Консолідація вугільної промисловості Донбасу: оцінка вартості підприємства. Реферат

Кризовий стан, у якому знаходиться вугільна промисловість України, вимагає прийняття ряду негайних заходів по фінансовій стабілізації галузі. Найбільш гостро стоїть питання про закриття нерентабельних, безперспективних шахт

Ліквідація вуглевидобувних підприємств повинна здійснюватися на основі продуманої стратегії з урахуванням факторів як економічного, так і неекономічного характеру. Для визначення раціональних масштабів цього процесу, а також формування державної політики у відношенні вугільної промисловості актуальною проблемою є розробка методів оцінки вартості вуглевидобувних підприємств і галузі в цілому.

Поняття "оцінка вартості підприємства" порівняно недавно з'явилася в понятійному апараті економічної науки. Як усяке нове поняття вона ще не має загальновизнаного тлумачення. Стосовно до підприємства її розглядають як інтегральну оцінку ресурсного потенціалу, майнового комплексу, оцінку бізнесу, тобто комплексну оцінку всього підприємства. У ній знаходять висвітлення, як елементи діагностики поточного стану, так і прогноз майбутніх ризиків і погроз.

Потреба у визначенні ринкової вартості підприємства не вичерпується операціями купівлі-продажу. Зростає потреба в оцінці бізнесу підприємств при численних і складних варіантах реалізації вартості майнових прав — акціонуванні, залученні нових пайовиків і випуску додаткових акцій, страхуванні майна, одержанні кредиту під заставу майна, численні податків, використанні прав спадкування тощо.

Визначення ринкової вартості підприємства сприяє його підготовці до боротьби за виживання на конкурентному ринку, дає реалістичне уявлення про потенційні можливості підприємства. Процес оцінки вартості підприємства служить підставою для вироблення його стратегії. Він виявляє альтернативні підходи і визначає, який з них забезпечить компанії максимальну ефективність, а отже, і більш високу ринкову ціну.

Тому головною ціллю написання статті є зосередження на актуальні проблемі необхідності розробки метрології для визначення вартості вугільного підприємства.

Не знати сьогодні, скільки коштує підприємство, — це зараз тотожно нерозумінню свого місця на ринку.

В даний час на світовому фінансовому ринку панує тенденція до злиттів і поглинань. Процес консолідації капіталу відбувається на всіх рівнях світової економіки. Угоди по об'єднанню компаній здійснюються як у національному, так і в міжнаціональному, глобальному масштабі. У цьому процесі беруть участь не тільки світові гіганти, але і невеликі національні і регіональні компанії.

Український ринок капіталу в даному випадку не є виключенням. Пройшло вже більш 10 років з того моменту, як у нашій країні з'явилося право приватної власності на засоби виробництва, іншими словами, на підприємства і компанії.

     

Ринкова економіка в Україні розвивається, і паралельно з цим процесом удосконалюються відносини навколо приватної власності.

І в міру того як у нашій країні з'являються незалежні власники підприємств і фірм, усе гостріше стає потреба у визначенні ринкової вартості їхніх компаній.

На початку реформ право власності на багато підприємств було в руках трудових колективів чи вчасно зорієнтувавшихся "нових росіян", а керування ними здійснювалося переважно тими ж людьми, що керували радянськими підприємствами, що працювали по старинці і не займалися питаннями розрахунку вартості свого підприємства.

А тим часом держава, продаючи економічні об'єкти за мінімальними цінами, утрачало право на присвоєння майбутніх доходів, причому найчастіше втрачали ці права і дійсні власники підприємств — їхні працівники.

Очевидно, що інвестора в першу чергу цікавлять майбутні доходи, а не необхідні витрати на створення об'єкта. У силу цього, проведення оцінки вартості підприємства, вимагає використання всього багатобічного комплексу підходів до неї: з погляду витрат на створення підприємства, його майбутньої прибутковості і цін продажу капіталу аналогічних підприємств на ринку. Тому вигідніше всього сьогодні будувати оцінну діяльність, поєднуючи з фінансовими менеджерами, аудиторами, економістами.

Для того щоб оцінка вартості підприємства була достовірної і точний, необхідно строго дотримувати технологію оцінки. Технологія містить у собі ряд послідовних етапів: визначення мети і функції оцінки, розробка плану оцінки об'єкта, визначення найкращого і найбільш ефективного способу використання об'єкта, збір і аналіз необхідної інформації. Точність оцінки вартості підприємства залежить також і від правильності використання методів оцінки.

Тому всім керівникам українських підприємств, у тому числі і керівникам підприємств вугільної промисловості, що прагнуть вивести свої компанії на належний рівень ,необхідно завжди точно знати ціну свого підприємства, тому що саме цей захід є основною запорукою успіху, а для цього необхідна розробка методології оцінки вартості як цілого майнового комплексу.

Література

1. Амоша А.О, Братух І.О. Шляхи рішення проблеми оплати праці у вугільній промисловості// Зкономика УкраиньІ. К.: Видавництво Преса України- 2005р., стор. 105.

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998, — 197 с.

4. “Инфляция в Украине: теория и реальность”, Найденов В. К.: Наукова думка – 95, с.37-39.

5. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджменту. — М.:Справа, 1992. — с. 373.

6. Фалмер Р.М. Энциклопедия сучасного керування. Т 1,3. — М.: 1992.


14.01.2011