Звіт з виробничої практики. Реферат

У рефераті наведено звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту

Облік статутного капіталу

Рахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу по кожному засновнику, учаснику, акціонеру тощо.

 

Рахунок 40 "Статутний капітал" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

41 "Пайовий капітал"

45 "Вилучений капітал"

46 "Неоплачений капітал"

67 "Розрахунки з учасниками"

за кредитом з дебетом рахунків:

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

43 "Резервний капітал"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

46 "Неоплачений капітал"

67 "Розрахунки з учасниками"

 

Рахунок 41 "Пайовий капітал" призначено для обліку і узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств (далі товариства), що передбачені установчими документами.

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Аналітичний облік по рахунку 41 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.

 

Рахунок 41 "Пайовий капітал" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

40 "Статутний капітал"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

67 "Розрахунки з учасниками"

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

28 "Товари"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

40 "Статутний капітал"

42 "Додатковий капітал"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

50 "Довгострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66 "Розрахунки по оплаті праці"

67 "Розрахунки з учасниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

 

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також сума дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом – його зменшення.

 

Рахунок 42 "Додатковий капітал" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

13 "Знос необоротних активів"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

22 "МШП"

28 "Товари"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

40 "Статутний капітал"

41 "Пайовий капітал"

43 "Резервний капітал"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

45 "Вилучений капітал"

46 "Неоплачений капітал"

67 "Розрахунки з учасниками"

74 "Інші доходи"

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

13 "Знос необоротних активів"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

22 "МШП"

25 "Напівфабрикати"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція с/г виробництва"

28 "Товари"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

46 "Неоплачений капітал"

48 "Цільове фінансування"

 

Рахунок 43 "Резервний капітал" призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" відображається створення резервів, за дебетом – їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

 

Рахунок 43 "Резервний капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

40 "Статутний капітал" 42 "Додатковий капітал"

44 "Нерозподілені прибутки 44 "Нерозподілені прибутки

(непокриті збитки)" (непокриті збитки)"

67 "Розрахунки з учасниками"

Будь-яке підприємство діє на підставі власного статуту, в якому

 

обов’язковою умовою є розмір статутного капіталу.

До статутного капіталу відносять кошти внесені засновниками та власниками, а також вартість майна, яке ними вкладено. Статутний капітал на протязі існування підприємства може збільшуватись за рахунок додаткових внесків та майна.

Для того, щоб підприємство краще функціонувало внесення коштів у статутний фонд дає можливість поновлювати основні та обігові кошти.

КП "Казка" за перше півріччя 2001 року збільшило статутний капітал з 34,4 тис. грн. на початку року до 54,6 тис. грн. на кінець півріччя, отже статутний капітал зріс на 20,2 тис. грн.

За рахунок додаткових внесків було закуплено нове обладнання для розширення виробництва і введення нових технологій.

Облік основних засобів

Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби).

За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкту (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; сума дооцінки вартості об’єкта основних засобів, за кредитом – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.

Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:

 • 101 "Земельні ділянки".
 • 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель".
 • 103 "Будинки та споруди".
 • 104 "Машини та обладнання".
 • 105 "Транспортні засоби".
 • 106 "Інструменти, прилади та інвентар".
 • 107 "Робоча і продуктивна худоба".
 • 108 "Багаторічні насадження".
 • 109 "Інші основні засоби".

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об’єкту окремо.

 

Рахунок 10 "Основні засоби" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

53 "Довгострокові зобов’язання з оренди"

71 "Інший операційний дохід"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

за кредитом з дебетом кореспондує:

13 "Знос необоротних активів"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

42 "Додатковий капітал"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"

 

Основні засоби – це засоби праці, які беруть участь у виробництві довготривалий період і переносять свою вартість на вартість готової продукції по частинах – по мірі спрацювання. Основні засоби діляться на дві частини: активну і пасивну. Активна частина – це та частина основних засобів, яка бере безпосередню участь у виробництві, а пасивна тільки допомагає основному та допоміжному виробництві нормально функціонувати. Крім того основні фонди по видовій класифікації мають такі види: І група, ІІ група і ІІІ група. Для того, щоб відшкодувати вартість зношеної частини основних фондів підприємство здійснює амортизаційні відрахування на просте відтворення основних засобів.

КП "Казка" має на балансі основних засобів на суму 66,2 тис. грн., знос – 14, 7 тис. грн., залишкова вартість 51, 5 тис. грн. Амортизаційні нарахування нараховуються по кварталах. Облік ведеться в книзі обліку основних засобів.

Облік виробничих запасів

Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (в тому числі сировина і матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів с/г призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.

За дебетом рахунку 20 "Виробничі запаси" відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом – витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.

Рахунок 20 має такі субрахунки:

 • 201 "Сировина і матеріали".
 • 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби".
 • 203 "Паливо".
 • 204 "Тара й тарні матеріали".
 • 205 "Будівельні матеріали".
 • 206 "Матеріали передані у переробку".
 • 207 "Запасні частини".
 • 208 "Матеріали с/г призначення".
 • 209 "Інші матеріали".

 

Рахунок 20 "Виробничі запаси" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків

20 "Виробничі запаси"

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція с/г виробництва"

28 "Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

64 "Розрахунки за податками і платежами"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

71 "Інший операційний дохід"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

за кредитом з дебетом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

28 "Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

39 "Витрати майбутніх періодів"

42 "Додатковий капітал"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

80 "Матеріальні витрати"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"

 

Виробничі запаси необхідні підприємству для безперебійної роботи. КП "Казка" підприємство громадського харчування, яке в основному спеціалізується на випуску кондитерських виробів, тому запаси сировини і матеріалів такі, які необхідні для цього виробництва. Прихід, розхід та залишки в загальній сумі ведуться в товарно-касовій книзі. Крім того ведеться облік кількісний – щоденний прихід, розхід та виведення залишків.

Облік матеріальних витрат

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" призначено для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період.

За дебетом рахунку 80 "Матеріальні витрати" відображається суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом – списання на рахунок 23 "Виробництво" матеріальних витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 – матеріальних витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" має такі субрахунки:

 • 801 "Витрати сировини і матеріалів".
 • 802 "Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів".
 • 803 "Витрати палива й енергії".
 • 804 "Витрати тари й тарних матеріалів".
 • 805 "Витрати будівельних матеріалів".
 • 806 "Витрати запасних частин".
 • 807 "Витрати матеріалів с/г призначення".
 • 808 "Витрати товарів".
 • 809 "Інші матеріальні витрати".

 

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

20 "Виробничі запаси"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

22 "МШП"

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

25 "Напівфабрикати"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція с/г виробництва"

28 "Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

за кредитом з дебетом рахунків:

23 "Виробництво"

79 "Фінансові результати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

 

В зв’язку з тим, що КП "Казка" застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, на підприємстві ведеться книга обліку доходів і витрат, в якій передбачено щоденні доходи та щоденні витрати.

Облік капітальних вкладень та інвестицій

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) в цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств створених на території країни та за кордоном тощо.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

 • 141 "Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі".
 • 142 "Інші інвестиції пов’язаним сторонам".
 • 143 "Інвестиції непов’язаним сторонам".

За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом – їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі у капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об’єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об’єкти як на території країни так і за кордоном.

 

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

18 "Інші необоротні активи"

19 "Негативний гудвіл"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

50 "Довгострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

72 "Дохід від участі в капіталі"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

за кредитом з дебетом рахунків:

12 "Нематеріальні активи"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

42 "Додатковий капітал"

60 "Короткострокові позики"

68 "Розрахунки з іншими операціями"

85 "Інші затрати"

96 "Втрати від участі в капіталі"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"

 

 

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:

 • 151 "Капітальне будівництво".
 • 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів".
 • 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів".
 • 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів".
 • 155 "Формування основного стада".

За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом – їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об’єктами капітальних вкладень (інвентарними об’єктами).

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

13 "Знос необоротних активів"

20 "Виробничі запаси"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

22 "МШП"

23 "Виробництво"

28 "Товари"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

37 "Розрахунки з різними дебіторами "

39 "Витрати майбутніх періодів"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

48 "Цільове фінансування"

50 "Довгострокові позики"

53 "Довгострокові зобов’язання з оренди"

60 "Короткострокові позики"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

64 "Розрахунки за податками і платежами"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

71 "Інший операційний дохід"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

94 "Інші витрати операційной діяльності"

95 "Фінансові витрати"

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

28 "Товари"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

42 "Додатковий капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50 "Довгострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

64 "Розрахунки за податками і платежами"

85 "Інші затрати"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"

 

Облік готової продукції і реалізації

На рахунку 28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства громадського харчування.

На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу або коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.

Постачальницькі, збутові, торгові підприємства та організації на рахунку 28 "Товари" ведуть облік також покупної тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб, і облік якої ведеться на рахунку на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси"

Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки:

 • 281 "Товари на складі".
 • 281 "Товари в торгівлі".
 • 283 "Товари на комісії".
 • 284 "Тара під товарами".
 • 285 "Торгова націнка".

 

Рахунок 28 "Товари" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

27 "Продукція с/г виробництва"

28 "Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками і платежами"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

71 "Інший операційний дохід"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

за кредитом з дебетом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

23 "Виробництво"

28 "Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

42 "Додатковий капітал"

80 "Матеріальні витрати"

85 "Інші затрати"

90 "Собівартість реалізації"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"

 

Реалізація продукції проходить через використання касового апарату. Вся реалізована продукція за день сумується в касовому апараті і в кінці робочого дня робиться касовий звіт, дані заносяться в книгу по касових апаратах, а також кожен місяць підприємство звітується в податкові органи про використання касового апарату. В звітах вказується також сума виручки та сума ПДВ.

Облік грошових коштів і розрахунків

Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки:

 • 301 "Каса в національній валюті".
 • 302 "Каса в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом – виплата грошових коштів із каси підприємства.

 

Рахунок 30 "Каса" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

34 "Короткострокові векселі одержані"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

45 "Вилучений капітал"

46 "Неоплачений капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50 "Довгострокові позики"

52 "Довгострокові зобов’язання за облігаціями"

55 "Інші довгострокові зобов’язання"

60 "Короткострокові позики"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66 "Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

69 "Доходи майбутніх періодів"

70 "Доходи від реалізації"

71 "Інший операційний дохід"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

75 "Надзвичайні доходи"

76 "Страхові платежі"

97 "Інші витрати"

 

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

39 "Витрати майбутніх періодів"

41 "Пайовий капітал"

45 "Вилучений капітал"

46 "Неоплачений капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50 "Довгострокові позики"

51 "Довгострокові векселі видані"

52 "Довгострокові зобов’язання за облігаціями"

53 "Зобов’язання з оренди"

55 "Інші довгострокові зобов’язання"

60 "Короткострокові позики"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями"

62 "Короткострокові векселі видані"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

65 "Розрахунки з страхування"

66 "Розрахунки з оплати праці"

67 "Розрахунки з учасниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

69 "Доходи майбутніх періодів"

76 "Страхові платежі"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

95 "Фінансові витрати"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"

 

Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:

 • 311 "Поточні рахунки в національній валюті".
 • 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті".
 • 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті".
 • 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом – їх використання.

 

Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

18 "Інші необоротні активи"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

34 "Короткострокові векселі одержані"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

45 "Вилучений капітал"

46 "Неоплачений капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50 "Довгострокові позики"

52 "Довгострокові зобов’язання за облігаціями"

55 "Інші довгострокові зобов’язання"

60 "Короткострокові позики"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

65 "Розрахунки з страхування"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

69 "Доходи майбутніх періодів"

70 "Доходи від реалізації"

71 "Інший операційний дохід"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

75 "Надзвичайні доходи"

76 "Страхові платежі"

97 "Інші витрати"

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

18 "Інші необоротні активи"

24 "Брак у виробництві"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

39 "Витрати майбутніх періодів"

41 "Пайовий капітал"

45 "Вилучений капітал"

46 "Неоплачений капітал"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50 "Довгострокові позики"

51 "Довгострокові векселі видані"

52 "Довгострокові зобов’язання за облігаціями"

53 "Зобов’язання з оренди"

55 "Інші довгострокові зобов’язання"

60 "Короткострокові позики"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями"

62 "Короткострокові векселі видані"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

65 "Розрахунки з страхування"

66 "Розрахунки з оплати праці"

67 "Розрахунки з учасниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

69 "Доходи майбутніх періодів"

76 "Страхові платежі"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

95 "Фінансові витрати"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"

 

Підприємство здійснює розрахунки з іншими підприємствами та фінансовими органами через розрахунковий рахунок в банку та касу на підприємстві. КП "Казка" веде щоденно касову книгу, де заносяться всі доходи в касу по ордерах та розхід окремо по кожному виду та підприємству. З кредиторами підприємство розраховується через банк або через касу згідно існуючих положень

Облік нематеріальних активів

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.

До нематеріальних активів відносяться немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб, чи надання в оренду іншим особам.

За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю та сума дооцінки таких активів, за кредитом – вибуття в наслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки:

 • 121 "Права користування природними ресурсами".
 • 122 "Права користування майном".
 • 123 "Права на знаки для товарів і послуг".
 • 124 "Права на об’єкти промислової власності".
 • 125 "Авторські та суміжні з ними права".
 • 126 "Гудвіл".
 • 127 "Інші нематеріальні активи".

 

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

53 "Довгострокові зобов’язання з оренди"

68 "Розрахунки з іншими операціями"

71 "Інший операційний дохід"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

за кредитом з дебетом рахунків:

13 "Знос необоротних активів"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

42 "Додатковий капітал"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"

 

Облік праці і її оплати

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" призначено для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період.

За дебетом рахунку 81 "Витрати на оплату праці" відображається сума визнаних витрат на оплату праці, за кредитом – списання на рахунок 23 "Виробництво" витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 – витрат, що відносяться до виробничих накладних адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фін. результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" має такі субрахунки:

 • 811 "Виплати за окладами й тарифами".
 • 812 "Премії та заохочення".
 • 813 "Компенсаційні виплати".
 • 814 "Оплата відпусток".
 • 815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу".
 • 816 "Інші витрати на оплату праці".

 

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

47 "Забезпечення наступних витрат і платежів"

66 "Розрахунки з оплати праці"

за кредитом з дебетом рахунків:

23 "Виробництво"

79 "Фінансові результати"

91 "Загальновиробничі результати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

 

Заробітна плата має дві форми – погодинна та відрядна. Погодинна оплата праці – це оплата за відпрацьовані години з врахуванням кваліфікації та розряду працівника, а відрядна – це оплата за кількість вилученої продукції по відрядних розцінках.

КП "Казка" використовує погодинну заробітну плату, яка ведеться в книзі по зарплаті.

Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними органами

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету.

Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.

За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки:

 • 641 "Розрахунки за податками".
 • 642 "Розрахунки за обов’язковими платежами".
 • 643 "Податкові зобов’язання".
 • 644 "Податковий кредит".

 

Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

17 "Відстрочені податкові активи"

31 "Рахунки в банках"

34 "Короткострокові векселі одержані"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50 "Довгострокові позики"

51 "Довгострокові векселі видані"

54 "Відстрочені податкові зобов’язання"

55 "Інші довгострокові зобов’язання"

60 "Короткострокові позики"

62 "Короткострокові векселі видані"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

65 "Розрахунки за страхуванням"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

74 "Інші доходи"

98 "Податки на прибуток"

99 "Надзвичайні витрати"

за кредитом з дебетом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

17 "Відстрочені податкові активи"

20 "Виробничі запаси"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

22 "МШП"

23 "Виробництво"

28 "Товари"

31 "Рахунки в банках"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

39 "Витрати майбутніх періодів"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

62 "Короткострокові векселі видані"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки з оплати праці"

67 "Розрахунки з учасниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

70 "Доходи від реалізації"

71 "Інший операційний дохід"

74 "Інші доходи"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

98 "Податки на прибуток"

 

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" призначено для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи.

За дебетом рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом – списання на рахунок 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 – суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки:

 • 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення".
 • 822 "Відрахування на соціальне страхування".
 • 823 "Страхування на випадок безробіття".
 • 824 "Відрахування на індивідуальне страхування".

 

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

47 "Забезпечення наступних витрат і платежів"

65 "Розрахунки за страхуванням"

за кредитом з дебетом рахунків:

23 "Виробництво"

79 "Фінансові результати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

 

На рахунку 98 "Податки на прибуток" ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності, та надзвичайних подій.

За дебетом рахунку відображається сума нарахованих податків на прибуток, за кредитом – включення до фінансових результатів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 98 "Податки на прибуток" має такі субрахунки:

 • 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності".
 • 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій".

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається й відображається на цьому субрахунку без зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).

На субрахунку 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій" ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.

 

Рахунок 98 "Податки на прибуток" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

17 "Відстрочені податкові активи"

54 "Відстрочені податкові зобов’язання"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

за кредитом з дебетом рахунків:

64 "Розрахунки за податками й платежами"

79 "Фінансовий результат"

 

Облік фінансового результату діяльності

Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати, підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів за дебетом суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку 79 – при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки" (непокриті збитки).

Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:

 • 791 "Результат основної діяльності".
 • 792 "Результат фінансових операцій".
 • 793 "Результат іншої звичайної діяльності".
 • 794 "Результат надзвичайних подій".

 

Рахунок 79 "Фінансові результати" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

23 "Виробництво"

26 "Готова продукція"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

49 "Страхові резерви"

70 "Доходи від реалізації"

80 "Матеріальні витрати"

81 "Витрати на оплату праці"

82" Відрахування на соціальні заходи"

83 "Амортизація"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

90 "Собівартість реалізації"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

95 "Фінансові витрати"

96 "Витрати від участі в капіталі"

97 "Інші витрати"

98 "Податки на прибуток"

99 "Надзвичайні витрати"

за кредитом з дебетом рахунків:

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

49 "Страхові резерви"

70 "Доходи від реалізації"

71 "Інший операційний дохід"

72 "Дохід від участі в капіталі"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

75 "Надзвичайні доходи"

98 "Податки на прибуток"

 

Бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства

Обліково-аналітичний процес завершується складанням бухгалтерської (фінансової) звітності про діяльність господарюючого суб’єкта, яка складається відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а також положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, які регламентують питання фінансової звітності.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Звітність підприємства (господарюючого суб’єкта) – це система взаємопов’язаних економічних показників, що характеризують діяльність підприємства за певний звітний період (місяць, квартал, рік) та його фінансовий і майновий стан на конкретну дату. За видами її поділяють на бухгалтерську (фінансову), внутрішньогосподарську (управлінську), статистичну і податкову. Складається звітність за даними первинної документації, облікових регістрів, вибіркових і суцільних спостережень та інших джерел інформації.

Підприємницька діяльність (підприємництво) – це самостійна діяльність громадян та їх об’єднань, спрямована на отримання прибутку. Здійснюється вона громадянами на свій ризик під майнову відповідальність, передбачену у певних межах нормами права. В основу цієї діяльності покладено об’єднання зусиль, фінансових коштів і матеріальних ресурсів, дострокову гарантію збуту товарів, систематичне оновлення товарів, науково-виробничу, торговельну кооперацію, участь у прибутках, розподілі технічних інвестицій і комерційних ризиків.

Квартальна бухгалтерська звітність подається підприємствами не пізніше 17 числа місяця, наступного за звітним періодом, річна – не пізніше 5 лютого наступного за звітним року, а підприємствами, до складу яких входять філії, представництва, відділення, інші відособлені підрозділи, що перебувають на окремому балансі, відповідно – до 20 числа та 20 лютого. Строки бухгалтерської звітності у зазначених межах встановлюють органи, у сфері управління (віданні) яких перебувають підприємства або засновники підприємства.

Для підприємств і організацій (крім малих підприємств, банків і бюджетних установ), що є юридичними особами і виділені на окремий баланс філіями, представництвами, відділеннями та іншими відособленими підрозділами, передбачено обсяг типових форм квартального бухгалтерського звіту у такому складі:

 • Баланс підприємства (форма №1);
 • Звіт про фінансові результати підприємства (форма №2).

Малим підприємствам, незалежно від форм власності встановлено такий обсяг типових форм квартального звіту:

 • Баланс (форма №1-м);
 • Звіт про фінансові результати (форма №2-м).

Основні техніко-економічні показники КП "Казка" та їх аналіз.

Показники

І півріччя 2000р

І півріччя 2001р

відхилення

+ -

%

Товарообіг всього (тис. грн.)

роздрібна торгівля

громадське харчування

Основні виробничі фонди (тис. грн.)

а) - І група

ІІ група

ІІІ група

б) - активна частина

пасивна частина

в) - знос основних фондів

Фондовіддача (стр. 1: стр. 2) грн.

Фондоємність (стр. 2: стр. 1) грн.

Питома вага активної частини

(стр. 2

Питома вага пасивної частини

(стр.

Питома вага І групи в основних фондах

Питома вага ІІІ групи в основних фондах

Коефіцієнт зносу основних фондів

(стр. 2 в: 2),%

Коефіцієнт придатності основних фондів,%

Чисельність чоловік

Фондоозброєність (стр. 2: 11), грн.

Фонд оплати праці, тис. грн.

Середня заробітня плата одного працюючого в місяць, грн.

Продуктивність праці (стр. 1: 11), грн.

Прибуток, тис. грн.

33,0

13,0

20,0

31,3

28,3

3,0

3,0

28,3

14,7

1,05

0,95

9,6

90,4

90,4

9,6

47,0

53,0

12

2608

4,2

58

2750

0,1

42,4

12.4

30,0

51,5

28,3

23,2

23,2

28,3

14,7

0,82

1,21

45,0

55,0

55,0

45,0

28,5

71,5

12

4292

5,5

76

3533

+9,4

-0,6

+10

+20,2

+20,2

+20,2

+20,2

-0,23

+0,26

+35,4

-35,4

-35,4

+35, 4

–18,5

+18,5

+1684

+1,3

+18

+783

–0,1

128,5

95,4

150

164,5

100

773,3

773,3

100

100

78,1

127,4

164,6

130,9

131,0

128,5

 

КП "Казка" за І півріччя 2001 року реалізувало продукції на суму 42,4 тис. грн. або на 9,4 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року або темп росту товарообігу склав 48,5%. Все це відбулося за рахунок збільшення реалізації продукції громадського харчування – або продукції власного виробництва. В зв’язку з тим, що продукція власного виробництва – це кондитерські вироби, то можна сказати, що власна продукція зросла в 1,5 рази порівняно з відповідним періодом минулого року.

Динаміка росту продукції власного виробництва за І півріччя 2001р. Основні виробничі фонди за І півріччя 2001 року оновилися і виросли на 64,5% порівняно з минулим роком, в той час, як пасивна частина залишилась незмінною, активна частина зросла на 20,2 тис. грн. Питома вага активної частини зросла порівняно з минулим роком на 35, 4%.

Продуктивність праці, тобто товарообіг на 1 працівника зросла порівняно з минулим роком за перше півріччя на 783 грн. або 28,5%.

Підприємство працює без збитків, але не має прибутків тому, що громадське харчування не є прибутковим. КП "Казка" працює над вдосконаленням своєї технології і вишукує резерви для кращої і ефективнішої роботи, розширює асортимент кондитерських виробів і вдосконалює якість випускаючої продукції.

Висновок. КП "Казка" – одне з кращих підприємств громадського харчування і зуміло зберегти свою специфіку роботи в тяжких ринкових умовах господарювання. На сьогоднішній день – це єдине в місті дитяче кафе, яке обслуговує в основному найменших жителів Коломиї – дітей. Перспектива у підприємства непогана і аналізуючи діяльність підприємства можна сказати, що керівництво працює над вдосконаленням технології виробництва, дбає про людей, тому що покращує: полегшує роботу працівників вводячи нову техніку і технологію, добивається росту продуктивності праці та підвищення заробітної плати. У зв’язку з введенням в дію нового обладнання підприємство має можливість нарощувати об’єм виробництва.


18.02.2011