Усе, що слід знати про відпустки

Відпустки - це найбільший за обсягом час відпочинку. Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою як одним із видів відпочинку, регулюються Конституцією України, законом України "Про відпустки", Кодексом законів про працю України, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами

Усе, що слід знати про відпустки

Право на відпустку

Відповідно до статті 2 закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої приналежності, а також працюють за трудовою угодою фізичної особи.

Право на відпустки забезпечується: гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим законом; забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 цього закону.

Види відпусток

Статтею 4 закону України «Про відпустки» установлені такі види відпусток:

1) щорічні відпустки - основна відпустка (стаття 6); додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці (стаття 7); додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8); інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 13, 14 і 15);

3) творча відпустка (стаття 16);

4) соціальні відпустки - відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17); відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18); додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19);

5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26).

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Право на щорічну основну відпустку педагогічного працівника

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (окрім тих, які працюють у навчальних закладах і навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установах і закладах) і наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі (абзац перший пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

За другий і наступні роки роботи відпустка надається згідно із графіками, які затверджуються власником установи або вповноваженим ним органом за погодженням із профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший і наступні роки надається в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

За бажанням керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996-1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівнику щорічної основної відпустки не повинна бути менше, ніж 24 календарних дні (пункт 5 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Графік надання відпусток педагогічним працівникам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів, які перенесено на осінь (абзац третій пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватись протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором (абзац четвертий пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

Відкликання працівників зі щорічної відпустки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. за згодою працівника допускається відкликання працівників зі щорічної відпустки в разі, якщо це необхідно, для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства і в інших випадках, передбачених законодавством.

Тривалість щорічної основної відпустки працівників середніх навчальних закладів, навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації

Відповідно до частини шостої статті 6 закону України «Про відпустки» Кабінет Міністрів України постановив затвердити порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56-ти календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам і науковим працівникам.

У додатку про порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56-ти календарних днів визначено тривалість щорічної основної відпустки працівників середніх навчальних закладів, навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, становить:

 • директор - 56;
 • заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи - 56;
 • акомпаніатор - 28;
 • вихователь (окрім вихователів інтернатів при школах) - 56;
 • вихователь інтернату при школі - 42;
 • учителі (усіх спеціальностей) - 56;
 • інструктор слухового кабінету - 56;
 • інструктор із праці - 56;
 • інструктор із фізкультури середніх навчальних закладів - 28;
 • інструктор із фізкультури в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, - 56;
 • керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах - 42;
 • керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, - 56;
 • майстер виробничого навчання - 42;
 • педагог-організатор - 56;
 • перекладач-дактилолог - 42;
 • помічник директора з режиму - 30;
 • практичний психолог - 56;
 • соціальний педагог - 56
 • старший вожатий - 56;
 • старший вихователь - 56;
 • старший черговий із режиму - 30;
 • черговий із режиму - 30.

Нарахування відпускних

Відповідно до пункту 86 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти обчислення середнього заробітку для оплати щорічних відпусток викладачів проводиться з розрахунку їх заробітної плати (у діючому порядку його обчислення) за даний навчальний рік (включаючи доплати та надбавки, оплату за години, що виконані понад установлене річне навантаження, середній заробіток, що зберігається за діючим законодавством), а також допомоги з приводу тимчасової непрацездатності.

Підрахунок заробітку для оплати відпустки проводиться в такому порядку: загальна сума заробітної плати, нарахована викладачу за відпрацьовані місяці навчального року, які передують місяцю виходу у відпустку, ділиться на кількість цих місяців, отриманий середній місячний заробіток ділиться на 25,4 (середньомісячна кількість робочих днів) і потім середній денний заробіток помножується на кількість днів відпустки.

При використанні викладачем щорічної відпустки за минулий навчальний рік протягом поточного навчального року обчислення оплати за відпустку проводиться на загальних підставах із розрахунку за 10 місяців, що передують місяцю виходу у відпустку.

При наданні додаткових відпусток, за які за діючим законодавством заробітна плата зберігається частково або її збереження не передбачене, зазначені періоди та відповідні суми з розрахунку виключаються. Якщо викладач виконує педагогічну роботу в середньому спеціальному закладі й на курсах із підготовки до вступу в технікум, розрахунки за відпустку проводяться в такому ж порядку по кожній роботі окремо.

У разі звільнення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. у разі звільнення керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і наукових працівники їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки (абзац перший пункту 6 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менше ніж 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку її повної тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менше ніж 10 місяців, пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дні за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

Освіта.ua
24.12.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Олена
Доброго дня , скажіть якщо я була прийнята на роботу 24 січня 2017 року а звільнилася 6 грудня 2020 року чи мали мені виплатити компенсацію за невикористану відпустку? Я звільнилася по перенаправленю була керівником гуртка, а взяли у школу вихователем ГПД
Hala
Для Олена: звідки ж ми знаємо скільки за ці роки Ви були у відпустці. І як це Вам вдалось звільнитись за пів року (до 6 грудня ще пів року і кілька днів)?
Олена
Вибачте звільнилася 6 лютого 2020 року, у відпустці я була 3 рази у 2017 році, 2018 році і 2020 році
Елена Елена
Вибачте звільнилася 6 лютого 2020 року, у відпустці я була 3 рази у 2017, 2018, 2019 році
Коментувати
Світлана
Доброго дня! Працюю вчителем початкових класів 5 років, на початку червня іду в декретну відпустку. Чи можу я раніше піти в декрет за рахунок щорічної відпустки? Якщо так, то чи оплачується вона за весь рік, чи тільки за ті місяці, які відпрацювала? Дякую.
989
Для Світлана: в декрет раніше піти неможливо, бо так званий декрет - це до та післяпологовий лікарняний. А ось піти в щорічну оплачувану відпустку перед декретом можете.
Коментувати
Наталія
Доброго дня! Поясніть, будь ласка, скільки днів відпустки я повинна отримати, якщо маю ставку методиста з навчальної роботи в ліцеї-інтернаті спортивного профілю і ще пів ставки вчителя у цьому ж закладі? Дякую
Валентина
Доброго дня! Я працюю вихователем у студентському гуртожитку коледжа.Скількі днів відпустки мені повинні надавати?
Інна
Добрий вечір. У червні 5 днів була у відпустці за свій рахунок.посадовий оклад +доплата МЗП(2613+1560) скільки з мене повинні утримати.
Ольга
Як нараховуються відпускні для кухаря, береться оклад чи МЗП? Як нараховуються відсотки при атестації робочого місця, від окладу чи МЗП? Дякую.
Галина
Для Ольга: для відпускних - середня заробітна плата (читайте Постанову КМУ від 8 лютого 1995 р. N 100)
Коментувати
Наталя
.Допоможіть будь ласка. Вихователька ДНЗ іде у відпустку з 01.07.2019 по 12.08.2019, на ремонт ДНЗ закривається з 01.08.2019 по 30.08.2019 як бути з заробітною платою в серпні для виховательки?
777
Для Наталя: Так відправляйте виховатильку у відпустку тоді, коли заклад закривається на ремонт, а не коли прийдеться.
777
Для Наталя: А взагалі, можете нараховувати, як за вимушений простой.
Коментувати
Любов
Якою має бути відпустка педагога, який працює керівником гуртка і має 570годин (на рік) хімії та біології?
Ольга
Доброго дня. Я пропрацювала 6 місяців логопедом. Хочу йти у відпустку, але після закінчення відпустки звільняюся (переходжу на інше місце роботи). Повна відпустка логопеда становить 56 днів. Як правильно мені повинні нарахувати відпускні? Наперед вдячна.
Олена
Для Ольга: 5,6 днів за місяц. тобто 6*5,6=33,6 або 34дні.
Ольга
Дякую. А якщо я працюю за сумісництвом, чи маю я право на оздоровчі?
777
Для Ольга: Оздоровчі платять за основним місцем роботі. На 2 матеріалки ніхто не має права
Коментувати
Руслана
Доброго дня. У мене виникла наступна ситуація, я працювала в школі з 2014 року директором, з 1 лютого 2019 року я пішла в декретну відпустку, перед тим як написати заяву по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років,я написала заяву на основну щорічну відпустку за фактично відпрацьований час, лікарняний лист в мене закінчується 21 червня, скільки днів відпустки в мене повинно отриматись?
Федір
Доброго дня ! Чи має право директор школи відправляти на свій розсуд свого заступника у відпустку не враховуючи написаної заяви на відпустку.
Федір
Доброго дня ! Чи має право директор школи відправити свого заступника у відпустку не взявши до уваги заяву заступника про відпустку та не погодивши з ним.
Галина
Для Федір: має. У випадку виробничої потреби або порушень законодавства (наприклад у нас постійно виникали проблеми з тими хто ніяк не хотіли йти у відпустку і відговорювались тим що "без неї ніяк").
Коментувати
Оксана
Доброго дня! Я працюю вихователем на логопедчній групі 20 год на тиждень( ставка 0,8) і 0,25 ставки на звичайній групі. Скільки днів у мене має бути відпустка??? 56 чи 42 дні..
Ірина
Доброго дня! Я працюю вчителем початкових класів 4, 5 місяці. Мені повідомили, що звільнять 1 червня і приймуть знову на роботу в серпні, так як, я ще студент. І нарахування відпустки не буде. Підкажіть, чи дійсно навчання являється аргументом для звільнення на літо і не виплатою відпустки? Буду дуже вдячна!
mmm
Для Ірина: зверніться у фейсбук групу освітяни sos, тут такі самі барани як і ви, нічого не отримаєте. ще "світа у законному руслі".
Галина
Для Ірина: оплата відпускних має бути все одно: не за рік, а пропорційно за відпрацьований періол. Просто виплачена Вам має бути компенсація за невикористану відпустку. Тому на Вас з’економлять матеріалку на оздоровлення, оскільки вона виплачується лише за умови надання відпустки (а Ви будете звільнені). А щодо навчання таких вимог немає. Інша справа, що можливо, Вас приймали не на постійну роботу, а укладали контракт на певний період ?
Коментувати
Вікторія
Я вчитель і хочу піти у відпустку з 03.06.2019р. щоб пройти лікування, але мене не відпускають. Призначили працювати в пришкільному таборі з графіком роботи на 2 год більше безоплатно, навіть відгули не дають. Як бути?
mmm
Для Вікторія: зверніться у фейсбук групу освітяни sos, тут такі самі барани як і ви, нічого не отримаєте. ще "світа у законному руслі".
Коментувати
юлія
Підскажіть. Вчитель працює на заміні основного вчителя вже відпрацював 6 місяців. Основний виходить з дикретної відпустки. Чи нараховуються відпускні та оздоровчі вчителю який заміняв основного?
777
Для юлія: важливо не те чи він працює на тимчасовому місці, а за основним місцем роботи чи за сумісництвом. Оздоровчі платяться лише один раз. Якщо він сумісник (неважливо внутрішній чи зовнішній), то оздоровчі отримає за основним місцем роботи. А ось відпускні мають отримувати всі за відпрацьований період.
Коментувати
Михайло
Яка відпустка у старшого майстра ПТНЗ який є інвалідом ІІ-ої групи-? Скільки додаткових днів до основної відпустки як інваліду ІІ-ої групи потрібно додати? Чи можна це питання вирішити без звертання до суду? На які законні акти потрібно звернути увагу?
Роман
Для Михайло: Інваліди другої групи мають відпустку 30 календарних днів. Закон про соціальний захист інвалідів.
Коментувати
Галина
Педагог загальноосвітнього навчального закладу є інвалідом ІІ або ІІІ групи. Скільки днів відпустки він має?
Тетяна
Добрий день. Скажіть, будь ласка, якої тривалості надається відпустка педагогу соціальному соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
Ірина
Розкажіть чи можна щоб ДНЗ не працював влітку 42 дні поки вихователі будуть у відпустці