Практичні завдання для учнів 1-2 класу НУШ

Сайт «Розвиток дитини» пропонує практичні завдання на виконання Держстандарту початкової освіти

Практичні завдання для учнів 1-2 класу НУШ

Новий Державний стандарт початкової освіти, що затверджений 21 лютого 2018 року, визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкових класів.

Метою початкової освіти, яка включає два цикли, а саме 1-2 і 3-4 класи, є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Державний стандарт є основою для розроблення освітніх програм Нової української школи. До змісту таких програм проект «Розвиток дитини» пропонує унікальні практичні завдання для учнів 1-2 класів, орієнтовані на обов’язкові результати навчання, визначені на основі компетентнісного підходу.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 1-2 КЛАСУ

Вільне володіння державною мовою, що передбачає:

Уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття

Уміння чітко та аргументовано пояснювати факти

Любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає:

Активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади

Можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування

Завдання з англійської мови:

Математична компетентність, що передбачає:

Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі

Моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань

Усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають:

Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї

Самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів

Пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

Інноваційність, що передбачає:

Відкритість до нових ідей

Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

Екологічна компетентність, що передбачає:

Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства

Інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає:

Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

Навчання впродовж життя, що передбачає:

Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання

Організацію власного навчального середовища

Отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі

Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають:

Співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб

Уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України

Дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя

Культурна компетентність, що передбачає:

Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості

Підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають:

Ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень

Освіта.ua
06.04.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів