Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Постанова КМУ № 266 від 29.04.15 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Увага! До постанови внесено зміни. Див. Постанову КМУ № 1392 від 16.12.2022)

(Зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1392 від 16.12.2022)

№ 266 від 29 квітня 2015 року

Про затвердження переліку
галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 674 від 27.09.2016
№ 53 від 01.02.2017}

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що додається.

2. Установити, що здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання відповідно до обраних напрямів підготовки та спеціальностей.

2.1. Установити, що особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями “081 Право”, “293 Міжнародне право” на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти “магістр”, можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти.

{Постанову доповнено пунктом 2.1 згідно з Постановою КМ № 53 від 01.02.2017}

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2015 року.

Прем'єр-міністр України       А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266

ПЕРЕЛІК 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Шифр і найменування галузі знань*

Код і найменування спеціальності

Код і найменування відповідної деталізованої галузі за Міжнародною стандартною класифікацією освіти

01 Освіта/Педагогіка

      

011 Освітні, педагогічні науки

0111

Education science

012 Дошкільна освіта

0112

Training for pre-school teachers

013 Початкова освіта

0113

Teacher training without subject specialisation

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

0114

Teacher training with subject specialisation

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

0114

Teacher training with subject specialisation

016 Спеціальна освіта

0113

Teacher training without subject specialisation

017 Фізична культура і спорт

1014

Sports

02 Культура і мистецтво

          

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

0211

Audio-visual techniques and media production

022 Дизайн

0212

Fashion, interior and industrial design

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

0213

Fine arts

0214

Handicrafts

024 Хореографія

0215

Music and performing arts

025 Музичне мистецтво

0215

Music and performing arts

026 Сценічне мистецтво

0215

Music and performing arts

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

0322

Library, information and archival studies

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

0413

Management and administration

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

0322

Library, information and archival studies

0415

Secretarial and office work

03 Гуманітарні науки

   

 

 

 

  

031 Релігієзнавство

0221

Religion and theology

032 Історія та археологія

0222

History and archaeology

033 Філософія

0223

Philosophy and ethics

034 Культурологія

0314

Sociology and cultural studies

035 Філологія

0231

Language acquisition

0232

Literature and linguistics

04 Богослов’я

041 Богослов’я

0221

Religion and theology

05 Соціальні та поведінкові науки

   

051 Економіка

0311

Economics

052 Політологія

0312

Political sciences and civics

053 Психологія

0313

Psychology

054 Соціологія

0314

Sociology and cultural studies

06 Журналістика

061 Журналістика

0321

Journalism and reporting

07 Управління та адміністрування

      

071 Облік і оподаткування

0411

Accounting and taxation

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

0412

Finance, banking and insurance

073 Менеджмент

0413

Management and administration

0415

Secretarial and office work

075 Маркетинг

0414

Marketing and advertising

076 Підприємництво та торгівля

0413

Management and administration

0416

Wholesale and retail sales

08 Право

081 Право

0421

Law

09 Біологія

091 Біологія та біохімія

0511

Biology

0512

Biochemistry

0522

Natural environments and wildlife

 

 

 

 

 

 

 

10 Природничі науки

   

 

 

 

 

 

 

 

101 Екологія

0521

Environmental sciences

0522

Natural environments and wildlife

102 Хімія

0531

Chemistry

103 Науки про Землю**

0532

Earth sciences

104 Фізика та астрономія

0533

Physics

105 Прикладна фізика та наноматеріали

 


0533


Physics

0588

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics

106 Географія

0314

Sociology and cultural studies

0532

Earth sciences

11 Математика та статистика

   

111 Математика

0541

Mathematics

112 Статистика

0542

Statistics

113 Прикладна математика

0541

Mathematics

0588

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics

0613

Software and applications development and analysis

 

 

 

12 Інформаційні технології

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

121 Інженерія програмного забезпечення

0613

Software and applications development and analysis

122 Комп’ютерні науки

0613

Software and applications development and analysis

123 Комп’ютерна інженерія

0612

Database and network design and administration

0714

Electronics and automation

124 Системний аналіз

0688

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)

125 Кібербезпека та захист інформації

 

0612

Database and network design and administration

0688

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)

126 Інформаційні системи та технології

0611

Computer use

 

0612

Database and network design and administration

13 Механічна інженерія

   

 

  

 

 

   

131 Прикладна механіка

0715

Mechanics and metal trades

132 Матеріалознавство

  

0588

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics

0715

Mechanics and metal trades

0788

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction

133 Галузеве машинобудування

0715

Mechanics and metal trades

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

135 Суднобудування

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

136 Металургія

0715

Mechanics and metal trades

 

 

 

 

14 Електрична інженерія

  

 

 

 

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0713

Electricity and energy

142 Енергетичне машинобудування

0713

Electricity and energy

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

143 Атомна енергетика

0713

Electricity and energy

144 Теплоенергетика

0713

Electricity and energy

145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика

0713

Electricity and energy

16 Хімічна інженерія та біоінженерія

   

 

 

 

161 Хімічні технології та інженерія

0711

Chemical engineering and processes

162 Біотехнології та біоінженерія

0512

Biochemistry

0711

Chemical engineering and processes

163 Біомедична інженерія

0588

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics

0788

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

171 Електроніка

0714

Electronics and automation

172 Електронні комунікації та радіотехніка

0714

Electronics and automation

173 Авіоніка

0714

 

Electronics and automation

 

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

0714

Electronics and automation


175 Інформаційно-вимірювальні технології
 

0714
 
Electronics and automation

0788
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction

176 Мікро- та наносистемна техніка
 

0714
 
Electronics and automation

0788
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction

 

 

 

18 Виробництво та технології

   

 

 

 

   

 

 

 

 

181 Харчові технології

0721

Food processing

182 Технології легкої промисловості

0723

Textiles (clothes, footwear and leather)

183 Технології захисту навколишнього середовища

0712

Environmental protection technology

184 Гірництво

0724

Mining and extraction

185 Нафтогазова інженерія та технології

   

186 Видавництво та поліграфія

0211

Audio-visual techniques and media production

0611

Computer use

187 Деревообробні та меблеві технології

0722

Materials (glass, paper, plastic and wood)

 

 

 

19 Архітектура та будівництво

   

 

 

 

191 Архітектура та містобудування

0731

Architecture and town planning

192 Будівництво та цивільна інженерія

0732

Building and civil engineering

193 Геодезія та землеустрій

0532

Earth sciences

0731

Architecture and town planning

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

0732

Building and civil engineering

 

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

0811

Crop and livestock production

202 Захист і карантин рослин

0811

Crop and livestock production

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

0811

Crop and livestock production

0812

Horticulture

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

0811

Crop and livestock production

205 Лісове господарство

0821

Forestry

206 Садово-паркове господарство

0812

Horticulture

207 Водні біоресурси та аквакультура

0831

Fisheries

208 Агроінженерія

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

0888

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving agriculture, forestry, fisheries and veterinary

21 Ветеринарія

211 Ветеринарна медицина

0841

Veterinary

1022

Occupational health and safety

 

 

22 Охорона здоров’я

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

221 Стоматологія

0911

Dental studies

222 Медицина

0912

Medicine

223 Медсестринство

0913

Nursing and midwifery

224 Технології медичної діагностики та лікування

0914

Medical diagnostic and treatment technology

225 Медична психологія

0313

Psychology

226 Фармація, промислова фармація

  

 

0588

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics

0711

Chemical engineering and processes

0916

Pharmacy

227 Терапія та реабілітація

0915

Therapy and rehabilitation

228 Педіатрія

0912

Medicine

229 Громадське здоров’я

0413

Management and administration

0988

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving health and welfare

1021

Community sanitation

1022

Occupational health and safety

23 Соціальна робота

    

231 Соціальна робота

  

0921

Care of the elderly and of disabled adults

0922

Child care and youth services

0923

Social work and counselling

232 Соціальне забезпечення

0413

Management and administration

0923

Social work and counselling

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

1013

Hotel, restaurants and catering

242 Туризм і рекреація

1015

Travel, tourism and leisure

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251 Державна безпека

1031

Military and defence

252 Безпека державного кордону

1031

Military and defence

253 Військове управління (за видами збройних сил)

1031

Military and defence

254 Забезпечення військ (сил)

1031

Military and defence

255 Озброєння та військова техніка

1031

Military and defence

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)***

1031

Military and defence

257 Управління інформаційною безпекою

1031

Military and defence

26 Цивільна безпека

 

 

 

261 Пожежна безпека

1032

Protection of persons and property

262 Правоохоронна діяльність

   

263 Цивільна безпека

1022

Occupational health and safety

1032

Protection of persons and property

27 Транспорт

   

 

   

 

 

  

 

 

 

 

271 Морський та внутрішній водний транспорт****

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

1041

Transport services

272 Авіаційний транспорт

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

1041

Transport services

273 Залізничний транспорт

  

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

0732

Building and civil engineering

1041

Transport services

274 Автомобільний транспорт

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

1041

Transport services

275 Транспортні технології (за видами)

1041

Transport services

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

0413

Management and administration

29 Міжнародні відносини

    

 

 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

  

0312

Political sciences and civics

0314

Sociology and cultural studies

0388

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information

292 Міжнародні економічні відносини

0311

Economics

0312

Political sciences and civics

293 Міжнародне право

0421

Law

 

__________ 
* Спеціальність, що передбачає вивчення складу і будови Землі, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія та інші фізичні науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія.

** Вид (види) діяльності затверджується відповідним державним органом, який забезпечує виконання завдань у сфері національної безпеки, за погодженням з МОН.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016, № 53 від 01.02.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3333).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1877).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1193 “Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 76, ст. 2817).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 565 “Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 47, ст. 1528).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 660 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1863).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 758 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 65, ст. 2195).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 990 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2485).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 994 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 77, ст. 2605).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 107 “Про внесення зміни до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 449).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 264 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 17, ст. 790).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. № 365 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 39, ст. 1305).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2406).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 267 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 844).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 516 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 37, ст. 1528).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 576 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1690).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 227 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 22, ст. 847).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. № 922 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 77, ст. 3112).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 631 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2730).

Освіта.ua
29.04.2015

Популярні новини
В Україні скасують заочну форму навчання у вишах Вступ на заочну форму навчання до закладів вищої освіти пропонують скасувати з 2024 року
Магістранти-правники склали апробаційний ЄДКІ Успішне складання державного іспиту є необхідною умовою для отримання диплома про вищу освіту
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів