Чернівецька область: дослідження стану аудиту. Реферат

У рефераті наведено відомості про дослідження стану аудиту в Чернівецькій області. Розглянуто аудиторські фірми та їхню діяльність

В Чернівецькій області створено 11 аудиторських фірм, а саме: Вест-Аудит, Аудит-Центр, Аудит-фінансист, Бук-Аудит, Аудит-Сервіс, Юрек-Аудит, філія "Аналітика", Сом-Аудит, Новодністровськ-Аудит, Магістр-Ніко, Університет-Аудит.

Найбільшою фірмою по штату і по кількості наданих послуг вважається Вест-Аудит. Так в 1997 році надано послуг на суму 100 тис. грн. Фірма заключила угоди із 100 підприємствами, перевірила біля 1000. Тут створено електрон-но-комп`ютерну систему передачі інформації "Клієнт - Фірма".

Забезпечує своїх клієнтів бланковим матеріалом. Має свої представництва в усіх районах області (крім Путивльського), а також в Снятині і Городенці Івано-Франківської області.

В 1997р. Аудит-Фінансист (2чол.) заробили 40 тис. грн., Бук-Аудит (1чол.) - 45 тис. грн.

На Україні створена федерація бухгалтерів і аудиторів, в Чернівецькій області також існує ця асоціація, членами якої є 20 аудиторів.

Аудиторські фірми (надалі: фірми) є самостійними господарюючими статутними суб`єктами з правом найму робочої сили. Вони набувають статусу юридичної особи з моменту їх реєстрації, здійснюють свою господарську і соціальну діяльність у відповідності зі Статутом, Законами України "Про аудиторську діяльність", "Про підприємство", "Про підприємництво", "Про власність" та іншим чинним законодавством.

Фірми можуть від свого імені укладати угоди (контракти), набувати своїх особистих майнових та немайнових прав, бути позивачами, відповідачами і третіми особами в народному, арбітражному і третейському судах, нести інші зобов`язання, пов`язані з їх діяльністю. Фірми володіють відособленим майном, мають самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, мають кутовий штамп і круглу печатку зі своєю назвою, фірмові бланки та інші реквізити, передбачені законодавством.

Метою аудиторських компаній є здійснення підприємницької діяльності у вигляді надання аудиторських та супутніх йому послуг на основі поєднання матеріальної зацікавленості учасників угоди. Предметом діяльності аудиторських фірм є:

 • Проведення аудиторських перевірок звітності; повноти і відповідності чинному законодавству та затвердженим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій різних форм власності;
 • Надання консультаційних, інформаційних послуг з питань організації бухгалтерського обліку, оподаткування, складання звітності, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших економічних та юридичних питань з приводу діяльності фірми;
 • Ведення бухгалтерського обліку, складання звітності;
 • Юридичні послуги.
     

Майно фірм складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в їх самостійному балансі:

 • Майно і грошові кошти, передані фірмі у власність учасниками;
 • Доходи, отримані в результаті господарської діяльності;
 • Доходи від цінних паперів і дочірніх підприємств;
 • Кредитів банків та інших організацій;
 • Амортизаційних відрахувань;
 • Безоплатні майнові та грошові внески у фірми від юридичних осіб і громадян;
 • Майно, придбане під час приватизації у державних підприємств і організацій.

Здійснюючі право власності, фірми володіють, користуються, розпоряджаються власним майном на свій розсуд. Можуть здавати його в оренду, позику, тимчасове безоплатне користування, використовувати як заставу по всіх видах зобов`язань, здійснювати щодо нього інші дії, які відповідають статуту і не суперечать чинному законодавству.

Аудиторські фірми відповідають за дотримання кредитних угод, розрахункової дисципліни всім своїм майном, на яке за вимогою кредиторів може бути накладене стягнення.

Учасники відповідають по зобов`язанням фірми тільки в розмірі своїх внесків. Звернення стягнення на майно фірми через зобов`язання їх учасників не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. Держава, її органи і організації не несуть відповідальності по зобов`язаннях фірм, так як і фірми не відповідають по зобов`язаннях держави, її органів і організацій.

При виході учасника з товариства йому сплачується вартість частини майна товариства, пропорційно його частці у статутному фонді. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства і в строк до 12 місяців з дня виходу. Майно, передане учасником товариству тільки на користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

При реорганізації юридичної особи, учасника товариства або у зв`язку зі смертю громадянина, учасника товариства, спадкоємці мають переважне право вступу до цього товариства. При відмові спадкоємця вступити до товариства (або навпаки), йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій, ліквідованій юридичній особі або померлому учаснику, вартість якої визначається на день реорганізації, ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір статутного фонду товариства підлягає зменшенню.

Аудиторські фірми здійснюють оперативний і бухгалтерський облік результатів роботи, ведуть статистичну звітність, складають і подають відповідним органам звіти, баланси, інші документи, необхідні для оподаткування і ведення загальнодержавної системи збору і обробки економічної інформації. Директор і головний бухгалтер фірми несуть відповідальність за достовірність та своєчасність подання цієї документації до відповідних державних органів. За місцем знаходження аудиторських фірм ведеться і зберігається їх повна документація, в т. ч.:

 • статут,
 • документи первинного бухгалтерського обліку,
 • звіти,
 • контракти (угоди),
 • накази,
 • копії положень про відособлені підрозділи,
 • трудові угоди,
 • книжки працівників,
 • інша документація.

Фірми самостійно здійснюють аудиторську діяльність на принципах господарського розрахунку, самоокупності, самоврядування, самофінансування, несе відповідальність за результати господарської діяльності, за виконання взятих на себе зобов`язань перед замовниками по укладеними угодами, державним бюджетом і кредиторами.

Діяльність аудиторських фірм, їх відносини з юридичними особами і громадянами здійснюється на підставі угод. Вони вільні у виборі предмету угоди, визначенні зобов`язань, будь-яких інших відносин із замовниками, що не суперечить статуту і законодавству. Фірми здійснюють свою діяльність на базі власного або орендованого майна, а також майна, переданого їм учасником або іншими особами у тимчасове безоплатне користування.

Займаючись своєю діяльністю, аудиторські фірми у відповідності із статутом та в порядку, встановленому законодавством, має право:

 • Визначити свою організаційну структуру, створювати відділи, дочірні підприємства, вступати до господарських товариств і об`єднань підприємств;
 • Самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов угодо із замовленням;
 • Визначати склад та обсяг інформації, яка є комерційною таємницею;
 • Надавати свої послуги по цінах і тарифах, встановлених самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством - по державних цінах і тарифах;
 • Вступати в цивільно-правові і господарські взаємовідносини з іншими суб`єктами господарської діяльності і громадянами, укладати з ними відповідні угоди (купівлі-продажу, позики, найму-підряду, оренди, застави, доручення, кредитування, агентування тощо), які не заборонені чинним законодавством;
 • Придбавати товари, продукцію, послуги, роботи, необхідні для здійснення своєї діяльності, у юридичних осіб і громадян;
 • Списувати з балансу основні фонди, якщо вони морально або фізично застарілі або втратили свою цінність іншим чином;
 • Відкривати розрахунковий, валютний та інші рахунки в банку для зберігання своїх грошових коштів;
 • Здійснювати всі види розрахункових і касових операцій;
 • Користуватися кредитами банків та інших кредиторів;
 • Надавати безоплатно своє майно чи грошові кошти юридичним особам і громадянам.

Результати фінансово-господарської діяльності аудиторських фірм визначаються щорічно на основі річних звітів і балансів. Основним узагальнюючим результатом діяльності фірм є прибуток, який визначається у відповідності із законодавством і утворюється з надходжень від надання послуг після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, сплати податків, обов`язкових платежів до бюджету, розрахунків з банками та іншими кредиторами.

Порядок використання прибутків і покриття збитків визначається учасниками (рішення зборів учасників) щоквартально, не пізніше, як через два місяці після закінчення кварталу і затвердження балансу.

Шкоди і збитки, заподіяні фірмі, відшкодовуються винуватцями добровільно або за рішенням суду. Якщо відшкодування не можливо повернути, вони відносяться за рахунок резервного фонду в порядку, що визначається законодавством.

Засновники самостійно розпоряджаються чистим прибутком, визначають частину прибутку, що направляється на поповнення, і частину прибутку, яку отримує директор.

Статутний фонд фірм утворюється за рахунок грошових коштів учасників і формується протягом одного року з моменту державної реєстрації. Його розмір може збільшуватись за рахунок додаткових внесків учасників: грошові кошти (в т. ч. іноземна валюта), матеріальні цінності, майнові права, цінні папери, платні послуги тощо.

З чистого прибутку аудиторські фірми створюють:

 • резервний фонд (що складає 25% статутного фонду),
 • фонд виробничого і соціального розвитку,
 • фонд матеріального заохочення,
 • амортизаційний і інші фонди, призначені для забезпечення діяльності фірми.

Порядок створення і використання фондів визначається положеннями, які затверджуються учасниками.

Вищим органом управління аудиторських фірм є збори її учасників або призначених ними представників. До виключної компетенції зборів відносяться вирішання таких питань діяльності фірми:

 • Визначення основних напрямків діяльності і затвердження планів та звітів про їх виконання;
 • Внесення змін до Статуту;
 • Обирання та відкликання членів виконавчого органу, ради фірми та ревізійної комісії;
 • Затвердження річних результатів діяльності фірми (звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, покриття збитків);
 • Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;
 • Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб;
 • Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів фірми, визначення їх організаційної структури;
 • Визначення умов оплати праці посадових осіб, філій та представництв;
 • Прийняття рішення про припинення діяльності.

Література

1. Закони України (слід користуватися текстами, викладеними у "Відомостях Верховної Ради України" та газетою Кабінету Міністрів України "Урядовий кур`єр"):

 • Про аудиторську діяльність (від 22.04. 93);
 • Про контрольно-ревізійну службу та інші законодавчі акти України з поточними доповненнями і змінами;
 • Про підприємство (від 27.02. 91);
 • Про підприємництво (від 07.02. 91);
 • Про господарські товариства (19.02. 91);
 • Про власність (від 07.02. 91);
 • Про оподаткування прибутків підприємств та організацій (від 28.12. 94).

2. Чинні інструктивні матеріали Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України з питань організації та ведення обліку, складання звітності та оподаткування, місцевих податків та розрахунків за ними.

3. А.В.Андрєєв "Практичний аудит", М: - Економіка, 1994.

4. М.Т.Білуха "Судово-бухгалтерська експертиза", (навчальний посібник) К: - Київський торгово-економічний університет, 1990.

5. М.Т.Білуха "Аудит у бізнесі", - Дніпропетровськ, 1994.

6. М.Т.Білуха, В.П.Дудко "Облік і аудит", К, 1992.

7. Додж Рой "Краткое руководство по стандартам и нормам аудита", -М: Фінанси і статистика, 1992.

8. Ю.А.Данилевський "Аудиторская проверка состояния расчетов", -М: Аудиторська фірма "КОНТАКТ", 1992.

9. Ю.А.Данилевський "Аудит в условиях рынка", "Фінансова газета", №4, 1992.

10. Ю.А.Данилевський "Практика аудита", "Фінансова газета", №2, 1994.

11." Как читать балансовый отчет", міжнародна організація праці, -переклад з англійської -М: Фінанси і статистика, 1992.


15.02.2011