Аудит господарських операцій: аудит системи бухгалтерського обліку. Реферат

В залежності від ступеню і області ревізії система бухгалтерського обліку може бути перевірена як на різних рівнях обліку, так і по іншим функціональним розділам (перевірка обліку активів, обліку зобов`язань)

Як говорилось про аналіз звітності, диспропорції в аналітичних показниках можуть направляти аудитора по визначеному шляху дослідження системи бухгалтерського обліку. Також може мати місце випадок, коли помітних диспропорцій немає, але звітність неправильно відображає фінансовий і господарський стан ревізійної одиниці внаслідок помилок, припущених при її переробці в системі бухгалтерського обліку.

Беручи до уваги запропоновану матрицю бухгалтерського обліку, наступним етапом ревізії системи "обліку" є співставлення даних балансу, звіту про фінансово-майновий стан підприємства з даними сальдових залишків відповідних рахунків Головної книги на одну звітну дату.

Якщо статті балансу сформовані правильно, то слід приступити до перевірки самої Головної книги, маючи на увазі наступне:

 • сальдо рахунків на початок року (кварталу, місяця) повинно бути рівним сальдо рахунків на кінець попереднього року (кварталу, місяця);
 • підсумок по Дт відповідного рахунку на даний місяць повинен відповідати сумі показників кореспондуючих рахунків, які розташовані по одній горизонталі;
 • підсумок колонок по кожному кореспондуючому рахунку повинен відповідати сумі помісячних даних, які складають цю колонку (рахунок 51, підсумок - 1500=700+300+500);
 • підсумок по колонці "Підсумок Дт" або "Підсумок Кт" повинен відповідати сумі складових з врахуванням сальдо на початок періоду;
 • сума підсумків кореспондуючих рахунків повинна відповідати сумі показників по колонці "Підсумок Дт":

Мал. 1. Фрагмент Головної книги.

Рахунок

51

З Кт рахунків в Дт рахунків

Сальдо на 01.01. 97р.

1000

 

51

71

Підсумок Дт

Підсумок Кт

січень

700

300

1000

500

лютий

300

200

500

600

березень

500

100

600

1000

Підсумок І кв.

1500

600

3100

2100

 

 • сальдо на кінець даного і початок наступного звітного періоду повинно відповідати різниці між дебетовим і кредитовим оборотами з врахуванням сальдо на початок періоду, який перевіряється.

На цьому закінчується документальна перевірка системи бухгалтерського обліку на рівні звітності, балансу і Головної книги.

Другим етапом перевірки є перевірка запасів по рахунках Головної книги і їх джерел, які знаходяться на другому рівні глибини аудиту - рівні "аналітичного і синтетичного обліку". Цей рівень містить такі бухгалтерські реєстри як журнал-ордер, оборотні відомості, відомості аналітичного обліку, картки обліку основних засобів. Зупинимося більш детально на цих формах:

 • 1. Журнал-ордер №1 (по Кт) і відомість №1 (по Дт) рахунку 50 "Каса";
 • 2. Журнал-ордер №2 (по Кт) і відомість №2 (по Дт) рахунку 51 "Розрахунковий рахунок";
 • 3. Журнал-ордер №3 (по Кт) і відомість №3 (по Дт) рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банку", 56 "Інші грошові кошти";
 • 4. Журнал-ордер №4 (по Дт) і відомість №4 (по Кт) рахунків 90 "Короткострокові кредити банку", 92 "Довгострокові кредити банку";
 • 5. Журнал-ордер №5 (по Кт) і відомість №5 (по Дт) рахунку 14 "Переоцінка товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ)" (різниця в цінах);
 • 6. Журнал-ордер №6 (по Кт) і відомість №6 (по Дт) рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 61 "Розрахунки по авансах";
 • 7. Журнал-ордер №7 (по Дт і Кт) рахунку 71 "Розрахунки з підзвітними особами";
 • 8. Журнал-ордер №8 і відомість №8 по рахунках: 68 "Розрахунки з бюджетом", 72 "Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 77 "Внутрішньовідомчі розрахунки по перерозподілу оборотних коштів і прибутку", 78 "Внутрішньовідомчі розрахунки по поточних операціях";
 • 9. Журнал-ордер (по Кт) і відомість №9 (по Дт) рахунку 09 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі", 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки";
 • 10. Журнал-ордер №10/1 (по Кт) рахунків: 03 "Ремонт основних засобів", 05 "Матеріали", 06 "Паливо", 07 "Будівельні матеріали та обладнання до встановлення", 08 "Запасні частини", 12 "Малоцінні та швидкозношувальні предмети", 20 "Основне виробництво", 21 "Напівфабрикати власного виробництва", 23 "Допоміжне виробництво", 24 "Витрати на утримання і експлуатацію машин і обладнання", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 28 "Брак у виробництві", 29 "Обслуговуючі виробництва та господарства", 30 "Некапітальні роботи", 31 "Витрати майбутніх періодів", 69 "Розрахунки по страхуванню", 70 "Розрахунки по оплаті праці", 84 "Нестачі і псування цінностей", 86 "Амортизаційний фонд", 89 "Резерви майбутніх платежів";
 • 11. Журнал-ордер №11 і відомість №11 по рахунках: 40 "Готова продукція", 43 "Позавиробничі витрати", 45 "Товари відвантажені, виконані роботи та послуги", 46 "Реалізація", 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";
 • 12. Журнал-ордер №12 і відомість №12 по рахунку 87 "Фонди економічного стимулювання";
 • 13. Журнал-ордер №13 (по Кт) і відомість №13 (по Дт) рахунків 01 "Основні засоби", 02 "Знос основних засобів", 85 "Статутний фонд";
 • 14. Журнал-ордер №14 і відомість №14 по рахунку 84 "Нестача і псування цінностей";
 • 15. Журнал-ордер №15 (по Кт) рахунку 81 "Використання прибутку", "Використання позичкових коштів", 83 "Доходи майбутніх періодів", 80 "Прибутки і збитки";
 • 16. Журнал-ордер №16 і відомість №16 по рахунку 33 "Капітальні вкладення", 35 "Формування основного стада", 93 "Фінансування капітальних вкладень";
 • 17. Журнал-ордер №17 (по Кт) і відомість №17 (по Дт) рахунку 14 "Переоцінка ТМЦ "(дооцінка);
 • 18. Відомість №12 по рахунках 23 "Допоміжне виробництво", 24 "Витрати на утримання машин і обладнання", 25 "Загальновиробничі витрати";
 • 19. Відомість №15 (по Дт) рахунку 26 "Загальногосподарські витрати";
 • 20. Відомість №16 (по Дт) рахунку 46 "Реалізація";
 • 21. Відомість №10 по рахунках: 05 "Матеріали", 07 "Будівельні матеріали та обладнання до встановлення", 12 "Малоцінні та швидкозношувальні предмети".

Всі вказані облікові реєстри повинні бути перевіреними на: арифметичну правильність підсумків по рядках та колонках, правильність перенесення підсумків балансових рахунків в Головну книгу або інші журнали-ордери. Останнє є метою методики контролю системи бухгалтерського обліку, так як саме тут реалізується принцип подвійного запису дотримання правил кореспонденції рахунків і взаємозв`язку між названими обліковими реєстрами. Зупинимося на порядку таких зв`язків більш детальніше.

Необхідно мати на увазі, що записи в багатьох журналах-ордерах здійснюються синтетично, тому їх слід звіряти з підсумками розроблених відомостей, зведень, таблиць та іншими реєстрами аналітичного обліку, які являються перехідними ланками від рівня первинних документів, на основі яких вони складаються, до рівня синтетичного обліку.

В деяких випадках записи в журналах-ордерах проводяться безпосередньо на основі первинних документів:

 • 1). Журнал-ордер №1 і відомість №1.
 • Основою записів є звіти касира. При перевірці необхідно звірити кредитові обороти журналу-ордеру №1 по рахунку 51 з відповідними даними відомості №2, по рахунку 55 з відомості №3, по рахунку 70 з відомістю №10/1, по рахунку 71 з журналом-ордером №7.
 • Аналогічно перевіряються дебетові обороти, відображені у відомості №1.
 • 2). Журнал-ордер№2 і відомість №2.
 • Основою для записів є проведені банком платіжні доручення, платіжні вимоги (дату дізнаються по випискам банку і відмітках банку на документах), накази судових органів, виконавчі листи тощо.
 • Кредитові обороти журнала-ордера №2 звіряються: по рахунку 50 з відомістю №1, по рахунку 55 з відомістю №3, по рахунку 60 з журналом-ордером №6, по рахунку 68 з журналом-ордером №8, по рахунку 69 з журналом-ордером №10/1.
 • Аналогічно проводиться звірка відомості №2.
 • 3). Журнал-ордер №3 і відомість №3.
 • По кредитовим оборотам звірка проводиться по рахунку 50 з відомістю №1, по рахунку 51 з відомістю №2.
 • 4). Журнал-ордер №4 і відомість №4.
 • Основою для записів є виписки банку і додані до неї документи.
 • Кредитові обороти по рахунку 90 звіряються: по рахунку 50 з відомістю №1, по рахунку 51 з відомістю №2, по рахунку 55 з відомістю №3, по рахунку 60 з журналом-ордером №6.
 • Дебетові обороти у відомості №4 звіряються аналогічно.
 • 5). Журнал-ордер №5.
 • Звіряються записи по рахунку 14 з відповідними записами по кредитовим оборотам у відомості №10/1, а по дебетовим в журналі-ордері №10/1.
 • 6). Журнал-ордер №6.
 • Він призначений для обліку розрахунків ревізійної одиниці за придбані та продані ТМЦ, прийняті та здані роботи і послуги. Записи ведуться на основі відомості №6, №4, №16, реєстрів або безпосередньо на основі пред`явлених до оплати рахунків, актів прийомки виконаних робіт та послуг, актів прийомки ТМЦ на склад незалежно від часу оплати.
 • У випадку встановлення факту надходження ТМЦ, на які не одержані розрахункові документи, аудитор повинен перевірити: чи не рахуються вони як оплачені, але знаходяться в дорозі або не вивезені зі складу постачальників; чи не рахується вартість надійшовших ТМЦ як дебіторська заборгованість як на рахунку 60 так і на інших подібних рахунках.
 • Кредитові обороти по рахунку 60 звіряються по рахункам ТМЦ: 05, 12, 40, 41 з відомістю №10/1.
 • Дебетові обороти по рахунку 60 журналу-ордеру №6 звіряються з журналом-ордером №2 по рахунку 51, з журналом-ордером №3 по рахунку 55.
 • 7). Журнал-ордер №7.
 • Цей обліковий реєстр призначений для відображення господарських операцій по рахунку 71. В цьому журналі-ордері синтетичний і аналітичний облік забезпечується єдиною системою записів. Основою для записів служать: видаткові і прибуткові касові ордера, авансові звіти з доданими до них виправдовуючими документами тощо.
 • Кредитові обороти по рахунку 71 звіряються: по рахунках загальновиробничих і загальногосподарських витрат з виробничими звітами, матеріальних звітів прорабів, по рахунку 46 з журналом-ордером №11, по рахунку 50 з відомістю №1, по рахунках ТМЦ з відомістю №10.
 • Дебетові обороти по рахунку 71 звіряються по рахунку 51 з журналом-ордером №2.
 • 8). Журнал-ордер №8 і відомість №8.
 • Записи у відомості робляться на основі первинних документів і за підсумками місяця. Потім вони переносяться до журналу-ордеру №8.
 • Звірку відомостей проводять таким чином: по рахунку 68 суми кредитових оборотів, відображені в журналі-ордері №8 звіряють: по рахунку 70 з розроблювальною таблицею, по рахунках виробничих витрат з виробничими звітами і журналом-ордером №10/1, по рахунку 76 з рахунком 50 в відомості №1, з рахунком 51 в відомості №2, з рахунком 60 в журналі-ордері №6.
 • 9). Журнал-ордер №10/1
 • Він призначений для синтетичного і аналітичного обліку витрат на виробництво продукції.
 • Звірка проводиться з відомістю №1 по рахунку 50, з відомістю №2 по рахунку 51.
 • 10). Журнал-ордер №11 і відомість №11.
 • В них ведеться облік реалізації продукції.
 • Звірка проводиться: з журналом-ордером №10/1, з відомістю №16, підсумки якої переносяться до журналу-ордеру №6, з відомістю №8 по Дт рахунку 76, з відомістю №2 по Дт рахунку 51.
 • 11). Журнал-ордер №12 і відомість №12.
 • Записи проводяться на основі листів-розшифровок і первинних документів в хронологічному порядку. Суми, записані в Дт рахунків 87, 88, 96, звіряються з записами в листах-розшифровках згрупованих відповідно названих рахунків. Також звіряються листи-розшифровки по рахунках 50 і 51 і звідси необхідна звірка з журналами-ордерами №1 і №2 і відомостями №1 і №2.

Закінчивши перевірку узгодження реєстрів синтетичного і аналітичного обліку між собою, а також залишків і відображених в цих реєстрах оборотів (в грошовому виразі), аудитор приступає до самої працемісткої фази своєї праці - перевірка відомостей, реєстрів і інших зведених документів, записи в яких проводяться безпосередньо на основі первинних документів, які відображають ту чи іншу господарську операцію. Через великий обсяг робіт тут часто використовуються методи вибіркового контролю, основані на використання прийомів теорії ймовірності і математичної статистики.

Починаючи таку перевірку, аудитор, перш за все, повинен звірити підсумкові обороти за кожен місяць з записами по відповідним рахунках в журналах-ордерах, відомостях синтетичного обліку і, за необхідністю, в оборотних відомостях. Також треба перевірити арифметичну правильність підсумків, відображених в реєстрах, таблицях і відомостях аналітичного обліку, підтвердження кожного запису в бухгалтерських реєстрах відповідним арифметичним документом.

Ця процедура особливо важлива при використанні математичних методів, так як в подальшому по даній генеральній сукупності, аудитор буде визначати аудиторські ризики недооцінки або переоцінки, рівень довіри до даної сукупності документів.

Для з`ясування характеру аудиту цих документів опишемо основні з них.

Касові документи є основою для запису в журнал-ордер №1 і відомість №1. Записи в цих звітах здійснюються на підставі первинних та доданих до них документів: накази адміністрації, розрахункові, розрахунково-платіжні відомості по оплаті праці, авансові звіти, заяви про разові виплати. Всі документи повинні мати візи: одного з керівників ревізійної одиниці, головного бухгалтера і касира.

Обґрунтованість виплат і правильність віднесення на рахунки бухгалтерського обліку сум надходжень слід перевіряти по кореспонденції рахунків, співставляючи дані касових документів з первинними документами, які є основою для записів в інших журналах-ордерах і відомостях. Запис, проведений на основі прибуткового ордеру, який засвідчує поступлення грошей з банку, необхідно співставити з чеком і випискою банку, яка, як правило, додається до журналу-ордеру №2. Видачу грошей під звіт на господарські потреби слід співставити з записами: в журналі-ордері №7, до якого додаються авансові звіти, у відомості №10 по руху ТМЦ, в книгах і картках складського обліку. Облік касових операцій повинен проводитись у відповідності з правилами ведення касових операцій.

Аналітичний облік по рахунку 51 ведеться в книгах реєстрації платіжних доручень і платіжних вимог. Всі документи (платіжні вимоги, доручення тощо) звіряються з виписками банку. Тут важливе значення має перевірка законності здійснених операцій по кореспонденції рахунків. Через те, що "географія" таких рахунків велика журнал-ордер №2 і відомість №2 практично мають взаємозв`язки з усіма обліковими реєстрами.

Записи в журналі-ордері №4 і відомості №4 ведуться на основі платіжних вимог і доручень. Зведення по операції на рахунках, які обліковуються в цих бухгалтерських реєстрах, слід співставити з відомостями, які знаходяться в угодах кредитування або займу.

Аналітичний облік, який обґрунтовує записи в журналі-ордері №6, ведеться в відомості №6. Первинними документами, які служать основою для записів в цьому обліковому реєстрі, є: оплачені платіжні доручення і вимоги, рахунок і рахунок-фактура, які пред`явлені для оплати покупцю або замовнику, документи про надходження та вибуття ТМЦ- (акти прийомки, накладні або накази на відпуск), документи, які свідчать про надання послуг і виконання робіт (акти прийомки виконаних робіт і послуг). Для того, щоб впевнитись в тому, що представлені всі первинні документи по проведених операціях, необхідно:

 • провести звірку із журналами-ордерами №1 і №2 і відомостями №1 і №2 в розрізі конкретних платіжних вимог і доручень (в т. ч. які обґрунтовують перерахування авансів) з книгами реєстрації платіжних вимог і доручень;
 • порівняти зведення про відпуск і надходження ТМЦ з інформацією, яка знаходиться в журналі обліку вантажів, які прибули, в журналі обліку виданих доручень, в актах прийомки виконаних робіт, в актах прийому матеріалів на склад, в відомості №10.

При перевірці цього облікового реєстру слід звернути увагу на своєчасність відображення господарських операцій. Так, ревізійна одиниця виконала роботи і здала їх замовнику в грудні на суму 200 тис. грн. Рахунок на цю суму був пред`явлений для оплати в січні (т. б. в наступному звітному році). Собівартість робіт склала 135 тис. грн. Всі операції по реалізації були також відображені в січні. Це означає, що ревізійна одиниця перекрутила фінансовий результат минулого року на 65 тис. грн., а звідси попрання інтересів бюджету. Це означає, що при встановленні такого факту податковою адміністрацією, ревізійна одиниця заплатить штраф (попрання інтересів власників і акціонерів).

Аналітичний облік по рахунку 71 ведеться безпосередньо в журналі-ордері №7 на основі авансових звітів. Витрати, відображені в цих звітах повинні бути обґрунтованими: на господарські операції - рахунками і товарними чеками, які підтверджують виплату вказаних в звітах сум; на відрядні витрати - позначки про прибуття та вибуття у відрядних посвідченнях, проїзні документи тощо. При перевірці витрат на відрядження слід встановити, чи проводились вони згідно затвердженим нормам. Багато реєстрів аналітичного обліку, які формують первинні документи у відповідності з їх подальшим використанням, при переробці інформації використовуються для записів в різних зведених відомостях синтетичного обліку і в журналах-ордерах.

Основними первинними документами, які використовуються в промисловості є:

 • Платіжні доручення і вимоги (джерело інформації для формування журналу-ордеру №2 і №6);
 • Платіжні доручення і вимоги, рахунки, пред`явлені на оплату, акти прийомки виконаних робіт (джерела інформації для формування записів в журналі-ордері №6 і №10/1);
 • Товарно-транспортні накладні (джерело формування відомості №6, яка в свою чергу є джерелом інформації для записів в журналі-ордері №6);
 • Акти прийомки виконаних робіт, звіти про списання будівельних матеріалів на виробництво, накази: про прийом на роботу, про перевід на іншу роботу, про припинення трудової угоди, табель обліку робочого часу і розрахунку заробітної плати, розрахункові, розрахунково-платіжні, платіжні відомості, особові рахунки - джерела лювальної таблиці РТ-5 "Зведення заробітної плати за її складом і категоріями працівників" і "Зведення даних по розрахунках з робітниками і службовцями", розроблювальної таблиці РТ-2 "Розподіл заробітної плати і матеріалів", які використовуються для формування журналу-ордеру №10, №10/1;
 • Реєстри, платіжні відомості, листи-розшифровки, які об`єднують інформацію, яка знаходиться в актах прийомки ТМЦ, в накладних на відпуск матеріалів, в актах списання ТМЦ - джерело інформації для формування відомості №10, 10/1, а звідси і для формування журналу-ордеру №10, 10/1, 11;
 • Акти вводу в експлуатацію основних засобів, акти ліквідації основних засобів тощо - джерело інформації для запису в картках обліку основних засобів і зведених картках обліку основних засобів. Вони служать джерелом інформації при складанні розроблювальної таблиці №7 "Розрахунок амортизації основних засобів", яка використовується для формування даних журналу-ордеру №13;
 • Акти прийомки виконаних робіт, звіти матеріально-відповідальних осіб, які формуються на основі даних лімітно-забірних карток, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів - джерело інформації для складання нагромаджувальних відомостей (реєстрів), які використовуються для формування відомостей №10, 11, а потім журналу-ордеру №10, 10/1. Облікові реєстри ведуться в розрізі об`єктів і матеріально-відповідальних осіб.

При перевірці первинних документів крім арифметичної правильності підрахунків і існування необхідних віз, завжди перевіряється відповідність їх оформлення стандартам, положенням, інструкціям.

Для з`ясування суті та реальності операцій, відображених в первинних документах здійснюється ряд ревізійних процедур:

 • Вивчення кожної фінансово-господарської операції по суті з метою встановлення законності і доцільності.
 • Порівняння первинних документів з обліковими записами.
 • Визначення достовірності і правильності оформлення документів.
 • Логічна оцінка даних, які знаходяться в документах.
 • Зустрічна звірка документів ревізійної одиниці з документами, які знаходяться в сторонніх організаціях (або інших підрозділах цієї організації).
 • Контрольне вимірювання виконаних робіт.
 • Інвентаризація ТМЦ, грошових коштів і рахунків.
 • Контрольний запуск сировини у виробництво.
 • Перевірка достовірності операцій за місцями їх здійснення.

З них в обов`язковому порядку здійснюється: вивчення кожної фінансової операції по суті з метою встановлення її законності і доцільності, звірка первинних документів з обліковими записами, визначення достовірності і правильності оформлення документів, логічна оцінка відомостей, які знаходяться в документах. Якщо ці прийоми формують думку аудитора про можливі помилки або приписки в перевірених документах, аудитор може здійснити:

 • контрольний обмір обсягів виконаних робіт (якщо сумніви викликає, наприклад, акт прийомки виконаних робіт);
 • інвентаризацію ТМЦ (якщо сумніви викликає інформація про знаходження їх на складі або цехах);
 • контрольний запуск сировини у виробництво (якщо аудитор на основі вивчення первинних документів робить висновок про наявність виробництва неякісної продукції, завищення (в порівнянні з фактичними) витрат матеріалів і сировини, вказаних в документах);
 • зустрічну звірку перевірених документів з іншими, в яких деяка господарська операція відображена прямо або непрямо. Так, кількість продукції, вказаної в прибутковому ордері на надходження ТМЦ на склад, можна звірити з кількістю тарних місць в товарно-транспортній накладній на перевезення вантажів;
 • перевірку достовірності операцій на місці їх здійснення (якщо сумніви викликає технічна або технологічна можливість виконання операції. Так, якщо в проекті організації робіт для укладки з/б плит перекриття необхідно використовувати вантажопідйомний механізм довжиною стріли 14м, висотою підйому стріли не менш 6м і вантажопідйомом не менш 3т, але такого механізму в період, коли ці роботи здійснювались, не було в наявності, то у аудитора виникає обґрунтований сумнів щодо достовірності даних, вказаних в акті прийомки виконаних робіт цього періоду).

Слід відмітити, що велику роль в оцінці господарської операції можуть відіграти залучені аудитором спеціалісти: інженери, технологи, будівельники тощо.

Встановивши за допомогою названих процедур контролю достовірну інформацію, яка відноситься до того чи іншого первинного документу (з виборки, яка перевіряється), аудитор проводить розрахунок аудиторського ризику як по даній виборці, так і в цілому по генеральній сукупності документів і рахунків.

При перевірці надійності системи бухгалтерського обліку аудитор також повинен звернути увагу на наявність червоного сторно. Воно не обов`язково є свідченням помилки або порушення, але, встановив, що дана бухгалтерська операція зустрічається в якомусь реєстрі багато раз, аудитор повинен звернути особливу увагу на такий документ.

При перевірці первинних документів аудитор повинен звертати увагу на їх достовірність. Доцільно з метою співставлення взяти зразок оригіналу підписів у осіб, які мають право завізувати ту чи іншу операцію, яка відображається в первинних документах. Крім того аудитор повинен перевіряти обґрунтованість виправлень.

Для знаходження підчисток або застосування хімічних засобів з метою виправлення першопочаткових даних, відображених в первинних документах, необхідно розглянути поверхню документа при сильному джерелі світла або при криво спадаючому світлі. Після виявлення таких порушень аудитор бере письмове пояснення з особи, яка складала даний документ, а при необхідності - направляє його на експертизу.

Література

1. Закони України (слід користуватися текстами, викладеними у "Відомостях Верховної Ради України" та газетою Кабінету Міністрів України "Урядовий кур`єр"):

 • Про аудиторську діяльність (від 22.04. 93);
 • Про контрольно-ревізійну службу та інші законодавчі акти України з поточними доповненнями і змінами;
 • Про підприємство (від 27.02. 91);
 • Про підприємництво (від 07.02. 91);
 • Про господарські товариства (19.02. 91);
 • Про власність (від 07.02. 91);
 • Про оподаткування прибутків підприємств та організацій (від 28.12. 94).

2. Чинні інструктивні матеріали Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України з питань організації та ведення обліку, складання звітності та оподаткування, місцевих податків та розрахунків за ними.

3. А.В.Андрєєв "Практичний аудит", М: - Економіка, 1994.

4. М.Т.Білуха "Судово-бухгалтерська експертиза", (навчальний посібник) К: - Київський торгово-економічний університет, 1990.

5. М.Т.Білуха "Аудит у бізнесі", - Дніпропетровськ, 1994.

6. М.Т.Білуха, В.П.Дудко "Облік і аудит", К, 1992.

7. Додж Рой "Краткое руководство по стандартам и нормам аудита", -М: Фінанси і статистика, 1992.

8. Ю.А.Данилевський "Аудиторская проверка состояния расчетов", -М: Аудиторська фірма "КОНТАКТ", 1992.

9. Ю.А.Данилевський "Аудит в условиях рынка", "Фінансова газета", №4, 1992.

10. Ю.А.Данилевський "Практика аудита", "Фінансова газета", №2, 1994.

11." Как читать балансовый отчет", міжнародна організація праці, -переклад з англійської -М: Фінанси і статистика, 1992.


15.02.2011