Баланс зарубіжних фірм: загальна побудова та звіти. Реферат

Баланс зарубіжних фірм, загальна побудова, оцінка статей. Звіт про прибутки зарубіжних фірм, призначення, зміст та методика складання. Звіт про рух грошових коштів, призначення, зміст та методика складання. Звіт про власний капітал, призначення, зміст та методика складання

Баланс зарубіжних фірм, загальна побудова, оцінка статей

Бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, пасиви та власний капітал на певну дату у грошовому вимірі. Баланс підприємства відображається за такою формулою: А = З + ВК.

У різних країнах є певні особливості групування статей балансу. В Україні, як і в країнах ЄС статті активу групуються та розміщуються згори до низу по мірі зростання ліквідності господарських активів. В США, Англії, Канаді та ін. країнах статті балансу групуються в зворотному напрямку. У практиці існує 2 –і форми подання балансу:

 • двостороння форма = актив – ліворуч; зобов’язання та власний капітал - праворуч.
 • одностороння (послідовна) форма = послідовно згори до низу розміщується актив і пасив.

Власний капітал - це частина активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал визнається в балансі одночасно з визнанням активів чи зобов’язань, які призводять до його зміни.

У зв’язку з цим оцінка ВК визначається оцінкою відповідних активів і зобов’язань. Актив і пасив балансу поділяються на окремі показники, які звуться статтями балансу. Кожна стаття характеризує окремий вид господарських засобів або джерел їх формування.

Статті балансу групуються в розділи за однорідністю господарських засобів або джерел їх формування, що полегшує читання балансу та його аналіз.

В більшості західноєвропейських країн статті активу балансу групуються і розміщуються згори донизу в міру зростання ліквідності господарських засобів (активів).

Статті пасиву балансу групуються і розміщуються згори донизу за ознакою зменшення часу, необхідного для повернення боргів.

     

В активі виділяють такі три розділи:

 • основні засоби та інші позаоборотні активи;
 • запаси і затрати;
 • грошові кошти, розрахунки та інші активи.

Статті пасиву балансу теж поділяються на три розділи:

 • джерела власних та прирівняних до них коштів;
 • довгострокові пасиви;
 • розрахунки та інші пасиви.

Звіт про прибутки зарубіжних фірм, призначення, зміст та методика складання

Основною метою звіту про прибутки є надання інформації користувачам про формування фінансового результату підприємства.

Звіт про прибутки надає користувачам, насамперед інвесторам і кредиторам, важливу фінансову інформацію для оцінки минулої діяльності підприємства, а також ризику недосягнення ним очікуваних результатів. За одноступеневим форматом звіт складається з 2-х розділів:

 • перелік усіх доходів за звітний період;
 • перелік всіх витрат за звітний період. Різниця між ними покаже фінансовий результат діяльності підприємства.

Продажі (чисті або netto) = дохід від реалізації – ПДВ – акциз – комерційні знижки надані – товари повернуті.

Собівартість реалізованої продукції = прямі матеріальні витрати + прямі трудові витрати + загально виробничі витрати.

Валовий дохід = продажі – собівартість.

Операційний прибуток = валовий дохід – операційні витрати. Окремо відображаються доходи від фінансових операцій та витрати на них.

Прибуток до оподаткування – визначається алгебраїчною сумою операційного прибутку та результатів від фінансових та надзвичайних операцій (-% за кредити).

Чистий прибуток – це різниця між прибутком до оподаткування та суми податку на прибуток.

В країнах ЄС форма звіту про прибутки затверджується в національних масштабах і є єдиним для всіх підприємств. У США, Канаді, Англії – форма звіту довільна щодо переліку доходів, витрат, їх деталізації та групування.

Звіт про рух грошових коштів, призначення, зміст та методика складання

Головним призначенням звіту про рух грошових коштів є надання користувачам інформацію про те, з яких джерел надходили гроші на підприємство, по яких напрямках, на які цілі витрачалися гроші, як змінився залишок грошових коштів за звітний період.

При цьому рух грошових коштів відображається по 3-х видах діяльності: поточна (надходження грошових коштів та їх еквівалентів, сплата грошових коштів та їх еквівалентів. інвестиційна (надходження грошових коштів та їх еквівалентів, сплата грошових коштів та їх еквівалентів. фінансова (надходження грошових коштів та їх еквівалентів, сплата грошових коштів та їх еквівалентів.

Процес складання звіту про рух грошових коштів можна представити таким чином:

 • визначення змін у складі грошових коштів;
 • визначення руху грошових коштів в результаті операційної діяльності;
 • визначення руху грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності;
 • визначення руху грошових коштів в результаті фінансової діяльності;
 • подання отриманої інформації у вигляді звіту про рух грошових коштів.

Звіт про власний капітал, призначення, зміст та методика складання

Переглянутий МСБО 1 увів до складу обов’язкової фінансової звітності новий компонент – Звіт про зміни у власному капіталі. Це було зумовлено зростанням потреби користувачів в отриманні інформації про усеохватний прибуток.

Всеохопний прибуток охоплює всі зміни у власному капіталі внаслідок операцій та інших подій, що існували в звітному періоді, крім інвестицій власників (учасників) і розподілу капіталу між ними (дивіденди тощо).

Алгоритм складання Звіту про зміни у власному капіталі:

 • Чистий прибуток (збиток) за звітний період (взятий зі Звіту про прибутки) + (-) Прибутки (збитки), відображені безпосередньо у складі власного капіталу (переоцінка, резерви тощо): (взятий з Головної книги: "Обороти рахунків власного капіталу") = Загальний визнаний прибуток (збиток) + (-) Інші зміни у власному капіталі (внески учасників, дивіденди): (взятий з Головної книги: "Обороти рахунків власного капіталу") = Загальні зміни у власному капіталі за період;
 • Баланс: Власний капітал на початок звітного періоду + (-) Зміни в обліковій політиці та суттєві помилки (взятий з Головної книги: "Обороти рахунків власного капіталу") + (-) Загальні зміни у власному капіталі за період = Власний капітал на кінець звітного періоду. Оскільки така форма Звіту про зміни у власному капіталі відображує всі його зміни, в практиці такий звіт часто називають звітом про власний капітал.


05.03.2011