Податок на прибуток підприємств в податковій системі України. Реферат

Податок на прибуток на сьогодні є одним з найважливіших із групи прямих податків у податковій системі України. Він має дуже важливе фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в економічно розвинених країнах. Це обумовлено, перш за все, пропорціями в розподілі ВНП, що склалися історично в централізовано-плановій економіці

Основну масу доходів бюджету становили надходження від державних підприємств і досить незначну – податки з населення, оскільки штучно стримувався фонд споживання і збільшувався фонд нагромадження. В нинішніх умовах ймовірним є поступове вирівнювання між фондом споживання і фондом нагромадження, наслідком чого стане збільшення бюджетного значення прибуткового податку з громадян і зменшення податку на прибуток підприємств.

Податок на прибуток підприємств, крім великого фіскального значення, має й широкі можливості для регулювання і стимулювання підприємницької діяльності. Цей вплив може здійснюватись як завдяки диференціації ставок оподаткування по різних видах діяльності, так і завдяки поданню пільг у виробництві пріоритетних товарів.

Платники податку. 1. Платниками податку на прибуток є:

 • а) будь-які господарюючі суб'єкти (включаючи їхні об'єднання), банки, інші кредитні установи, фінансово-розрахункові центри, їхні філіали, відділення та інші відособлені підрозділи, міжнародні неурядові організації та міжнародні об'єднання, що мають доходи в календарному році від діяльності в Україні;
 • б) будь-яка інша неприбуткова організація, якщо вона має доходи від здійснення комерційної діяльності.

Платники податку на прибуток, зазначені в цьому пункті, надалі іменуються підприємствами.

2. Іноземні юридичні особи є платниками податку на прибуток від діяльності в Україні через постійне представництво.

Доходи підприємства, що повністю належить іноземному інвестору-громадянину, для цілей оподаткування розглядаються як доходи цього громадянина і підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України про оподаткування громадян.

Іноземна юридична особа здійснює господарську діяльність в Україні через постійне представництво за умови її реєстрації в установленому порядку за місцезнаходженням постійного представництва.

Відсутність реєстрації іноземної юридичної особи, яка здійснює діяльність в Україні через постійне представництво, розглядається як приховування прибутку (доходу), що підлягає оподаткуванню.

     

Реєстрація початку або закінчення діяльності в Україні іноземної юридичної особи повинна бути здійснена протягом місяця після початку або за місяць до закінчення її діяльності.

3. Державні підприємства, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, цивільної авіації та зв'язку, розрахунки з бюджетом провадять у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Об'єкт оподаткування і порядок обчислення оподатковуваного прибутку. 1. Об'єктом оподаткування є валовий прибуток підприємства.

При оподаткуванні підприємств враховуються прибуток і доходи, одержані ними із джерел в Україні, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні, а також за межами України.

Для іноземних юридичних осіб об'єктом оподаткування є прибуток і доходи, одержані ними із джерел в Україні, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні.

2. Внески, паї, а також кошти від добровільних пожертвувань і внесків громадян не підлягають оподаткуванню. При цьому прибуток, одержаний від використання вказаних коштів, підлягає оподаткуванню.

3. Визначення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) провадиться шляхом вирахування з одержаної виручки (без податку на добавлену вартість, акцизного збору) затрат на виробництво та реалізацію, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).

4. Для підприємств, що здійснюють товарообмінні операції шляхом прямого обміну товарів або виконують роботи (послуги) в рахунок бартерної угоди, виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування визначається розрахунково виходячи з цін цієї продукції (робіт, послуг), що діяли на дату виписування відвантажувальних документів, або вартості товарів, придбаних для проведення товарообмінних операцій.

При реалізації продукції (робіт, послуг) власного виробництва за цінами нижче собівартості або нижче ціни придбаних товарів виручка від їх реалізації для цілей оподаткування визначається розрахунково виходячи з ціни реалізації аналогічної продукції (робіт, послуг), але не нижче собівартості її виробництва або ціни придбання.

5. Прибуток від посередницької діяльності визначається виходячи із суми комісійних винагород (процентів) від виконання угод або доходу від виконання посередницьких операцій та угод, а також затрат, пов'язаних із вказаною діяльністю.

6. Доходи підприємств, одержані в іноземній валюті, підлягають оподаткуванню за сукупністю з доходами, одержаними в національній валюті, на загальних підставах. При цьому доходи в іноземній валюті перераховуються в національну грошову одиницю України за курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходу.

7. Для цілей оподаткування валовий прибуток зменшується на суму:

 • а) рентних платежів, що вносяться в установленому порядку до бюджету з прибутку;
 • б) доходів (дивідендів, процентів) з акцій, облігацій та інших цінних паперів, випущених в Україні, що належать підприємству;
 • в) доходів від пайової участі в діяльності інших підприємств, створених на території

Ставки податку.

1. Прибуток підприємств, а також іноземних юридичних осіб, одержаний від діяльності в Україні, оподатковується за ставкою 30 процентів.

Прибуток підприємств, одержаний від реалізації цінних паперів, оподатковується за ставкою 15 процентів.

2. Додатково до суми податку, нарахованої відповідно до пункту 1 цієї статті, сплачується податок від прибутку, одержаного:

 • а) від посередницьких операцій, проведення лотерей, доходів від здавання в оренду приміщень і окремих видів майна - за ставкою 15 процентів;
 • б) від реалізації на аукціоні товарів, продукції, майна згідно з переліком, що визначається Міністерством фінансів України, - за ставкою 20 процентів;
 • в) від казино, інших гральних домів (місць), гральних автоматів з грошовим виграшем та іншого грального бізнесу (включаючи доходи від оренди та інших видів використання) - за ставкою 55 процентів;
 • г) від відеосалонів, відеопоказу (незалежно від способу показу), прокату відео- та аудіокасет і запису на них, а також від проведення масових концертно-видовищних заходів на відкритих майданчиках, стадіонах, у палацах спорту, інших приміщеннях,
 • д) кількість місць в яких перевищує дві тисячі, - за ставкою 40 процентів.

Податок від проведення концертно-видовищних заходів сплачується окремо з кожного заходу.

Для цілей оподаткування до категорії масових концертно-видовищних заходів не відносяться спектаклі, концерти, циркові вистави, творчі концерти, що проводяться в театрах, концертних залах, цирках, призначених виключно для концертної діяльності, а також заходи, що проводяться за програмою міжнародних, міждержавних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів, оглядів.

3. Доходи підприємств (крім іноземних юридичних осіб), одержувані від акцій, облігацій і інших цінних паперів, випущених в Україні, а також доходи підприємств України від участі в діяльності спільних підприємств, створених на території України, оподатковуються за ставкою 15 процентів.

Доходи підприємств, одержувані від державних облігацій та інших державних цінних паперів, не оподатковуються.

4. Доходи іноземних юридичних осіб, не пов'язаних з діяльністю в Україні через постійне представництво, від дивідендів, процентів та інших корпоративних прав, джерело яких знаходиться в Україні, в разі їх репатріації за межі України оподатковуються за ставкою 15 процентів, якщо інше не встановлено міжнародним договором України з податкових питань.

Доходи з авторських прав і ліцензій (роялті), фрахту та з інших доходів, джерело яких знаходиться в Україні та які не пов'язані із здійсненням діяльності в Україні через постійне представництво, не оподатковуються (крім доходів від фрахту), якщо інше не встановлено міжнародним договором України з податкових питань.

Суми доходів від фрахту, виплачуваного іноземним юридичним особам у зв'язку із здійсненням міжнародних перевезень, оподатковуються за ставкою 6 процентів.

Порядок обчислення і строки сплати податку.

1. Сума податку визначається платниками самостійно виходячи із величини оподатковуваного прибутку, наданих пільг і ставок податку.

2. Протягом кварталу всі платники (за винятком перелічених у пунктах 3 і 6 цієї статті) провадять авансові внески податку до бюджету в розмірі фактичної суми податку, внесеної до бюджету за попередній квартал, а новостворені підприємства - у розмірі, передбаченому фінансовим планом або розрахунками кошторисів доходів і видатків.

Авансові внески податку до бюджету провадяться не пізніше 15 і 28 числа кожного місяця в розмірі 1/6 частини квартальної суми податку на прибуток.

За клопотанням платника, що сплачує незначну суму податку, податковий орган за місцезнаходженням платника може встановити один строк сплати до бюджету - 20 числа кожного місяця в розмірі 1/3 квартальної суми податку.

Після закінчення першого кварталу, півріччя, 9 місяців і року платник обчислює за наростаючим підсумком з початку року суму податку виходячи з фактично одержаного ним прибутку, який підлягає оподаткуванню. Сума податку, що підлягає сплаті, визначається з урахуванням раніше нарахованих платежів.

3. Підприємства з іноземними інвестиціями протягом року провадять квартальні авансові внески податку до бюджету в розмірі 1/4 річної суми платежів не пізніше 15 числа останнього місяця кожного кварталу. Авансова сума податку на поточний рік визначається підприємством з урахуванням річного фінансового плану.

Обчислення податку, фактично одержаного за минулий календарний рік, провадиться не пізніше 15 березня року, що настає за звітним, на основі бухгалтерського звіту (балансу).

4. Сплата податку провадиться за квартальними розрахунками у 5-денний строк з дати, встановленої для подання бухгалтерських звітів (балансів), а за річними розрахунками - у 10-денний строк з дати, встановленої для подання бухгалтерського звіту (балансу) за рік.

Платіжні доручення на перерахування до бюджету податку на прибуток, які виконуються в першочерговому порядку, здаються платниками до установи банку до настання строку платежу.

5. Над міру внесені до бюджету суми податку зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику в 5-денний строк з дня одержання його письмової заяви.

6. Податок на прибуток іноземних юридичних осіб обчислюється щорічно податковим органом за місцезнаходженням постійного представництва.

Сума податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку і ставки податку.

На суму обчисленого податку платнику видається платіжне повідомлення за формою, встановленою Головною державною податковою інспекцією України. Податок сплачується в строки, вказані в платіжному повідомленні.

Іноземна юридична особа зобов'язана стати на облік у податковій інспекції за місцезнаходженням її постійного представництва.

7. Іноземна юридична особа, яка здійснює діяльність в Україні через постійне представництво, не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним, подає податковому органу за місцезнаходженням постійного представництва звіт про діяльність в Україні, а також декларацію про доходи за формою, встановленою Головною державною податковою інспекцією України. При припиненні діяльності до закінчення календарного року зазначені документи повинні бути подані протягом місяця з дня її припинення.

Декларація про доходи іноземної юридичної особи, яка здійснює свою діяльність в Україні, підлягає щорічній перевірці аудиторською організацією, що одержала в установленому порядку ліцензію на право заняття аудиторською діяльністю, для підтвердження достовірності звіту.

Неподання податковому органу висновку аудиторської організації (договору про надання аудиторської послуги) є підставою для притягнення до відповідальності платника податку в установленому порядку.

8. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні юридичні особи сплачують податок на прибуток у безготівковому порядку в грошовій одиниці, що діє в Україні.

9. З доходів, зазначених у пункті 3 статті 6 цього Декрету, податок справляється у джерела доходу. Відповідальність за утримання і перерахування податку до бюджету несе підприємство, що виплачує доход, а також іноземний учасник підприємства з іноземними інвестиціями.

Податок із зазначених у пункті 4 статті 6 цього Декрету доходів іноземних юридичних осіб із джерел в Україні утримується підприємством, що виплачує іноземній юридичній особі доход, у валюті переказу з повної суми доходу при кожному перерахуванні платежу.

10. Платники податку подають податковим органам за місцем свого знаходження бухгалтерські звіти та баланси в порядку і строки, встановлені законодавством, податкову декларацію і розрахунки суми податку на прибуток за формами, затвердженими Головною державною податковою інспекцією України. Підприємства з іноземними інвестиціями подають річні бухгалтерські звіти та баланси до 15 березня року, що настає за звітним.

Зарахування податку до бюджету. Суми податку на прибуток (доходи) зараховуються відповідно до державного бюджету України, бюджету Республіки Крим, місцевих бюджетів.

Обов'язки платників.

1. Платники податку зобов'язані:

 • а) вести в установленому порядку бухгалтерський облік і звітність про фінансово-господарську діяльність та подавати податковим органам бухгалтерські звіти і баланси (крім бюджетних організацій), декларації, розрахунки по податку та інші необхідні документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податку;
 • б) пред'являти, а у відповідних випадках подавати документи, що підтверджують право на пільги щодо податку;
 • в) своєчасно і в повному розмірі сплачувати належні суми податку;
 • г) допускати службових осіб податкових органів для обстеження приміщень, де здійснюється діяльність, пов'язана з одержанням прибутку (доходу) чи з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок обчислення і сплати податку.

2. Керівники та відповідні службові особи підприємств, установ і організацій зобов'язані підписати акт перевірки, проведеної податковим органом, а в разі незгоди з фактами, викладеними в акті, подати письмові пояснення мотивів незгоди.

Вони також зобов'язані виконувати вимоги податкового органу про усунення виявлених порушень законодавства про податки.

3. Платники податку, для яких законодавством встановлено обов'язок подавати до податкових органів бухгалтерські звіти і баланси з висновком аудиторської організації про достовірність поданих у них зведень, зобов'язані протягом року, що настає за звітним, подати до податкового органу документ, що підтверджує факт перевірки.

До платника, який не подав зазначених документів, застосовуються заходи відповідно до чинного законодавства. Ці заходи не застосовуються, якщо перевірку не проведено в установлені строки не з вини платника.

Відповідальність платників. Платники податку та їх службові особи несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податку до бюджету відповідно до чинного законодавства.

Контроль податкових органів. Контроль за правильністю застосування законодавства про податок на прибуток підприємств і організацій здійснюється податковими органами відповідно до законодавства України.

Література

 1. Декрет Кабінету міністрів України "Про місцеві податки і збори".
 2. Інструкція "Про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду" Міністерства охорони навколишнього природного середовища.
 3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на прибуток підприємств і організацій".
 4. Федоров В.М., Опарін В М., П’ятаченко Г.О. Податкова система України: підручник. – К., 2000.
 5. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: підручник. – Львів, "Магнолія плюс", 2004.
 6. Біленчук П.Д., Задояний М.Т., Форостовець В.А. Місцеві податки і збори: правове регулювання. Навч. Посібник. – К., 1999.


27.02.2011