Інвестиційний та страховий менеджмент. Реферат

Відродження фінансово-кредитного та інвестиційного ринків — обов'язкова умова ефективності інвестиційної діяльності в Україні на сучасному етапі розвитку економіки. Економічного підсилення й активності інвестиційної діяльності можна досягти тільки шляхом створення ринку капіталу

Суб'єктами ринку капіталу, окрім банків, повинні стати й страхувачі. Розвиток страхової справи буде корисним для вирішення проблеми інвестицій.

Для виходу економіки країни з кризового стану та для її стабілізації потрібна обґрунтована інвестиційна політика держави і необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат. "Зниження інвестиційної активності відбувається в усіх джерелах інвестування". Причина спаду — зниження прибутковості, відсутність належного виробничого розвитку, неналежне використання амортизаційних відрахувань. Слід також враховувати, що фізична і моральна старість виробничих фондів становить близько 60-70 %. Така зношеність фондів загрожує різноманітними аваріями і катастрофами, що призводять до людських жертв і припинення господарської діяльності.

Інвестиції повинні випереджати темпи зростання ВВП, тому прискорене зростання інвестицій є передумовою економічного розвитку. Серед обов'язкових заходів також — залучення внесків населення, а це можливе тільки за умови зміцнення довіри. Один із шляхів зміцнення такої довіри — страхування усіх внесків, що потребує розвитку страхової справи.

У країнах з розвинутою економікою страхова справа набула чималого розмаху, вона забезпечує надійну охорону інтересів підприємців від несприятливих наслідків різноманітного роду техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних чинників, стихійних та інших лих. Позаяк діяльність в умовах ринку супроводжується різноманітного роду ризиками, нині характер і функції страхування в Україні принципово змінюються, зростає його значення як ефективного, раціонального, економічного і доступного засобу захисту майнових інтересів суб'єктів господарювання, виробників товарів і послуг, а також захисту громадян. Тому страхування потрібно розглядати як складову частину інвестиційного процесу в колі питань накопичення коштів, необхідних для виплати страхових відшкодувань.

Як і всяка господарська діяльність, страхування потребує управління. Проте страхова справа має певні особливості, що відрізняють його від інших видів господарювання. Ці особливості полягають у тому, що: страхова діяльність визначається в Україні як виняткова діяльність і регламентується відповідним Законом України.

Отже, найважливіший показник діяльності страхувачів є обсяг страхових платежів і фінансово-результативні показники. Важливим моментом у процесі господарської діяльності підприємств є прибутки, але прибутки в цілому по країні і у більшості галузей знижуються. Так у 1995 р. прибутки по всіх галузях становили — 18806 млн. грн., у 1996 р. — 14418, у 1998 р. — 3419. Прибутки в цілому по країні постійно зменшувалися. На цьому тлі страхування має привабливий вигляд інвестора, прибутки якого постійно збільшуються.

Для наочності скористаємося не самими показниками прибутків, а їх індексами. Порівняємо індекс прибутку в цілому по господарству з індексом прибутку в страхуванні: у 1996 р. (у цілому по країні й у страхуванні, відповідно) — 76,7 % і 169,5 %; у 1997 р. — 96,2 % і 223,9 %; у 1998 р. — 24,7 % і 189,5 %. Аналізуючи отримані дані, дійдемо висновку, що, незважаючи на спад прибутку в цілому, у страхуванні відбувалося зростання обсягів прибутку. А це означає, що цей сегмент ринку набув розвитку. І хоча прибутки в страхуванні нині не такі, порівняно з ВВП, значні, проте недооцінювати страхування як інвестора не можна.

У країнах із розвинутою ринковою економікою страхувачі більшу частину прибутку одержують не від страхової діяльності, а від інвестиційної. Головне завдання для страхувачів — збільшити кількість страхувальників і використати зібрану страхову премію для інвестиційної діяльності.

     

Економічна сутність інвестицій. Поняття про валові та чисті інвестиції. Динаміка інвестування. Фактори, що впливають на обсяги інвестицій. Економічна сутність і функції страхування. Класифікація страхування. Класифікація інвестицій за об'єктами вкладання коштів, характером участі в інвестуванні, періодом інвестування, формами власності інвесторів, регіональною ознакою. Сутність, мета й завдання інвестиційного та страхового менеджменту. Основні функції інвестиційного та страхового менеджменту. Основні поняття інвестиційної діяльності. Основні поняття страхової справи.

Економічна сутність інвестицій

Економічна діяльність суб'єктів господарювання* значною мірою залежить від обсягів і форм інвестицій.

Термін "інвестиція" походить від латинського invest, що означає "вкладати". Нині інвестиції — це вкладання капіталу з метою подальшого його нарощування. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу.

Джерелом приросту капіталу, основним мотивом інвестування є одержуваний прибуток. Обидва процеси — вкладання капіталу і одержання прибутку — відбуваються в певному поточному часі, а саме: можна поступово вкладати капітал, а потім одержувати прибуток; паралельно вкладати капітал й одержувати прибуток; вкладати капітал з інтервалами, а через певний час одержати прибуток. У першому випадку прибуток буде одержано після завершення інвестування в повному обсязі; у другому випадку прибуток можливий за умови повного завершення процесу інвестування; у третьому випадку між періодом інвестування та одержанням прибутку минає певний час, що залежить від форми інвестування та особливостей інвестиційного проекту.

У сучасній зарубіжній літературі термін "інвестування" часто трактується як придбання цінних паперів (акцій, облігацій). В Україні цей термін ідентифікується з терміном "капітальні вкладення". Інвестиції у такому випадку розглядаються як вклади у відтворення основних фондів (споруд, обладнання, транспортних засобів). Водночас інвестиції можуть спрямовуватися на поповнення обігових коштів, придбання нематеріальних активів (патентів, ліцензій, ноу-хау).

Декотрі автори, визначаючи термін "інвестиції", вважають, що такі існують лише у грошовій формі. Але інвестування капіталу може здійснюватися також у будь-якій іншій майновій формі або у формі немайнових активів (сюди належать досвід роботи, пакети програм, інші форми інтелектуальної власності); сукупності технічних, технологічних, комерційних та інших знань; виробничого досвіду; права використання землі, води, ресурсів, споруд, а також інших майнових прав.

Розрізняють інвестиції валові та чисті.

Валові інвестиції — це загальний обсяг інвестувань за певний період, які спрямовані на нове будівництво, придбання засобів виробництва та збільшення товарно-матеріальних засобів.

Чисті інвестиції — це сума валових інвестицій без суми амортизаційних відрахувань у певному періоді.

Динаміка чистих інвестицій характеризує економічний розвиток підприємства, галузі, держави. Якщо сума чистих інвестицій від'ємна, тобто обсяг валових інвестицій менший за суму амортизаційних відрахувань, це свідчить про зменшення обсягу випуску продукції. Якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю, це означає відсутність економічного зростання, а якщо сума валових інвестицій перевищує суму амортизаційних відрахувань, то це означає, що економіка розвивається.

Динаміка інвестування

Зі збільшенням обсягів чистих інвестицій збільшуються доходи. На обсяг інвестицій впливає чимало факторів. Розглянемо основні з них.

Обсяг інвестицій залежить від розподілу доходу на використання та заощадження.

В умовах низьких середньодушових доходів основна їх частина витрачається на споживання. Зі збільшенням доходів збільшується та їх частина, яка спрямовується на заощадження і є джерелом внутрішніх інвестиційних ресурсів.

На обсяг інвестицій істотно впливає очікувана норма чистого прибутку. Як відомо, в умовах ринкової економіки прибуток є основним мотивом інвестування. Зі збільшенням очікуваної норми чистого прибутку обсяг інвестицій збільшується.

На обсяг інвестицій істотно впливає й ставка позичкового процента, оскільки у процесі інвестування використовується як власний, так і позичковий капітал. Якщо очікувана норма чистого прибутку перевищує ставку позичкового процента, то за інших рівних умов інвестування буде ефективним. Зі збільшенням ставки позичкового процента обсяг інвестицій зменшується, і навпаки.

Очікуваний темп інфляції також істотно впливає на обсяг інвестицій. Що вищий очікуваний темп інфляції, то швидше знецінюється очікуваний прибуток після процесу інвестування. Цей фактор має вирішальне значення в разі довгострокового інвестування.

Література

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. — К.: Товариство "Знання", КОО, 1997. — 216 с.

2. Закон України "Про страхування" // Уряд, кур'єр. — 1996. — 18 квіт.

3. ЛукіновІ. І. Інвестиційна діяльність в забезпеченні стабільного розвитку // Персонал. — 2000. — № 1(2). — 200 с.

4. Страховое дело: Учебник/Под ред. РейтманаЛ. И. — М.: Рост.н/Д., 1992. — 530 с.

5. Страхование: Учеб. для вузов. — М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. — 311с.

6. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С.Оса-дець, д-р екон. наук, проф. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998. — 528 с.

7. Статистичний щорічник України за 1998 рік / За ред. О.Г.Оса-уленка. — К.: Техніка, 1999. — 576 с.

8. Степанов Д.В. Страховий ринок України: 1995-1998 p.//Фінансові послуги. — 2000. — № 1-2. — С. 17-19.

9. Степанов Д. В. Сходные пути развития // Страховое ревю. — 2000. — № 4 (72).

10. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. — К.: МАУП, 1999. — 184с.


01.01.2011