Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням

Постанова КМУ № 417 від 30.05.2018 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 417 від 30 травня 2018 року

Деякі питання реалізації права осіб
на першочергове зарахування до
закладів вищої (фахової передвищої)
медичної, мистецької та педагогічної
освіти за державним (регіональним)
замовленням

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 454 від 03.06.2020}

{У назві та тексті Постанови слова “вищої медичної і педагогічної освіти” замінено словами “вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти” згідно з Постановою КМ № 454 від 03.06.2020}

З метою задоволення потреб сіл, селищ або селищ міського типу у медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних кадрах Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 454 від 03.06.2020}

1. Затвердити такі, що додаються:

 • Порядок реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу;
 • Типову угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.

2. Обласним державним адміністраціям забезпечити організацію і проведення конкурсів серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням на умовах, визначених у Порядку, затвердженому цією постановою.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснювати щороку формування прогнозованої потреби у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 454 від 03.06.2020}

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Прем'єр-міністр України                                В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2018 р. № 417
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 454)

ПОРЯДОК
реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) освіти для здобуття освіти за медичними (фармацевтичними), мистецькими та педагогічними спеціальностями за державним (регіональним) замовленням шляхом:

 • визначення прогнозованої потреби у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу з урахуванням можливостей забезпечення таких фахівців відповідно до законодавства безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм;
 • здійснення відбору осіб, які претендують на укладення угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу (далі - угода), з метою відпрацювання у державних або комунальних закладах охорони здоров’я, культури, мистецьких школах або закладах освіти;
 • відпрацювання випускниками закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти або відшкодування ними коштів за навчання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) заклад вищої (фахової передвищої) медичної освіти - заклад вищої (фахової передвищої) освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої (фахової передвищої) освіти у галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальностями 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина”, 223  “Медсестринство”, 224 “Технології медичної діагностики та лікування”, 226 “Фармація, промислова фармація”, 227 “Фізична терапія, ерготерапія”, 228 “Педіатрія”, що визначені переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147) (далі - перелік);

2) заклад вищої (фахової передвищої) мистецької освіти - заклад вищої (фахової передвищої) освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої (фахової передвищої) освіти у галузі знань 02 “Культура і мистецтво” за спеціальностями 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 024 “Хореографія”, 025 “Музичне мистецтво”, 026 “Сценічне мистецтво”, що визначені переліком;

3) заклад вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти - заклад вищої (фахової передвищої) освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої (фахової передвищої) освіти у галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” за спеціальностями 012 “Дошкільна освіта”, 013 “Початкова освіта”, 014 “Середня освіта (за предметними спеціальностями)”, 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, 016 “Спеціальна освіта”, 017 “Фізична культура і спорт”, що визначені переліком;

4) відпрацювання випускниками закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної освіти у сільській місцевості або селищі міського типу - робота за трудовим договором на строк не менш як три роки згідно із законодавством про працю в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, культури, мистецьких школах або закладах освіти, що розташовані у сільській місцевості або селищі міського типу, на підставі укладеної угоди, яка дає право на першочергове зарахування до закладу вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної освіти на навчання за денною формою на місця державного (регіонального) замовлення на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), а саме:

 • за медичними (фармацевтичними) спеціальностями - на посадах молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою або лікарів (провізорів) у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, визначених структурними підрозділами облдержадміністрацій з питань охорони здоров’я;
 • за мистецькими спеціальностями - на посадах працівників культури з мистецькою освітою у державних та комунальних закладах культури, мистецьких школах, визначених структурними підрозділами облдержадміністрацій з питань культури;
 • за педагогічними спеціальностями - на посадах педагогічних працівників у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених структурними підрозділами облдержадміністрацій з питань освіти;

5) прогнозована потреба - потреба у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей на середньостроковий та на більш тривалий період залежно від строку підготовки здобувача відповідного рівня вищої (фахової передвищої) освіти, встановленого Законами України “Про вищу освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, в тому числі для медичних (фармацевтичних) спеціальностей тривалість навчання в інтернатурі, та стандартами вищої (фахової передвищої) освіти;

6) роботодавець - державний або комунальний заклад охорони здоров’я, культури, мистецька школа, заклад дошкільної, загальної середньої, позашкільної або професійної (професійно-технічної) освіти, що розташований у сільській місцевості або селищі міського типу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про вищу освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, “Про освіту”, “Про культуру”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”.

Визначення прогнозованої потреби у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу з урахуванням можливостей забезпечення їх безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм

3. Прогнозована потреба у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей у певній сільській місцевості або селищі міського типу визначається виконавчими органами сільських або селищних рад у розрізі населених пунктів, роботодавців, рівнів вищої (фахової передвищої) освіти, спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), строків підготовки фахівців з урахуванням обґрунтованих перспективних потреб та можливостей забезпечення таких фахівців безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.

Інформація для узагальнення подається щороку до 1 лютого органами місцевого самоврядування облдержадміністраціям за встановленими ними формами і повинна містити такі дані:

 • повне найменування сільської, селищної ради;
 • найменування села, селища або селища міського типу;
 • повне найменування роботодавців, що гарантують працевлаштування майбутнім випускникам закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної освіти на умовах, визначених цим Порядком;
 • рівень вищої (фахової передвищої) освіти, якого повинна набути після закінчення закладу вищої (фахової передвищої) освіти особа, з якою передбачається укласти угоду на умовах, визначених цим Порядком;
 • потреба у відповідних фахівцях, що визначається в межах кожного рівня вищої (фахової передвищої) освіти;
 • найменування спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації);
 • строк підготовки фахівця з вищою (фаховою передвищою) освітою (в межах прогнозованої потреби);
 • рішення виконавчих органів сільських, селищних рад щодо взяття на себе зобов’язань стосовно забезпечення фахівця з вищою (фаховою передвищою) освітою на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.

Інформація органів місцевого самоврядування щодо прогнозованих потреб у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою та можливостей забезпечення таких фахівців безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм повинна бути достовірною.

Відбір осіб для укладення угоди

4. У разі наявності визначеної прогнозованої потреби у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу облдержадміністрації щороку до 1 березня оголошують конкурси на укладення угод (далі - конкурси), затверджують і оприлюднюють порядок та умови їх проведення.

5. Конкурси проводяться структурними підрозділами облдержадміністрацій, до компетенції яких належать питання охорони здоров’я, культури та освіти (далі - організатори конкурсу), з урахуванням таких позицій:

1) на місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку, визначеному у прогнозованій потребі, конкурс проводиться серед осіб з базовою середньою або повною загальною середньою освітою або випускників закладів загальної середньої освіти поточного року, а переможцям конкурсу надається право першочергового зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

На місця, де передбачений строк підготовки фахівців за медичними (фармацевтичними), мистецькими та педагогічними спеціальностями відповідає строку, визначеному у середньостроковій потребі, конкурс проводиться серед осіб, які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або освітній ступінь молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) і планують продовжити навчання за умови можливості його закінчення у передбачений строк;

2) перевага під час проведення конкурсу надається особам, які претендують на вступ до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної освіти, які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості або селищі міського типу);

3) результати конкурсу оголошуються організаторами конкурсу не пізніше 30 квітня;

4) до 30 травня переможці конкурсу підписують угоду з організаторами конкурсу. Переможець конкурсу зобов’язується здобути вищу (фахову передвищу) освіту за відповідною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та рівнем вищої (фахової передвищої) освіти, після закінчення навчання укласти з роботодавцем трудовий договір та відпрацювати у нього не менше трьох років.

Якщо переможець конкурсу є неповнолітньою особою, зазначена угода укладається з його батьками або законними представниками. Після досягнення переможцем повноліття угода повинна бути з ним переукладена. У разі коли протягом п’яти місяців з дня досягнення повноліття угоду з переможцем не переукладено, вона вважається такою, що втратила силу, а переможець втрачає право на навчання на місці державного (регіонального) замовлення незалежно від його конкурсного балу під час вступу до закладу вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної освіти.

6. Угода набирає чинності з дня її підписання, а переможець отримує право на першочергове зарахування до закладу вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної освіти на навчання за державним (регіональним) замовленням згідно з умовами прийому на навчання до закладів вищої (фахової передвищої) освіти, що затверджуються МОН.

Угода втрачає силу в разі, коли відповідно до умов прийому на навчання до закладів вищої (фахової передвищої) освіти переможця не зараховано до закладу вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної освіти на місце державного (регіонального) замовлення у рік укладення угоди.

Відпрацювання випускниками закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної освіти або відшкодування коштів за навчання

7. Випускник закладу вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної освіти, який уклав угоду (далі - випускник), повинен у місячний строк після закінчення навчання у закладі вищої (фахової передвищої) освіти прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді.

8. Роботодавці протягом десяти робочих днів повідомляють структурним підрозділам облдержадміністрацій, до компетенції яких належать питання охорони здоров’я, культури та освіти у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, про укладення трудового договору. Зазначені структурні підрозділи здійснюють моніторинг та контроль за відпрацюванням випускниками протягом трьох років відповідно до трудового договору, а також вживають необхідних заходів у разі відмови випускника відшкодувати кошти відповідно до пункту 9 цього Порядку.

9. У разі відмови випускника укласти трудовий договір і розпочати роботу або у разі звільнення працівника за угодою сторін, з ініціативи роботодавця (крім випадків, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України) або з ініціативи такого працівника протягом трьох років від початку роботи в закладі охорони здоров’я, культури, мистецькій школі або закладі освіти такий випускник або працівник зобов’язаний в установленому законодавством порядку відшкодувати до державного або місцевого бюджету кошти, витрачені на оплату послуг з його підготовки закладом вищої (фахової передвищої) освіти.

Розмір коштів, що підлягають відшкодуванню, визначається як сума середньої вартості навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного здобувача вищої (фахової передвищої) освіти за кожний навчальний рік випускника згідно з інформацією про виконання паспорта бюджетної програми головного розпорядника коштів, до сфери управління якого належав заклад вищої (фахової передвищої) освіти протягом періоду навчання в ньому випускника.

При цьому за кожний повний календарний рік зазначена середня вартість навчання враховується у розмірі 100 відсотків, за перший семестр першого року навчання та останній семестр останнього року навчання - у розмірі 50 відсотків.

Документ, що підтверджує повне відшкодування коштів до державного або місцевого бюджету в установленому розмірі, подається до структурного підрозділу облдержадміністрації, до компетенції якого належать питання охорони здоров’я, культури або освіти у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня здійснення такого відшкодування.

10. Спори, що виникають у разі порушення угоди, розглядаються у порядку, встановленому законодавством.

11. Право на відстрочення виконання зобов’язань щодо відпрацювання мають випускники з числа:

 • призваних на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, військову службу за контрактом. Після закінчення служби випускник повинен у місячний строк прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді;
 • вагітних; осіб, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одиноких матерів або батьків, які мають дитину з інвалідністю.

12. Право на звільнення від зобов’язання щодо відпрацювання мають випускники:

 • які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період та отримали посвідчення учасника бойових дій;
 • яким після підписання угоди встановлена інвалідність I або II групи або інвалідність I або II групи встановлена дружині (чоловікові) випускника.

У разі коли умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбачають направлення їх до одного населеного пункту, їх місце роботи визначається за домовленістю з роботодавцями. Якщо при цьому сторони не дійшли згоди, одному з подружжя надається право розірвання угоди в односторонньому порядку.

13. Роботодавець зобов’язаний забезпечити випускника роботою на посаді згідно із штатним розписом.

У разі виробничої необхідності на строк до укладення трудового договору з випускником на таку посаду може бути тимчасово прийнятий інший працівник.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 454 від 03.06.2020}

Освіта.ua
30.05.2018

Популярні новини
Лісовий і Бабак синхронно визнали себе ненауковцями Міністр освіти і науки та голова освітнього комітету ВР очікувано відмовилися від «наукових ступенів»
В Україні відтепер можна відмовитися від наукового ступеня В Україні створений юридичний механізм відмови від наукового ступеня його власниками
Більшість вишів працює у змішаній та дистанційній формі В Україні спостерігається тенденція відмови від дистанційного навчання на користь очного
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів