Системи фінансового планування. Реферат

У рефераті розглянуто систему прогнозування фінансової діяльності та методи фінансового планування діяльності підприємства

Системи і методи фінансового планування. Фінансове планування являє собою процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників по забезпеченню розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової діяльності в майбутньому періоді.

Фінансове планування на підприємстві (чи внутрішньо фірмове фінансове планування) базується на використанні трьох основних нею систем:

 • прогнозування фінансової діяльності;
 • поточне планування фінансовою діяльністю;
 • оперативне планування фінансової діяльності.

Кожній з цих систем фінансового планування притаманний певний період і свої форми реалізації його результатів (табл.1.)

Таблиця 1. Системи фінансового планування і форми реалізації його результатів на підприємстві

Системи фінансового планування

Форми реалізації результатів фінансового планування

Період планування

1.Прогнозування фінансової діяльності

Розробка загальної фінансової стратегії і фінансової політики по основним напрямкам фінансової діяльності підприємства

до 3-х років

2.Поточне планування фінансової діяльності

Розробка поточних фінансових планів по окремих аспектах фінансової діяльності

 

3.Оперативне планування фінансової діяльності

Розробка і доведення до виконавців бюджетів, платіжних календарів і інших форм оперативних планових завдань по усім основним питаннях фінансової діяльності

місяць, квартал

 

 

Усі системи фінансового планування знаходяться у взаємозв’язку і реалізуються у визначеній послідовності. Початковим вихідним етапом планування є прогнозування основних напрямків і цільових параметрів фінансової діяльності шляхом розробки загальної фінансової стратегії підприємства, яка покликана визначати задачі і параметри поточного фінансового планування. У свою чергу, що поточне фінансове планування створює основу для розробки і доведення до безпосередніх виконавців оперативних бюджетів по всіх основних аспектах фінансової діяльності підприємства.

Система прогнозування фінансової діяльності являється найбільш складною серед розглянутих систем фінансового планування і вимагає для своєї реалізації високо кваліфікованих виконавців. На кожному конкретному підприємстві система фінансового прогнозування базується на визначеній фінансовий ідеології.

Фінансова ідеологія підприємства характеризує систему основних принципів здійснення фінансової діяльності конкретного підприємства, обумовлених його „місією" і фінансовим менталітетом його засновників і менеджерів.

Здійснюване з урахуванням фінансової ідеології прогнозування фінансової діяльності спрямовано насамперед на розробку фінансової стратегії підприємства.

Фінансова стратегія підприємства являє собою тему довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства, обумовлених його фінансовою ідеологією, і найбільше ефективних шляхів їхнього досягнення.

Являючи частиною загальної стратегії економічного розвитку підприємства прийнята фінансова стратегія носить стосовно неї підлеглий характер і повина бути погоджена з її цілями і направленнями. Разом з тим, фінансова стратегія сама робить істотний вплив на формування загальної стратегії економічного розвитку підприємства.

Це зв'язано з тим, що основна мета загальної стратегії — забезпечення високих темпів економічного розвитку і підвищення конкурентної позиції підприємства пов'язаної з тенденціями розвитку відповідного товарного ринку (споживчого чи факторингового виробництва). Якщо тенденції розвитку товарного і фінансового ринку не збігаються, може виникнути ситуація, коли цілі загальної стратегії розвитку підприємства не можуть бути реалізовані в зв'язку з фінансовим обмеженнями. У цьому випадку фінансова стратегія вносить певні корективи в загальну стратегію розвитку підприємства.

Процес формування фінансової стратегії підприємства здійснюється по наступним етапах (мал. 2.).

1. Визначення загального періоду формування фінансової стратегії. Цей період залежить від ряду умов.

Головною умовою його визначення є тривалість періоду, прийнятого для формування загальної стратегії розвитку перед прийняттям — тому що фінансова стратегія носить стосовно неї під лагоджений характер, вона не може виходити за межі цього періоду (більш короткий період формування фінансової стратегії допустимий)

Важливою умовою визначення періоду формування фінансової стратегії підприємства являється передбачуваність розвитку економіки в цілому і кон'юнктури тих сегментів фінансового ринку, з якими зв'язана майбутня фінансова діяльність підприємства — в умовах нинішнього нестабільного (а по окремим аспектам непередбаченого) розвитку економіки країни цей період не може бути занадто тривалим і в середньому повинен тривати близько 3 років.

Умовами визначення періоду формування фінансової стратегії є також галузева приналежність підприємства, його розмір, стадія життєвого циклу й інші.

Основні етапи процесу розробки фінансової стратегії підприємства:

 • Визначення загального періоду формування фінансової стратегії.
 • Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища і кон'юнктури фінансового ринку, формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства.
 • Конкретизація цільових показників фінансової стратегії по періодах її реалізації.
 • Розробка фінансової політики по окремим аспектам фінансової діяльності.
 • Розробка системи організаційно-економічних заходів щодо забезпечення реалізації фінансової стратегії.
 • Оцінка розробленої фінансової стратегії.

2. Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища і кон’юнктури фінансового ринку. Таке дослідження визначає вивчення економіко-правових умов фінансової діяльності підприємства і можливої їхньої зміни в майбутньому періоді. Крім того, на цьому етапі розробки фінансової стратегії аналізується кон'юнктура фінансового ринку і фактори її визначальні, а отже розробляється прогноз кон'юнктури в розрізі окремих сегментів цього ринку, зв'язаних з майбутньою фінансової діяльністю підприємства.

3. Формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства. Головною метою цієї діяльності є підвищення рівня добробуту власників підприємства і максимізація його ринкової вартості. Разом з тим, ця головна ціль вимагає визначеної конкретизації з урахуванням задач і особливості майбутнього фінансового розвитку підприємства.

Система стратегічних цілей повинна забезпечувати формування достатнього обсягу власних фінансових ресурсів і використання власного капіталу; оптимізацію структури активів і використовуваного капіталу; прийнятно рівня фінансових ризиків у процесі здійснення стоїмо господарської діяльності і т.п.

Систему стратегічних цілей фінансового розвитку слід формувати чітко і коротко, відбиваючи кожну з цілей у конкретних показниках — цільових стратегічних нормативах. У якості таких цільових стратегічних нормативів по окремим аспектам фінансової діяльності підприємства можуть бути встановлені:

 • середньорічний темп росту власних фінансових ресурсів сформованих із внутрішніх джерел;
 • мінімальна частка власного капіталу в загальному об’ємі використовуваного капіталу підприємства;
 • коефіцієнт рентабельності власного капіталу підприємства;
 • співвідношення оборотних і необоротних активів підприємств;
 • мінімальний рівень грошових активів, забезпечують поточну платоспроможність підприємства;
 • мінімальний рівень самофінансування інвестицій;
 • граничний рівень фінансових ризиків у розрізі основних напрямків господарської діяльності підприємства.

4. Конкретизація цільових показників фінансової стратегії по періодах її реалізації. У процесі цієї конкретизації забезпечується динамічність представлення системи цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності, а також їх зовнішня і внутрішня синхронізація у часі.

Зовнішня синхронізація передбачає узгодження у часі реалізації розроблених показників фінансової стратегії з показниками загальної стратегії розвитку підприємства, а також із прогнозованими змінами кон'юнктури фінансового ринку.

Внутрішня синхронізація передбачає узгодження у часі всіх цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності між собою.

5. Розробка фінансової політики по окремих аспектах фінансової діяльності. Цей етап формування фінансової стратегії є найбільш відповідальним.

Фінансова політики являє собою форму реалізації фінансової ідеології і фінансової стратегії підприємства у розрізі найбільш важливих аспектів фінансової діяльності на окремих етапах її здійснення. На відміну від фінансової стратегії в цілому, фінансова політика формується лише по конкретним напрямкам фінансової діяльності підприємства, що вимагають забезпечення найбільш ефективного керування для досягнення головної стратегічної мети цієї діяльності.

Формування фінансової політики по окремих аспектах фінансової діяльності підприємства може носити багаторівневий характер. Так, наприклад, у рамках політики керування активами підприємства можуть бути розроблені політика керування обіговими і не обіговими активами. У свою чергу політика управління обіговими активами може включати в якості самостійних блоків політику керування окремими їхніми видами і т.п.

6. Розробка системи організаційно-економічних заходів по забезпеченню реалізації фінансової стратегії.

У системі цих заходів передбачається формування на підприємстві „центрів відповідальності" різних типів; визначення прав, обов’язків і міри відповідальності їхніх керівників за результати фінансової діяльності; розробка системи стимулювання працівників за їхній внесок у підвищення ефективності фінансової діяльності т.п.

7. Оцінка ефективності розробленої фінансовій стратегії. Вона є заключним етапом розробки фінансової стратегії підприємства і проводиться по наступним основним параметрам:

 • погодженість фінансової стратегії підприємства з загальною стратегією його розвитку. У процесі такої оцінки виявляється ступінь погодженості цілей, напрямків і етапів у реалізацію цих стратегій;
 • погодженість фінансової стратегії підприємства з передбачуваними змінами зовнішнього фінансового середовища. У процесі цієї оцінки визначається наскільки розроблена фінансова стратегія відповідає прогнозованому розвитку економіки країни і змінам кон'юнктури фінансового ринку в розрізі окремих його сегментів;
 • внутрішня збалансованість фінансової стратегії. При проведенні такої оцінки визначається наскільки погодяться між собою окремі цілі і цільові стратегічні нормативи очікуваної фінансової діяльності, наскільки ці цілі і нормативи кореспондують зі змістом фінансової політики по окремим аспектам фінансової діяльності; наскільки погоджені між собою по напрямках і в часі заходу щодо забезпечення її реалізації;
 • реалізація фінансової стратегії. В процесі такої оцінки в першу чергу розглядаються потенційну можливість підприємства у формуванні власних фінансових ресурсів. Крім того, оцінюється рівень кваліфікації фінансових менеджерів і їхню технічної оснащеність з позиції задачі реалізації фінансової стратегії;
 • прийнятність рівня ризиків, пов'язаних з реалізацією фінансової стратегії. У процесі такої оцінки необхідно визначити, наскільки рівень прогнозованих фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства, забезпечує достатню фінансову рівновагу в процесі його розвитку і відповідає фінансовому менталітету його власників і відповідальних фінансових менеджерів. Крім того, необхідно оцінити, наскільки рівень цих ризиків допустима для фінансової діяльності даного підприємства з позиції можливого розміру фінансових втрат і генерування юзи його банкрутства;
 • результативність розробленої фінансової стратегії. Оцінка результативності фінансової стратегії може бути оцінена перш усього на основі прогнозних розрахунків раніше розглянутої системи основних фінансових коефіцієнтів. Поряд з цим можуть бути оцінені і не фінансові результати реалізації розробленої стратегії — ріст ділової репутації підприємства; підвищення рівня керування фінансовою діяльністю структурних його підрозділів (при створенні „центрів відповідальності"); підвищення рівня матеріальної і соціальної задоволеності фінансових менеджерів (за рахунок ефективної системи їх матеріального стимулювання за результатами фінансової діяльності; більш високого рівня технічного оснащення їхніх робочих місць і т.п.).

Розробка фінансової стратегії і фінансової політики по більш важливим аспектам фінансової діяльності дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, пов'язані з фінансовим розвитком підприємства.

Література

1. Балабанов И. Т. Риск - менеджмент. — М.: „финансы и статистика", 1996.

2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. — М.: „Финансы и статистика", 1997.

3. Башарин Г.П. Начала финансовой математики. — М.: „ИНФРА-М", 1997.

4. Белолипецкий В.Г. финансы фирмы. — М.: „ИНФРА-М", 1998.


25.12.2010