Проблема оцінки якості продукції. Реферат

Проблема якості продукції в останні роки придбала світове значення. Постійне підвищення вимог споживачів до якості продукції привело до того, що на іноземних ринках, крім ціни виробу, найважливішим фактором стала його якість

В конкурентній боротьбі перемагає не той, хто продає дешевше, а той, хто поставляє більш якісні вироби. Але першочергове значення в забезпеченні якості продукції має якісне корпоративне управління. Це об'єктивний наслідок досягнутого рівня розвитку продуктивних сил і всезростаючих вимог подальшого розвитку суспільства.

В науковій літературі приділяється значна увага управлінню якості продукції. Теоретичні та практичні засади якості розглядаються у роботах відомих вітчизняних вчених, таких як О.Василенко, В.Покотилова, Г.Зоріна, Н.Резанової, В.Сторожук, В.Чорномаз, М.Шаповал, Л.Швайко, О.Шевченко, Е.Шубіна, О.Щербини та ін., так і іноземних вчених М.Девіс Стівена, Р.Уотермена, Дж. Харингтона, М.Хаммера, А.Чарнса, У.Купера також. Однак, не зважаючи на досить велику кількість праць, присвячених цій проблемі, окремі її аспекти недостатньо розроблені та висвітлені в економічній літературі, і насамперед питання взаємозв'язку якості продукції з якістю управління.

Для управління виробництвом велике значення має встановлення зв'язків між якістю виробів і їх ціною. Відношення між показниками якості і цінами не є простою залежністю. Встановлено, що зниження якості на 10% стосовно світового рівня приводить до зниження ціни на 15-25%, погіршення параметрів якості на 15-25% викликає зниження цін на 40-50%, а зниження якості на 40-50% стосовно світового рівня взагалі виключає можливість продажу виробів на світовому ринку. У той же час цікава і зворотна залежність: підвищення якості на 10-20% у порівнянні зі світовим рівнем дозволяє підвищити ціну виробу на 30-40%!

При оцінюванні якості систем з управлінням визнають за доцільне введення декількох рівнів якості, ранжируваних у порядку зростання складності даних властивостей. Емпіричні рівні якості одержали назви: стійкість, перешкодостійкість, керованість, здатність, самоорганізація. Система, що володіє якістю даного порядку, має і всі інші простіші якості, але не має якостей вищого порядку.

Принцип свободи вибору рішень передбачає можливість зміни критеріїв на будь-якому етапі ухвалення рішень відповідно до обстановки, що складається. Введення рівнів якості дозволяє обмежити дослідження одним з перерахованих рівнів. Для простих систем часто обмежуються дослідженням стійкості. Рівень якості вибирає дослідник залежно від складності системи, цілей дослідження, наявності інформації, умов застосування системи.

Кожна і-я якість j-й системи, i = 1,...,n; j = 1,.... m, може бути описано за допомогою деякої вихідної змінної у системи, що відображає певну істотну властивість, значення якої характеризує міру (інтенсивність) цієї якості. Цей захід назвемо показником властивості або приватним показником якості системи, який може приймати значення з безлічі допустимих значень.

Назвемо узагальненим показником якості j — системи вектор V = < у1, у2, ..., уn >, компоненти якого суть показники його окремих властивостей.

Приватні показники мають різну фізичну природу і відповідно до цього різну розмірність. Тому при утворенні узагальненого показника якості слід оперувати не з «натуральними» показниками, а з їх нормованими значеннями, що забезпечують приведення показників до одного масштабу, що необхідне для їх зіставлення. Задача нормування розв'язується, як правило, введенням відносних безрозмірних показників, що є відношенням «натурального» приватного показника до деякої нормуючої величини, вимірюваної в тих же одиницях, що і сам показник:

У і норм = У і / У і0,

де У і0 – деяке ідеальне значення і – го показника.

При такому розгляді всі критерії в загальному випадку можуть належати до одного з трьох класів: критерій придатності, критерій оптимальності, критерій переваги.

Таким чином, під якістю управлінських рішень розуміємо сукупність властивостей, що забезпечують успішне їх виконання і отримання певного ефекту. У складі властивостей управлінських рішень виділяються обґрунтованість, своєчасність, ефективність, несуперечність, конкретність, простота, повноважність і ін.

Необхідно чітко представляти відмінність між якістю і ефективністю системи управління. Для цього введемо в таблицю 1 співвідношення понять якість і ефективність.

Таблиця 1. Підходи до поняття якості і ефективність.

Параметр

Якість

Ефективність

Визначення

Властивість або сукупність істотних властивостей системи, для її придатності для використовування

Комплексна операційна властивість процесу функціонування системи, що характеризує його пристосованість до досягнення мети

Область вживання

Об'єкти будь-якої природи, зокрема елементи систем

Тільки цілеспрямовані операції системи

Основна характеристика

Сукупність атрибутивних властивостей системи, істотних для її використовування

Ступінь відповідності результату операції її мети

Чинник структурного аналізу

Будова системи (структура, організація, властивості частин)

Алгоритм функціонування, якість системи, що реалізовує алгоритм, дії зовнішнього середовища

розмірність

Показник якості

Показники результативності, ресурсомісткості, оперативності

Спосіб оцінювання

Критерії придатності, оптимальності

Критерії залежно від типу операції

 

Чинників, що впливають на якість управлінських рішень може бути множина. Умовно їх можна розділити на дві групи:

  • ситуативного характеру, пов'язані з усвідомленням проблеми, альтернатив її рішення і їх наслідків. До даної групи відноситься вивчення ситуації, аналіз і прогнози, методи, що використовуються, організація управління на підприємстві і др.;
  • поведінкового характеру в процесі розробки рішень: мотиви, ціннісні орієнтації, рівень вимог, готовність йти на ризик.

Чинники першої групи діють на етапі, передуючому ухваленню рішень, і сприяють формулюванню проблеми. Чинники другої групи виявляються в поведінці керівника, його співробітників в ході розробки управлінських рішень.

Управління якістю вимагає системного підходу, реалізація якого в сучасній практиці здійснюється у вигляді створення стандартизованих систем менеджменту якості, що представляють сукупність документованих методик і засобів планування, забезпечення і контролю якості, виконуваного спеціально призначеними структурними одиницями корпорації.


14.01.2011