Діяльність підприємства. Аудит загальних фінансових результатів. Реферат

Визначення прибутку від реалізації товарної продукції (робіт, послуг). Визначення суми балансового прибутку. Визначення величини балансового прибутку, якій підлягає оподаткуванню. Визначення величини податку на прибуток (дохід), що належить сплаті до бюджету. Визначення і розподіл чистого прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства

1. Визначення прибутку від реалізації товарної продукції (робіт, послуг). Прибуток від реалізації продукції та іншої реалізації визначається як різниця між виручкою від реалізації у діючих цінах без ПДВ і затратами на виробництво і реалізацію продукції та матеріальних цінностей. До собівартості продукції при визначенні прибутку відносять:

 • матеріальні витрати,
 • амортизаційні відрахування,
 • витрати на оплату праці, включаючи преміювання не лише робітників, але і керівників, спеціалістів та інших службовців за виробничі результати (витрати на оплату праці нормуються по мірі зростання обсягу виробництва або інших показників діяльності підприємства),
 • відрахування на державне соціальне страхування,
 • відрахування по обов`язковому медичному страхуванню,
 • платежі по обов`язковому страхуванню майна,
 • плата по процентах за короткострокові кредити банку (крім процентів за прострочені позики),
 • витрати по всіх видах ремонту,
 • інші витрати на виробництво та реалізацію продукції.

До собівартості продукції не включаються такі виплати у грошово-натуральній формі: матеріальна допомога, виплати за підсумками роботи за рік, оплата додаткових відпусток, що надаються рішенням трудового колективу, розмір яких не передбачений законодавством, одноразові допомоги працівникам, які виходять на пенсію, доходи (дивіденди, проценти), що сплачуються по акціях трудового колективу і внесках членів трудового колективу у майно підприємства, а також інші виплати, які проводяться за рахунок прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства.

2. Визначення суми балансового прибутку. Балансовий прибуток - це сума прибутку від реалізації продукції та іншої реалізації й доходів від позареалізаційних операцій, зменшена на суму витрат по цих операціях. До складу цих доходів (витрат) від позареалізаційних операцій включаються: доходи, отримані від участі в спільних підприємствах, від здавання майна в оренду, дивіденди по акціях, облігаціях та інших цінних паперах, які належать підприємству, суми, одержані у вигляді економічних санкцій і відшкодування збитків, інші витрати і доходи від операцій, що безпосередньо не пов`язані з виробництвом і реалізацією продукції.

При цьому суми, що внесені до бюджету у вигляді санкцій відповідно до законодавства, відносяться за рахунок прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства. До зазначених санкцій належать внески до бюджету прибутку, одержаного в результаті порушення державної дисципліни цін, недотримання стандартів і технічних умов, штрафів у розмірі незаконно отриманого прибутку, а також суми фінансових санкцій, утриманих податковими службами, суми пені за несвоєчасну сплату платежів до бюджету та інші види санкцій.

Ключовим питанням на цьому етапі є визначення показників, що характеризують формування загальної суми балансового прибутку. Аудитор перш за все має оцінити вплив прогресивних факторів формування прибутку - зниження собівартості продукції, підвищення якості і поліпшення асортименту продукції. Також треба виявити фактори, які не є заслугою підприємства - завищення цін, тарифів, порушення встановлених стандартів тощо.

3. Визначення величини балансового прибутку, якій підлягає оподаткуванню. Балансовий прибуток при цьому корегується таким чином:

 • збільшується (зменшується) на суму перевищення (зниження) витрат на оплату праці персоналу підприємства, зайнятого у основній діяльності, у складі собівартості реалізованої продукції порівняно з їх нормативною величиною,
 • зменшується на суму рентних платежів, що вносяться до бюджету із прибутку у встановленому порядку, зменшується на суму дивідендів, отриманих по акціях, облігаціях та інших цінних паперах, які належать підприємству,
 • зменшується на суму доходу, отриманого від пайової участі у спільних підприємствах.

Крім того, суми, внесені до бюджету у вигляді санкцій відповідно до законодавства за рахунок прибутку, залишеного у розпорядженні підприємства, при оподаткуванні виключаються зі складу витрат від позареалізаційних операцій.

4. Визначення величини податку на прибуток (дохід), що належить сплаті до бюджету. Аудитор користується нормативними документами щодо оподаткування, а також пільгами, які надаються суб`єктам підприємницької діяльності при обчисленні податків. Зокрема, це законодавство з оподаткування прибутку (доходу), ПДВ та інші обов`язкові податки і платежі до республіканського і місцевого бюджетів, а також нормативні документи з цих питань, видані Міністерством фінансів України.

Ставки податків для окремих видів платників диференційовані. За законодавством визначається система пільг при оподаткування. Так, наприклад, орендні підприємства, утворені на базі державних підприємств та їх структурних підрозділів, зменшують суму податку на величину орендної плати (за вирахуванням амортизаційних відрахувань, що входять до її складу). Таке зменшення податку відноситься на відповідний бюджет залежно від належності підприємства і стосовно розподілення ставки податку між бюджетами.

5. Визначення і розподіл чистого прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства. Чистий прибуток підприємства визначається аудитором як різниця між балансовим прибутком, який оподатковується, і величиною податків з урахуванням пільг. Напрямки використання чистого прибутку визначаються підприємством самостійно. Найбільш поширені на практиці напрямки використання прибутку показані на малюнку.

Мал. 1. Аудит формування доходу для оподаткування і використання чистого доходу.

Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг у діючих цінах без ПДВ

Матеріальні затрати

Дохід від реалізації продукції, робіт і послуг

Результат від іншої реалізації

Дохід від реалізації

Сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій

Загальний дохід

Сума корегування для оподаткування

Дохід для оподаткування

Податки з урахуванням пільг

Чистий дохід

Витрати на оплату праці, відрахування на спрацювання, амортизація тощо

 

Чистий прибуток

 

Фонд нагромадження

Фонд споживання

       

 

Державний вплив на вибір напрямків використання чистого прибутку здійснюється через податки, податкові пільги, а також економічні санкції.

У випадках, передбачених законодавчими актами або статутом підприємства, частина чистого прибутку передається у власність членів трудового колективу підприємства. Розмір цього прибутку і порядок його розподілу визначаються радою (правлінням) підприємства. Сума прибутку, що належить члену колективу, утворює його внесок.

Узагальнюючу характеристику діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, аудитор визначає за величиною чистого прибутку і фінансовим становищем. Важливо не тільки отримати якнайбільший прибуток, але і використати прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства, для оптимального співвідношення темпів науково-технічного, виробничого (економічного) і соціального розширеного відтворення. У динаміці темпів зростання власних коштів підприємства проявляються успіхи або недоліки його розвитку.

Аудитор для оцінки загального рівня і динаміки фінансових результатів діяльності за даними звітного балансу підприємства складає аналітичну таблицю.

Табл. 1. Аналіз загальних показників фінансових результатів підприємства за звітними періодами (в грн.).

Показники

За минулий період

За звітний період

В% до базових показників

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ

5300

11450

216

Затрати на виробництво реалізованої продукції

4200

8200

195

Прибуток від реалізації продукції

1100

3250

295

Результати від іншої діяльності

30

40

133

Сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій

20

30

150

Балансовий прибуток

1150

3320

289

Чистий прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства

780

1920

246

 

Приведені в таблиці дані дозволяють аудитору зробити висновок, що підприємство у своїй діяльності має високі позитивні показники. Так, порівнюючи результати фінансової діяльності підприємства за звітний період (рік) з аналогічним періодом минулого року встановлено, що збільшилась виручка від реалізації продукції на 116%, при зростанні затрат на виробництво цієї продукції на 95%, що дозволило збільшити прибуток від реалізації продукції на 195%, а з урахуванням виручки від іншої реалізації, доходів від позареалізаційних операцій, балансовий прибуток збільшився на 189%, а чистий прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства, зріс на 146%.

Таким чином, прибуток значно зріс за досліджуваний період завдяки зростанню виручки від реалізації продукції і відносному зниженню затрат на виробництво цієї продукції. Проте, у аудитора можуть виникнути сумніви, чи досягнення це підприємства, чи результат зростання цін на продукцію, при зниженні обсягів виробництва. Тому аудитору необхідно дослідити конкретні причини зміни показників в кожному з факторів, які мали вплив на формування прибутку підприємства.

Література

1. Закони України (слід користуватися текстами, викладеними у "Відомостях Верховної Ради України" та газетою Кабінету Міністрів України "Урядовий кур`єр"):

 • Про аудиторську діяльність (від 22.04. 93);
 • Про контрольно-ревізійну службу та інші законодавчі акти України з поточними доповненнями і змінами;
 • Про підприємство (від 27.02. 91);
 • Про підприємництво (від 07.02. 91);
 • Про господарські товариства (19.02. 91);
 • Про власність (від 07.02. 91);
 • Про оподаткування прибутків підприємств та організацій (від 28.12. 94).

2. Чинні інструктивні матеріали Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України з питань організації та ведення обліку, складання звітності та оподаткування, місцевих податків та розрахунків за ними.

3. А.В.Андрєєв "Практичний аудит", М: - Економіка, 1994.

4. М.Т.Білуха "Судово-бухгалтерська експертиза", (навчальний посібник) К: - Київський торгово-економічний університет, 1990.

5. М.Т.Білуха "Аудит у бізнесі", - Дніпропетровськ, 1994.

6. М.Т.Білуха, В.П.Дудко "Облік і аудит", К, 1992.

7. Додж Рой "Краткое руководство по стандартам и нормам аудита", -М: Фінанси і статистика, 1992.

8. Ю.А.Данилевський "Аудиторская проверка состояния расчетов", -М: Аудиторська фірма "КОНТАКТ", 1992.

9. Ю.А.Данилевський "Аудит в условиях рынка", "Фінансова газета", №4, 1992.

10. Ю.А.Данилевський "Практика аудита", "Фінансова газета", №2, 1994.

11." Как читать балансовый отчет", міжнародна організація праці, -переклад з англійської -М: Фінанси і статистика, 1992.


15.02.2011