Інформаційні системи управління підприємством. Реферат

Класифікація інформаційних систем. Управління інформаційною діяльністю організації: виробничі функції, типові завдання

Класифікація інформаційних систем. Інформаційні системи можна класифікувати за функціональною ознакою та рівнем управління.

Структура інформаційної системи може бути представлена як сукупність її функціональних підсистем, відповідно, інформаційна система класифікується за функціональною ознакою.

У практиці діяльності виробничих та комерційних об'єктів типовими видами діяльності, які визначають типову ознаку класифікації інформаційних систем, є виробнича, маркетингова, фінансова, кадрова діяльність.

Виробнича діяльність пов'язана з безпосереднім випуском продукції і спрямована на створення і впровадження у виробництво науково-технічних новацій.

Маркетингова діяльність включає:

 • аналіз ринку виробників і споживачів продукції, що випускається, аналіз продаж;
 • раціональну організацію матеріально-технічного постачання.
 • організацію рекламної компанії з "просування" продукції;

Фінансова діяльність пов'язана і організацією контролю і аналізу фінансових ресурсів організації на основі бухгалтерської, статистичної, оперативної інформації.

Кадрова діяльність спрямована на підбір і розстановку необхідних фахівців, а також ведення службової документації з різних аспектів.

Зазначені напрями діяльності визначають типовий набір інформаційних систем:

 • виробничі системи;
 • системи маркетингу;
 • фінансові системи і системи обліку;
 • кадрові системи;
 • інші типи систем, що виконують допоміжні функції залежно від специфіки діяльності підприємства (організації).

У великих організаціях основна інформаційна система функціонального призначення може складатись із кількох підсистем для виконання під функцій. Наприклад, виробнича інформаційна система може мати такі підсистеми: управління запасами, управління виробничим процесом та ін.

Нижче наведено за кожним із розглянутих видів систем розв'язувані в них типові задачі.

Таблиця 1. Функції інформаційних систем.

Система маркетингу

Виробничі системи

Фінансові системи та системи обліку

Система кадрів

Інші системи (напр.,інформаційні системи керівництва)

Дослідження ринку і прогнозування продаж

Планування обсягів робіт і розробка календарних планів

Управління портфелем замовлень

Аналіз і прогнозування потреби у трудових ресурсах

Контроль за діяльністю організації

Управління продажами

Оперативний контроль і управління виробництвом

Управління кредитною політикою

Ведення архівів записів про персонал

Виявлення оперативних проблем

Рекомендації з виробництва нової продукції

Аналіз роботи обладнання

Розробка фінансового плану

Аналіз і планування підготовки кадрів

Аналіз управлінських і стратегічних ситуацій

Аналіз і встановлення ціни

Участь у формуванні замовлень постачальникам

Фінансовий аналіз і прогнозування

Забезпечення процесу кадрового управління

Вироблення стратегічних рішень

Облік замовлень

Управління ресурсами

Контроль бюджету. Бухгалтерський облік і розрахунок заробітної платні

 

 

           

 

Тип інформаційної системи залежить від рівня управління та рівня класифікації персоналу.

На рис. 1. наведено один із можливих варіантів класифікації інформаційних систем за функціональною ознакою з урахуванням рівнів управління та рівнів кваліфікації персоналу. Як видно, чим вище рівень управління, тим менше обсяг робіт, виконуваних фахівцями і менеджерами за допомогою інформаційної системи. Однак при цьому зростають складність і інтелектуальні можливості інформаційної системи, її роль у прийнятті менеджером рішень. Будь-який рівень управління потребує інформації із всіх функціональних систем, але у різному обсязі і з різним ступенем узагальнення.

Основу піраміди становлять інформаційні системи, за допомогою яких співробітники виконують оперативне опрацювання даних, а менеджери нижчої ланки виконують оперативне управління. Верхівка піраміди на рівні стратегічного управління змінює свою роль і стає стратегічною, підтримує діяльність менеджерів вищої ланки з прийняття рішень в умовах недостатньої структурованості поставлених завдань.

Рис. 1. Типи інформаційних систем залежно від функціональної ознаки з урахуванням рівнів управління і кваліфікації персоналу

Інформаційні системи оперативного рівня

Інформаційна система оперативного рівня підтримує діяльність фахівців-виконавців (рахунки, зарплата, потоки сировини, матеріалів). Призначення інформаційної системи на цьому рівні відповідати на запити про поточний стан і відслідковувати потік угод, що відповідає оперативному управлінню. Прикладом інформаційних систем оперативного рівня можуть служити бухгалтерська, банківських депозитів, обробки замовлень, реєстрації авіаквитків, виплати зарплати тощо. Задачі, цілі і джерела інформації на оперативному рівні заздалегідь визначені і структуровані. Рішення запрограмоване у відповідності із заданим алгоритмом.

Інформаційна система оперативного рівня пов'язує організацію із зовнішнім середовищем. Якщо система працює неефективно, підприємство або не одержує інформацію ззовні, або не надає інформацію у зовнішнє середовище. Крім того, система оперативного рівня постачає інформацію для інших типів інформаційних систем організації, оскільки містить і оперативну, і архівну інформацію.

Інформаційні системи для фахівців-виконавців

Інформаційні системи цього рівня допомагають фахівцям, які працюють із даними. Завдання такої інформаційної системи інтеграція нових відомостей в організації та допомога в опрацюванні паперових документів.

В основному це інформаційні системи офісної автоматизації, які внаслідок багатопрофільності і простоти використання застосовуються працівниками будь-якого організаційного рівня. Основна мета їх використання - опрацювання даних, підвищення ефективності роботи і спрощення канцелярської праці.

Інформаційні системи офісної автоматизації об'єднують працівників, діяльність яких в основному охоплює управління документацією, комунікації та інші.

Інформаційні системи для менеджерів середньої ланки.

Інформаційні системи цього рівня використовуються для моніторингу, контролю, прийняття рішень і адміністрування. Основні функції цих інформаційних систем:

 • порівняння поточних показників з минулими;
 • укладання періодичних звітів (за певний час) на відміну від звітів з поточних подій на оперативному рівні;
 • забезпечення доступу до архівної інформації та інші.

На цьому рівні можна виділити два типи інформаційних систем:

1. Управлінські і системи підтримки прийняття рішень.

2. Управлінські інформаційні системи мають незначні аналітичні можливості. Вони обслуговують управлінців, які потребують щоденної, щотижневої інформації про стан справ. Інформація надходить із інформаційної системи оперативного рівня. Ці системи:

 • використовуються для підтримки прийняття рішень структурованих і частково структурованих задач на рівні контролю за операціями;
 • орієнтовані на контроль, звітність і прийняття рішень щодо оперативного стану;
 • спираються на дані та їх потоки всередині організації;
 • мають незначні аналітичні можливості і негнучку структуру.

Системи підтримки прийняття рішень обслуговують частково структуровані задачі, результати яких важко прогнозувати заздалегідь. Мають більш потужний аналітичний апарат з кількома моделями. Інформацію одержують з управлінських і оперативних інформаційних систем.

Характеристики систем підтримки прийняття рішень:

 • забезпечують розв'язання проблем, розвиток яких важко прогнозувати;
 • мають складні інструментальні засоби моделювання і аналізу;
 • дозволяють легко змінювати постановку вирішуваних задач і вхідні дані;
 • відрізняються гнучкістю і легко адаптуються до зміни умов;
 • мають технологію, максимально орієнтовану на користувача.

Управління інформаційною діяльністю організації: виробничі функції, типові завдання

Створення ефективних умов функціонування інформаційних ресурсів підприємства потребує концепції управління інформаційною системою організації, мета якого - ефективне управління інформаційними ресурсами (внутрішніми і зовнішніми) за допомогою сучасної інформаційної техніки. Впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність має на меті не тільки автоматизацію рутинних методів опрацювання інформації, й організацію інформаційно-комунікативного процесу на якісно новому рівні.

Комп'ютерна інформаційна система є полі структурним об'єктом і включає взаємопов'язану сукупність комплексу апаратно-програмних засобів для збирання, передавання та опрацювання інформації, відповідної інформаційної бази.

Автоматизована система управління - "...це людино-машинна система, у якій провідне місце належить людині. Саме людина визначав зміст і характер діяльності автоматизованої системи управління, перелік вирішуваних нею завдань, критерії їх результатів, користується цими результатами і приймає кваліфіковані рішення". Автоматизована інформаційна система є об'єктом управління з боку людини і протягом свого існування проходить декілька фаз - їх називають життєвим циклом системи: від задуму до розробки, експлуатації і списання .

Організаційно-технологічне забезпечення процесу створення повнофункціональної інформаційної системи включає широкий спектр робіт, пов'язаних із організацією системи доступу користувачів до інформаційно-обчислювальних ресурсів:

 • створення інформаційної системи, яка забезпечує ефективний комплексний пошук і аналіз інформації у колекціях гетерогенних об'єктів;
 • подання різнорідної інформації у зручному вигляді для кінцевого користувача;
 • розробка зручного інтерфейсу користувача;
 • узгодження використовуваних стандартів і технічних рішень;
 • вирішення питань захисту інформації;
 • розв'язання юридичних питань використання програмних продуктів, електронних ресурсів та інших об'єктів інтелектуального права.

Узагальнену структуру праці менеджера інформаційної системи можна представити таким чином:

Ціль - організація і планування інформатизації та інформаційної діяльності на підприємстві, оперативне управління інформаційними потоками, проектування та експлуатація систем інформаційного забезпечення в науковій, управлінській сферах, впровадження інформаційних технологій, інформаційний пошук адміністрування даних, стратегічне управління всіма видами інформаційної діяльності організації.

Предмет - документно-інформаційні ресурси, документно-інформаційні системи, інформаційні технології.

Засоби – інформаційні системи і телекомукаційні мережі, програмне забезпечення, управління всіма видами інформаційної діяльності

Процедури – технологія менеджменту: аналіз, планування, організація, контроль в галузі:

 • обробки інформації в інформаційних системах;
 • впровадження інформаційних технологій;
 • управління комунікаціями і інформаційними потоками в організації.


10.01.2011