Облігації, акції та сертифікати: статистичне забезпечення операцій. Реферат

У рефераті подано відомості про статистичне забезпечення операцій з облігаціями, акціями та сертифікатами

Облігації та акції як два класи цінних паперів тісно взаємопов'язані:

  • основна мета цих цінних паперів — залучити кошти для реалізації тих чи інших процесів;
  • акціонерний банк може емітувати як акції, так і облігації;
  • ці папери можуть взаємно обмінюватися.

Сертифікат — це письмове свідоцтво емітенту про вклад на його ім'я коштів. Він затверджує право утримувача паперу або його правонаступника на одержання після закінчення встановленого строку суми депозиту або вкладу та процентів по ньому.

Відмінності між акцією та облігацією

Облігації

Акції

1 . Утримувач облігації має статус кредитора, але не має права власника

1. Власник акції є одним із власників банку

2. Проценти утримувачу облігації виплачуються, як правило, один раз на рік незалежно від прибутку та фінансового стану банку до виплати дивідендів за акціями

2. Проценти за акціями виплачуються залежно від прибутку та фінансового стану банку

3. Утримувачі облігацій мають пріоритетне право на розподілюваний прибуток і активи банку при його ліквідації

3. Власники акцій такого права не мають

4. Проценти за облігаціями виплачуються у визначені строки, які обумовлені умовами позики

4. Акції приносять дохід у необмежений період часу

 

Класифікація облігацій

Ознака

Вид облігацій

1. Емітенти

а) державні; б) муніципальні; в) корпоративні; г) іноземні

2. Мета випуску

а) фінансування нових інвестиційних проектів; б) рефінансування заборгованості емітента; в) фінансування невиробничої діяльності

3. Строк позики

а) короткострокові; б) довгострокові

4. Спосіб реєстрації руху

а) іменні; б) на пред'явника

5. Форма оплати доходу

а) з фіксованою ставкою; б) з плаваючою ставкою; в) з дисконтом; г) виграшні

 

Класифікація сертифікатів

Ознака

Вид сертифіката

Власник

• фізична особа — ощадний; • юридична особа — депозитний

Форма розрахунків

• готівкою — ощадний; • безготівкова — депозитний

Строк позики

• терміновий; • до запитання

Спосіб реєстрації руху

• на пред'явника; • іменний

Спосіб реєстрації випуску

• з корінцями; • без корінців

 

Емітентом сертифіката може бути лише банк. Вкладника коштів або його спадкоємця називають бенефіціаром.

На відміну від облігації сертифікат характеризується:

  • короткостроковістю;
  • легкою здійснюваністю;
  • високим рівнем дохідності.

Реєстр акціонерів акціонерного товариства

Розвиток процесу приватизації шляхом акціонування обумовлює необхідність чіткої і своєчасної реєстрації власників акції AT у спеціальному реєстрі. За допомогою такого реєстру фіксуються всі відомості про акціонерів, що необхідно, насамперед, для самого товариства. Крім того, активізація вторинного обертання акцій на фондовому ринку також викликає необхідність повної інформації про акціонерів. Для самого акціонера така реєстрація означає перехід до нього права власності, без чого він не може стати повноправним власником акції.

Ведення реєстру акціонерів товариства здійснюється AT у термін не пізніше одного місяця після проведення державної реєстрації. Загальні правила ведення і збереження реєстру акціонерів і внесення відповідних записів у нього визначаються правовими актами України.

Процедура ведення реєстру повинна забезпечувати повну інформацію про кожного акціонера, про акціонерне товариство, номінальних власників акцій із вказівкою підстави для внесення запису. Насамперед, до реєстру вносяться відомості про акціонерне товариство: юридична адреса AT, дані про державну реєстрацію, розмір статутного капіталу, кількість, номінальна вартість, категорія (тип) акцій, їх відокремлення і консолідація, відомості про виплату дивідендів; кількість, категорія акцій, викуплених AT.

Інформація про кожного акціонера, внесена до реєстру, включає такі дані: повна назва (ім'я), реквізити акціонера (місцезнаходження, розрахунковий рахунок — для юридичних осіб; місце проживання, паспортні дані — для фізичних осіб), кількість, категорія і номінальна вартість акції, що є у власності акціонера, дата придбання акції, дата внесення останнього платежу за акції, дата, коли ця особа перестала бути акціонером, і інші відомості, передбачені законодавством про цінні папери. Відомості про власні акції, придбані АТ-емітентом, також включаються до реєстру акціонерів.

Акціонерне товариство має право доручити реєстрацію акціонерів іншим організаціям, що іменуються номінальними тримачами акцій. До таких організацій можуть відноситися банк, депозитарій, фонд майна, інвестиційний інститут (крім консультантів) й інші спеціалізовані організації, що мають право здійснювати таку діяльність відповідно до законодавства. Номінальні тримачі акцій зобов'язані в обумовлений договором термін повідомляти AT про всі зміни в реєстрі акціонерів.

Для внесення записів до реєстру повинні бути представлені документи, що підтверджують право власності на акції. При заснуванні товариства підставою для внесення до реєстру записів про акціонерів є установчий договір про створення товариства і документи, що підтверджують оплату акціонерами їх внесків. Підставою для внесення записів можуть бути факти обтяження акції зобов'язаннями, письмове доручення акціонера чи AT й інші підстави придбання права власності на акції.

До реєстру акціонерів вносяться дані про нового власника акцій за його вимогою на підставі перерахованих документів, що підтверджують право власності на акції. Записи до реєстру акціонерів товариства за вимогою акціонера чи номінального тримача акції провадяться не пізніше трьох днів з моменту представлення передбачених документів.

AT має право доручити ведення і збереження реєстру акціонерів спеціалізованому реєстратору — юридичній особі, з якою товариство укладає договір. Спеціалізованим реєстратором не може бути номінальний тримач акцій та акціонер цього товариства.

Відповідно до договірних термінів спеціалізований реєстратор повідомляє товариству про всі зміни в реєстрі, щомісяця звіряє кількість і категорії розміщених акцій і акцій, переданих зареєстрованими особами. Незважаючи на залучення спеціалізованого реєстратора, товариство не звільняється від відповідальності за ведення і збереження реєстру акціонерів.

Тримач реєстру зобов'язаний вносити до реєстру відомості про кожного акціонера і дані про номінальних тримачів акцій. При вторинному обігу акцій учасники ринку цінних паперів зобов'язані повідомляти тримача реєстру про укладені акціонерами цього емітента угоди. Тримач реєстру вносить ці відомості до реєстру акціонерів.

Тримач реєстру (чи це сам AT, чи спеціалізований реєстратор) не має права здійснювати операції з акціями, що належать зареєстрованим у реєстрі акціонерам. Виняток становить процес викупу товариством власних акцій відповідно до законодавства України.

Акціонери і номінальні власники акцій, у свою чергу, повинні вчасно повідомляти тримачеві реєстру про зміни, що відбулися у відомостях, занесених до реєстру, інакше AT і спеціалізований реєстратор не несуть відповідальності за збиток, заподіяний у результаті змін, цим особам.

Обов'язком тримача реєстру є видача виписки з реєстру акціонерів за вимогою акціонера чи номінального тримача акцій. Виписка з реєстру, що підтверджує право на акції, не є цінним папером, тому передача її з рук у руки не означає переходу права власності на акції.

Ведення реєстрів на паперових носіях у великих AT надзвичайно складне і трудомістке. У зв'язку з цим система реєстрації акціонерів здійснюється у вигляді електронного запису з застосуванням комп'ютерних програм ведення реєстру власників акцій. Оригінал реєстру завіряється двома підписами посадових осіб і печаткою тримача реєстру акцій.

Література

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. —Μ.: Финансы и статистика, 1994.

2. Каратуев А.Г. Ценные бумаги, виды и разновидности: Учеб. пособие. — М.: Российская деловая литература, 1997.

3. Справочник финансиста предприятия. — М.: ИНФРА-М, 1996.

4. Финансы предприятий: Учеб. пособие / Под ред. Е.И.Бородиной. — М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995.

5. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. А.М.Ковалевой — М.: Финансы и статистика, 1996.


01.01.2011