Облік додаткової та основної заробітної плати. Реферат

У рефераті подано відомості про облік заробітної плати. Зокрема, висвітлюється питання про облік основної та додаткової заробітної плати

Виплати на оплату праці складаються з:

 • Фонду основної заробітної плати.
 • Фонду додаткової заробітної плати.
 • Інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

До фонду основної заробітної плати включаються:

 • Заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки) за підрядними розцінками, тарифними ставками (окладами) робітників та посадовими окладами, незалежно від форм систем оплати праці, прийнятих на підприємстві.
 • Суми процентних або комісійних нарахувань в залежності від обсягу доходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг) у випадках, коли вони є основною заробітною платою.
 • Суми авторського гонорару працівника мистецтва, редакцій газет та журналів, телеграфного агентства, видавництв, радіо, телебачення та інших підприємств і (або) оплата їх праці, що здійснюється за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному підприємстві.

До фонду додаткової заробітної плати входять:

 • Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством:
 • кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність;
 • за якість водіям автомобілів, робітникам локомотивних бригад, трактористам-машиністам, робітникам провідних професій та іншим категоріям працівників тих галузей народного господарства, в яких введено такі надбавки та доплати за звання майстра і класи кваліфікації;
 • бригадирам з числа робітників, не звільненим від основної роботи, за керівництво бригадами;
 • персональні надбавки;
 • керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливих завдань на строк їх виконання;
 • за знання іноземної мови;
 • за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконаних робіт;
 • доплати до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством;
 • за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах, роботу в багатозмінному та непреривному режимі виробництва (включаючи доплати за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час;
 • працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативний час пересування їх у шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад;
 • інші надбавки і доплати, передбачені законодавством.

Премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів, в тому числі за:

 • виконання і перевиконання виробничих завдань;
 • виконання акордних завдань у встановлений строк;
 • підвищення продуктивності праці, виробітку;
 • поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності бригади, дільниці, цеху;
 • економію сировини, матеріалів, інструментів та інших матеріальних цінностей;
 • зменшення простоїв устаткування та за інші якісні показники в роботі підприємств, а також премії, нараховані робітникам із преміального фонду.
 • Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи (надбавки за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), передбачені чинним законодавством.
 • Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємств; за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за виконану роботу провадяться безпосередньо цім підприємством. Розмір коштів, спрямованих на оплату праці цих працівників, визначається, виходячи з кошторису за виконання робіт (послуг) за договором, і платіжних документів.
 • Оплата праці працівникам, які не перебувають у штаті підприємства, за виконання разових робіт (ремонт інвентарю, побілка і фарбування, роботи з експертизи тощо).
 • Зазначені суми у статистичній звітності з праці відображаються в фонді оплати праці працівників позаспискового складу і не враховуються при обчислення середньої заробітної плати штатних працівників спискового складу підприємства.
 • Оплата за працю у вихідні (неробочі) дні, понадурочний час здійснюється за розцінками, встановленими законодавчими актами.
 • Заробітна плата до кінцевого розрахунку по закінченні року (або іншого звітного періоду) обумовлена системами оплати праці на сільськогосподарських підприємствах.
 • Суми відшкодування втраченого заробітку внаслідок тимчасової втрати працездатності до фактичного заробітку у випадках, коли працівник продовжує працювати на підприємстві.
 • Виплати різниці в окладах працівникам з інших підприємств зі збереженням протягом деякого часу (відповідно до законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а також при тимчасовому заступництві.
 • Процентні або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу).
 • Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації праці, при підсумковому обліку робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством.
 • Суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим для роботи на підприємстві згідно із спеціальними договорами з державними організаціями (на надання робочої сили), які видані безпосередньо цим особам.
 • Оплата праці кваліфікованих працівників, керівників, спеціалістів підприємств, залучених без звільнення від основної роботи для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, для керівництва виробничою практикою студентів, навчання учнів загальноосвітніх шкіл.
 • Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і учнів середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів, які працюють на підприємствах у складі студентських загонів.
 • Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і учнів середніх спеціальних і професійно-технічних закладів, що проходять виробничу практику на підприємстві, а також оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл у період професійної орієнтації, які залучені на тимчасову роботу до посильної праці на період канікул.
 • Оплата за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи у випадках, передбачених чинним законодавством.
 • Вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей народного господарства (відповідно до законодавства) комунальних послуг, продуктів харчування; витрати на оплату житла, безкоштовно наданого працівникам підприємств відповідно до законодавства (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовного житла, комунальних послуг тощо).
 • Оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку.
 • Оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу підліткам.
 • Оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, якщо ці обов'язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства.
 • Заробітна плата, яка зберігається відповідно до законодавства за місцем основної роботи за працівниками, залученими на сільськогосподарські та інші роботи, згідно з відповідними рішеннями уряду.
 • Суми заробітної плати за основним місцем роботи робітникам, керівникам і спеціалістам підприємств за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.
 • Оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, аспірантурах, а також навчаються без відриву від виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах.
 • Суми, виплачені особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених в дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва.
 • Оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові.
 • Оплата простоїв не з вини працівника.
 • Суми, що виплачуються працівникам, які перебувають у відпустці з ініціативи адміністрації з часовим збереженням заробітної плати.
 • Суми, що виплачуються працівникам, які брали участь у страйках.
 • Надбавки і доплати, не передбачені законодавством, і понад розміри, встановлені чинним законодавством.
 • Винагороди за підсумками роботи за рік.
 • Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи (надбавки за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), не передбачені законодавством, і понад розміри, встановлені чинним законодавством.
 • Винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції.
 • Премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення, освоєння та впровадження нової техніки, за введення в дію в строк і достроково виробничих потужностей і об'єктів будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт та інші;
 • премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання, в тому числі за: створення, організацію виробництва та виготовлення нових товарів народного споживання; збирання та здачу окремих видів відходів виробництва для вторинного їх використання; за своєчасне здавання, повернення і повторне використання дерев'яної, скляної і картонної тари; за збирання, сортування, зберігання і здавання вторинної сировини; інші премії, виплачені відповідно до спеціальних рішень уряду.
 • Одноразові заохочення (наприклад, окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань, заохочень до ювілейних та пам'ятних дат як у грошовій, так і натуральній формі).
 • Виплати підвищеної (диференційної) оплати праці працівникам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, оплати додаткової відпустки, виплата різниці між заробітками при переведенні на нижчеоплачувану роботу, видатки по збереженню середньої заробітної плати при звільненні у зв'язку з відселенням, виплата компенсації за час вимушеного простою, що проводяться відповідно до Закону України "Про статус і спеціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 • Матеріальна допомога (оздоровчі, екологічні та інші виплати).

Сума наданих підприємством трудових і спеціальних пільг працівникам:

 • оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад передбачених законодавством) відпусток, в тому числі жінкам, які виховують дітей;
 • одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію;
 • доплати і надбавки до державних пенсій працюючим пенсіонерам;
 • оплата за навчання в учбових закладах дітей працівників підприємства;
 • вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок: екскурсії і мандрівки;
 • здешевлення вартості харчування працівників як готівкою, так і за безготівковими розрахунками в їдальнях, буфетах, профілакторіях;
 • витрати на погашення позик, виданих працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, включаючи кошти для погашення первинних внесків для вступу в житловий кооператив та на індивідуальне будівництво, придбання садових будинків і обзаведення домашнім господарством;
 • інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла,
 • крім гуртожитків, продовольчих та непродовольчих товарів, включаючи товари, одержані за бартером, продуктових замовлень, проїзних квитків, абонементів у групі
 • здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, виплати різниць в цінах на паливо або суми компенсації працівникам вартості виданого палива у випадках, не передбачених чинним законодавством, та інші);
 • суми прибутку, спрямовані на придбання акції;
 • кошти, спрямовані на викуп майна підприємства членами трудового колективу за рахунок коштів підприємства (або коштів, взятих у позику в установах банків, з початку її погашення) з моменту їх персоніфікації;
 • витрати у розмірі страхових внесків підприємств, пов'язаних з добровільним страхуванням працівників (від нещасних випадків, безробіття, тощо), якщо договір страхування передбачає виплату обумовленої суми застрахованій фізичній особі незалежно від виникнення страхового випадку по закінченні терміну страхового договору. При цьому вказані суми включаються до фонду оплати праці в тому місяці, у якому провадяться перерахунки страхової компанії.

Згідно зі статтею 73 Кодексу Законів про Працю України на теперішній час існує такий перелік святкових та неробочих днів:

Святкові дні:

 • 1 січня - Новий рік;
 • 7 січня - Різдво Христове;
 • 8 березня - Міжнародний жіночий день;
 • 1-2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;
 • 9 травня - День Перемоги;
 • 28 червня - День Конституції України;
 • 24 серпня День незалежності України;
 • 7-8 листопада - річниця Великої Жовтеневої соціалістичної революції.

Неробочи дні:

 • 7 січня - Різдво Христове;
 • один день (неділя) - Пасха (Великдень);
 • один день (неділя) - Трійця.

Усього 12 святкових та неробочих днів за рік.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 08.02. 95 № 100 "Про порядок розрахунку середньої заробітної плати" визначаються випадки, при яких потрібен розрахунок середньої заробітної плати. Розрахунок середньої заробітної плати займає важливе місце в обліку розрахунків з робітниками. Так, наприклад, середня заробітна плата потрібна для нарахування допомоги по тимчасовій допомозі. Первинним документом для цього є лікарняний лист. Для нарахування лікарняних розраховується середньоденна заробітна плата, для чого береться зарплата за два місяці, що передували місяцю хвороби і ділиться на загальну кількість робочих днів.

Сума лікарняних = середньоденна заробітна плата * кількість днів хвороби * розмір щоденної допомоги по хворобі (залежить від стажу роботи працівника). При загальному стажі роботи до 5 років оплачується допомога у розмірі 60% від нарахованої суми; при загальному стажі від 5 до 8 років - 80%, при загальному стажі понад 8 років - 100% від нарахованої суми.

Тривалість відпустки з 01.01. 97 згідно із Законом України "Про відпустку", розраховується в календарних днях. Святкові і неробочі дні при визначенні тривалості відпустки не враховуються. Щорічна відпустка працівникам складає не менше 24 календарних днів за відпрацьований рік, що розраховується з дня укладання трудової угоди.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про відпустку", працівник має право на щорічну повну відпустку в перший рік роботи після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві. Тому керівник підприємства повинен визначити коло працівників, які відробили на підприємстві менше, ніж півроку, - ці особи не мають права на відпустку повної тривалості. У деяких випадках варто потурбуватися про документальне підтвердження необхідності надання дострокової відпустки. Якщо працівник тільки влаштувався на роботу, то від нього потрібно вимагати документ з попереднього місця роботи про те, чи перебував він в оплачуваній відпустці або отримав компенсацію за невикористану відпустку, тому що дуже часто працівник приходить на роботу лише з написом в трудовій книжці.

Згідно "Кодексу законів про працю України", на підприємствах встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, загальна тривалість роботи не повинна перевищувати 40 годин за тиждень. Перед вихідними та святковими днями тривалість робочого часу робітників скорочується на 1 годину.

Робота в святкові та неробочі дні сплачується у подвійному розмірі; Особам, що знаходяться у відрядженні - по подвійним відряджальним розцінках. Робота в нічний час сплачується по збільшених розмірах, встановлених терміновою угодою та колективним договором, але не менше 20% тарифної ставки за кожну годину праці у нічний час.

На деяких підприємствах оплата праці проводиться в натуральній формі. Перелік товарів, які заборонено виплачувати натурою, затвердження в доповнення до Постанови Кабінету Міністрів від 3 квітня 1993 року № 244.

До них належать:

 • зброя, боєприпаси та інша продукція військового призначення, що випускається підприємствами оборонної промисловості;
 • продукція, що має стратегічне значення за переліком, що визначається актами законодавства;
 • вибухонебезпечні та отруйні речовини, наркотичні засоби;
 • товари виробничо-технічного призначення;
 • нафта і нафтопродукти;
 • продукція хімічної промисловості, мінеральні добрива;
 • продукція целюлозно-паперової промисловості;
 • будівельні матеріали та вироби з них;
 • лісоматеріали (крім матеріалів, одержаних під час лісозаготівель);
 • товари медичної, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості;
 • благородні метали і коштовне каміння, вироби з них;
 • усі види алкогольних напоїв, включаючи спирт та виноматеріали;
 • непродовольчі товари народного споживання;
 • продовольчі товари народного споживання промислової переробки, крім цукру, призначені для розрахунків із сільськогосподарськими підприємствами і насіннєвими заводами та водіями автотранспортних організацій, працівниками залізничного транспорту, які забезпечують перевезення цукрових буряків;
 • продукція переробки ефіроолійних культур, крім олії рослинної, призначеної для розрахунків з працівниками сільськогосподарських підприємств;
 • кокони шовкопряду;
 • махорка, тютюн і тютюнові виробі;
 • продукція тваринництва, хутро;
 • вовна (сировина);
 • шкіра та шкірсировина;
 • сировина льону, конопель, бавовни для текстильної промисловості;
 • лікарські рослини, рицина, хміль, мак;
 • коренеплоди цукрових буряків і продукція їх переробки;
 • продукція насінництва;
 • продукція бджільництва, крім меду;
 • племінне поголів'я тварин.

Згідно діючого законодавства нарахування на фонд заробітної плати оформляється наступними бухгалтерськими проводками.

Нарахування на фонд заробітної плати:

 №

 Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

п/п

 

 Дт

 Кт

 Дт

 Кт

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1

Фонд оплати праці

 

 23

 661

661

641

641

311

 2

Відрахування на формування обов’язкового державного Пенсійного фонду (32%)

23

 651

651

 

311

 

 3

Відрахування до фонду соціального страхування (4%)

 23

 652

 652

 311

4

Відрахування до фонду безробіття

(1,5%)

 

 653

 653

 

 311

 

 

Утримання, які проводяться із заробітної плати, представляють собою форму стягнення з робітників та службовців податків та інших платежів. Згідно з діючим законодавством, з заробітної плати робочих та службовців бухгалтерія підприємства утримує прибутковий податок (див. табл. 2.2), суми по виконавчих листах, по виконавчим надписам нотаріальних органів; грошові нарахування, які державними органами контролю, штрафи, які встановлюються в адміністративному порядку. З заробітної плати також утримується:

 • 1% - у Пенсійний фонд;
 • 0,5% - у фонд соціального страхування;
 • 1% - профспілкові внески.

Відповідно до Указу Президента України від 22.11. 95 № 1082/95 "Про внесення змін в Указ Президента України від 13.09. 94 № 519" сукупний оподаткований доход для вирахування прибуткового податку визначається в гривнах, соті частини гривні (від 1 коп. до 99 коп.) не враховуються. Державна податкова адміністрація України від 12.09. 96 № 17-214/10-6069 довела до відома шкалу ставок оподаткування для вирахування прибуткового податку з доходів громадян.

Таблиця 1. Шкала ставок оподаткування для визначення прибуткового податку з громадян.

Місячний сукупний оподатковуваний

доход

 Ставки та розміри

податку

До 17грн. (один неоподатковуваний

мінімум)

не оподатковується

18грн. - 85грн. (від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів)

10% від суми доходу, що перевищує

розмір одного неоподатковуваного

мінімума

86грн. - 170грн. (5 - 10)

6грн. 80коп. + 15% суми, що переви-

щує 85 грн.

171 грн. - 1020грн. (10 -60)

19грн. 55коп. + 20% суми, що переви

щує 170грн.

1021грн. - 1700грн. (60 - 100)

189грн. 55коп. + 30% суми, що пере-

вищує 1020грн.

1701грн. і вище (понад 100 неоподатковуваних мінімумів)

393грн. 55коп. + 40% суми, що перевищує 1700грн.

 

На підприємстві є 2 працівника, які працюють за сумісництвом. Під час роботи за сумісництвом утримання прибуткового податку здійснюється за ставкою 20%, при цьому неоподатковуваний мінімум не віднімається.

Наприклад, якщо робітнику нараховується заробітна плата 200 грн., то прибутковий податок розраховується наступним чином:

200 - 170 = 30 грн.

30 грн. * 20% + 19,55 грн. = 25,66 грн.

За прострочення встановлених строків уплати (перерахування) прибутковогоподатку, в тому числі не утриманого із джерел виплати або утриманого не повністю, сплачу. ться пеня в розмірі подвійної річної облікової ставки НБУ від суми недоплат.

Наприклад, якщо сума недоплати по прибутковому податку становить 500 грн., за який була виявлена недоплата, складає 60 днів, а ставка НБУ 25%, то розрахунок буде наступним:

(25% * 2): (100% * 360 днів) * 60 днів * 500 грн. = 41,66 грн.

Для обліку прибуткового податку використовують рахунок 641 "Розрахунки з бюджетом" "Прибутковий податок". (табл. 2.3).

Таблиця 2. Проводки про утримання прибуткового податку

 Зміст операції

 Дт

 Кт

Утримання прибуткового податку

 661

 641

Перерахування прибуткового податку

 641

 311

 

Після утримання прибуткового податку проводиться відрахування аліментів:

 • на 1 дитину - 25%;
 • на 2 дитини - 33%;
 • на 3 і більше - 50%.

Кожний місяць утримуються профспілкові взноси у розмірі 1%. Також утримуються суми авансів за першу половину місяця. По виконавчим листам за рішенням суду або фінансових органів із заробітної плати робітників та службовців утримується сума на користь третьої особи. Крім того, на підприємство можуть надходити документи з виконавчим підписом про одноразове відшкодування за безкоштовний проїзд, за порушення суспільного порядку. Утримання проводиться або в установленій сумі, або у визначеному проценті. Документи, які надійшли реєструються у спеціальній книзі за прізвищами та табельними номерами.

Згідно з законами "Про формування фонду для виконання міроприємств по ліквідації наслідків на ЧАЕС та по захисту населення, який вступив в дію з 12.07. 97, "Про збір та обов’язкове державне пенсійне страхування", який вступив в дію з 29.07. 97, "Про збір та обов’язкове пенсійне страхування", загальний відсоток нарахування на заробітну плату зменшився з 51% до 47,5%, при цьому змінилися ставки нарахування.

Таблиця 3. Платники і ставки зборів

 №

 

 Ставки зборів

 п/п

 Платники

 В Пенсійний

фонд

 В фонд соц.

страхування

 1

 2

 3

 4

 1

Суб'єкти підприємницької діяльності, державні, бюджетні та інші юридичні

особи, їх філії та відділення,

які не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників

 32%

 5,5%,

в тому числі

1,5% - на

обов'язкове

страхування

на випадок

безробіття

 2

Підприємства, організації, де

працюють інваліди:

а) для інвалідів

б) для інших осіб

 

4%

32%

 

1%

5,5%

 3

Фізичні особи - суб'єкти

підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих

працівників

 32%

 0,5%

 4

Фізичні особи, які працюють на контрактній основі, а також фізичні особи, які виконують роботу на основі договорів

 1%

від ФЗП

 0,5%

від ФЗП або від

прибутку

 5

Суб'єкти підприємницької

діяльності незалежно від

форм власності

 32%

 

 

Після нарахування суми заробітної плати бухгалтерія проводить розрахування утримань. Різниця між нарахованою сумою заробітної плати та утримань представляє суму до видачі для кожного робітника. В залежності від договору заробітна плата робітника може виплачуватись один або два рази у місяць.

В останньому випадку в першу половину місяця видається аванс, а в другу - проводиться повний розрахунок заробітної плати за місяць.

Грошові кошти для виплати заробітної плати підприємство отримує по чеку розрахункового рахунку банку. Разом з чеком підприємство представляє банку всі необхідні платіжні документи по перерахуванням іншим організаціям та особам, на користь яких пройшло утримання із заробітної плати. Видача заробітної плати проводиться за платіжною відомістю. В ній заповнюється табельний номер робітника, його П. І. П.

Дані вносяться у відомість на основі відповідних первинних документів. По кожному робітнику вносять суми заробітної плати, включаючи всі види оплати, тобто премії, доплати за роботу у нічний час, за роботу у святкові дні, надбавки за вислугу років, а також всі види оплат, які не входять до фонду заробітної плати - по лікарняних листах, одноразова винагорода. Підраховується загальна сума чисельної заробітної плати.

Далі вказуються усі утримання та відрахування (прибутковий податок, внески у Пенсійний фонд, у фонд обов'язкового соціального страхування, на випадок безробіття, аліменти, аванс та інші). Підраховується загальна сума утримань та визначається сума, яка буде відображається до виплати.

Розрахунково-платіжна відомість підписується керівником та головним бухгалтером. На основі відомості заповнюється платіжна відомість для видачі заробітної плати робочим та службовцям. Платіжна відомість передається в касу для виплати заробітної плати робітникам під розписку, яка затверджує отримання грошей або по довіреності. Заробітна плата виплачується в трьохденний строк, враховуючи день отримання грошей з розрахункового рахунку.

По закінченні встановленого строку в платіжній відомості напроти прізвища особи, яка не одержала заробітну плату касир ставить штемпель або від руки пише "Депоновано". Після підраховується по кожній платіжній відомості й записується на титульній частині відомості фактично виплачену суму, суму заробітної плати, яка підлягає депонуванню і звіряють їх з загальним підсумком по відомості.

По даним касового звіту у переліку розрахунково-платіжних документів проставляються суми виплаченої і депонованої заробітної плати, а потім підсумок звіряють з залишком по рахунку 661. Бухгалтер, який одержав касовий звіт перевіряє по відомості правильність депонованої заробітної плати і записує суму по кожному депоненту у реєстр депонентів невиданої заробітної плати. Депонентська заборгованість виплачується в установленому порядку по видатковим касовим ордерам. По закінченні трьох років строку позовної давності сума незатребуваної заробітної плати перераховується до бюджету.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про оплату праці".

2. Закони України, т. 1-8, Київ, 1999 р.

3. Грабова Н. М., "Теорія бухгалтерський обліку".

4. Завгородний В. П. "Бухгалтерський облік в Україні".

5. Собко А. В., Кузьмінський А. М., "Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу".

6. Ткаченко Н. М. "Бухгалтерський фінансовий облік".

7. Баланс 2000р.

8. "Вісник податкової служби України" 1999р-2000р.

9. Все о бухгалтерском учете 2000р.

10. Галицькі Контракти 2000р.

11. Налоги и бухгалтерский учет.

12. Учебно-практическое пособие в двух частях. Библиотека бухгалтера –2000г.

13. Урядовий кур'єр, 1999 р.


27.02.2011