Особливості нарахування і сплати податку з власників транспортних засобів. Реферат

Особливості нарахування і сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів для юридичних осіб. Порядок заповнення і подання розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Особливості нарахування і сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів для юридичних осіб

1. Платники податку розраховують суму податку з власників наземних транспортних засобів та Інших самохідних машин і механізмів, виходячи з об'єму циліндрів двигуна, або потужності електродвигуна кожного виду і виду транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів, виходячи з довжини транспортного засобу за ставками визначеними статтею 3 Закону України від 11.12. 91 р № 1963-XII з відповідними змінами 1 доповненнями, зокрема, внесеними Законами, України від 21.12. 2000 р. №2181-111 "Про порядок погашення зобов'язань перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі Закон №2181).

Розрахунки суми податку, складені юридичною особою на основі бухгалтерського звіту (балансу) за формою, затвердженою центральним податковим органом України у порядку визначеному податковими органами, юридичні особи подають за місцем свого знаходження та за місцем постійного базування транспортних засобів до податкових органів, у строки, визначені законом для річного звітного періоду - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Отже, граничний термін подачі розрахунку - 1 березня року, наступного за звітним (29 лютого - у високосний рік). Розрахунок податку складається на підставі бухгалтерських звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року.

2. Порядок заповнення розрахунку податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин І механізмів, а також зміни до його. форми затверджено наказом ДПА України від 16 лютого 2000 р. №61, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 березня 2000 р. за №121/4342. Відповідно до цього Порядку нарахована сума податку, що підлягає сплаті за звітний рік, розбивається платником на чотири рівні частини (кожна по 25 відсотків від загальної суми податку підсумкового рядка) і відображається платником в розрахунку за квартальними термінами сплати. Розрахунок податку підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (вказуються повністю їх прізвища, імена та по батькові, проставляються дата, місяць та рік складання розрахунку), затверджується печаткою і подається до відповідного органу державної податкової служби.

3. Розрахунок приймається органом державної податкової служби без попередньої перевірки зазначених у ньому показників, реєструється у. підрозділі до функції якого входить реєстрація документів.

4. Після реєстрації розрахунків, що надійшли у термін встановлений для їх подання, або відповідна інформація за ними в електронному вигляді, в той самий день передаються до відділу, за яким закріплені обов'язки справляння податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. По мірі надходження розрахунків працівники цього відділу зобов'язані протягом 5 днів, без виїзду на підприємство їх перевірити.

5. У випадках не подання у встановлений. строк розрахунку, виявлені недостовірності даних, заявлених у ньому (в тому числі арифметичні помилки), податковий орган повинен провести позапланову виїзну перевірку юридичної особи (відповідно до Указу Президента України від 23 липня 1998 р. № 817/98 "Про деякі заходи з перегулювання підприємницької діяльності").

При виявленні фактів заниження або завищення сум податку по матеріалам документальних перевірок, або документальною перевіркою підтверджується заниження або завищення суми податку внаслідок арифметичної або методологічної помилки податковий орган повинен самостійно визначити суму податкового зобов'язання.

     

При цьому, власники транспортних засобів, які допустили порушення податкового законодавства з податку з власників транспортних засобів несуть відповідальність згідно з статтею 7 Закону про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та ст. 17 Закону №2181.

6. Наказом Державної податкової адміністрації України від 27.03. 2001 №131 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 26.05. 99 №277" Про затвердження форм обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів і порядку ведення цих форм" встановлено порядок податкового обліку податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів. Оперативний облік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів як з фізичних, так і юридичних осіб ведеться податковими інспекторами відділу обліку та звітності відповідно до вказаного документу.

7. Підставою для ведення обліку є вищезазначений розрахунок, відомість по зарахуванню податку до бюджету і повернення надмірно сплачених сум, інші документи, визначені законодавчими та нормативними актами як такі, що підтверджують сплату податку або є підставою для його нарахування.

8. Облік надходжень ведеться по платниках - юридичних особах - картках особових рахунків форми № 6, відкритих по коду бюджетної класифікації 12020100 - "Податок з юридичних осіб - власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", а також у реєстрі надходжень та повернень за ф. 25.

9. Контроль за нарахуванням та сплатою податку ведеться податковою інспекцією (адміністрацією) за місцем знаходження юридичної особи, оскільки згідно Закону, відповідальність за сплату податку несе юридична особа - платник.

10. У разі делегування прав юридичною особою по обчисленню та сплаті податку своїм відокремленим структурним підрозділам за місцем постійного базування транспорту, податок може бути сплачений структурними підрозділами з повідомленням про факт сплати юридичній особі. В такому випадку юридична особа подає розрахунок податку з власників транспортних засобів до податкового органу за місцем свого знаходження на всі транспортні засоби, зареєстровані за нею, з розподілом (згрупуванням) транспортних засобів за місцем їх постійного базування. Копії розрахунків податку, у такому разі, надсилаються податковим органам тих адміністративних одиниць де постійно базуються транспортні засоби, з метою відкриття особового рахунку платника податку, рознесення в ньому відповідних сум податку та контролю за повнотою і своєчасністю його сплати.

Відповідно до Закону України від 22 травня 1997 р. №283/97 "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями) господарська діяльність це будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі, коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку Іншу особу, яка діє від Імені та на користь першої особи.

Філіал (філія) - структурно відокремлена частина юридичної особи, що знаходиться поза межами розташування керівного органу юридичної особи та виконує таку ж діяльність, що й юридична особа в цілому. Філія має своє керівництво, яке підпорядковане керівному органу юридичної особи І діє на підставі доручення, що отримується від відповідного керівного органу юридичної особи.

Враховуючи наведене вище, а також те, що згідно з Цивільним кодексом України юридична особа набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов'язки через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм за законом - або статутом (положенням), то розрахунок податку до органів державної податкової служби за. місцем знаходження філій та місцем постійного базування транспортних засобів, може бути подано за підписом уповноваженої головним підприємством особи, але враховуючи, що відповідальність за складання розрахунку податку і його сплату несе юридична особа, копія розрахунку подається, юридичній особі (для складання розрахунку юридичною особою):

 • Подання юридичною особою до ДПІ по місту реєстрації (у випадку, якщо у неї нема структурних підрозділів) розрахунку по податку з власників транспортних засобів.
 • Надання установі банку платіжного доручення на перерахування відповідної суми грошей.
 • Виписка банку про зарахування до відповідного бюджету суми сплаченого податку з власників транспортних засобів.
 • Нарахування ДПІ податку, розноска сплати по особовому рахунку.

У разі делегування прав юридичною особою по обчисленню та сплаті податку своїм відокремленим структурним підрозділам за місцем постійного базування транспорту:

 • (1а) - Подання розрахунку відокремленим структурним підрозділом.
 • (2а) - Подання копії розрахунку податку філією - юридичній особі.
 • (За) - Реєстрація розрахунків в ДПІ де зареєстрована адміністративна одиниця.
 • (4а) - Надання у банк платіжного доручення на перерахування до бюджету відповідної суми податку.
 • (5а) - Отримання ДНІ виписки банку про надходження до бюджету відповідних сум податку.
 • (6а) - Нарахуванню та розписка платежу по карткам особових рахунків.
 • (7а) - Повідомлення структурними підрозділами юридичну особу про сплату податку.

11. Сплачується податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів юридичними особами – що квартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

12. За транспортні засоби, придбані протягом року, податок сплачується перед їх реєстрацією за строками сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому транспортний засіб було зареєстровано. При цьому окремий розрахунок суми податку за формою, затвердженою наказом ДПА України від 16.02. 2000 року №61, на такий транспортний засіб подається до податкового органу в десятиденний термін після його реєстрації.

У розрахунку зазначається сума податку, що відповідає кількості кварталів, включаючи квартал, в якому зареєстрований транспортний засіб, які залишились до кінця року, в якому було придбано транспорті засоби. У разі придбання транспортного засобу протягом року перед його реєстрацією сплачується сума податку, пропорційна квартальній сумі, решта рівними частинами до 15 числа місяця наступного за звітними кварталами, що залишились до кінця поточного року.

13. В зв'язку з перереєстрацією транспортних засобів протягом року перерахунки розміру податку не проводяться.

Відповідно до пункту 35 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, які затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N1388, перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі зміни:

 • власника;
 • місця стоянки, місцезнаходження або найменування власника - юридичної особи;
 • місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичної особи, яка є власником транспортного засобу;
 • кольору, марки або моделі транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна або кузова, інших вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери.

Таким чином, у разі зміни власника транспортного засобу органи, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію та технічний огляд транспортних засобів класифікують дану операцію як перереєстрацію транспортного засобу.

Враховуючи вище викладене, виникає питання стосовно сплати податку з власників транспортних засобів у разі перереєстрації транспортних засобів.

Відповідно до пункту 7 зазначених вище Правил власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи або їх представники зобов'язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання або митного оформлення, чи тимчасового ввезення на територію України.

Враховуючи зазначене, у разі придбання транспортного засобу у юридичної або фізичної особа новий власник - юридична особа обраховує та сплачує податок відповідно до статті 5 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а фізична особа - відповідно до статей 5 та 6 цього закону.

В решті випадків, в яких проводиться перереєстрація транспортних засобів, податок не сплачується.

14. Що стосується оподаткування списаних (реалізованих) протягом року транспортних засобів, враховуючи, що податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами самостійно на підставі звітних даних про кількість об'єктів оподаткування станом на 1 січня поточного року за ставками на рік, визначеними статтею 3 Закону, сума податку є остаточною І у разі зняття транспортних засобів з обліку в органах, уповноважених на проведення реєстрації та перереєстрації транспортних засобів протягом року, у зв'язку Із зміною власника, перерахунок суми податку, визначеної у розрахунку не проводиться. Податок сплачується юридичною особою до кінця року в повному обсязі

15. Юридичні особи - платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку на відповідні рахунки.

16. Податкові органи зобов'язані забезпечити повний облік підприємств - платників податку з власників транспортних засобів, що знаходяться на території їх району чи міста, філій і відділень, незалежно від розташування. Для цього структурними підрозділами –органів державної податкової служби використовуються дані Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, який є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про платників податків та включає дані Інших реєстрів, а саме: Державного реєстру платників ПДВ, реєстру прибуткових підприємств і організацій, реєстру неприбуткових організацій і установ, реєстру платників податків постійних представництв нерезидентів з Україні, реєстру договорів про спільну діяльність тощо.

Порядок заповнення і подання розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Платники податку (юридичні особи) самостійно обчислюють суму податкового зобов'язання щодо податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (далі - податок) за ставками, зазначеними у статті 3 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", із змінами та доповненнями.

Розрахунок податку складається на підставі бухгалтерських звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року і подається платником податку до органів державної податкової служби за місцезнаходженням та місцем постійного базування транспортних засобів у строки, визначені підпунктом 4.1. 4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон) для річного звітного періоду, - протягом 60 календарних днів після останнього календарного дня звітного (податкового) року. За придбані протягом року транспортні засоби Розрахунок подається до органу державної податкової служби у 10-денний термін після їх реєстрації у відповідних органах.

За транспортні засоби, придбані протягом року, податок сплачується перед їх реєстрацією за наступними строками сплати (кварталами), які не настали, починаючи з кварталу, у якому проведена реєстрація транспортного засобу.

Податок, самостійно визначений платником податку, вважається узгодженим з дня подання Розрахунку до органу державної податкової служби і не може бути оскаржений платником у адміністративному або судовому порядку.

Якщо останній день строку подання Розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

Керівником органу державної податкової служби або його заступником за письмовим запитом платника граничні строки для подання Розрахунку можуть бути продовжені за правилами і на підставах, що встановлені пунктом 15.4 статті 15 Закону та наказом Державної податкової адміністрації України від 19.03. 2001 N 113 "Про затвердження Порядку застосування норм пункту 15.4 статті 15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.03. 2001 за N284/5475.

Платник податку може подати Розрахунок до органу державної податкової служби за місцезнаходженням та місцем постійного базування транспортних засобів на паперовому носії або в електронній формі. Розрахунок може бути надісланий до органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 10 днів (дата відправлення на поштовому штемпелі) до закінчення граничного терміну, установленого для подання Розрахунку.

На титульному аркуші Розрахунку платник податку вказує назву підприємства, установи, організації, місцезнаходження, телефон, поточний рахунок, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), код за Загальним класифікатором галузей народного господарства України (ЗКГНГУ) та назву органу державної податкової служби, до якої подається Розрахунок.

У верхній частині титульного аркуша Розрахунку (з правого боку) платником податку у спеціальному полі позначкою "X" зазначається тип Розрахунку (загальний або уточнений) відповідного рядка.

В іншому спеціальному полі, що знаходиться під спеціальним полем про тип Розрахунку вказується позначкою "X" ознака Розрахунку (за відповідний період або за придбані транспортні засоби).

Форма Розрахунку заповнюється в такому порядку. До граф уносяться:

 • гр. 1 - номер за порядком;
 • гр. 2 - код транспортного засобу за Гармонізованою системою опису та кодування товарів;
 • гр. З та 4 - назва марки та модель транспортного засобу;
 • гр. 5 - об'єм циліндрів двигуна в розрізі кожної марки і моделі транспортного засобу, потужність електродвигуна і довжина плавзасобу;
 • гр. 6 - дані про кількість однорідних транспортних засобів у розрізі марок і моделей;
 • гр. 7 - ставка податку, що застосовується при розрахунку податку з кожних 100 см куб. об'єму циліндрів двигуна, із 1 кВт потужності електродвигуна і 100 см довжини плавзасобу в розрізі кожної моделі і марки транспортного засобу;
 • гр. 8 - сума нарахованого податку окремо за кожним наземним та водним транспортним засобом;
 • За транспортними засобами з електродвигуном податок нараховується шляхом множення ставки податку на кількість кіловат потужності електродвигуна;
 • гр. 9 - код пільги (згідно з довідником пільг), за якою повністю або частково звільняється від сплати податку транспортний засіб;
 • гр. 10 - сума пільг, наданих за транспортними засобами;
 • гр. 11 - загальна сума податку, що підлягає сплаті за звітний рік при подачі загального чи уточненого Розрахунків (гр. 8 мінус гр. 10).

Сума податку, що підлягає сплаті (гр. 11), округлюється (менше 50 копійок - відкидається, а 50 коп. і більше - округлюється до 1 гривні і розбивається платником на чотири рівні частини, кожна по 25 відсотків від загальної суми податку підсумкової стрічки) і відображається платником податку в Розрахунку за поквартальними термінами сплати.

Розрахунок податку підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (указуються повністю їх прізвища, імена та по батькові, проставляються дата, місяць та рік складання Розрахунку), скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби.

Якщо платником податку самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданому ним Розрахунку, то такий платник зобов'язаний подати уточнений Розрахунок, що містить виправлені показники.

Якщо у зв'язку з виправленням помилки визначено заниження податкового зобов'язання, то платник протягом 10 календарних днів від дня подачі уточненого розрахунку зобов'язаний:

 • сплатити суму недоплати;
 • самостійно нарахувати та сплатити штраф у розмірі 10 відсотків від суми такої недоплати.

Якщо у зв'язку з виправленням помилки визначено завищення податкових зобов'язань, то платнику зменшуються такі податкові зобов'язання за датою подання уточненого розрахунку.

Зайво сплачена сума податку за бажанням платника повертається йому або зараховується за його заявою в рахунок майбутніх платежів. Повернення сум зайво сплаченого податку провадиться у терміни, установлені чинним законодавством України.

Література

 1. Методичні вказівки по розрахунку суми податків з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.
 2. Методичний посібник по адмініструванню податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів.
 3. Конституція України. -1996 р.
 4. Закон України "Про систему оподаткування" //Відомості Верховної Ради України. -1994. -№14.
 5. Закон України ‹‹Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" ›› // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№77.
 6. Закон України "Про державну податкову службу в Україні "// Відомості Верховної Ради України. -1991. -№12.
 7. Закон України ‹‹Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ›› // Урядовий кур’єр. -1993. -№15.
 8. Закон України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" // Урядовий кур’єр. -1998. -№86.
 9. Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік "// Урядовий кур’єр. -1999. -№78.
 10. Закон України "Про Державний бюджет України на2001 рік "// Урядовий кур’єр. -2000. -№87.
 11. Закон України "Про податок на додану вартість "// Відомості Верховної Ради України. -1997. -№21.
 12. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств "// Відомості Верховної Ради України. -1995. -№4.
 13. Закон України "Про плату за землю "// Відомості Верховної Ради України 1996. -№12.
 14. Закон України "Про охорону праці "// Відомості Верховної Ради України. -1992. -№49.


04.03.2011