Облік праці та заробітної плати: синтетичний та аналітичний аналіз. Реферат

Після розрахункової обробки первинних документів по обліку виробітку, відпрацьованого часу та іншої вихідної інформації для розрахунків по оплаті праці, складаються розрахункові відомості, які узагальнюють статистичні дані по розрахунках з робітниками та службовцями

Одним з етапів розрахункової роботи по розрахунках з робітниками та службовцями є формування даних синтетичного обліку розрахунків та звітності. Рахунок 66 "Розрахунки з робітниками по оплаті праці" - пасивний, балансовій, розрахунковий:

 • 66 1- "Нарахована заробітна плата";
 • 662 - "Депонована заробітна плата";

При нарахуванні заробітної плати кредитується рахунок "Розрахунки з робітниками по оплаті праці" й дебетуються рахунки в залежності від видів виробництв (основною, допоміжною), де виконуваність роботи, характер цих робіт, категорій робітників, а також від виду заробітної плати (основна, додаткова).

Облік розрахунків з робітниками та службовцями по операціях, не пов’язаних з оплатою праці (розрахунки за товари, які продані в кредит), ведеться на рахунку 39 "Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях", який має слідуючи субрахунки:

 • 1 - за товари, продані в кредит;
 • 2 - позика на індивідуальне житлове будівництво;
 • 3 - позика на будівництво садових будинків;
 • 4 - позика молодим сім'ям;
 • 5 - на формений одяг;
 • 6 - по акціях;
 • 7 - заборгованість учасників по підписці на акції.

По кредиту даного рахунку відображається заборгованість робітників по виданих позиках, а по дебету - погашення цієї заборгованості.

Розрахунки з працюючими при ручному способі обробки документів вносять у розрахункові відомості або розрахунково-платіжні відомості.

Розрахункові відомості по заробітній платі працюючих за місяць складаються із розділів "Нарахування заробітної плати", "Відраховано, передано, внесено, виплачено", "Належить на 1 число сума до виплати".

Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію: по-перше, за їх допомогою виконуються розрахунки з працюючими, по-друге, вони є формою аналітичного обліку рахунка 66.

Схема відображення операцій по рахунку 66 субрахунок 1 "Нарахована заробітна плата".

№ п/п

 

Найменування господарської операції

Бухгалтерська проводка

 

 

Дт

Кт

1

2

3

4

 1

Нарахована заробітна плата за ремонт основних засобів ро

бітникам основного і допоміжного виробництв та ін.

23

661

 2

Нарахована заробітна плата інженерно-технічним працівникам і адміністративному персоналу.

91,92

661

 3

Нарахована заробітна плата за роботи, що належать до витрат майбутніх періодів.

39

661

 4

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції.

93

661

 5

Нарахована оплата, пов‘язана з виправленням браку прдук

ції.

24

661

 6

Нарахована заробітна плата торговим працівникам, працівникам посередницьких підприємств.

92,93,

94

661

 7

Нараховані суми оплати праці, пов‘язані з операціями по

вибуттю (реалізації) основних засобів.

972

661

 8

Нараховані суми за рахунок відрахувань на соціальне страхування (за лікарняними листками та ін.).

652

661

 9

Нестачі, раніше віднесені за рахунок винних осіб, списані

за рахунок підприємства.

92

661

 10

Нараховані суми оплати праці робітникам основного

виробництва.

23

661

 11

Нараховані суми оплати праці (премії) за рахунок Фондів

економічного стимулювання, Фондів спеціального

призначення і доплат.

 

--

 

--

 12

Нарахована заробітна плата за роботи, виконані за рахунок коштів цільового фінансування.

48

661

 13

Нарахована заробітна плата за рахунок резерву наступних

платежів.

47

661

 14

Нарахована матеріальна допомога (оздоровча тощо).

65

661

 15

Нарахована вихідна допомога передбачена діючим

законодавством.

23,91,

92

661

 16

Депонована заробітна плата

661

662

 17

Нарахована заробітна плата працівникам за роботу, пов‘я

зану з ліквідацією стихійного лиха, пожеж тощо.

991

661

 18

Повернуті до каси надлишки нарахованих сум (переплата)

30

661

 19

Виплачені з каси заробітна плата, суми за лікарняними листками.

661

30

20

 Відраховані із заробітної плати прибутковий податок і збір на випадок безробіття.

661

641

21

Відраховані із нарахованої заробітної плати працюючих

1% - 2% до Пенсійного фонду.

661

651

22

 Відраховані із заробітної плати проф. внески, 1%

661

685

23

 Відраховані із заробітної плати перевитрачені підзвітні суми.

661

372

24

 Сплачено за подарунки.

68

31

25

 

 Видані подарунки працівникам підприємства, речові призи та матеріальна допомога (придбані з урахуванням

ПДВ):

а) що не перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати в розрахунку за рік:

 

 

 

 

- видані подарунки працівникам підприємства

661

68

 

списана вартість подарунків за рахунок коштів

підприємства.

48

661

 

нарахування на вартість подарунків до Пенсійного фон

ду 32%.

91

651

 

 

б) що перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати у розрахунку за рік:

 

 

 

 

 - видані подарунки працівникам підприємства

661

68

 

 - списана вартість подарунків за рахунок коштів підприємства

48

661

 

 - нарахування на вартість подарунків, речових призів та матеріальну допомогу

91

651

 

 - прибутковий податок (у складі сукупного оподатковуваного доходу працівника за місяць

661

641

 

 - відрахування із сукупного оподатковуваного доходу (750грн. +300грн.) *2% - до Пенсійного фонду

661

651

 

 - збір на випадок безробіття (750грн. +300грн.) *0,5%

661

65

 

Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на балансовому рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці ". Рахунок 66 має два субрахунки:

 • 661 "Розрахунки з оплати праці";
 • 662 "Розрахунки з депонентами".

По кредиту рахунку 661 відображаються нараховані суми. По дебету рахунку 661 відображаються суми, утримані з усіх видів оплати праці, і виплата заробітної плати. За лишок по кредиту рахунку 661 відображає суму невиплаченої працівникам заробітної плати.

Аналітичний облік розрахунків із працівниками ведеться в розрахункових і розрахунково-платіжних відомостях. Нараховані суми відображаються, крім того, в особових рахунках установленої форми. Документальне оформлення операцій при переході на нові облікові принципи не змінилися. Типові форми документів з обліку праці та її оплати затверджено наказами Мінстату України від 19.10. 1995 року №253 та від 22.05. 1996 року №144.

Зміни внесені новим Планом рахунків, торкнулися джерела нарахування виплат.

В умовах дії Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (дані-НСБО) відсутні такі поняття, як фонди економічного стимулювання і виплати за рахунок прибутку. Субрахунок 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" призначено виключно для формування резервного фонду згідно з установчими документами і для розподілу прибутку між власниками. Усі виплати, крім дивідендів, відносяться на витрати підприємства. Структуру витрат значно змінено з двох причин:

 • введено класифікацію діяльності підприємства;
 • визначено більш глибоку деталізацію витрат;
 • Залежно від виду діяльності, у процесі якої нараховується заробітна плата, можна
 • класифікувати й самі витрати на оплату праці.

При формуванні витрат за елементами варто мати на увазі, що в класі 8 на рахунку 81 "Витрати на оплату праці" передбачено шість субрахунків, що дають змогу з метою управлінського обліку аналізувати витрати на оплату праці:

 • 811 "Виплати за окладами і тарифами". Відображаються витрати на виплату основної заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці;
 • 812 "Премії та заохочення". Відображається витрати на виплату додаткової заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці (премії, виплати за підсумками роботи за рік, за вислугу років тощо);
 • 813 "Компенсаційні виплати ". Узагальнюється інформація про витрати на компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством (компенсація за час простою не з вини працівника, за несвоєчасну виплату заробітної плати, за незаконне звільнення, за заподіяну шкоду тощо);
 • 814 "Оплата відпусток ". Враховуються витрати на виплати за відпустку або нарахування резерву відпусток. Рішення про створення резерву відпусток повинно відображатися в наказі про облікову політику підприємства, що видається щороку;
 • 815" Оплата іншого невідпрацьованого часу ". Враховуються виплати, передбачені за невідпрацьований час (за виконання державних обов'язків, за час навчальної відпустки, за час навчання в системі підвищення кваліфікації з відривом від виробництва тощо);
 • 816 "Інші витрати на оплату праці". Враховуються інші виплати, що визнаються елементами витрат на оплату праці (допомога при виході на пенсію, плата за навчання дітей співробітників, вартість путівок на лікування та відпочинок тощо).

Склад витрат на оплату праці встановлено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Мінстату України від 11.12. 1995року №323.

Облік обов'язкових зборів на соціальні заходи здійснюється на рахунку 65" Розрахунки по страхуванню" на відповідних субрахунках:

 • 651 "По пенсійному забезпеченню";
 • 652 "По соціальному страхуванню";
 • 653 "По страхуванню на випадок безробіття". По кредиту відображається нарахування зборів, по дебету – перерахування їх одержувачу і нарахування допомоги за рахунок коштів соціального страхування. Нарахування зборів відображається на відповідних субрахунках рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи";
 • 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення";
 • 822 "Відрахування на соціальне страхування";
 • 823 "Відрахування на випадок безробіття". Якщо підприємство використовує рахунки лише класу 9, то нарахування витрат на оплату праці та обов'язкових зборів буде відноситися в дебет відповідних рахунків.

Оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих у виробництві товарів

(робіт, послуг) і відрахування на неї.

23 "Виробництво ".

Оплата праці ІТП виробничих цехів і дільниць і відрахування на неї.

91 "Загально виробничі

витрати "

Оплата праці апарату управління і відрахування на неї

92 "Адміністративні витрати"

Оплата праці продавців, персоналу відділу збуту, торгових агентів і відрахування на неї

93" Витрати на збут "

Оплата праці працівників об'єктів соціально-культурного призначення

і відрахування на неї.

949 "Інші витрати операційної діяльності"

 

Облік витрат можна здійснювати трьома методами: із застосуванням рахунків класу 8, класу 9, класів 8 і 9 одночасно. Ці варіанти наведені нижче.

Облік із застосуванням рахунків класу 8

п/п

Зміст операцій

 

Дт

Кт

1

Нарахування основної і додаткової зарплати за

окладами і тарифами.

811

661

2

Нарахування премії

812

661

3

Нарахування збору на пенсійне страхування

821

651

4

Нарахування збору на соціальне страхування

822

652

5

Нарахування збору на соціальне страхування на

випадок безробіття

823

653

 

Облік із застосуванням рахунків класу 9

п/п

Зміст операцій

 

Дт

Кт

1

Нарахування основної і додаткової зарплати за

окладами і тарифами:

Робітникам

службі збуту

АУП

 

 

23

93

92

 

661

661

661

 

2

Нарахування премії:

Робітникам

службі збуту

АУП

 

23

93

92

 

661

661

661

3

Нарахування збору на пенсійне страхування:

робітникам (32%)

службі збуту (32%)

АУП (32%)

 

23

93

92

 

651

651

651

 

4

Нарахування збору на соціальне страхування

Робітникам (4%)

службі збуту (4%)

АУП (4%)

 

23

93

92

 

652

652

652

5

Нарахування збору на соціальне страхування на

випадок безробіття:

Робітникам (!. 5%)

службі збуту (1.5%)

АУП (!. 5%)

 

23

93

92

 

653

653

653

 

Облік із застосуванням рахунків класів 8 та 9

п/п

Зміст операцій

Дт

 

Кт

1

Нарахування основної і

додаткової зарплати за окла

дами і тарифами:

робітникам

службі збуту

АУП

 

811 "Виплати за окла

дами і тарифами"

23 "Виробництво"

811 "Виплати за окла

дами і тарифами"

93 "Витрати на збут"

811 "Виплати за окла

дами і тарифами"

92 "Адміністративні

витрати"

 

 

661 "Розрахунки по заробітній платі"

811 "Виплати за окла

дами і тарифами"

661 "Розрахунки по заробітній платі"

811 "Виплати за окла

дами і тарифами"

661 "Розрахунки по заробітній платі"

811 "Виплати за окла

дами і тарифами"

 

2

Нарахування премії робітни

кам:

робітникам

службі збуту

АУП

 

812 "Премії та заохо

чення"

23 "Виробництво"

812 "Премії та заохо

чення"

93 "Витрати на збут"

812 "Премії та заохо

чення"

92 "Адміністративні

витрати"

 

 

661 "Розрахунки по заробітній платі"

812 "Премії та заохо

чення"

661 "Розрахунки по заробітній платі"

812 "Премії та заохо

чення"

661 "Розрахунки по заробітній платі"

812 "Премії та заохо

чення"

3

Нарахування збору на пенсій

не страхування:

робітникам

службі збуту

АУП

 

 

821 "Відрахування на пенсійне забезпе

чення

23 "Виробництво"

821 "Відрахування на пенсійне забезпе

чення

93 "Витрати на збут"

821 "Відрахування на пенсійне забезпе

чення

92 "Адміністративні

витрати"

 

 

651 "По пенсійному

забезпеченню"

821 "Відрахування на пенсійне забезпе

чення

651 "По пенсійному

забезпеченню"

821 "Відрахування на пенсійне забезпе

чення

651 "По пенсійному

забезпеченню"

821 "Відрахування на пенсійне забезпе

чення

 

4

Нарахування збору на соціальне страхування

робітникам

службі збуту

АУП

 

 

822 "Відрахування на соціальне страху

вання"

23 "Виробництво"

822 "Відрахування на соціальне страху

вання"

93 "Витрати на збут"

822 "Відрахування на соціальне страху

вання"

92 "Адміністративні

витрати"

 

 

652 "По соціальному страхуванню"

822 "Відрахування на соціальне страхування"

652 "По соціальному страхуванню"

822 "Відрахування на соціальне страхування"

652 "По соціальному страхуванню"

822 "Відрахування на соціальне страхування"

 

5

Нарахування збору на соціа

льне страхування на випадок

безробіття:

робітникам

службі збуту

АУП

 

 

823 "Страхування на

випадок безробіття"

23 "Виробництво"

823 "Страхування на

випадок безробіття"

93 "Витрати на збут"

823 "Страхування на

випадок безробіття"

92 "Адміністративні

витрати"

 

653" По страхуван

ню на випадок без

робіття"

823 "Страхування на

випадок безробіття"

653" По страхуванню на випадок безробіття"

823 "Страхування на

випадок безробіття"

653" По страхуванню на випадок без

робіття"

823 "Страхування на

випадок безробіття"

 

Безперечно, найменш трудомістким при обліку витрат на оплату праці є застосування рахунків класу 8. Якщо підприємство невелике, не має розвинутої організаційної структури, то для формування інформації про витрати у розрізі видів витрат достатньо складати для різних служб окремі розрахункові відомості. Нововведенням це ніяк назвати не можна.

Якщо підприємство здійснює декілька видів діяльності і веде облік витрат із застосуванням рахунків класу 9, то інформацію про елементи витрат нескладно сформувати за кредитовими оборотами, наприклад:

 • на оплату праці – кредитові обороти за рахунком 661, за винятком бухгалтерського запису: Дт 652 – Кт 661 (лікарняні листки);
 • на відрахування – кредитові обороти за субрахунками 651, 652 і 653.

Забезпечити облік із застосуванням рахунків класів 8 і 9 одночасно досить складно, тому що кількість бухгалтерських записів збільшується в декілька разів.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про оплату праці".

2. Закони України, т. 1-8, Київ, 1999 р.

3. Грабова Н. М., "Теорія бухгалтерський обліку".

4. Завгородний В. П. "Бухгалтерський облік в Україні".

5. Собко А. В., Кузьмінський А. М., "Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу".

6. Ткаченко Н. М. "Бухгалтерський фінансовий облік".

7. Баланс 2000р.

8. "Вісник податкової служби України" 1999р-2000р.

9. Все о бухгалтерском учете 2000р.

10. Галицькі Контракти 2000р.

11. Налоги и бухгалтерский учет.

12. Учебно-практическое пособие в двух частях. Библиотека бухгалтера –2000г.

13. Урядовий кур'єр, 1999 р.


27.02.2011