Виробничі запаси: управління, логістичний підхід та інформаційне обслуговування. Реферат

Управління виробничими запасами. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками. Інформаційне обслуговування, цілі і завдання

Управління виробничими запасами

Своєчасне забезпечення виробництва матеріальними ресурсами, залежить від величини і комплектності виробничих запасів на складах підприємства.

Виробничі запаси - це засоби виробництва, які поступили на склади підприємства, але ще не вступивши в виробничий процес. Створення таких запасів дозволяє забезпечити відпуск матеріалів в цехи і на робочі місця у відповідності з вимогами технологічного процесу. Треба відмітити, що на створення запасів відвертається значна кількість матеріальних ресурсів.

Зменшення запасів скорочує розходи по їх утриманню, знижує витрати, прискорює обертання обігових коштів, що в кінцевому результаті підвищує прибуток і рентабельність виробництва. Тому дуже важливо оптимізувати величину запасів.

Управління виробничими запасами виконує наступні функції:

 • Розробка норм запасів по всій номенклатурі матеріалів, які використовуються на підприємстві.
 • Правильне розміщення запасів на складах.
 • Організація діючого оперативного контролю за рівнем запасів і прийняття мір для підтримки їх стану.
 • Створення необхідної матеріальної бази для розміщення запасів і забезпечення кількісного і якісного зберігання.
 • Нормування виробничих запасів - це визначення їх мінімального розміру по видах матеріальних ресурсів для безперебійного забезпечення виробництва. При нормуванні виробничих запасів спочатку визначається норма виробничих запасів в днях, а потім в натуральному і грошовому виразі.

Норма запасу в днях встановлюється на основі наступних даних:

 • Знаходження матеріалів в дорозі (транспортний запас) визначається як різниця між часом проходу вантажу від поставщика до споживача і часом обороту платіжних документів Нтр.
 • Приймання, розвантаження, складування і аналіз якості матеріалів, що поступили - підготовчий запас. Визначається на основі розрахункового або фактичного часу за звітний період, скоректованого з врахуванням організаційно-технічних заходів по механізації вантажно-розвантажувальних робіт Нп.
 • Технологічна підготовка матеріалів до виробництва - технологічний запас утворюється в тому випадку, якщо до початку виробництва потрібна попередня обробка матеріалу, визначається на основі нормативів часу для даних операцій Нт.
 • Перебування матеріалів на складі - поточний запас, який задовольняє поточну потребу виробництва, забезпечує ритмічну роботу між поставщиками. Визначається множенням середньодобової норми потреби в матеріалах на плановий інтервал між двома поставками Нпот.
 • Резерв на випадок перебоїв у забезпеченні і збільшенні випуску продукції (строковий або гарантійний запас). Характеризує відносну постійну величину і відновлюється після наступної норми матеріалів. Норматив страхового запасу визначається по інтервалу відставання поставок або фактичних даних про поступлення матеріалів Нс.

Ндн = Нтр + Нп + Нт + Нпот + Нс.

Норматив виробничих запасів в натуральному виразі по кожному виду матеріальних ресурсів визначається:

     

Ннат = Ндн ∙ Мдн,

Мдн - одноденний розхід в натуральному виразі.

Норматив у вартісному виразі або норматив власних обігових коштів на сировину, матеріали визначається:

Нст = Нд ∙ См = Ндн ∙ Мдн ∙ Ц.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками

Постачальна діяльність переплітається з іншими видами діяльності на підприємстві. Найбільше вона зв'язана з маркетингом, плануванням і фінансами. Часом мета цих служб не співпадає з метою раціональної організації матеріального забезпечення.

У зв'язку з цим необхідно виділити спеціальну логістичну службу, яка би управляла матеріальними потоками починаючи від формування договірних відносин з поставщиками і закінчувати доставкою поставщику готової продукції.

Логістика - наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які проводяться в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрізаводська переробка сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у відповідності з інтересами і вимогами споживача, а також передача, зберігання і обробка відповідної інформації.

Мета логістичної системи - доставка матеріалів, виробів і товарів в задане місце, в потрібній кількості і асортименті.

Виділяють наступні елементи логістичної системи:

 • Закупка - підсистема, яка забезпечує поступлення матеріального потоку в логістичну систему.
 • Склади - будівлі, споруди для зберігання матеріальних запасів.
 • Запаси - запаси матеріалів, які дозволяють логістичній системі швидко реагувати на запит.
 • Обслуговування виробництва - підсистема, яка занята обслуговуванням процесу виробництва.
 • Транспорт - матеріально-технічна база і інфраструктура з допомогою яких здійснюється транспортування вантажів.
 • Інформація - підсистема, яка забезпечує зв'язок і координацію всіх елементів логістичної системи.
 • Кадри - персонал зайнятий виконанням логістичних операцій.
 • Збут - підсистема, яка забезпечує вибуття матеріального потоку із логістичної системи.

Межі логістичної системи:

 • матеріальний потік;
 • потік фінансових засобів.

На малюнку межі логістичної системи, які визначаються циклом виробництва.

Спочатку закуповується сировина, засоби виробництва, які поступають в логістичну систему у виді матеріального потоку, складуються і виходять з логістичної системи в споживання в обмін на фінанси.

Розрізняють матеріальні потоки:

 • зовнішні,
 • внутрішні,
 • вхідні,
 • вихідні.

Застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками дозволяє:

 • гнучко реагувати на швидкозмінність споживачів,
 • скорочувати час між прибуттям сировини і матеріалів і поставкою товарів кінцевому споживачу,
 • мінімізація товарних запасів,
 • скорочення часу доставки товарів,
 • прискорення процесу отримання інформації,
 • підвищення рівня сервісу.

Інформаційне обслуговування, цілі і завдання.

Для успішної роботи на підприємстві необхідно, щоб відповідні підрозділи могли своєчасно отримувати чітку інформацію по таких джерелах:

 • бухгалтерська статистична, оперативна, технічна звітність,
 • нормативні матеріали,
 • первинна технічна і технологічна документація,
 • дані спецспостережень і досліджень,
 • анкетні дані, тестування.

Для проведення аналізу і виявлення резервів ці матеріали бажано використовувати комплексно.

В роботі по виявленню організаційних резервів приймають участь весь колектив і всі ланки управління.

Планово-економічний відділ - показники зв'язані з виконанням виробничої програми.

Виробничо-диспетчерський відділ - показники, які характеризують організацію виробничого процесу і його регулювання.

Відділ головного технолога - показники технічного рівня виробництва.

Відділ нової техніки - показники технічної підготовки виробництва.

Всю аналітичну роботу збирає і обробляє служба головного інженера і складає план вдосконалення організації виробництва.


05.02.2011