистому прибутку = (чистий прибуток / обсяг продажу) *100%. Цей коефіцієнт повинний бути в межах від 6 до 12%.
 • Рентабельність інвестицій = (чистий прибуток / сума всіх активів) *100%.
 • Строк окупності = 100% / рентабельність інвестицій у%-му вигляді.
 • Рентабельність власного капіталу = (чистий прибуток / власний акціонерний капітал) *100%. Строк окупності капіталу = 100% / рентабельність власного капіталу у%-му вигляді.
 • Дохід на одну акцію = (чистий прибуток – дивіденди на привілейовані акції) / кількість звичайних акцій.

Методика аналізу оборотності засобів на основі фінансової звітності

Прискорення оборотності оборотних коштів зменшує потребу в них, дозволяє підприємству вивільняти частину оборотних коштів для невиробничих або довгострокових виробничих потреб підприємства (абсолютне вивільнення), або для додаткового випуску продукції (відносне вивільнення).

В результаті прискорення оборотності вивільнюються речові елементи оборотних коштів, менше потрібно запасів сировини, матеріалів, палива, заділів незавершеного будівництва, а відповідно, вивільнюються і грошові ресурси, раніше вкладені в ці запаси і заділи. Виділяють такі показники оборотності (ділової активності):

 • Коефіцієнт оборотності запасів = виробнича собівартість реалізуємої продукції / величина запасів за балансом (або середня сума вартості за звітний період). Тривалість 1-го обороту = 360 днів / коефіцієнт оборотності запасів.
 • Оборотність дебіторської заборгованості = обсяг продаж / сума дебіторської заборгованості по балансу. Період повернення дебіторської заборгованості = 360 днів / оборотність дебіторської заборгованості (до 60 днів).
 • Оборотність основних засобів = обсяг продаж / сума основних засобів по балансу (або їх середня сума за звітний період).
 • Оборотність всіх активів = обсяг продаж / всі активи по балансу.


05.03.2011