Факторно-критеріальні параметри освіти

Вивчення ефективності управління інноваційними процесами знаходиться у площині сформованості інноваційного середовища. Відтак, оцінювання інноваційного середовища передбачає розробку системи факторно-критеріальних показників

Оскільки в основу середовищного підходу покладена ідея В. Ясвіна, щодо формування особистості через систему взаємовідносин та умов, які знаходяться у соціальному та просторово-предметному оточенні, то у методиці опису параметрів спирались на дослідження С. Дерябо, В. Мясищева, Б. Ломова, В. Ясвіна, в яких розкриваються особливості аналізу цих відносин.

Визначено дев'ять параметрів інноваційного середовища: стратегічна спрямованість, широта охопленості, інтенсивність формалізованість, упорядкованість, когерентність, інформаційність, професійність, соціально-культурна активність. Кожен із цих параметрів розкриває кількісну характеристику вираженості того чи іншого фактору.

1. Фактор стратегічної спрямованості інноваційного середовища характеризується визначеністю перспектив стратегії розвитку освіти регіону (ЗНЗ); уключеністю педагогів, учнів, батьків, громадськості до реалізації нововведень, залучення інших освітніх процесів та явищ. Основними параметрами фактору є: стратегія розвитку регіону (ЗНЗ), науковий пошук у визначенні перспектив розвитку, участь органів учнівського та батьківського самоврядування у визначенні перспектив розвитку освіти регіону (ЗНЗ), форми роботи з педагогічними колективами, співпраця з науковими організаціями щодо впровадження педагогічних ініціатив.

СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ

Стратегія розвитку регіону (ЗНЗ)

 • Не визначена стратегія розвитку, функціонування освіти відбувається «по інерції» - 0
 • Стратегія розвитку носить декларативний характер - 0,25
 • Стратегія розвитку є предметом адміністративного аналізу, іноді обговорюється на нарадах (педагогічних радах) - 0,5
 • Стратегія розвитку має чітко окреслені перспективи і реалізується у практиці, хоча не всі педагоги одностайні щодо її підходів - 0,75
 • Визначена стратегія розвитку отримала підтримку більшості педагогів і громадськості - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Науковий пошук у визначенні перспектив

 • Форми і методи групового пошуку не проводяться - 0
 • Рідко застосовуються групові форми пошуку - 0,25
 • Іноді використовуються інноваційні форми і методи групового пошуку проблем, перспектив розвитку -0,5
 • У науково-пошуковій діяльності надається перевага інноваційним формам і методам групової роботи - 0,75
 • Постійно використовуються інноваційні форми і методи групового пошуку проблем, перспектив розвитку (педагогічний консиліум; психолого-педагогічний семінар; «мозковий штурм»; ігрові тренінги тощо) - 1

Участь учнівської та батьківської громадськості у визначенні перспектив розвитку освіти регіону (ЗНЗ)

 • Органи учнівського самоврядування та батьківська громадськість не бере участі у визначенні перспектив розвитку - 0
 • Періодично окрема частина громадськості відгукується на заклики адміністрації щодо різних форм співпраці - 0,25
 • Органи учнівського самоврядування, батьківська громадськість, піклувальні ради активно залучаються до обговорення проблем розвитку освіти - 0,5
 • Представники учнівського самоврядування, батьківської громади, члени піклувальних рад виявляються самостійну ініціативу щодо розвитку освіти регіону (ЗНЗ) - 0,75
 • Визначення стратегічних цілей розвитку освіти регіону, розробку відповідних програм педагоги здійснюють спільно з громадськістю - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Форми роботи з педагогічними колективами

 • Не існує команди педагогів, здатних до продукування ініціатив, розробки програм і змісту розвитку; методична робота з питань стратегій розвитку не ведеться - 0
 • Періодично на нарадах керівників регіону (педагогічних радах) порушуються питання координації зусиль педагогів щодо інноваційного розвитку освіти - 0,25
 • Проблеми інноваційного розвитку освіти іноді є предметом обговорення на засіданнях методичних рад - 0,5
 • Періодично проводяться заходи з метою обміну інноваційним досвідом між педагогами - 0,75
 • Організовані постійно діючі семінари, «круглі столи» творчих команд педагогів, спрямованих на пошуки перспектив розвитку освіти регіону (ЗНЗ) - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Співпраця з науковими організаціями щодо впровадження педагогічних ініціатив

 • Інфраструктури органів управління та педагогічні колективи ЗНЗ не підтримують контактів із представниками психолого-педагогічної науки - 0
 • Функціонування й розвиток освіти регіону (ЗНЗ) відбувається на основі періодичних консультацій учених - 0,25
 • Педагоги та вчені співпрацюють над інноваційними програмами та проектами - 0,5
 • Представники психолого-педагогічної науки співпрацюють з органами управління та педагогами у межах постійно діючих науково-методичних семінарів - 0,75
 • Структурні підрозділи управління освітою підтримують педагогічні ініціативи, створюють експериментальні педагогічні площадки для реалізації нових ідей у тісному контакті з науковими силами регіону - 1
 • Інше (від 0 до 1)

2. Фактор широти охопленості інноваційного середовища віддзеркалює структурно-змістову характеристику і вказує на включеність відповідних суб'єктів, об'єктів, процесів, явищ. Основними параметрами фактору є: обмін інноваційним досвідом регіонів України, зарубіжжя; матеріально-технічне забезпечення інноваційних процесів; інвестування інноваційних процесів; можливості вибору учнями інноваційного середовища, яке оптимально може забезпечити його навчальні інтереси та потреби.

ШИРОТА ОХОПЛЕНОСТІ

Обмін інноваційним досвідом

 • Обмін інноваційним досвідом не відбувається - 0
 • Обмін інноваційним досвідом має епізодичний характер - 0,25
 • Вивчення та аналіз інноваційного досвіду регіону України та зарубіжжя здійснюється систематично - 0,5
 • Результати інноваційного досвіду оприлюднюються на семінарах, конференціях, «круглих столах»; знаходять відображення у фахових виданнях, засобах масової інформації - 0,75
 • Здійснюється постійний обмін інноваційним досвідом у межах регіонів України, зарубіжжя - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Матеріально-технічне забезпечення

 • Відсутні матеріально-технічні ресурси для реалізації нововведень - 0
 • Матеріально-технічне забезпечення обмежене - 0,25
 • Інноваційні процеси мають достатні матеріально-технічні ресурси та можливості їхнього використання - 0,5
 • Водночас із існуючими матеріально-технічними ресурсами є достатній вибір додаткових можливостей (облаштовані лабораторії для дослідів, педагоги мають доступ до мережі Інтернет, множильної техніки тощо) - 0,75
 • Інноваційні процеси забезпечені необхідними ресурсами: приміщення, обладнання, комп'ютерною інформаційною та мультимедійною системами - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Інвестування у процесі інноваційного розвитку

 • Не здійснюється фінансування інноваційної діяльності педагогів, не визначені додаткові джерела та механізми їх формування - 0
 • Інноваційний розвиток частково підтримується за рахунок різних форм матеріального заохочення (преміювання, цінні подарунки тощо) - 0,25
 • Існую нормативна база додаткових джерел фінансування інноваційного розвитку освіти - 0,5
 • Частково запроваджуються додаткові джерела фінансування - 0,75
 • Впровадження нововведень підтримується державним фінансуванням та позабюджетними коштами; фонд інвестиційних надходжень формується на основі відповідної нормативно-юридичної бази - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Можливості вибору інноваційного середовища

 • Учні не мають освітнього різноманіття для вибору навчання - 0
 • Школярі обмежені у виборі інноваційного середовища для навчання через недостатньо розширену мережу ЗНЗ інноваційного типу - 0,25
 • У регіоні функціонує достатня мережа ЗНЗ інноваційного типу розвитку - 0,5
 • На підставі виконання вимог (вступні іспити, тестування тощо) учні мають право обирати навчальний заклад (клас, учителя) - 0,75
 • На основі розгалуженої мережі ЗНЗ інноваційного типу розвитку існують достатні можливості вільного вибору учнями привабливих для кожного умов навчання - 1
 • Інше (від 0 до 1)

3. Фактор інтенсивності інноваційного середовища характеризується як міра насиченості інноваційних процесів різними чинниками, умовами, впливами у концентрованому вираженні. Для визначення рівня інтенсивності особливу роль відіграє здатність педагогів відтворювати науково-методичні й організаційні вимоги.

ІНТЕНСИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Рівень вимог до організації інноваційних процесів

 • Організація нововведень відбувається спонтанно й некеровано - 0
 • До реалізації інноваційних процесів не ставляться вимоги - 0,25
 • Вимоги до реалізації інноваційних процесів обмежені - 0,5
 • У процесі реалізації нововведень частково дотримуються вимоги - 0,75
 • Організація інноваційних процесів відповідає науково-методичним вимогам щодо пошукових роботи - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Використання активних форм і методів

 • В інноваційному процесі переважають традиційні форми і методи роботи - 0
 • Педагоги частково в інноваційному пошуці використовують активні форми і методи - 0,25
 • Переважна більшість педагогічних працівників переконана у перевагах активних форм і методів інноваційного пошуку - 0,5
 • Педагоги володіють активними формами і методами інноваційного пошуку - 0,75
 • Активні форми і методи є основними у практиці інноваційного ошуку педагогічних працівників - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Застосування діагностичних методів

 • Ігнорування діагностичними методами оцінювання результатів інноваційних процесів - 0
 • Застосування методів діагностики має частковий характер - 0,25
 • Надається перевага діагностичним методам у вивчення ефективності інноваційних процесів - 0,5
 • Застосування діагностичних методів є основним засобом оцінювання результатів інноваційних процесів - 0,75
 • Педагоги постійно використовують діагностичні методи, здійснюють аналіз отриманих даних - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Рівень навчального навантаження школярів

 • Учні здебільшого на уроках нудьгують і займаються власними справами - 0
 • Уроки відбуваються інтенсивно, що дає школярам можливість максимально виконати всі завдання, у тому числі й домашні - 0,25
 • Нерідко з метою отримання додаткових консультацій учні залишаються після уроків - 0,5
 • Достатньо великий обсяг домашніх завдань учні намагаються вирішити після уроків - 0,75
 • Школярі виявляються активність до предмету на уроках і в позаурочний час. Додаткові заняття викликають у них жвавий інтерес - 1
 • Інше (від 0 до 1)

4. Фактор формалізованості інноваційного середовища характеризується наявністю творчих команд педагогів, які здатні ініціювати нові ідеї, розробляти програми і проекти, реалізувати освітні ініціативи на науково-методичному та організаційному рівні. Для фактору формалізованості важливе значення має здатність педагогів відповідно до сучасних науково-технологічних можливостей презентувати інноваційний досвід.

ФОРМАЛІЗОВАНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Наявність творчих команд

 • Відсутні команди однодумців - 0
 • Формуються команди однодумців навколо ідеї оновлення освіти - 0,25
 • Існують дієві творчі команди, які продукують нові ідеї - 0,5
 • Команди однодумців здатні відтворювати інноваційний досвід - 0,75
 • Творчі команди активно реалізують нові ідеї - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Здатність до розробки програм (проектів)

 • Відсутність навичок у розробці програм (проектів) - 0
 • Здатність до визначення проблем та «больових точок» освіти - 0,25
 • Визначення конкретних заходів і ресурсів - 0,5
 • Документальне оформлення ідеї - 0,75
 • Наявність програми розвитку - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Реалізація освітніх ініціатив

 • Відсутність умов для продукування та підтримки освітніх ініціатив - 0
 • Урахування соціального запиту на освітні ініціативи - 0,25
 • Підтримка освітніх ініціатив на рівні органів державного управління освітою - 0,5
 • Узгодженість освітніх ініціатив із педагогічною наукою - 0,75
 • Забезпечення нормативно-правових, соціально-педагогічних, організаційно-управлінських умов для ефективної реалізації освітніх ініціатив - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Рівень презентабельності

 • Не існує практики презентації інноваційного досвіду - 0
 • Поодиноке використання презентації як форми доведення інформації про хід інноваційного процесу - 0,25
 • Опанування технікою проведення презентації - 0,5
 • Активний інтерес і розробки презентаційних заходів з використанням мультимедійної системи - 0,75
 • Вільне володіння комплексом засобів презентації: мультимедія, зміст і форми, аудиторія, прес-реліз, роздатковий матеріал тощо - 1
 • Інше (від 0 до 1)

5. Фактор упорядкованості інноваційного середовища розкриває рівень керованості змінами в освіті регіону; адміністративної підтримки через упровадження матеріального і морального стимулювання.

УПОРЯДКОВАНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Регульованість інноваційних процесів

 • Інноваційні процеси не мають підтримки в органів державної влади та шкільної адміністрації - 0
 • Педагогічні ініціативи знаходять епізодичну підтримку на рівні органів державної влади та шкільної адміністрації - 0,25
 • Інноваційні процеси постійно є предметом аналізу педагогічних колективів - 0,5
 • Організація і проведення педагогічних ініціатив є одним із пріоритетних напрямів діяльності управління освіти та шкільної адміністрації - 0,75
 • Органи державної влади та шкільної адміністрації забезпечують умови для підтримки педагогічних ініціатив, регулюють інноваційні процеси з урахуванням оновлених функцій педагогічної діяльності - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Система мотиваційних мір

 • Відсутнє стимулювання педагогічної творчості й пошуку - 0
 • Проблема стимулювання педагогічної творчості є предметом адміністративного аналізу - 0,25
 • Періодично надається матеріальне та моральне заохочення педагогів-дослідників - 0,5
 • Система мотивації педагогів узгоджена з органами державної влади та громадського самоврядування - 0,75
 • Розроблена дієва система мотиваційних мір і заходів щодо підтримки педагогів-дослідників - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Планування інноваційного пошуку

 • Відсутнє планування заходів - 0
 • Планування заходів інноваційного пошуку є складовою загальношкільного плану - 0,25
 • Суб'єкти інноваційної діяльності усвідомлюють специфіку проведення пошуку - 0,5
 • Заплановані заходи  реалізації інноваційного пошуку в основному відповідають специфіці проекту - 0,75
 • Існує чіткий план дій інноваційного пошуку - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Контроль і оцінювання

 • Упровадження інноваційної програми не супроводжується контролем і оцінюванням - 0
 • Форми контролю і оцінювання здебільшого не відповідає вимогам до інноваційного пошуку - 0,25
 • Педагоги усвідомлюють необхідність аналізувати результати інноваційного пошуку - 0,5
 • Розроблено план контролю і оцінювання результатів інноваційної програми - 0,75
 • Педагоги володіють методами самоконтролю і самооцінювання, використовуються різні форми аналізу результатів інноваційного пошуку - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Громадська підтримка педагогічних ініціатив

 • Громадськість не виявляє інтересу до питань розвитку освіти - 0
 • Громадськість рідко відгукується на педагогічні ініціативи - 0,25
 • Підтримуючи педагогічні ініціативи, громадськість іноді допомагає школі - 0,5
 • Здебільшого громадськість відгукується на прохання педагогів щодо підтримки педагогічних ініціатив - 0,75
 • Громадськість виявляє високий інтерес до педагогічних ініціатив, бере активну участь в обговоренні та практичному вирішенні питань - 1
 • Інше (від 0 до 1)

6. Фактор когерентності (узгодженості) інноваційного середовища характеризує рівень гармонійної інтеграції інноваційного середовища із запитами та потребами особистості, а також із впливом інших чинників середовища. Основними показниками фактору є регіональна, соціальна інтеграція, узгодженість інноваційного процесу із загальнодержавною освітньою політикою, а також рівень наступності з іншими загальноосвітніми навчальними закладами.

КОГЕРЕНТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Регіональна інтеграція

 • Регіональна специфіка освіти неузгоджена з тенденціями розвитку освіти та державною політикою - 0
 • Інноваційні пошуки частково узгоджені з регіональним компонентом освіти - 0,25
 • Інноваційні пошуки регіональної освіти реалізуються у співпраці з громадськими, політичними, молодіжними організаціями - 0,5
 • Інноваційні процеси узгоджені із соціально-економічними запитами регіону - 0,75
 • Уключеність інноваційних процесів у регіональне середовище на основі програми розвитку освіти - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Соціокультурна інтеграція

 • Інколи у ЗМІ та фахових виданнях з'являються матеріали про інноваційний досвід - 0
 • Педагоги-дослідники беруть участь у заходах регіонального рівня - 0,25
 • Педагоги-дослідники є ініціаторами регіональних заходів, оприлюднюють результати інноваційних пошуків - 0,5
 • Освіта регіону виступає ініціатором різноманітних соціально значущих актів і рухів - 0,75
 • Результати інноваційних пошуків освіти систематично висвітлюються у ЗМІ, є соціокультурним елементом життєдіяльності регіону - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Відповідність загальнодержавній освітній політиці

 • Педагогічні ініціативи, в основному, спрямовані на удосконалення чи репродуктивне відтворення - 0
 • Інноваційний пошук обмежений вимогами державних стандартів - 0,25
 • Інноваційні процеси узгоджені із сучасними формами і методами навчання - 0,5
 • Інноваційні процеси спрямовані на розвиток індивідуальних якостей і потреб школярів - 0,75
 • Розвиток інноваційного середовища здійснюється відповідно до цілей і завдань загальнодержавної політики розвитку освіти - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Наступність між різними навчальними закладами

 • Реалізація інноваційних програм і проектів не враховує наступність навчання школярів - 0
 • До навчальних закладів інноваційного типу розвитку школярі приймаються на загальних підставах - 0,25
 • Школярі навчальних закладів інноваційного типу розвитку легко адаптуються в інших школах - 0,5
 • Результати інноваційних пошуків свідчать про достатній і високий рівень розвитку учнів - 0,75
 • Інноваційні програми і проекти узгоджені з наступними етапами навчання школярів - 1
 • Інше (від 0 до 1)

7. Фактор інформаційності інноваційного середовища характеризує рівень його інформаційного насічення, насамперед, міру забезпеченості науково-методичною літературою, періодичними та фаховими виданнями, оволодіння сучасними інформаційними технологіями тощо.

ІНФОРМАЦІЙНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Науково-методичні фонди

 • Функціонує традиційна система бібліотечного забезпечення - 0
 • Науково-методичні фонди періодично оновлюються - 0,25
 • Науково-методичні фонди постійно оновлюються - 0,5
 • Бібліотечні фонди забезпечені достатньою фаховою та періодичною літературою - 0,75
 • Діє широка мережа науково-методичного забезпечення педагогів, у тому числі в електронному варіанті - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Використання комп'ютерних технологій, Інтернет-ресурсів

 • Недостатня кількість педагогів мають доступ до комп'ютерних технологій та Інтернет-ресурсів - 0
 • Значна кількість педагогів є користувачами комп'ютера та Інтернету, однак не використовують їх у своїй педагогічні практиці - 0,25
 • Педагоги-дослідники постійно звертаються до мережі Інтернету та постійно використовують такі можливості у процесі навчання школярів - 0,5
 • Сучасні інформаційні технології є важливим засобом навчання школярів - 0,75
 • Педагоги спільно з учнями вільно володіють сучасними інформаційними технологіями, створюють мультимедійні презентації до уроків і різних заходів - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Робота із засобами масової інформації

ЗМІ рідко виявляють інтерес до інноваційного пошуку педагогів регіону - 0

Існують епізодичні дані про інноваційні пошуки в освіті - 0,25

Видана спеціальна література, де здійснюється інформування громадськості про інноваційні пошуки в освіті регіону - 0,5

Інформація про результати інноваційних пошуків періодично транслюються через ЗМІ - 0,75

Інноваційна проблематика має окрему рубрику й ефірний час у засобах масової інформації для висвітлення новин - 1

Інше (від 0 до 1)

Фахові видання

 • Педагоги-дослідники рідко висвітлюють результати інноваційного досвіду у фахових виданнях - 0
 • Інноваційний досвід освіти регіону періодично висвітлюється у фахових виданнях - 0,25
 • Матеріали про результати інноваційного пошуку в регіоні оприлюднюються у різних формах видання - 0,5
 • Постійно видаються науково-методичні матеріали за інноваційними програмами і проектами - 0,75
 • У системі освіти регіону налагоджено видання книг, збірників, науково-методичних щорічників тощо з питань педагогічної інноватики - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Рівень обізнаності щодо діючих інноваційних програм у місті, регіонах України, у зарубіжних школах

 • Відсутні бази даних про інноваційні процеси - 0
 • Керівники освіти та шкільна адміністрація усвідомлює необхідність створення баз даних про інноваційні пошуки - 0,25
 • На різних рівнях науково-методичної системи створюються інформаційні бази даних про освітні новації - 0,5
 • Існує широка мережа залучення педагогів до інформаційних джерел із питань педагогічної інноватики, у тому числі в електронному варіанті - 0,75
 • Педагоги-дослідники постійно обмінюються інноваційним досвідом із колегами міста, регіонів, зарубіжними партнерами - 1
 • Інше (від 0 до 1)

8. фактор професійності інноваційного середовища виявляється в інноваційній компетентності педагогів до змін. Основними показниками інноваційної компетентності є вміння реалізувати освітні новації відповідно до науково-методичних вимог, забезпечувати організацію процесу розгортання нововведень, здатність здійснювати само оцінювання та самоконтроль власного інноваційного пошуку. Важливим показником професійності інноваційного середовища є налагоджена система підготовки педагогів до професійної діяльності в умовах змін.

ПРОФЕСІЙНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповідність інноваційних процесів науково-методичним вимогам

 • Педагоги вважають достатньої їх професійну кваліфікацію для реалізації нововведень - 0
 • Педагоги-дослідники розуміють специфіку й особливості ідеї програми (проекту), але не володіють навичками пошукової роботи - 0,25
 • Реалізація інноваційних процесів забезпечена методичними матеріалами - 0,5
 • Педагоги володіють методами діагностування - 0,75
 • Впровадження нововведень супроводжується методичним забезпеченням, діагностуванням окремих процесів і станів, аналізом результатів, описовим викладом і графічними зображеннями - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Відповідність інноваційних процесів організаційним вимогам

 • Відсутній план організації нововведення педагогів-дослідників, збільшено навчальне навантаження школярів - 0
 • Навчальний план школи узгоджено із планом організації інноваційного процесу - 0,25
 • Педагоги-дослідники мають індивідуальні плани роботи з організації інноваційного пошуку - 0,5
 • Індивідуальними планами роботи педагогів ураховані всі життєво важливі етапи інноваційного процесу - 0,75
 • Організація інноваційного пошуку забезпечує доцільний для визначеного експериментом віку режим роботи школярів, створює умови для продуктивного навчання - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Система підготовки педагогів до інноваційного пошуку

 • Функціонує традиційна система навчання педагогічних кадрів - 0
 • Інноваційна проблематика є предметом аналізу на окремих заняттях в системі післядипломної освіти - 0,25
 • З інноваційним досвідом педагоги знайомляться на курсах підвищення кваліфікації та на районних методичних семінарах - 0,5
 • Питання інноваційного розвитку освіти й організації інноваційного пошуку є предметом підготовки педагогів - 0,75
 • Розвивається мережа різних форм підготовки педагогів до інноваційного пошуку (інститут післядипломної освіти, районні науково-методичні центри, майстер-класи, центри мережної підготовки педагогів за окремими проектами тощо) - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Здатність педагогів до самооцінювання та самоконтролю

 • Педагоги не аналізують свій інноваційний досвід - 0
 • Значна частина педагогів неадекватно оцінює результати інноваційного пошуку - 0,25
 • Педагоги-дослідники переконанні у необхідності самостійно здійснювати контроль та оцінювання результатів власного інноваційного досвіду - 0,5
 • Більшість педагогів виявляють самостійну ініціативу у розробці механізмів самооцінювання та самоконтролю- 0,75
 • Педагоги-дослідники визначають критерії своїх досягнень у сфері інноваційних пошуків, самостійно аналізують рівень результатів - 1
 • Інше (від 0 до 1)

9. Фактор соціокультурної активності інноваційного середовища є показником її соціально детермінованого творчого потенціалу і виявляється у здатності впливати на соціокультурне середовище регіону. Ураховуючи, що головним результатом розгортання інноваційних процесів і розвитку інноваційного середовища є соціально активна особистість, здатна творчо змінювати навколишній світ на основі тих цінностей, які вона здобула у школі, основними показниками фактору можна назвати соціально значущі ініціативи, мобільність реагування на соціальні запити, трансляція досягнень у соціальне середовище та соціальна затребуваність випускників.

СОЦІОКУЛЬТУРНА АКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Соціально значущі ініціативи

 • Нові педагогічні ідеї не відповідають соціальним запитам громадян - 0
 • В основному, педагогічні ініціативи відповідають інтересам і потребам мешканців регіону щодо якісної освіти - 0,25
 • Більшість ЗНЗ виступають ініціаторами змін у соціокультурному середовищі регіону - 0,5
 • Педагогічні ініціативи спрямовані на розвиток соціокультурної сфери регіону - 0,75
 • Інноваційні процеси виступають фактором соціокультурної активності громадян в регіоні - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Трансляція досягнень ЗНЗ, які працюють в інноваційному пошуку

 • Школярі рідко беруть участь і перемагають у різного роду змаганнях (олімпіадах, фестивалях, вернісажах тощо) - 0
 • Постійна участь школярів у змаганнях приносить їм перемогу - 0,25
 • ЗНЗ має значні досягнення та є лідером у регіоні в окремих напрямах навчання чи виховання - 0,5
 • У школі здійснюється підготовка до роботи в інноваційному середовищі - 0,75
 • ЗНЗ є науково-методичним центром з розповсюдження інноваційного досвіду - 1
 • Інше (від 0 до 1)

Розроблені факторно-критеріальні параметри підлягають оцінюванню в межах таких значень показників: від «0» до «1». При цьому ми виходили з того, що значення «0» свідчить про відсутність ознаки параметра. Оцінний бал «0,25» означає часткову міру вираженості ознаки. Результати значення «0,5» фіксують імовірність ознаки. Значення «0,75» розкриває достатню міру ознаки. Ідеальним показником є «1».

Кількісний метод оцінювання розвитку інноваційного середовища на основі факторно-критеріальних параметрів здійснюється таким чином:

 • у кожному блоці (наприклад, блок «Стратегія розвитку регіону») відмічається той рядок, який найточніше відображає реальний стан справ у середовищі, яке аналізується;
 • кожний блок має додатковий вільний рядок (інші пропозиції), куди заносяться ті твердження, які не відображені в попередніх показниках. Такі пропозиції розглядаються окремо від запропонованих у таблиці та не додаються до них;
 • оцінка, отримана за даним блоком, фіксується в рядку з назвою блоку;
 • сума отриманих значень за всіма блоками одного фактору фіксується в рядку з його назвою (наприклад, «Стратегічна спрямованість»). Середній бал визначається відповідно до отриманого значення.

На основі середніх балів кожного фактору будується графічна схема інноваційного середовища регіону (ЗНЗ). Незалежно від рівня вираженості того чи іншого фактору, поєднання їхніх даних дозволяє здійснити системний аналіз інноваційного середовища, виявити потенціал для розвитку.

Автор: Л. Ващенко

Освіта.ua
05.03.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів