Фінансова діяльність підприємства: функції податкового менеджменту. Реферат

В умовах ринку основною метою будь-якого підприємства є отримання максимального прибутку, як правило, у більшості випадків за рахунок розширення свого бізнесу або збільшення обсягу продажу, або підвищення ефективності управління

Дана стаття присвячується дослідженню третього підходу, зокрема підвищення ефективності за рахунок удосконалення функцій податкового менеджменту.

Вагомий внесок у розвиток теорії та практики функцій податкового менеджменту зробили такі вчені, як Т.Юткіна, В.Федосов, О.Данілов, В.Буряковський, Т.Рева, А.Кізима, А.Єлісєєв та багато інших. Проте залишається ще багато невирішених питань, особливо впливу функцій податкового менеджменту на фінансову діяльність підприємства.

Метою даної роботи є дослідження особливостей функцій податкового менеджменту та їх взаємозв’язок із фінансовою діяльністю підприємства.

Податковий менеджмент як окрема галузь знань виник на початку ХХ століття і тепер набув широкого розвитку у сфері регулювання ринкового механізму фінансової діяльності підприємств за допомогою податків.

Більшість економістів розглядають податковий менеджмент у двох аспектах: щодо податкових служб або держави і щодо підприємств. Основною метою державних податкових служб є оптимізація фіскальної або регулятивної функції податків, за допомогою яких можна досягти ефективного управління податковими платежами.

Можна погодитися і з другим аспектом, де підкреслюється, що основним завданням податкового менеджменту на будь-якому підприємстві є мінімізація платежів до бюджету та цільових державних фондів на законних підставах [2, 6, 7, 11, 12 ].

Як показує досвід світової практики, мінімізація сплати податків на законних основах є не що інше як виконання підприємством функції податкового планування та прогнозування.

Функцію податкового планування та прогнозування окремі економісти характеризують як цілеспрямовану діяльність підприємства, яке здійснює її за допомогою сукупності планових дій і передбачає вибір оптимальних варіантів фінансово-господарської діяльності з метою збільшення прибутковості [2, с. 99; 5. с. 15–16 ].

     

Не випадково, на нашу думку, функцію планування у податковому менеджменті виділяють як головну серед основних, адже вона визначає, крім того, природу решти управлінських функцій, таких як: регулювання, стимулювання та контролю.

Податкове прогнозування – більш трудомісткий процес. Він вимагає проведення податкових досліджень, тобто збору і обробки аналітичних даних, отриманих у ході виконання поточних податкових зобов’язань. Все це необхідно для того, щоб судити про позитивні або негативні тенденції оподаткування фінансової діяльності підприємства.

Досить переконливо стверджують Крисоватий А.І. і Кощук Т.В. [7,  с. 112] про те, що саме за допомогою податкового планування і прогнозування, у межах чинного законодавства, можна скоротити власні податкові зобов’язання і при цьому не бути за це покараним, так як у даному випадку відсутні будь-які на це підстави.

Ми переконалися у тому, що у процесі податкового планування будь-якому підприємству можна передбачити:

  • по-перше, вибір найбільш вигідного, з податкового погляду, місця розташування (реєстрації), його керівних органів, основних виробничих і комерційних підрозділів;
  • по-друге, повне використання податкових пільг при нарахуванні податкових зобов’язань;
  • по-третє, здійснити вибір найбільш ефективної організаційно-правової (юридичної) форми і структури, звичайно, з урахуванням характеру і цілей діяльності підприємства;
  • по-четверте, привести бухгалтерський облік і звітність у відповідність із чинними нормами;
  • по-п’яте, спланувати суми податкових платежів у майбутньому періоді за рахунок вибору найбільш раціональних з податкового погляду маршрутів руху грошово-матеріальних потоків, розміщення отриманих доходів і прибутків, а також шляхів і методів їх використання.

Крім того, підприємству доречно процес податкового планування здійснювати поетапно. Спершу сформувати мету і завдання своєї діяльності, а потім визначити сферу виробництва, але не забути врахувати регіональні особливості в оподаткуванні фінансово-господарської діяльності.

З виходом підприємства на світовий ринок, коли воно має закордонні дочірні фірми, філії, різні фінансові вкладення, різний правовий статус, де фінансові активи можуть виражатися в різних валютах, завдання податкового менеджменту суттєво ускладнюється. Наприклад, при здійсненні функції податкового планування необхідно аналізувати різні варіанти міжнародних корпоративних схем і конструкцій, контролювати значну кількість даних у реальному часі тощо [12, с. 202].

Основу функції регулювання у податковому менеджменті становить система економічних заходів оперативного втручання в хід виконання податкових зобов’язань підприємства.

Поділяємо думки тих учених, які стверджують, що податкове регулювання діяльності підприємства повинно стосуватися тільки тих питань, які не можуть бути забезпечені суб’єктами ринкових відносин, зокрема: податкові пільги, податкові санкції, оптимізація податкових ставок, регулювання граничного рівня споживання [2, с. 100 ].

У Нідерландах функцію регулювання здійснюють шляхом диференціації податкових ставок на прибуток від 25% до 52%. Наприклад, підприємство з 22 689 євро прибутку оподатковується за ставкою 29%. Із збільшенням прибутку в чотири рази збільшуються і податкові ставки [10, с. 51].

У більшості країн Європейського Союзу з 2001 року запроваджується податкове стимулювання, стосовно середнього та малого бізнесу. В основу функції податкового стимулювання вони покладають зниження ставок основних податків. Так, у Бельгії з 2003 року корпоративний податок знижено з 39% до 30%. Для підприємств малого та середнього бізнесу – з 28,84% до 24,25% [10, с. 49 ].

В Іспанії з 2002 року для підприємств малого та середнього бізнесу, у яких величина прибутку не перевищує п’яти млн.  євро ставка податку на прибуток знижена з 35 до 30% [10, с. 49 ].

В Італії функцію податкового стимулювання застосовують шляхом звільнення від оподаткування прибутку новостворених підприємств протягом десяти років [10, с. 50].

У Німеччині підприємства, у яких річний прибуток не перевищує два млн. марок, оподатковуються за пільговою ставкою, що зменшується на 50% порівняно з більш прибутковими підприємствами [10, с. 52].

У Франції нові підприємства стимулюються шляхом повного звільнення від податку на прибуток протягом перших двох років роботи, на 75% – на третьому році, 50% – четвертому, на 25% – на п’ятому [10,  с.  52].

У Литві підприємства, які більше 50% одержують валового доходу від сільськогосподарської діяльності або ті, що надають їм послуги, мають ставку податку на прибуток 0% [10, с. 53].

У Латвії підприємства стимулювалися поступовим зниженням ставки податку на прибуток з 25% у 2001 році до 15% у 2004 [10, с. 53].

У країнах ЄС фінансова діяльність підприємства стимулюється у більшості випадків не фінансовими позиками та дотаціями, а податковими важелями, тобто зниженням податкового тиску, тим самим широко застосовуючи функцію податкового стимулювання [10, с. 55].

Існує світова практика застосування податкових стимулів для залучення закордонних вкладень, створюючи так звані податкові гавані та офшорні зони. Наприклад, у таких містах, як Лондон, Нью-Йорк або штат Каліфорнія у США, встановлено суттєві податкові пільги для національних та іноземних компаній.

В офшорних зонах створюється пільговий режим оподаткування тільки для іноземних компаній. Подібних гаваней та офшорних центрів у світі нараховується близько ста [8, с. 36 ].

Застосовуючи в обліку підприємства прискорену амортизацію тим самим воно занижує базу оподаткування, тобто зменшує залишкову вартість основних засобів [3, с. 38].

Одним із перспективних джерел поповнення ресурсів підприємств може бути інвестиційний податковий кредит, що є складовим елементом функції податкового стимулювання.

Інвестиційний податковий кредит – це відстрочка плати податку на прибуток на визначений строк із метою збільшення фінансових ресурсів підприємства для здійснення інноваційних програм, які у свою чергу збільшать масу прибутку, а отже, і податкових платежів [4, с. 80].

Функція контролю у податковому менеджменті є важливою умовою ефективної діяльності підприємства. Контроль забезпечує виконання правил бухгалтерського обліку і звітності, законодавчих основ оподаткування [2, с. 101].

Окремі науковці функцію фінансового аналізу на підприємстві відносять до складових елементів податкового менеджменту. На їх думку, за допомогою аналізу "забезпечується кількісна і якісна оцінка всіх змін, що відбувається в об’єкті управління щодо встановлених завдань і програм"  [2, с. 98–99].

Для ефективного управління податковими платежами на підприємстві необхідно: досконало знати податкове законодавство; оперативно реагувати на зміни у податковому законодавстві, інших нормативних документах [6, с. 27].

Для виконання функцій податкового менеджменту підприємству необхідно мати певний рівень підготовки менеджерів та аналітиків.

Недостатнє або невміле застосування функцій податкового менеджменту може призвести не тільки до дуже несприятливих фінансових наслідків, а й спричинити банкрутство підприємства.

Будь-якій державі при формуванні податкової політики необхідно пам’ятати, що надмірні податки пригнічують вітчизняного товаровиробника та відлякують іноземних інвесторів [12, с. 200]. Тому не дивно, що новий уряд України почав свою діяльність з нової податкової політики. Так, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України затверджено план заходів щодо виконання у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", де передбачається створення прозорої ефективної системи оподаткування.

Це означає, що податки будуть зрозумілими, стабільними та низькими, але платити їх зобов’язані всі. Крім того, заплановано до кінця 2005 року провести кодифікацію податкових законів, що значно спростить їх викладення, максимально зблизить принципи податкового та бухгалтерського обліків, а головне дозволить провести адаптацію фіскального законодавства до принципів та директив Європейського Союзу.

Новою податковою політикою передбачається скасування фіскальних платежів, адміністрування яких є невиправдано витратним. Наприклад, вивчається доцільність запровадження альтернативного податку на активи з метою запобігання штучній податковій збитковості.

Окремо планується забезпечити адаптацію законодавства з обкладення податком на додану вартість до принципів і критеріїв Шостої директиви Європейського Союзу (з окремими винятками щодо послуг соціального характеру) та уніфікації правил обкладення податком на прибуток з міжнародними стандартами обліку із скасуванням дискримінаційних норм щодо окремих сфер або видів діяльності.

Планується запровадити єдиний соціальний внесок, до якого включатимуться внески до фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на випадок безробіття та від нещасного випадку на виробництві.

Заплановано адаптувати фіскальне законодавство до принципів і директив ЄС, а у сфері тарифно-митного законодавства – до стандартів СОТ (з урахуванням інтересів внутрішніх системних ринків на перехідному етапі).

Передбачається до кінця цього року розширити базу оподаткування за рахунок запровадження податку на нерухомість [1].

На нашу думку, саме такі зміни у податковій політиці можуть сприяти будь-якому підприємству ефективно виконувати функції податкового менеджменту, а головне завжди здійснювати свою діяльність з прибутками.

Література

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 р. № 324 "Про заходи щодо виконання у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям". – //www. liga. kiev. Ua.

2. Безгубенко Л.М., Безгубенко О.Ю. Синергійні елементи й ефекти податкового менеджменту // Фінанси України. – 2001. – № 10. – С.  97–101.

3. Василькова Т.В. Удосконалення планування податкових платежів // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С.  36–39.

4. Дорошенко Т.В. Податковий кредит у формуванні інвестиційних ресурсів підприємств // Фінанси України. – 2002. – № 4. – С.  80–84.

5. Кізима А.Я. Податкове планування у системі податкового менеджменту // Фінанси України. – 2003. – № 2 – С.  15–20.

6. Конторщикова О. Податковий менеджмент як інструмент податкових платежів // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 8. – С.  25–27.

7. Крисоватий А.І., Кощук Т.В. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів // Фінанси України. – 2004. – № 2. – С.  109–117.

8. Литвиненко Є.О. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності промислових підприємств // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С.  33–39.

9. Савченко Т.Б. Альтернативний мінімальний податок як засіб презумптивного оподаткування // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 30–35.

10. Нікитенко Д. В. Податкове стимулювання малого та середнього підприємства // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С.  48–56.

11. Філоненко М., Баденко І. Теоретичні аспекти функцій менеджменту податків // Науковий вісник АДПСУ: Зб. наук. праць. – 2000. – № 2. – С.  120–124.

12. Шолудько Д. Експертні системи в міжнародному податковому плануванні // Науковий вісник АДПСУ: Зб. наук. праць. – 2001. – № 3. – С.  200–205.


20.02.2011